Page 1

wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

Wyd. 29 (13 czerwiec 2011)

1

www.magazynlokalny.co.uk

bezpłatny

Konkurs “Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego 2011” ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 07792461840

01438724651

07540842515

Expres Claims www.expresclaims.com kontakt: 24/h

Oferujemy auta zastepcze, holowanie, garażowanie, kadrę doświadczonych prawników Expres Claims Ltd is regulated by Ministry of Justice in respect of regulated claims managment activities CRM 23152


www.magazynlokalny.co.uk

2

Słów kilka ... Zaczyna się lato. Ruszamy z letnimi konkursami i rozgrywkami!!! Proponujemy naszym czytelnikom dawkę emocji związaną z wyborem Dziewczyny Lata Magazynu Lokalnego oraz uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich o puchar magazynu. Jest to już drugi konkurs na Dziewczynę Lata i trzeci w ramach rozgrywek piłkarskich. Obserwując wasze zaangażowanie w ubiegłych latach wierzę, że i tym razem będziecie się świetnie bawić. Zapraszamy do lektury magazynu i życzę dużo pozytywnych emocji. Redaktor Naczelny Robert Szydlowski Objectives and aims of INTI Media Group The growing need for the Polish community to have access to information has prompted us to create „Magazyn Lokalny”. Our main objective is to inform and create links for the Polish community and speed up the process of integration. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views. We are in the process of developing our media group into a social enterprise. In our opinion the only way for us Polish people in the UK to effectively contribute to the community, is through education and access to information and understanding social and legal issues.

Związek z partnerem z innego kręgu kulturowego

4

Relacja - Luton Carnival - 30.05.2011

7

Konkurs - “Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego 2011”

9

Zespół redakcji (Editorial): Robert Szydłowski (Red. Naczelny) Anna Orłoś (Z-ca Red. Naczelnego) Dziennikarze: Agnieszka Matusz, Barbara Nowocien, Marek Dąbrowski, Wiktor Zawierski, Justyna Daszykowska, Agnieszka Tomaszewska, Liliana Grzybowska

Wspomnienie beatyfikacji Jana Pawła II

10

Licencja na wędkowanie

11

Park rozrywki ASTERIX i OBELIX

12

Inwestowanie w złoto

14

Preparaty nowej generacji

15

Polsko- Brytyjski Przystanek WOŚP

16

Puchar Magazynu Lokalnego - 2011

17

Ogłoszenia drobne i prenumeraty: (Classified ads and subscryption): www.magazynlokalny.co.uk

Będziemy „grać” dalej!

18

Wydawca: INTI nakład: 7 000 egzemplarzy

Bookcrossing

19

Napisz do nas lub odwiedź nas! Redakcja Magazynu Lokalnego

Wydarzenia kulturalne

20

167 B Dunstable Road LU1 1BW Luton (wejście od strony parkingu 1 piętro)

Ogłoszenia drobne

22

Współpraca: Wioletta Tomon-Mackiewicz, Anna Szydłowska, Kalina Szcześniak, Izabela Malc Marcin Dudziński, Ewelina Kazanowska, Krzysztof Świejkowski, Katarzyna Okońska, Agnieszka Nadowska, Zbigniew Derda Radosław Zubrycki, Weronika Ciechanowicz Skład i opracowanie graficzne: Michał Raś Fotografię na okładkę wykonała Paulina Sawicka www.truepassionphotography.com Marketing i Reklama (Advertising): tel.: 0772 47 47 878 tel. 02081 338 449 info@magazynlokalny.co.uk

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. reklama

Zespół „Wawel” Polski Ludowy Zespół Taneczny dla Dorosłych ZAPRASZA NOWYCH CZŁONKÓW Próby w piątki w Sali Parafialnej 17 Victoria Street Dunstable, LU6 3AZ Kontakt: Basia tel. 0781 703 1552


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

3


www.magazynlokalny.co.uk

4

ZWIĄZEK Z PARTNEREM Z INNEGO KRĘGU KULTUROWEGO

Związki z partnerem z inne- zdobywamy różne doświad- jako głupszego, bądź wręcz dzielne szkoły dla dziewcząt go kręgu kulturowego nie są czenia społeczne, nabiera- ignorować).

i chłopców, szczelne okry-

dziś, w czasach globalizacji, my

wanie kobiecego ciała celem

innych

rzadkością. Szczególnie tu tworzymy

przyzwyczajeń, własny

system

w Anglii, mieszkając wśród wartości i priorytetów. Te nie społeczności wielokulturowej, zależą jedynie od kultury, ale spotykamy się z takimi związ- też od warstwy społecznej, kami dość często, znacznie z której się wywodzimy, płci, częściej niż np. w Polsce. regionu, zawodu itd. ŚwiadoWielu z nas było bądź jest mość tego pomoże uniknąć

Często pojawiają sie także konflikty dotyczące dominacji w związku. Chociażby w kwestii wychowania dzieci, gdy każdy z rodziców chce im przekazać swoje własne, wyniesione z domu wartości, język czy religię.

ukrycia atrybutów kobiecości. Znana jest silna zazdrość mężczyzn wywodzących się z krajów islamskich wobec swoich europejskich żon. Oczekują oni od nich, nieważne, jak bardzo są one kochające

nadal w tego typu relacjach. przypisywania ludziom pew- Dla dzieci jest to o tyle trudne, i wierne, by nigdy nie przeTrzeba jednak pamiętać, że nych zachowań czy wartości że przyjęcie zasad jednego z bywały z obcym mężczyzną związki ludzi z dwóch różnych tylko dlatego, że pochodzą z rodziców może być odbiera- „sam na sam”. Jeśli ona to kultur stanowią dla partnerów danego kraju. Aby zapobiec ne jako brak lojalności wobec zignoruje, on może przestać spore

wyzwanie,

zarówno tworzeniu

jej ufać. Poza tym mężczyź-

niebezpiecznych drugiego.

w sferze intelektualnej jak i stereotypów czy uprzedzeń Poszczególne kultury różnią ni z krajów islamskich mają emocjonalnej. By poznać podłoże problemów w relacjach dwojga ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych, trzeba rozumieć, czym jest „kultura”.

należy pamiętać, że niemożli- się znacznie pod względem często przekonanie, że Eurowym jest scharakteryzowanie podejścia do seksualności i pejki są rozwiązłe. Wówczas danej konkretnej jednostki na samodyscypliny w dziedzinie tłumaczenia typu „do niczego podstawie, tego skąd pocho- kontaktów z płcią przeciwną. nie doszło” na nic się zdadzą. dzi (Czy każdy Polak to pijak Przykładowo w krajach islam- Przyczyną takich konfliktów skich przypisuje się ogrom- są

i katolik?).

całkiem

przeciwstawne

Poza tym w związkach mię- ne znaczenie seksualności. wyobrażenia na temat ludzdzykulturowych należy zdać Panuje tam przekonanie , że kiej natury i seksualności.

W sensie antropologicznym sobie sprawę z tego, że nawet jeśli niespokrewnieni ze sobą pod pojęciem „kultura” kryją język, w którym porozumie- kobieta i mężczyzna będą Podłożem konfliktów może się normy, wartości, wyzna- wamy się z partnerem, może mieli ku temu okazję (będą być także różne podejście nia, ideologie, symbole itd. być podłożem konfliktów. Po- „sam na sam”), bez wątpie- do odpowiedzialności i zotypowe dla danej grupy ludzi. rozumiewając się w języku nia dojdzie między nimi do bowiązań wobec rodziców. Jednak dzisiejsze mieszanie ojczystym partnera, mamy stosunku. Popęd seksualny Przykładowo partnerzy z krasię kultur powoduje, że cza- szansę lepszego poznania traktuje się tam jako tak silny, jów azjatyckich, afrykańskich sami ludzie w obrębie jedne- jego kultury. Jednocześnie że niemożliwym jest mu się i latynoamerykańskich czują go kręgu kulturowego różnią jednak, tworzy się wówczas przeciwstawić. Stąd w trady- sie odpowiedzialni za swoich się od siebie bardziej, niż asymetryczny

stosunek

sił cji islamskiej istnieje mnóstwo bliskich przebywających w

przedstawiciele dwóch od- (partner sprawniej posługuje zasad miennych kultur.

„prewencji”

się językiem; w sytuacji nie- niebezpiecznych

Dzieje się tak dlatego, że na porozumienia

wobec ojczyźnie. Chcą ich zwykle

zachowań wspierać i regularnie wysyła-

językowego, seksualnych, np. izolowanie ją im pomoc materialną. Jeśli

podstawie różnych kryteriów może traktować nas „z góry”, kobiet od sfery publicznej, od- para sama boryka się z pro-


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

5

blemami finansowymi, takie zarzewiem konfliktów bywa partnerzy już sie do siebie nice w światopoglądzie oraz zachowanie partnera może typowa dla krajów islamskich przyzwyczają i poznają.

się do nich ustosunkować. To

stać się podłożem konfliktów. silna więź matki z synem. W

wymaga ogromnej otwartości,

Małżonek pochodzący z Eu- wielu pozaeuropejskich kultu- Problemy mogą się pojawić nie tylko wobec poglądów, ropy będzie się raczej starał rach małżeństwo nie jest pry- także na wielu innych płasz- ale może przede wszystkim zapewnić dobry byt sobie i watną sprawą obojga partne- czyznach. Bez wątpienia bo- wobec emocji drugiej osoby. partnerowi, może więc czuć rów. Dalece rozprzestrzenio- lesne są rasistowskie komen- Nie tylko trzeba uszanować sie oszukany przez najbliż- ną praktyką jest decydowanie tarze wypowiadane przez bli- odmienność

partnera,

ale

szą osobę, iż ta postępuje rodziców o małżeństwie, a skich na temat naszego part- także uświadomić sobie, z inaczej. Wyjazdy zagranicę, państwo młodzi niejednokrot- nera. Poza tym możemy czuć jakiego

kręgu

kulturowego

by odwiedzić najbliższych, nie nie mają nawet możliwo- się dotknięci obowiązującymi sami pochodzimy, jaka tradywizyty rodziców/teściów, czy nawet kupowanie prezentów dla swojej rodziny w kraju ojczystym. - Te wszystkie sytuacje mogą doprowadzić do konfliktów w związku. W krajach europejskich istnieje ideał romantycznej miłości i związku jako pięknego „dwubytu” kochających się ludzi. Partnerzy dążą do tego, by jak najwięcej czasu wolnego spędzać ze sobą, czy to „sam na sam”, czy też wspólnie z dziećmi. Natomiast w wielu afrykańskich i arabskich kulturach związkowi nie przypisuje się tak wielkiego i romantycznego Małżonkowie sobą

znaczenia. spędzają

zdecydowanie

ze ści, poznać się przed ślubem. w danym kraju przepisami cja ukształtowała nas takimi,

mniej W takich społeczeństwach dotyczącymi obcokrajowców jakimi

jesteśmy.

Wówczas

czasu, ich wspólne życie po- małżeństwo jest raczej związ- (np. konieczność starania się będziemy w stanie zrozumieć dzielone jest tak naprawdę na kiem dwóch rodzin, aniżeli o wizę, czy utrudnienia w le- podłoże pewnych konfliktów dwa odseparowane obszary. dwojga zakochanych ludzi. galnym zatrudnieniu).

w relacji z partnerem i dzięki

Często nie postrzega się tam Oczywiście pojmowanie mi-

temu lepiej będziemy sobie

małżonka jako tą jedyną naj- łości także jest tam inne. W Chcąc zbudować udaną re- radzić z ich rozwiązywaniem. ważniejszą osobę w życiu. społeczeństwach, w których lację, w której obie strony są W powyższych kulturach ist- małżeństwo przypomina han- równie zaangażowane, partnieją silne więzi z krewnymi i del rodzin, nie wierzy się w nerzy z różnych kultur muszą przyjaciółmi, co poniekąd jest miłość „przed ślubem” czy wyzbyć się skłonności narcy- Na podst.: odpowiedzią na słabą więź z miłość od pierwszego wej- stycznych, tzn. prób wywyż- Elisabeth Reif, Mit einem partnerem. Tego typu podej- rzenia. Zgodnie z panującym szania i narzucania partnero- Partner aus einer anderen ście do związku może rozcza- tam przekonaniem, uczucie wi własnego sposobu życia, Kultur leben. rowywać partnera pochodzą- to pojawia się stopniowo po myślenia czy wyznania. Trzecego z Europy. Dodatkowym zawarciu małżeństwa, gdy ba zrozumieć wzajemne róż-

Monika Kaczmarek


Byłeś aresztowany? Oczekujesz na wyrok? Jeśli byłeś aresztowany lub chcesz aby ktoś cię reprezentował przed sądem, Noble Solicitors może ci pomóc i być doradcą na każdym etapie postępowania sądowego. Oferujemy także darmową asystę na policji przez 24 godziny na dobę codziennie.

Zadzwoń pod numer:

07000 81 82 83

NIECH TO BĘDZIE PIERWSZY TELEFON JAKI WYKONASZ! Noble Solicitors jest dużą firmą prawniczą obecną w Anglii od 1996 roku. Oferujemy również porady prawne z zakresu: - rodzina i opieka nad dziećmi - odwołania do Sądu Koronnego i Sądu Apelacyjnego - zdrowie psychiczne - sprawy cywilne przeciwko policji - sprawy mieszkaniowe - zadłużenia - zasiłki

Adres: 3 High Town Road Luton LU2 0BW Telefon: 01582 454083 24 godzinny telefon: 07000 81 82 83 Email: admin@noblesolicitors.co.uk Web: www.noblesolicitors.co.uk Facebook: www.facebook.com/noblesolicitors Mamy biura także w Shefford, Welwyn Garden City, Watford, Wembley, London, Northampton oraz Wellingborough


FOTORelacja - Luton Carnival 30.05.2011


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

9

Konkurs “Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego 2011” Magazyn Lokalny zaprasza wszystkie zainteresowane Panie do wzięcia udziału w konkursie pt. „Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego 2011”. Przewiduje się dla pierwszych, trzech finałowych miejsc nagrody od firm - sponsorów konkursu.

roku (przez kolejne 4 miesiące 6. Przewiduje się nagrody fundowydania Magazynu Lokalnego wane przez sponsorów dla osób poczynając od czerwcowego). które zdobędą trzy pierwsze miejsca 3. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 26 września 2011, a 8. Finalistki wybierane są przez w październikowym wydaniu Ma- redakcje ML na podstawie ilości gazynu ogłoszony zostanie wy- przesłanych emaili od osób glonik konkursu z podaniem trzech sujących na kandydatki na adres pierwszych miejsc. info@magazynlokalny.co.uk

4. W konkursie mogą brać udział Niniejszy regulamin dostępny osoby powyżej 17 roku życia. jest do wglądu na stronie internetowej Magazynu Lokalnego 5. Kandydatki zgłaszająwww.magazynlokalny.co.uk Głosowanie na prezentowane ce się do konkursu powinny w magazynie kandydatki przesłać na adres e-mailowy odbywa się poprzez email. info@magazynlokalny.co.uk (lub pocztą tradycyjną) zgłoszenie Regulamin Konkursu wzięcia udziału w konkursie spełniając następujące wymagania: 1. Konkurs pt. „Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego 2011” w a) zdjęcie typu portret, dalszej części niniejszego regulaminu zwanym Konkursem b) dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu kontakprowadzi firma INTI - właściciel towego, adres zamieszkania Magazynu Lokalnego oraz porta(dane wyłącznie do wiadolu www.wLuton.net wraz z firmamości redakcji) mi biorącymi udział w konkursie jako sponsorzy czy też patroni 2. Konkurs prowadzony jest w na terenie hrabstw Beds, Herts i Bucks w terminie od 13 czerwca 2011 roku do 12 września 2011

c) dane potrzebne do publikacji w Magazynie Lokalnym przy zdjęciu: imię (pseudonim), wiek, miejscowość zamieszkania. reklama

Dręczy Cię ból kręgosłupa? Dokuczają naciągnięte mięśnie? Skorzystaj z usług profesjonalnego masażysty i bioterapeuty: - likwidacja bólu pleców - leczniczy masaż kręgosłupa i całego ciała

tel. 078 2833 8633 Wizyty już od £10

TUTKAJ Services Jeśli miałeś wypadek nie z Twojej winy

BYĆ MOŻE NALEŻY CI SIĘ

ODSZKODOWANIE Najstarsza polska firma w Wielkiej Brytanii specjalizująca się w odszkodowaniach lnformacje pod numerem telefonu:

020 8742 9050 office@tutkaj.co.uk www.tutkaj.co.uk

odwiedź serwis:

www.tutkajnews.co.uk

TUTKAJ News wiadomości angielsko-polskie


www.magazynlokalny.co.uk

10

wspomnienie beatyfikacji Jana Pawła II Spotkanie w Stevenage Kilka tygodniu temu mieliśmy okazje uczcić beatyfikacje jednego z najbardziej znaczących, wpływowych postaci XX wieku, Jana Pawła II. Wielu Naszych rodaków miało okazje wybrać sie do Watykanu, ci którzy nie mogli mieli okazje 17 maja uczestniczyć w wieczorze zorganizowanym po to aby przybliżyć sylwetkę Papieża Polaka, nie tylko Naszym rodakom ale również wielu innym grupom religijnym, etnicznych na terenie Hertfordshire

East Hertfordshire and Broxbourne CVS, Irish Network in Stevenage, Stevenage World Forum, oraz Urzadu Miasta w Stevenage.

Była również okazja aby wysłuchać prezentacji od członkini Irlandzkiej społeczności, która miała okazje uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych w Watykanie, mogła sie z Nami podzielić wrażeniami z tego pięknego wydarzenia. Ostatnim akcentem wieczoru, była pieśń w wykonaniu społeczności polskiej z pobliskiego kościoła w Letchworth Garden City, pod tytułem “Barka” po których kanonik / ksiądz podzielił sie Nami możliwością osobistego spotkania Papieża Polaka.

W trakcie wieczoru, mięliśmy okazje przyjrzeć sie bliżej sylwetce Papieża Jana Pawla II, jego zasługom, osiągnięciom na tle religijnym , kulturalnym, socjo – politycznym. Dwoje uczniów z lokalnych szkol podstawowych recytowało wiersz Papieża, które oprócz wielu talentów, był świetnym pisarzem, aktorem Wieczór odbył sie w Urzę- oraz zapalonym sportowcem. dzie Miasta w Stevenage a Wiersz był recytowany w 2 jęMyślę, że wieczór był okagłównymi organizatorami byli: zykach - polskim, angielskim. zją aby budować mosty, wyStevenage Polish Association,

daje sie mi ze na płaszczyźnie religijnej te mosty mogą być pięknym testamentem jedności pomiędzy narodami, rożnymi wyznaniami. Warto nadmienić, że w wieczorze uczestniczyli również osoby związane z Kościołem Anglikańskim Dla nas ważne było również to ze w Naszych uroczystościach uczestniczyli – burmistrz Miasta Stevenage, Reprezentantka Królowej na terenie Hertfordshire oraz jej zastępca. Myślę ze to najlepszy dowód na to, że integracja, wspólna praca na rzecz kreowania efektywnych relacji ludzkich, jest niesamowicie budulcem i jest narzędziem które powoduje ze możemy wspólnie tworzyć multikulturowosc w Anglii.

Michal Siewniak, Gosia Poczatek

reklama

MAXSAT-LUTON-TV

POLSKA TELEWIZJA CYFROWA POLSAT CYFROWY pełna oferta CYFRA+ pełna oferta TVN NA KARTE - TELEWIZJA BEZ UMOWY PILOTY • ANTENY • KABLE MOCOWANIA • ZASILACZE SPRZEDAZ • MONTAZ • SERWIS

MAX-SAT

tel. 07857748710

MASZ PROBLEM Z MONTAZEM LUB USTAWIENIEM ANTENY SAT - ZADZWON

MAX-SAT tel. 01582520936 AERIAL • SATELLITE CCTV SYSTEM • INSTALLATION FREESAT • FREVIEW • SKY www.maxsatluton.tv


Licencja na wędkowanie wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

11

Każdy kto chce w zgodzie z prawem wyruszyć z wędką na ryby w UK musi w pierwszej kolejności wykupić National Fishing Licence. Licencja ta jest wydawana przez Environment Agency. Nabyć taką licencję można bezpośrednio ze strony internetowej EA http://www. environment-agency.gov.uk/ homeandleisure/recreation/ fishing/31497.aspx lub też udać się na pocztę i tam poprosić o Fishing Licence.

rocznego (memebership) co jest Kolejną rzeczą, o której równoznaczne z wstąpieniem w powinien wiedzieć każdy wędkarz szeregi klubu i stanie sie jego w UK jest to, że powszechnym pełnoprawnym członkiem. zwyczajem jest uwalnianie wszystkich złowionych ryb. Obecnie większość właścicieli Bardzo ważna rzeczą, o wód nakazuje wypuszczanie której muszę wspomnieć i o wszystkich złowionych ryb z której należy bezwzględnie powrotem do wody. pamiętać jest tzw. close season, czyli okres całkowitego zakazu połowu ryb w okresie od 15 To wszystko o czym piszę marca do 15 czerwca włącznie. powyżej dotyczy śródlądowych Zakaz ten dotyczy wszystkich wód słodkich. Aby łowić wędką wód płynących czyli rzek, nie z plaży, czy kutra nie potrzeba dotyczy on natomiast wód żadnych specjalnych zezwoleń. stojących oraz co ciekawe, Łowić w morzu możemy na kanałów. Tutaj jednak należy dowolną ilość wędek, które dobrze upewnić się czy na posiadają dowolną ilość danym kanale lub jeziorze haczyków. Istotna różnica rzeczywiście nie obowiązuje pomiędzy połowem w wodach zakaz połowu w tym okresie, śródlądowych a połowem w gdyż niektóre kluby stosują wodach morskich jest podejście ten przepis również na wodach do kwestii zabierania ryb. O ile stojących. Close season dotyczy w przypadku wód słodkich jest tzw. coarse fish czyli gatunków to zabronione przez większość innych niż pstrąg potokowy, troć użytkowników wód o tyle wędrowna, łosoś, węgorz i charr. zabranie wymiarowej ryby z Gatunki nie zakwalifikowane morza jest czymś najzupełniej jako coarse fish są chronione normalnym, chociaż i tu w w innych terminach. Zanim dobrym tonie jest uwolnienie wybierzemy się z wędka na ryby zdobyczy. najlepiej sprawdzić przepisy mające zastosowanie dla Artur Brzozowski naszego regionu. www.lure-world.com

nas do połowu troci wędrownej oraz łososia. Zakładając, że nie zamierzamy łowić łososia ani troci, nie jesteśmy juniorem, seniorem ani inwalidą kupujemy licencję Full Non-Migratory Trout & Coarse, której koszt w tym roku wynosi 27 funtów. Licencja jest ważna od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Licencja uprawnia nas do połowu na dwie wędki i tu ciekawa rzecz po wykupieniu kolejnej licencji (kupujemy drugi raz takie samo zezwolenie) możemy łowić na trzy lub cztery wędki. Jednak to nie wszystko. Niestety jest bardzo mało wód, na których wędkować możemy posiadając tylko licencję wydaną przez EA. Większość wód ma swojego gospodarza, którym najczęściej są kluby wędkarskie. Oczywiście naszym obowiązkiem jest sprawdzić do kogo dana woda należy zanim przystąpimy do połowu. Wiele klubów sprzedaje licencje jednodniowe (day ticket), które zwykle można nabyć na brzegu łowiska – w Do wyboru mamy kilka typów tym przypadku nie musimy licencji:  się w zasadzie martwić o nic,  Full  - normalna po prostu przystępujemy  Senior Concession do połowu a zarządca wody ulgowa, powyżej 65 roku podejdzie do nas sam aby życia upomnieć się o swoją opłatę za  Disabled Concession zezwolenie. Czasem konieczne ulgowa inwalidzka jest zakupienie jednodniowego  Junior Concession zezwolenia przed połowem młodzieżowa, młodzież 12i w tym przypadku musimy 16 lat dowiedzieć się, gdzie takie  8-Day Licence - licencja zezwolenie można kupić – ośmiodniowa najczęściej takim miejscem  1-Day Licence - licencja jest najbliższy w okolicy sklep jednodniowa wędkarski.     Dodatkowo wybieramy jedną Niektóre kluby wędkarskie z dwóch wersji ww. licencji a mianowicie: Non-Migratory nie wydają wcale jednodniowych Trout & Coarse lub Salmon & zezwoleń i w tym przypadku opcją jaką nam Sea Trout. Ta druga uprawnia jedyną pozostaje to wykup zezwolenia


www.magazynlokalny.co.uk

12

Park rozrywki ASTERIX i OBELIX

Dzięki kolejnej wycieczce do Paryża zorganizowanej przez Janusza Harlendera w ostatni długi weekend majowy mieliśmy również okazje aby przeżyć niesamowitą przygodę w parku rozrywki Asterix’a i Obelix’a. Jest to kraina bohaterów francuskich komiksów, położona ok. 30 km na północ od Paryża. Park podzielony jest na 7 sektorów oferujących różnorodne atrakcje, między innymi: spływ na tratwach przez wodospady, kilka wielkich spirali, w tym jedną z bardziej imponujących w Europie, pokazy umiejętności delfinów, labirynt oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Asterix i jego przyjaciel, Obelix są Galami, którzy mieszkali w Brytanii. Odmówili kapitulacji i podporządkowaniu się Cezarowi. Bohaterowie komiksów oraz filmów rysunkowych i stali się tak popularni że francuzi postanowili właśnie im poświęcić park rozrywki.

wśród wielu swoich atrakcji jeden z najbardziej przerażających i najdłuższych kolejek w Europie – rollercoaster. Byliśmy tam cały dzień od godziny 10.00 do 18.00 i powiem szczerze że zabrakło nam jeszcze ok. pół dnia aby dobrze wszystkiemu się przyjrzeć oraz skorzystać ze wszystkich atrakcji Szczegółowy kalendarz godzin otwarcia oraz ceny biletów znajdziecie na stronie www.parcasterix.fr

Adres: PARK ASTERIX, 60128 Plailly Tel. (+33) 3 44 62 31 31 Zapraszamy na kolejne wycieczki organizowane przez Janusza Harlendera. www.wycieczki.org.uk

Niektórzy mówią, że w tym parku jest znacznie lepiej niż Najbliższa już w dniach 24-26 w Disneyland, mniejsze kolej- czerwiec Edinburgh, Szkocja, ki, lepsze przejażdżki i to co Lake District jest też istotne o wiele tańsze ceny biletów. Park posiada


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

13


www.magazynlokalny.co.uk

14

Inwestowanie w złoto

TO PEWNA FORMA zabezpieczenia na przyszłość. Niepewność na giełdach oraz bankructwa państw w strefie euro stawia złoto jako pewne formy zysku. Z powodu wyjątkowej trwałości, unikalnych właściwości fizycznych i chemicznych ludzie od wieków wybierali złoto jako podstawową formę pieniądza. Ta właściwość do dziś pozostaje aktualna i tłumaczy, dlaczego żółty metal zyskuje na wartości w ekstremalnych sytuacjach. Wojny, katastrofy naturalne, depresje gospodarcze czy kryzysy finansowe prowadziły do wzrostu cen złota, podczas gdy notowania innych aktywów finansowych mocno spadały. Dlatego złoty kruszec stanowi najlepszą poli-

sę ubezpieczeniową na wypadek zaistnienia zdarzeń, których nikt sobie nie życzy. W ten sposób złoto stabilizuje wartość portfela inwestycyjnego w turbulentnych czasach. Teraz dodatkowego znaczenia nabiera fakt, iż fizyczne złoto pozostające pod naszą bezpośrednią kontrolą jest jedynym instrumentem finansowym pozbawionym ryzyka kredytowego. W przeciwieństwie do emitentów akcji, kwitów depozytowych czy obligacji, złoto nigdy nie bankrutuje. Z tych wszystkich powodów wielu ekspertów radzi, aby 1020% oszczędności trzymać w złocie. A ponieważ czasy robią się coraz bardziej niepewne, rozsądne wydaje się zwiększenie tej proporcji do 20-30%.

W mojej ocenie złoto pozostaje nie tyle atrakcyjną inwestycją, co raczej wyborem ostatniej szansy w coraz bardziej niebezpiecznym i niespokojnym świecie. Kupno złotej sztabki czy monety nie jest posunięciem gwarantującym ponadprzeciętne zyski. Jest to po prostu decyzja zabezpieczająca nasz cenny kapitał. To polisa ubezpieczeniowa, którą warto mieć, aczkolwiek nie może ona przysłaniać potencjalnych okazji inwestycyjnych, na których można będzie zarobić nawet w nieprzychylnych okolicznościach polityczno-gospodarczych.

Właściciel kilku biznesów związanych z mediami oraz Polish Business Club tel. 02081338449 mob 07724747878 www.youniquewealth.com/unique/ www.gold-investment.biz www.inti-group.co.uk e-mail: robert@inti-group.co.uk

Robert Szydlowski Konsultant ds. inwestycji Younique,

ZAPRASZAMY!!!

Samochodowe Instalacje Gazowe - LPG

Oferujemy instalacje gazowe do samochodów osobowych 4 cylindrowe auto już od 800 funtów!! Udzielamy 2 letniej gwarancji, instalacja od 1 do 2 dni Oferujemy samochód zastępczy tel. 07974160220, Milton Keynes, MK13 9HF www.lpg-power.co.uk


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

15

PREPARATY NOWEJ GENERACJI Wraz z wejściem w XXI. wiek, musimy liczyć się ze wzrostem liczby czynników szkodliwych. Naszemu zdrowiu zagraża zanieczyszczenie środowiska, alkohol, nikotyna, duże ilości kawy i żywności wysoko przetworzonej, często w znacznej mierze pozbawionej substancji odżywczych. Zawrotne tempo życia i związany z tym stres sprawia, że coraz częściej zapominamy o porze posiłku czy odpowiedniej ilości snu. Takie postępowanie niekorzystnie odbija się na naszym wyglądzie, odporności, psychice… Dostarczając organizmowi odpowiedni zestaw substancji odżywczych sprostasz każdemu wyzwaniu, ciesząc się zdrowiem przez długie lata. Oferta CaliVita® International - ponad sto produktów dostępnych w sieci globalnej, stwarza możliwość szerokiego wyboru, w zależności od

wieku, płci, zapotrzebowania nik, itd. Produkty CaliVita® czy indywidualnych preferen- International wytwarzane są cji konsumenta. w Stanach Zjednoczonych, przez renomowanych produProdukty CaliVita® Interna- centów suplementów diety, tional zostały stworzone przy pod nadzorem amerykańskiej wykorzystaniu najnowszych FDA (Agencji ds. Żywności i technologii, zapewniających Leków). Nasze produkty wynajwyższe standardy charak- twarzane są zgodnie z norterystyczne dla preparatów mami GMP (Dobrą Praktyką farmaceutycznych. Jednocze- Produkcyjną), przy użyciu suśnie CaliVita® International rowców naturalnego pochokorzysta z tradycji lecznictwa dzenia. Nie zawierają cukru, ludowego, sięgającej kilkuset, soli, konserwantów, sztucza nawet kilku tysięcy lat. Uni- nych barwników i aromatów. kalne, a przy tym skuteczne Preparaty o przedłużonym i bezpieczne produkty w na- działaniu zapewniają większą szej ofercie, to wynik udane- skuteczność i stały poziom go połączenia współczesnej substancji w organizmie, nauki i wielowiekowej tradycji. nawet przez 10-18 godzin. Wśród składników aktywnych Odpowiednio dobrana ilość naszych preparatów znajdują i proporcje składników oraz się witaminy, składniki mine- ich aktywna forma zapewniaralne, antyoksydanty, amino- ją maksymalne przyswajanie kwasy, enzymy, niezbędne preparatu przez organizm. kwasy tłuszczowe, wyciągi CaliVita® International zaz roślin leczniczych, adapto- pewnia 100% gwarancji jakogeny, substancje wspoma- ści swoich produktów. gające odchudzanie, błon-

Strony internetowe CaliVita®, opracowane na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii wielu specjalistów, Wszystkie przedstawione produkty zaliczane są do suplementów diety, które stanowią uzupełnienie normalnej diety. Należy uważnie zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu, a w przypadkach wątpliwych zasięgnąć opinii specjalistów. Małgorzata Szydłowska, Konsultant ds. zdrowia CaliVita International (naturalne suplementy zdrowia) www.nasze-zdrowie.org konsultacje osobiście lub pod nr. tel. 0751 30 34 590

reklama

Lokalny Portal Informacyjny

www.wLuton.net

Nowy bar w Luton

MoMo Zaprasza codziennie od 18.00 do późna Oferta dla klientów: - polskie wódki drinki, wina, piwa - wyjątkowo dobra kuchnia indyjska - alkohole i drinki z innych stron świata - zainstalowane duże telebimy Przyjdź, wypróbuj i poznaj różne rodzaje kultur w jednej restauracji !!! Specjalna oferta dla polskich klientów 25% taniej*

19000 odwiedzin miesiecznie Najświeższe Informacje, Oferty Pracy, Forum, Wydarzenia Kulturalne z Luton i Okolic, Galeria Zdjęć i Wiele Innych

www.momosquare.com tel.01582 435 238 39-41 New Bedford Road, Luton, LU1 1SE *powołaj się na reklamę w Magazynie Lokalnym


www.magazynlokalny.co.uk

16

Polsko- Brytyjski Przystanek WOŚP 21-23 czerwiec 2011

Przewodnim założeniem tego wydarzenia jest zasianie w ludziach ziarenka aktywności, budowania pozytywnych relacji oraz pobudzenia do rozmowy o potrzebie niesienia pomocy innym i sobie. Przedsięwzięcie to promować będzie kolejne spotkania umożliwiające działalność na rzecz WOŚP i XX Finału, które organizowane będzie na terenie Londynu i Anglii. Połączenie osób w różnym wieku i profesji. Idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy może odegrać ogromną rolę w procesie zmiany opinii o Polakach za granicą, nych mediów obejmuje również Magazyn Lokalny. Polsko-Brytyjski Przystanek WOŚP w czerwcu skupi wielu Osobą najbardziej kojarzoną fantastycznych ludzi, którzy z fundacją jest Jerzy Owsiak w przyszłości również mogą - działacz społeczny, entudziałać na rzecz WOŚP. W zjasta, psycholog, osoba wydarzenie zaangażowane medialna. Fundacja Wielkiej są sztaby z całej Anglii oraz Orkiestry Świątecznej Pomoorganizacja Polish Success cy uratowała życie ok. 3 milioCentre, ruch Poezja Londyn nom dzieci i Fundacja Młodej Polonii. Patronat medialny oprócz in-

21 czerwca:

19:00 - Otwarcie Wystawy WOŚP - zbiór pamiątek Fundacji przywiezionych z Polski i występ londyńskich muzyków Emilia Czerska, Emiliyah - Galeria POSK. 22 czerwca: 19:00 - Koncert Zespołu Enej. Support: Sabio Janiak, Kalakuta, Agata Rozumek, Gary Moveout - PUB Magnat; stacja metra Park Royal, 24 Western Avenue; W5 3BQ London.

Polsko-Brytyjski Przystanek WOŚP, pomogą nam zbudować pozytywne stosunki miedzy samymi Polakami oraz pomiędzy Polakami i Brytyjczykami.. W związku z tą inicjatywą zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystawy i spotkania poświęcone temu wydarzeniu:

reklama

23 czerwca: 19:00 - „Poza barierami” spotkanie z Jurkiem Owsiakiem - POSK Sala Malinowa, 238-246 King Street; W6 0RF Londyn.


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

17

Rozgrywki piłkarskie o Puchar Magazynu Lokalnego - 2011 Jak co roku mamy zaszczyt zaprosić naszych czytelników oraz kibiców na emocjonujące mecze o puchar Magazynu Lokalnego Poniżej przedstawiamy drużyny oraz terminy spotkań. Adres boisk: Wigmore Park, Luton, LU2 9JB GRUPA A:

GRUPA B:

GRUPA C:

GRUPA D:

1. Promil Luton

1. KS Broxbourne

1. LSD TEam

1. Hatfield United

2. FC Labamba

2. Canarinhos

2. WRP

2. Four Model

3. Drewniaki Hatfield

3. Oldboys

3. KS Victoria

3. Jedenastka

• W grupach drużyny rywalizują w systemie każdy z każdym (1-2, 1-3, 2-3). • Do dalszych gier awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. • Godziny spotkań 14:00 pierwsze dwa mecze, 16:00 dwa kolejne mecze

11.06.2011 Grupa A godz. 14:00 Promil – FC Labamba

Grupa B godz. 14:00 KS Broxbourne – Canarinhos

Grupa A godz. 16:00 Promil – Drewniaki Hatfield

Grupa B godz. 16:00 KS Broxbourne – Oldboys

Grupa A godz. 14:00 Labamba - Drewniaki Hatfield

Grupa B godz. 14:00 Canarinhos – Oldboys

Grupa C godz. 16:00 LSD – WRP

Grupa D godz. 16:00 Hatfield United – Four Model

18.06.2011 Grupa C godz. 14:00 LSD – KS Victoria

Grupa D godz. 14:00 Hatfield United – Jedenastka

25.06.2011 Grupa C godz. 16:00 WRP - KS Victoria

Grupa D godz. 16:00 Four Model – Jedenastka

Ćwierćfinały - 02.07.2011 godz.14:00 1A – 2D

godz.14:00 1B – 2C

Półfinały – 09.07.2011 godz.16:00 1A/2D – 1B/2C

godz.16:00 1C/2B – 1D/2A

Mecz o 3 miejsce 16.07.2011 godz.16:00

Finał

16.07.2011 godz.16:00

godz.16:00 1C – 2B

godz.16:00 1D – 2A


www.magazynlokalny.co.uk

18

Będziemy „grać” dalej! Z całą pewnością jesteśmy tymi, którzy cieszą się z pięknej, słonecznej pogody na Wyspie. Wysokie temperatury i słońce sprzyjają pozytywnemu myśleniu, sprzyjają też realizacji naszych planów i marzeń związanych z życiem polskiej społeczności Milton Keynes. Przede wszystkim czas zacząć najsympatyczniejsze spotkania – ogniska, piknik rodzinny, czy dzień sportu. Teren wokół Polskiego Domu umożliwia organizowanie tych imprez. Sam ogródek, który sukcesywnie oczyszczamy z rosnących tam kiedyś bujnych chaszczy może pomieścić kilkadziesiąt osób i jeszcze starczy miejsca na dla dużych i małych sportowców. Teraz więc, kiedy w wolnym czasie przyjdzie Wam ochota pobyć na świeżym powietrzu, w towarzystwie rodaków, wystarczy kliknąć na strony MK Project, czy MK Forum, rozejrzeć się w znanych miejscach za ulotkami, czy nawet wykonać telefon do znajomego, żeby dowiedzieć się kiedy,

od której (już nie trzeba pytać biona jeszcze raz od początgdzie) i co mamy Wam do za- ku i to podstawa, bez której proponowania. nie ruszymy z plastrowaniem ścian, elektryka, montażem Naszym marzeniem było, aby okien itd. Oczywiście, najdo końca maja tego roku za- większym problemem jest kończyć prace remontowe kwestia funduszy, które barwewnątrz budynku. Byliśmy dzo ciężko jest zdobyć, a jak bardzo blisko realizacji tych widać - bardzo łatwo stracić. planów. Dzięki zaangażowa- Ponieważ nie dysponujemy niu ludzi dobrej woli, którzy rezerwami w naszym ściśle od początku remontu każdą zaplanowanym budżecie, godzinę wolnego czasu po- musimy zwrócić sie o pomoc święcają na zmianę wyglądu do wszystkich tych, którzy wnętrza, nabraliśmy pewno- czekają na “ Polski Dom”. ści, że to się uda. Tym razem wiec oficjalnie Niestety, padliśmy ofiara kra- zwracamy się do Was o podzieży (miedziane resztki, moc: organizowane imprezy które mogły przynieść do- poprzedzane będą wspólnydatkowe środki finansowe) mi pracami, na ile kto potrafi oraz włamania, które niestety i na ile będzie chciał. W miej-zdaniem Policji i specjalistów scach znanych polskiej spoCouncil - miało na celu jedy- łeczności wystawione będą nie zniszczenie i utrudnienie skarbonki, do których będzieprac. Efekt: zalana podłoga i my zbierać wolne datki, które płyty gipsowe przeznaczone przeznaczymy na pokrycie na sufity i ściany, zdewasto- kosztów związanych z naprawana wą zniszczeń. Wszystkie zyski z organizowanych imprez hydraulika, powyrywane rury. trafia do tej samej puli. Te wydarzenia miały duży wpływ na postęp prac. Cała Razem damy rade:) Tego jehydraulika musi zostać zro- steśmy pewni!

Zapraszamy wszystkich do planowanych spotkań i zabawy. Najbliższa impreza to Piknik Rodzinny. Gdzie? To jasne – przy Polskim Domu (Wolverton, /Haversham Road). Kiedy? 10 lipca, godzina 14. Szczegóły na www.mkproject.org.uk, www.mkforum.org.uk, info@mkproject.org.uk, Monika-07595881546, Ewa-07514096131 Do zobaczenia!

Zdjęcie: Tomasz Szling


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

19

Bookcrossing Ile razy, praktycznie każdy z nas, złorzeczył na tanie linie lotnicze za rygorystyczne ograniczenia wagowe wożonego przez nas bagażu na Wyspy? Zakładamy na siebie po kilka swetrów w ciepłe dni, upychamy w kieszenie polskie gazety, papierosy, a nawet pęta ulubionej kiełbasy, czy upieczony specjalnie dla nas placuszek mamusi... Misternie pakujemy walizki i ciągle na coś brakuje miejsca. Często, z bólem serca zostawiamy więc „do następnego razu” poleconą przez przyjaciela książkę, bo jej objętość i waga przekraczają nasze możliwości. Liczymy na to, że może już ktoś ją przywiózł, że może uda się ja pożyczyć. Nawet jednak, kiedy takie miejsce się znajdzie, to decydujemy się na książkę „pewną”, czytaną przez wielu, żeby nie pozostał niesmak i natrętne myślenie „po co ja ją wiozłem”. Siłą rzeczy ograniczamy się w ten sposób w poznawaniu nowego, odkrywaniu ciekawych, czy poucza-

jących pozycji. Z taką książką trudno jest się nam potem też rozstać. Po części wpływ na to mają też i nasze nawyki kulturowe. My Polacy kupujemy książkę po to, żeby ją przeczytać, a potem często zalega ona na półkach naszych skromnych lub zasobnych bibliotek, no, czasem pożyczymy ją znajomemu, ale z zastrzeżeniem - do oddania. Ta niechęć rozstania się z nią wynika też i z ceny, jaką za nią zapłaciliśmy. I tak, obok bardzo wartościowych pozycji, stoją często kupione tzw wakacyjne lektury (kryminały, harlequiny, sagi, fantasy...), czy otrzymane w prezencie nietrafione w nasze gusta egzemplarze.

- przekaż książkę, uwolnij książkę, nie jest obca również i w Polsce, chociaż z wielkim oporem przychodzi jej realizacja. Należymy bowiem do tych, którzy bardziej oczekują amnestii od kary za nieoddane do bibliotek pozycje, niż do tych, którzy dobrowolnie pożegnają się ze swoją własnością.

przy plaży i innych miejscach. Z rozmów z wczasowiczami, jak i własnych doświadczeń wiem jednak, że książek w języku polskim w zasadzie tam nie ma. A szkoda. BN

Ale tutaj, na Wyspach mamy okazję spróbować naszych sił do nowych przyzwyczajeń. Może znajdą się tacy, którzy zapoczątkują ten zwyczaj, wprowadzając w życie śledzenie drogi książki przez internet, a skorzystamy na tym wszyscy. Ja przywiozę książkę, ty przywieziesz inną. Razem mamy dwie. Może znajOd czasu do czasu przez dziemy trzeciego... głowę przemyka nam myśl, że Póki co, może zabierajmy na trzeba coś z nimi zrobić, ale z wakacje takie pozycje, które po braku rozsądnego pomysłu, odprzeczytaniu chętnie zostawimy kładamy decyzję do później. na stojakach przy plaży. NieRozwijająca się na całym omalże we wszystkich kurortach świecie akcja, tzw bookcrossing świata takie stojaki można spotkać w recepcjach, kawiarniach,

Grosik Ltd tel. 01908 222 212 mob. 07850 162 715

http://grosik.co.uk

Transfery pieniężne do/z Polski z UK do POLSKI

z POLSKI do UK

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ NAJLEPSZA

Grosik Ltd jest zarejestrowany w Companies House pod nr 5609844 oraz Money Service Business pod nr 12224501

OFERTA NA RYNKU !


www.magazynlokalny.co.uk

20

wydarzenia kulturalne kawych miejsc z których można się wiele dowiedzieć o przeszłości. Wstęp za darmo. Kontakt: Sue Vitty - email: lywag@hotmail.co.uk Letni Afrykański Festiwal Sobota 2 lipiec 12 noon – 8pm, Lewsey Park Różnego rodzaju muzyka afrykańska, potrawy, kultura , futbol oraz inne atrakcje dla całej rodziny. Wstęp za darmo tel 07939 92 11 51 lub 07943 93 32 22

diach. Możliwość rozmów z nauczycielami po to aby wybrac dla siebie najlepszy kierunek. Przyjdź z rodzicami i znajomymi Tel. 01582 48 90 52, email: opendays@beds.ac.uk, Website: www. beds.ac.uk

Festiwal Transportu w Luton (Festival of Transport) niedziela 12 czerwiec, 10am – 5pm, Stockwood Park Odwiedź nas na prezentacji 1200 aut z różnych okresów Będzie również okazja aby zobaczyć strażaków podczas akcji ratowniczej. Zapraszamy przyjdź z całą rodziną poznaj historię aut, baw się i wypoczywaj. Opłata: dorośli £4; dzieci £1; rodziny £8

Festiwal ma cos interesującego dla każdego. Święto dla całej rodziny. Stoiska, malowanie twarzy itd Wejscie za darmo. Tel. 01582 55 71 55

Musical Griffin Players - Sweeney Todd Środa 15 czerwiec –sobota 18 czerwiec, 7.45pm Luton Library Theatre Muzyczny thiller o XIX wiecznym Londynie o fryzjerze który stał sie mordercą I postrachem Londynu Bilet: £10 Box Office: 01582 54 74 74. www.lutonlibrarytheatre.com

Otwarte dni campusu dla studentów The University of Bedfordshire Leagrave Festival Dla wszystkich tych którzy zamieCzas malucha w Stockwood Sobota 16 lipiec 12.00 – 16.00 Piątek 24 czerwiec - Stockwood Di- rzają podjąć studia w 2012 roku. Festiwal ma coś dla każdego, Różne scovery Centre 10.30am – 11.30am sobota 9 i 15 lipiec atrakcje dla dzieci i młodzieży. Tel W programie różne zabawy I z wy- sobota 29 październik 01582 49 44 17 Okazja aby zobaczyć możliwości korzystaniem kreatywnych pomyuniwersytetu dający rzeczywisty słów dla twojego malucha. obraz tego co dzieje sie na stuImpreza przygotowana dla dzieci powyżej 5 lat , opłata £2 za dziecko, Język angielski na co dzień tel 01582 54 86 00

Czy sobie z tym poradzisz ? – dziwne i niesamowite Wtorek 16 czerwiec oraz 14 lipiec 2.30pm – 4pm Wardown Park Museum Przyjdź aby posłuchać dziwnych I mrocznych historii które ma do opowiedzenia kustosz muzeum przy kawie i ciastku Oplata: £4,5 dorośli Dzień pszczoły (Bee Day) sobota18 June, 10am – 4pm, Stockwood Discovery Centre Dzień dla całej rodziny z w dniu pszczoły. Weź udział w różnych imprezach i dowiedz się wszystkiego o pszczołach. Będzie też możliwość próbowania różnego rodzaju miodu oraz uczestniczenia w wielu atrakcjach. Wstęp do muzeum za darmo. Rodzinny dzień rozrywki (Family Fun Day) sobota 18 czerwiec, 12.00– 16.00 Raynham Way Community Centre Cały dzień poświęcony różnym atrakcjom dla rodziny włącznie z malowaniem twarzy, bbq, różnymi wystawami itd. Aby dowiedzieć się wiecej zadzwoń: 01582 40 20 34 Chaul End Festiwal Sobota 18 czerwca, 11am – 3pm, Chaul End Centre

Narodowy dzień rowerowy Sobota 18 czerwiec – niedziela 26 czerwiec Dołącz do narodowego święta rowerowego I weź udział w impreze organizowanej przez Borough Council w Luton zobacz www.luton.gov.uk/cycling for further po więcej detail

Święto Luton - Piknik w parku Środa 22 czerwiec, 10am – 2pm, Wardown Park Bardzo popularne wydarzenie dla całej rodziny. Wszyscy są zapraszani do przyjścia i świętowania tego dnia Tel. : 01582 54 89 93 or email: poonam.pate@luton.gov.uk Lewsey Festiwal Sobota 25 czerwiec, 10am – 5pm , Lewsey Park. Festiwal ma coś dla każdego, Różne atrakcjie dla dzieci i młodzieży tel: 01582 69 63 55 lub Richard. Fensome@luton.gov.uk Luton: Zdjęcia z okresu II wojny swiatowej Wtorek 30 czerwiec, 2.30pm – 3.30pm Wardown Park Museum Przyjdź aby zobaczyć jak wyglądało życie w Luton podczas II Wojny Swiatowej Wstęp £4.50 za osobę Prosze rezerwowac miejsca pod nr tel.01582 54 67 22 6 doroczny festiwal młodzieży Sobota 2 lipiec, St. Luke’s Church, High Street Leagrave To juz 6 rok z rzędu gdy możesz przyjść wraz z rodziną aby świetnie się zabawić. Dużo gier, stoisk, cie-

Narodowy dzień czytania sobota 16 lipiec Wyzwanie dla dzieci !!! Miejsce: wszystkie biblioteki w Luton. Różne imprezy wokół tematu jakim są książki I czytanie. Przede wszystkim dla młodzieży.

(z nagrodą)

TAKE IT OR LEAVE IT W tym numerze przedstawiam kolejną garść dość popularnych wyrażeń, których dosłowne tłumaczenie może niejednego wprowadzić w błąd. Tym razem przyjrzyjmy się czasownikowi TAKE. Take care! – Trzymaj się! / Uważaj na siebie! A: Bye Dad! I’m going now. Are you going to pick me up after school? B: Sure! Take care Darling! Take it easy! - Wyluzuj. / Spokojnie. A: I don’t think I will pass my English test. I’m so stressed! B: Take it easy! You’ll be fine, I’m sure you’ll pass it. Take my word for it. – Masz moje słowo. / Możesz mi wierzyć. As a dessert take that apple crumble. It’s delicious. Take my word for it. Take it or leave it!–Bez gadania./Czy ci się to podoba czy nie, ja już ostatnie słowo powiedziałem. A: I can’t pay for all your gadgets. I can only give you L100. B: But Mum, I need them all. A: Well, I don’t think so. Take it or leave it. take a lot of trouble – zadać sobie dużo trudu Peter took a lot of trouble to make sure that we all enjoyed our trip to Cambridge. take advantage of somebody – wykorzystać kogoś (w nieuczciwy sposób) Sue used to take advantage of me until I told her I was going to quit. take somebody’s advice – skorzystać z czyjejś rady Amy didn’t take my advice and ended up in a lot of trouble. Zwyciężczynią konkursu majowego jest Karolina Wąż-Krzyżanowska z Walnut Tree. Otrzymuje ona dwie godziny korepetycji z j. angielskiego oraz książkę z płytą CD do nauki j. angielskiego. Gratuluję. W tym numerze propozycja dla zupełnie początkujących użytkowników języka angielskiego z Milton Keynes. Zapraszam do napisania krótkiego tekstu w języku polskim (min 10 zdań, max 30), dlaczego uważasz, że są Ci potrzebne zajęcia z języka angielskiego. Autorzy dwóch najciekawszych tekstów otrzymają po 2h korepetycji z j. angielskiego. Zgłoszenia należy wysyłać na adres weronika.ciechanowicz@gmail.com. do 26 czerwca br. Serdecznie zapraszam. Weronika Ciechanowicz


wydanie 29 (13 czerwiec 2011)

21

KRZYŻÓWKA Poziomo 1. Detale 5. Instrument muzyczny Chopina 8. Kumpelka 9. Gotówka 10. Magazyn do czytania 12. Film rysunkowy dla dzieci 14. Subtelność uwagi 17. Przesąd 18. Do hodowania welonów, skalarów i mieczyków 19. Panorama, krajobraz

Pionowo 2. Naczynie na atrament 3. Maszyna do ścinania trawy 4. Część laptopa lub fortepianu 6. Przedmiot wykonany ręcznie przez rzemieślnika 7. Cyklista 11. Ciemiężca 13. Jasnowidz 15. Herbaciana na klombie 16. Grom z nieba

1

2 3

4 4

5

3

6

7 8

9

1

7

10

5 11 12

14

13

15

16

2

17 18

1

19

6

HOROSKOP 1 CZERWIEC– 14 LIPIEC 2011 ROKU

BARAN 21/03 - 19/04 Miły Baranie ostatnie wydarzenia mogły przyprawić Cię o ból głowy. Gwiazdy są dla Ciebie teraz wyjątkowo przychylne. Doskonały czas na rozpoczęcie pracy na „własny rachunek”. Wykorzystaj właściwie ten bardzo pozytywny dla Twoich działań okres.

RAK 21/06 - 22/07 Nie odkładaj na potem spraw, które powinieneś załatwić . Dla wielu Raków początek lipca jest bardzo płodnym okresem, jeśli planujesz wesele to teraz jest najlepszy czas na załatwianie formalności. W pracy wykorzystaj Swoją wiedzę i umiejętności.

WAGA 23/09 - 22/10 Miła Wago wchodzisz w ciekawy okres Twojego życia – czas flirtów i zabawy. Postaraj się zachować umiar i … wstrzemięźliwość . W pracy poważna rozmowa, która może wiele zmienić. Jeśli jesteś szefem – oceniaj ludzi wg ich kwalifikacji zawodowych a nie wyglądu czy wieku.

BYK 20/04 - 20/05 Przed Tobą czas dużych zmian. Czas płodności we wszystkich dziedzinach życia. Jeśli planujesz podróż to wstrzymaj się jeszcze kilka tygodni. Nie odkładaj na potem ważnych spraw. Pozałatwiaj sprawy urzędowe, dotrzymuj terminów.

LEW 23/07 - 22/08 Przed Tobą drogi Lwie bardzo rodzinny okres. Wiele nieoczekiwanych ale niezwykle miłych rozmów i spotkań . Początek Lipca to dobry czas na dla rozwoju intelektualnego (duchowego), relaks, medytacje., ale również zadbaj o Swoje zdrowie, i kondycję.

SKORPION 23/10 - 21/11 Pozwól innym podejmować decyzje. Bardzo dokładnie przeanalizuj sytuację, w której się znalazłeś. To nie jest dobry czas na działanie. W najbliższych dniach lepiej będzie jeśli pozwolisz innym działać. Niebawem Twoja sytuacja ulegnie zmianie i ponownie będziesz mógł aktywnie dążyć do realizacji swoich celów

BLIŹNIĘTA 21/05 - 20/06 To co wydarzyło się ostatnio bardzo Cię wzmocni i pomoże wyraźnie określić prawdziwe intencje tych, których do niedawna nazywałeś przyjaciółmi. Pamiętaj, że zmiany są częścią życia. Zachowaj spokój i idź do przodu. Początek lipca bardzo to dobry okres w związkach.

PANNA 23/08 - 22/09 Droga Panno Twój wewnętrzny spokój bardzo pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Planowaną od niedawna podróż odłóż na inny termin. W kłopotliwej dla Ciebie sytuacji wykorzystaj swój urok osobisty i intuicję. Jesteś teraz pod szczególną opieką planety Wenus.

STRZELEC 22/11 - 21/12 To co najtrudniejsze jest już za Tobą. Rozpoczynasz nowy rozdział życia. Gwiazdy Ci sprzyjają. Nie wracaj do przeszłości. Jeśli możesz wyjedź na kilka dni, zrelaksuj się. W pracy bardzo dobry czas, chociaż nie wszystko może być po Twojej myśli.

KOZIOROŻEC 22/12 - 19/01 Czas ponoszenia konsekwencji własnych , mniej lub bardziej nieprzemyślanych decyzji i zachowań. Będziesz robić wszystko, żeby wybrnąć z sytuacji w której się znalazłeś. Na rozwiązanie sprawy musisz jeszcze poczekać.

WODNIK 20/01 - 18/02 Miły Wodniku nadchodzące dni przyniosą Ci wiele zmian. Towarzyszyć będą im duże emocje, postaraj się działać spokojnie i rozważnie. Patrz obiektywnie na sytuację. Od Twoich decyzji zależeć będzie bowiem los kilku osób, rodziny, przyjaciół lub współpracowników. RYBY 10/02 - 20/03 Rozmowa, którą planujesz od dość dawna nareszcie dojdzie do skutku. Postaraj się uważnie wysłuchać drugiej strony, nerwy nie są dobrym doradca. W pracy dobry czas na samodzielne decyzje. Jeśli planujesz większe zmiany w sferze uczuć – poczekaj. Pośpiech nie jest wskazany.

wróżka Krystyna tel. 075 44 06 50 41 email : k51kroll@gmail.com


22

Ogłoszenia drobne Ogłoszenie drobne oraz życzenia możecie Panstwo umieszczać poprzez stronę internetową www.magazynlokalny.co.uk oraz w siedzibie redakcji

Sprzedam/Kupię Launch X-431 jest najnowocześniejszym urządzeniem do diagnostyki elementów elektronicznych w systemach samochodowych. cena £ 800 wiecej inf. tel 07511900953 LONDYN

z powodu braku miejsca. Cena: 80 gbp 07851682239 Witam mam do sprzedania drewnianą kołyskę dla maluszka z materacykiem,20f tel. 07522520442 Kupie rower w dobrym stanie do 60f tel 07745281054 Sprzedam w bardzo dobrym stanie zielona sofę 3,bardzo wygodna i ładna. 07742641354 Sprzedam grę VETEH + 3 gry gratis (cena sklepowa 1 gry to 7 funtów), świetna zabawa dla dziecka ! cena 30funtów gra jest użyta zaledwie kilka razy i jest w super stanie tel.07749694883 Sprzedam USB 16GB hp (v210w) i (v190b) za 20f dostępne kilka sztuk:))) 07907681011

Do oddania wózek dziecięcy kolor zielony, bujawka kolor różowy i kilka innych Sprzedam wersalkę z Ikei , używana tylko miesiąc. 07984599836 akcesorii. tel 07984535894 Dunstable Ubranka dla chłopca od urodzenia do 12 miesięcy w bardzo dobrym stanie dobrych marek. ceny do uzgodnienia 07896829797

Sprzedam krążki do hantli 4*2.5kg,8*1.25kg,2*0.5kg,1*5kg,1*rączka hantli (lekko uszkodzony gumowy uchwyt). 07749678907

Huśtawka na baterie fisher price w bardzo dobrym stanie wielofunkcyjna model „fisher-price precious planet cradle swing” 07896829797

Ubranka dla chłopca 12 -18 mies kupie tylko w dobrym stanie 07892803901

Komplet do chrztu dla dziewczynki chrzciłam córkę jak miała 5 miesięcy tel. 07843803261 Do sprzedania bagażnik rowerowy z Halfordsa, na każdy model samochodu, nowy nieużywany, Cena 45F 07892422065 Sprzedam łóżeczko z materacykiem dla chłopca stan bardzo bardzo dobry kupowane było w IKEI cena 80 funtów. Warto zależy mi na szybkim sprzedaniu

Sprzedam pralkę pojemność 6 kg firmy arison cena 60 funtow tel 07815949615 Sprzedam dużą lodówkę firmy philco w idealnym stanie. Kolor biały o wymiarach:144cm/55cm. Kupiona w sklepie 6 m-cy temu, jeszcze na gwarancji. posiada 5 szklanych półek głównych oraz plastikowy pojemnik na warzywa + pięć półeczek na drzwiach. dokumenty do wglądu. Idealna dla rodziny. 07783427146 HP Compaq F500 stan idealny od polskiserwiskomputerowy.com Procesor: AMD Athlon 64 X2 dual Core processor

TL-50 1.60 GHz, Karta Graficzna:NVIDIA GeForce Go 6100- 128 lub 256 MB dzielonej pamieci. Po więcej szczegółów proszę o kontakt 07821830618 Acer Aspire One A150 Netbook od polskiserwiskomputerowy.com Acer Aspire One A150-Bb ZG5 Netbook, stan techniczny bardzo dobry, drobne ryski, ma 14 miesięcy. Dane techniczne: 8.9” Acer CrystalBrite” TFT LCD, System: Windows XP Pro, Processor: Intel Atom 1,6GHz. Po wiecej szczegółów proszę o kontakt 07821830618

Mieszkania Oferujemy państwu przestronne mieszkanie: kuchnia, z aneksem jadalnym, salon, sypialnia oraz lazienka. Mieszkanie znajduje sie w niewielkiej odległość od centrum miasta (naprzeciw Wordon Park). Mieszkanie posiada prywatny parking. Czynsz: Ł530 miesięcznie. Po wiecej informacji prosimy dzwonic: 01582 41 22 22. Mam do wynajęcia bardzo ładną dwójkę w nowoczesnym domu, pokój umeblowany, po remoncie w domu z garażem, dużym salonem, dużym ogrodem,2 łazienki po remoncie(generalnym) plus ubikacja na dole, pralnia, nowoczesna kuchnia, polska tv, internet 50mb,telefon.Dom położony 5min od centrum,5min od industrial area,1.5 mili do autostrady M1 Bardzo przyjazna atmosfera. cena 100 funt. tygod.{rachunki wliczone 07432097256 Do wynajęcia pokój dwuosobowy. W czystym zadbanym dom higtown road -blisko centrum ,stacja -3 minuty. Cena 90 f tygodniowo. 07510151468

www.magazynlokalny.co.uk łazienką to jedyne 240f plus rachunki ( które są niewielkie) drugi z pokoi to jedyne 210 plus rachunki. 07864046013 Witam mam do wynajęcia 2 dwuosobowe pokoje w bardzo dobrym stanie w spokojnej, zadbanej okolicy New Bedford Road. jeden z pokoi posiada oddzielną łazienkę. Cena za pokój z łazienką to jedyne 240f plus rachunki (które są niewielkie) drugi z pokoi to jedyne 210 plus rachunki 07864046013 Wynajmę pokój jedynkę w czystym zadbanym domu, dla spokojnej nie konfliktowej osoby. Pokój do wynajęcia od zaraz. 07883539535 Poszukuje niewielkiego pokoju dla siebie od 1 lipca w Luton, najlepiej gdzieś w pobliżu centrum. Proszę o info na meil kozakagnieszka@wp.pl Wynajmę pokoj blisko centrum okolice matalana najlepiej mężczyźnie tylko pracujący płatne 70 tyg plus tyg depozyt cena do malej negocjacji, Dzwonić po 17 tej 07821703244

USŁUGI Przeprowadzki - male i DUZE. Raff & Van Removals and Storage. Kontakt: Rafal 078 087 79516

Autokarowe Wycieczki organizowane przez Janusza Harlendera 1) Szkocja- Edinburgh, Lake Disctrict 24-25 czerwiec 2) Blackpool-Liverpool 3-4 wrzesien 3) Amsterdam-Bruksela 1-2 pazdziernik Dowiedz się więcej na strone www.wycieczki.org.uk

Raff - Używane meble

Unit K, Kingsway Ind. Est. LU1 1LP, Luton mob. 077 370 16164

Witam mam do wynajęcia 2 dwuosobowe pokoje w bardzo dobrym stanie w spokojnej, zadbanej okolicy New Bedford Road. jeden z pokoi posiada oddzielną łazienkę. Cena za pokój z

Inwestycje i oszczędzanie w złocie i srebrze najlepszym sposobem na budowanie majątku i zabezpieczania przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny. Zacznij od małych kwot, inwestuj i czerp korzyści z dodatkowych profitów Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń lub napisz Robert Szydlowski

www.youniquewealth.com/unique mob. 0772 47 47 878 · www.gold-investment.biz · robert@inti-group.co.uk Konsultant ds. inwestycji Younique


wydanie 29 (13 czerwiec 2011) Mirka Anderson Dip. Uniwersytetu Warszawskiego Niezalezna Polska Tłumaczka na żywo

01763 249386 mirkieran@hotmail.com

MB-MOJE BIURO RACHUNKOWELUTON i okolice: rozliczenia Self-employed, zwroty podatkowe, benefity, NIN, Firmy LTD, tłumaczenia przysięgłe itd., bezpłatne konsultacje. MARTA:07984599836, BARBARA:07743373239

23

Motoryzacja TR RECOVERY Autolaweta Pomoc Drogowa Unit 43 Hardmill Industry Estate Leighton Buzzard LU7 4FF Tel. 07912 525 454 Do sprzedania Octavia 1,9 tdi z 2002 roku kolor zielony kombi. Auto po wymianie wszystkich podstawowych czesci,olej, klocki, tarcze, rozrząd (komplet rachunków) zadbane w środku. Jestem 2 właścicielem. Więcej info na mail lub pod tel. 07835949862 Toyota Avensis 2002 1.8 benzyna (reg 52) przebieg 83000 mil. Pełna książka serwisowa. Tax, Mot(02.2012). Pelna elektryka, immobilizer, poduszki powietrzne, alarm, komputer i nawigacja. Nowe świece, filtr oleju i powietrza. Ogólny stan bardzo dobry. 07720381389

PROFESJONALNA POMOC!!!

Sprzedam ford focus 1.8 zetec 78 tys. mil alufelgi przyciemniane szyby sportowy wydech koszt wydechu 190 funtow cena 1000 f do negocjacji więcej informacji proszę dzwonić tomek 07531008005 Mam do sprzedania vw passat 1.8 benzyna 1999rok piękny kolor złoty 126 tys cena do uzgodnienia tel: 07815949615

Bogate doświadczenie w: Zwroty nadpłaconego podatku, Working i Child Tax Credit, Housing i Council Tax Benefit, Child benefit i becikowe, Zasiłki macierzyńskie i chorobowe, Numer Insurance i konto w banku, Rejestracja i wizyty u lekarza, Wizyty i tłumaczenia w urzędach, Sprawy telefoniczne, Rejestracja i rozliczenia Self Employed, CIS i LTD. Szczegóły oferty: www.pomagamluton.co.uk lub tel. 07955161363 - Maciej.

Doświadczona mama i opiekunka zaopiekuje sie dzieckiem we własnym domu. Wiecej informacjii pod numerem 07851145106

BMW 520 97rok srebrny benzyna automat triptronic alu klima full elektr mot tax lampy przód ringi tyl od modelu po lifcie stan bdb 122tys mil wiecej info 07892803901 lub zamienie na mniejsza Lokalny Portal Informacyjny pojemnosc lub diesel

www.wLuton.net

Wycieczka do Brukseli Po wycieczce z ostatniego roku do House of Pariment „Kaleidoscope Culture Club” zdecydował się na następną wycieczkę, tym razem do Parlamentu Europejskiego. Wycieczka się odbędzie 5-6 września. Wyjedziemy 5 września rano z Hatfield, i odwiedzimy Bruges po drodze do Brussels. 6 września, spędzimy parę godzin w budynku parlamentu, poznamy niektórych europejskich parlamentarzystów którzy reprezentują wschodni region Europy. Odwiedzimy również East of England European Partnership Office oraz Malopolska (z polski) Region Office. Przez noc zostaniemy w Etap Hotel w Bruges. Dokładny plan podróży będzie do potwierdzony. Koszt wycieczki = £140 i będzie zawierać całą podróż, jedna noc w hotelu (B & B) etc. Na podstawie dzielenia się pokojem. Termin zaliczki (£70) jest ustalony do 17 czerwca lecz całkowita cena powinna być wpłacona do 22 lipca. Tylko ci którzy zapłacą całość będą mogli brać udział w wycieczce. Aby dowiedzieć się więcej proszę się skontaktować z: Michał

Siewniak,

michal@cvsbeh.org.uk,

Tel:

01920487888,

Mob: 07825021746 aby zapłacić – Kumiko Lwanga, kumiko@ kaleidoscopeenterprise.org.uk

Pozycja książkowa oficjalnie niedostępna w księgarniach „Words of a Prophet” Nicolas Pieter Johannes „Siener” van Renburg (Sierpień 30, 1862 – Marzec 11, 1926) mieszkaniec południowej Afryki który był rozpoznawalny jako jasnowidz a fakty opisane i potwierdzone w książce to najlepszy dowód na zdolności jakie posiadał Spełnione wizje

19 000

odwiedzin miesięcznie Najświeższe Informacje, Oferty Pracy, Forum, Wydarzenia Kulturalne z Luton i Okolic, Galeria Zdjęć i Wiele Innych Informacaje z Polski i ze Swiata, Sport, Technologie, Finanse, Motoryzacja Dodatkowo: Słownik ang/pol oraz pol/ang

• Wielka „grypa” w 1918 • Utrata wszystkich Angielskich kolonii • Niepodległość Irlandii • Atomowa katastrofa w Chernobyl w kwietniu 26 1986 • Wypadek samochodowy i śmierć Księżniczki Diany • Cywilna wojna w Bosnia • Południowa Afryka będzie rządzić Czarnym rządem • Japonia będzie niszczona przez trzęsienia ziemi • Przemoc w Rosji i Europie • Muzułmanie w Europie zmienią profil ludności. Europa i Izrael odwrócą się przeciwko sobie. • Rasowa przemoc wybuchnie na całym świecie przy czym zacznie się 3 wojna światowa w której Niemcy i Ameryka będą walczyć ramię w ramię Te i inne przepowiednie znajdziecie w książce „Words of a Prophet” W sprawie nabycia książki proszę o kontakt pod nr tel 07851301013


Mamy najtańsze ceny w UK

DRUKUJEMY W POLSCE O 40% TANIEJ Wizytówki 250 szt. cena od £18 Ulotki A6, 2500 szt. cena już od £35 Plakaty A3, 50 szt. cena już od £37 Papier firmowy, 500 szt. cena już od £38 Oprócz tego materiały reklamowe: banery winylowe, koszulki z nadrukami, gadżety z dowolnym nadrukiem długopisy, breloczki, zawieszki zapachowe do aut, balony, kubki, magnesy na auta i wiele innych.

Dodatkowo: Tworzenie stron internetowych – cena już od £50 Bannery flash – od £25 Dostawa zamawianych materialow 6-8 dni roboczych mob. 0772 4747 878 tel.:02081 338 449 www.smartprinting.org.uk info@inti-group.co.uk

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE DO WYNAJĘCIA

WYNAJMIJ JUŻ OD

Nowo Otwarta Pracownia Fryzjerstwa i Urody

32 Stuart Street Luton, LU1 2SW Klasyczne i nowoczesne fryzjerstwo damskie i męskie Pełen zakres usług kosmetycznych Masaż klasyczny i leczniczy Pon. - Pt.: 10.00 - 18.00 Sobota: 10.00 - 17.00 Dominika fryzjer stylista

Arkadiusz fryzjer męski

Elżbieta

technik kosmetolog

Antoni masażysta

07902715700 07999924397 07768461001 07980063219

07817 984 109 ZAPŁACISZ TYLKO £1* ZA TWÓJ PIERWSZY MIESIĄC WYNAJMU

D U N S TA B L E 01582 861472 WWW.STORAGEKING.CO.UK

Oferta ważna tylko dla nowych klientów i tylko wyselekcjonowane miejsca. Wyłączając koszty zamykania i ubezpieczenia.

Tanie Przeprowadzki

Magazyn Lokalny 29  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire England

Magazyn Lokalny 29  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire England

Advertisement