__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 35

potencjalnie negatywne.” Ellen Helsper, London School

Materiały do nauki on-line - Zbiór zadań

Sieć Klas z ECDL

Obecnie przygotowywany został zbiór zadań on-li-

pozytywne efekty społeczne, a unikać tych, które są

Tworząc sieć Klas z ECDL tworzymy jednocześnie możliwość kontaktu pomiędzy wybranymi klasami na terenie całego kraju. Mamy nadzieję, wykorzystają to nauczyciele, aby współpracować ze sobą, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne. Dla uczniów będzie to okazja do poznania narzędzi współpracy on-line, które to umiejętności mogą potwierdzić jednym z  egzaminów w  ścieżce

ne przez zespół autorów z całej Polski, który będzie stanowił wsparcie do pracy z  uczniami, koncepcja przygotowanego materiału opiera się na połączeniu realizacji podstawy programowej informatyki przewidzianej w  gimnazjum i  zgodności z  sylabusami ECDL, co jest niezbędne w przygotowaniu uczniów do potwierdzenia umiejętności informatycznych certyfikatem ECDL.

ECDL Profile.

Jak zostać Klasą z ECDL

...wielu nauczycieli nie pracuje z podręcznikami do informatyki, a realizuje podstawę programową w oparciu o przygotowane własne zadania i ćwiczenia lub wyszukane zadania w sieci

Nauczyciele zainteresowani realizacją programu zgłaszają szkoły poprzez formularz: https://klasa.eecdl.pl/. Otrzymują potwierdzenie zgłoszenia z Polskiego Biura ECDL. Kolejnym krokiem jest podpisanie porozumienia o  współpracy, które określa ogólne założenia programu, z których najistotniejsze: • Klasy realizują program zgodny z podstawą programową, poszerzony o treści wynikające z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania się do egzaminów. • Pracowania informatyczna w  szkole uzyskuje nieodpłatnie status Laboratorium Edukacyjnego ECDL. • Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: Klasa z ECDL, ECDL i PTI. • Klasa otrzymuje patronat merytoryczny nad realizacją programu informatyki z PTI. • Uczniowie i  nauczyciele mogą współpracować na różnych płaszczyznach, dzieląc się doświadczeniami i  pomysłami z  innymi uczniami i nauczycielami z klas z ECDL, biorących udział w programie. • Udostępnione zostaną kontakty do szkół w innych krajach europejskich realizujących podobne programy. • Uczniowie ze szkoły otrzymują 10% zniżkę od cen ulgowych egzaminów.

Z doświadczenia autorów opracowania wynika, że wielu nauczycieli nie pracuje z  podręcznikami do informatyki, a  realizuje podstawę programową w oparciu o przygotowane własne zadania i ćwiczenia lub wyszukane zadania w sieci. Zbiór zadań stanowi zatem pomoc dla nauczyciela realizującego program informatyki z  uczniami w  wieku 11-18 lat, moduły przygotowane zostały w postaci ćwiczeń, zadań i testów. Każde z tych ćwiczeń w całości może być wykorzystane podczas lekcji przez nauczyciela, jak do samodzielnej pracy dla uczniów, którzy pragną przygotować się do egzaminów ECDL. Mamy zatem nadzieję, że ten uporządkowany zbiór zadań pozwoli na uzupełnienie dotychczasowych aktywności, urozmaici proponowane przez nauczyciela ćwiczenia podczas lekcji. Praca ze zbiorem zadań jest także uzupełnieniem, po które sięgnie nauczyciel uwzględniając potrzeby i  zainteresowania uczniów, tempo pracy i przyjęty program nauczania lub sam uczeń, który będzie szukał ciekawych zadań. CZASOPISMO N@UCZYCIEL

35

Profile for Czasopismo Nauczyciel

N@uczyciel 5/2016  

N@uczyciel – czasopismo edukacyjne dla nauczycieli z pasją!

N@uczyciel 5/2016  

N@uczyciel – czasopismo edukacyjne dla nauczycieli z pasją!

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded