Page 1

1


2

3


11 6

14

18

24 Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Agnieszka Libera-Talaga (Z-ca Red. Naczelnego) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Karolina Smoleñska (Marketing Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Mariusz Ptaœ Agnieszka Matusz Roma Kozar Justyna Daszykowska Wspó³praca: Pawe³ Michalak Kamil Daszykowski Marcin Dudziñski Agnieszka Rêbosz Anna Janiak Katarzyna Soból Monika Sedlak-Kuca Piotr Szarabajko (Bedford) Adam Pary¿ (St. Albans) Dawid Szmuk (Hatfield) Magdalena Mazurek (Harpenden) Agnieszka Dziaduch Barbara Michewicz Karol Podsiedlak Marketing i Reklama (Advertising): tel.: 078 532 79965 e-mail: karolina@inti-group.co.uk

Projekt ok³adki / foto: Marcin Z³otoœ

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 7 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

Spis Treœci Warwick Castle – 6 Przegl¹d Prasy – 8 Dom Polski w Bedford – 9 Mike Frencz – 10 Bedford - koncert – 11 Stowarzyszenia – 12 K¹cik Gromaniaka – 13 Sam Wobec Systemu - 14 Wiersz – 15 Metallica – 18 Akcja Na Rzecz Rodziny – 20

Napisz do nas! Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

Dziwne Losy Hanki – 21 Plastikowy Przyjaciel – 22 Punkt - 24 Dla Dzieci – 27 Kalendarz Imprez – 28 Krzy¿ówka - 30 Og³oszenia - 31

Gdzie docieramy? Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Bedford, Hatfield, St. Albans, Welwyn Garden City, Harpenden. 4

5


WARWICK CASTLE Wybieraj¹c siê do hrabstwa Warwickshire warto zatrzymaæ siê w œredniowiecznym zamku w Warwick (dla u¿ytkowników nawigacji satelitarnej kod: CV34 4QU). My nasz¹ wizytê zaplanowaliœmy w bank holiday, dziêki czemu zwiedzanie zajê³o nam ca³y dzieñ. W œwiêta bowiem w zamku organizowane s¹ dodatkowe atrakcje, m.in. turnieje rycerskie, œredniowieczna wioska, wystêpy i zabawy dla dzieci, a tak¿e wystawa ptaków drapie¿nych. W normalne dni zwiedzanie zabiera zazwyczaj ok. 4-5 godzin, zaœ resztê dnia poœwiêciæ mo¿na na spacer po samym miasteczku Warwick i odwiedzenie wyj¹tkowo malowniczego miejsca oddalonego od Warwick o ok. 40 mil na po³udnie, jakim jest Minster Lovell.

S

³oneczny poranek, zapowiada siê piêkna pogoda, nastroje równie¿ pozytywne. Po nieco ponad godzinnej drodze docieramy do Warwick. Parking przy zamku totalnie zapchany samochodami. Po 5-10 minutowym spacerze wzd³u¿ murów jesteœmy na miejscu. Nauczeni doœwiadczeniem z naszych wczeœniejszych wypraw bilety do zamku kupiliœmy kilka dni wczeœniej przez Internet korzystaj¹c z oferty firmy poœrednicz¹cej (strona internetowa: www.365tickets.com/ warwick_castle). Zap³aciliœmy nieca³e 34 GBP za dwie osoby doros³e i jedno dziecko plus 3,50 GBP za parking samochodu osobowego (op³atê za parking uiszcza siê w automatach przed wejœciem do zamku). Oszczêdziliœmy w ten sposób prawie 20 GBP i co najmniej kilkanaœcie minut stania

w kolejce. Kupuj¹c bilety on-line na stronie internetowej zamku: www.warwick-castle.com mo¿na oszczêdziæ 20% z ceny biletu dla doros³ego i 10% z ceny pozosta³ych biletów (wyj¹tkiem s¹ bilety grupowe 10+, na które obowi¹zuje oddzielny cennik nie podlegaj¹cy upustom z tytu³u zakupu on-line). Do ka¿dego jednorazowego zakupu biletów on-line doliczana jest dodatkowa op³ata w wysokoœci 1,50 GBP. Cz³onkowie English Heritage maj¹ nawet 50% rabatu w cenie biletów, ale nie dotyczy

CENY BILETÓW · doroœli 19,95 GBP, · dzieci (4-10 lat) 10 GBP, · starsi (60+) 11,95 GBP, · studenci 14,95 GBP, · niepe³nosprawni 8,95 GBP, · rodzinny (2 doros³ych + 2 dzieci)

50 GBP.

to bank holidays. Mo¿na te¿ otrzymaæ ró¿nego rodzaju vouchery rabatowe do zamku, np. bony z Tesco. Na terenie wokó³ zamku rozstawionych jest kilkadziesi¹t namiotów, w których mieszkañcy tej œredniowiecznej wioski prezentuj¹ jak wygl¹da³o ówczesne ¿ycie: wêdz¹ 'upolowan¹' dziczyznê, piek¹ chleby, susz¹ zio³a, tkaj¹ tkaniny, szyj¹ ubrania, wypalaj¹ gliniane naczynia, robi¹ rêcznie strza³y do ³uków, drewniane miski, talerze, rycerze poprzebierani w œredniowieczne zbroje

prezentuj¹ broñ i sposoby pos³ugiwania siê ni¹. Ka¿dy z nich z chêci¹ opowiada o swoim zajêciu i odpowiada na pytania zwiedzaj¹cych. Kieruj¹c siê w stronê g³ównej bramy zamku obowi¹zkowo zatrzymujemy siê na pó³ godziny na placu zabaw dla dzieci, ogl¹damy pokaz strzelania z ³uku i kuszy, spacerujemy labiryntami wiktoriañskiego ogrodu ró¿anego, zwiedzamy m³yn i muzeum silników napêdzanych ko³em m³yñskim. Mijaj¹ ju¿ ponad dwie godziny, jak tu jesteœmy, a dopiero wchodzimy do zamku. Na dziedziñcu odbywaj¹ siê akurat pokazy walki mieczem, po których do udzia³u w zabawie zapraszane s¹ dzieci. Najpierw s³uchaj¹ historii ksiê¿niczki Arabelli, nastêpnie otrzymuj¹ przeró¿ne zabawki i zaczyna siê wspólna zabawa. Po tych wszystkich dodatkowych atrakcjach ruszamy w koñcu do samego zamku. Zwiedzanie zaczynamy od podziemnych klaustrofobicznych lochów (wstêp za dodatkow¹ op³at¹). LOCHY Bilety do lochów niestety nie podlegaj¹ sprzeda¿y przez poœredników, mo¿na je nabyæ tylko w zamku (iloœæ miejsc ograniczona), lub on-line ze strony internetowej www.warick-castle.com w zak³adce Ticket & Offers/Ticket Prices & Offers wraz z biletami do zamku. Organizatorzy odradzaj¹ zwiedzanie lochów przez dzieci poni¿ej 10 roku ¿ycia, a wszystkie, które nie ukoñczy³y 16 lat musz¹ byæ w towarzystwie osoby doros³ej. Poniewa¿ znajduj¹ siê tam w¹skie i niskie korytarze oraz 58 schodów, tylko nieznaczna czêœæ lochów dostêpna jest dla niepe³nosprawnych. St¹d te¿ nie musz¹ oni uiszczaæ op³aty za wstêp jednak musz¹ zarezerwowaæ sobie wczeœniej miejsce. Ponadto niemowlêta i malutkie dzieci noszone na rêkach nie maj¹ wstêpu do lochów. Pamiêtajmy o tych ograniczeniach zamawiaj¹c bilety, poniewa¿ nie podlegaj¹ one zwrotom.

rz¹dów Henryka VI. Richard Neville zas³yn¹³ jako Kingmaker, poniewa¿ nie bêd¹c w³adc¹ decydowa³ nie tylko o tym, kto zasiada³ na tronie, ale tak¿e o wewnêtrznej polityce kraju, jak i jego zagranicznych dzia³aniach. D³ugie korytarze doprowadzaj¹ nas do sali, gdzie odbywa siê projekcja filmu pt. 'Dream of Battle'. Do bitwy, której historiê opowiada film, zamek przygotowywany by³ przez 12 lat. Zwiedzanie kontynuujemy przez wystawy œredniowiecznych rzemios³, zbrojownie, Wielki Hol, kaplicê i apartamenty urz¹dzone w wiktoriañskim stylu. W ostatnich mo¿emy zapozowaæ do zdjêcia z figurami króla Henryka VIII i jego 6-cioma ¿onami. Henryk VIII to kontrowersyjna i prze³omowa postaæ w historii Anglii i koœcio³a angielskiego. Jego osobê postaram siê przybli¿yæ nieco w jednym z kolejnych artyku³ów. Teraz jednak wróæmy do zamku w Warwick, gdzie do zwiedzenia pozosta³a nam jeszcze Wie¿a Duchów, w której za dodatkow¹ odp³atnoœci¹ mo¿na prze¿yæ mro¿¹c¹ krew w ¿y³ach historiê morderstwa Sir Fulke Greville'a. Jego duch straszy ponoæ w wie¿y do dnia dzisiejszego. Wspinamy siê jeszcze na wzgórze, z którego rozci¹gaj¹ siê wspania³e widoki na rzekê Avon, arenê walk rycerskich i sezonow¹ wystawê ptaków drapie¿nych; a nastêpnie na mury zamku. Widoki z wie¿ zamkowych na miasteczko Warwick i okolice to coœ, czego nie mo¿na przegapiæ bêd¹c w zamku. Niestety s¹ one niedostêpne dla niepe³nosprawnych i osób z dzieæmi na wózkach z uwagi na w¹skie, strome schody prowadz¹ce na górê.

ze sob¹, by tam, np. w oczekiwaniu na pokaz dzia³ania katapulty, zrobiæ sobie przerwê na posi³ek. Oczywiœcie, jeœli nie mamy ochoty dŸwigaæ wszystkiego ze sob¹, zawsze mo¿na posiliæ siê w zamkowej restauracji, czy te¿ w jednej z budek z hotdogami, hamburgerami, lodami, czy napojami. Po ca³ym dniu spêdzonym w zamku mo¿na wybraæ siê jeszcze na krótki spacer po centrum Warwick i odwiedziæ koœció³ kolegialny Œw. Marii (dla u¿ytkowników nawigacji satelitarnej kod: CV34 4AB; wstêp bezp³atny) góruj¹cy nad domami miasteczka. MINSTER LOVELL Minster Lovell niedaleko Witney w Oxfordshire (dla u¿ytkowników nawigacji satelitarnej kod: OX29 0RR) to niesamowicie malownicza wioska sk³adaj¹ca siê z trzech czêœci: New Minster, Little Minster i Old Minster. Najbardziej polecam oczywiœcie ostatni¹, Old Minster Lovell z przeuroczym zajazdem The Mill and Old Swan Inn, domkami o niesamowitym klimacie, koœcio³em Œw. Kenelm'a i ruinami wielkiego XV-wiecznego dworu (wstêp bezp³atny), nale¿¹cego do

Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, jakie czekaj¹ nas tutaj. Poza murami zamku znajduj¹ siê bowiem dwie œredniowieczne maszyny wojenne: wyrzutnia (Balista) i 18metrowa wa¿¹ca 22 tony katapulta (Trebuchet). Ta kolosalna katapulta to autentyczna rekonstrukcja jednego z najwiêkszych i najbardziej zabójczych

Nastêpnie wêdrujemy piwnicami podziwiaj¹c wystawy ilustruj¹ce ¿ycie w zamku w czasie, kiedy jego w³aœcicielem by³ Richard Neville, jeden z najbardziej wp³ywowych ludzi w ca³ej Anglii w okresie

Lorda Lovell'a, zaufanego podw³adnego króla Ryszarda III. Lord Lovell walczy³ w bitwie o Stoke w 1487 r., gdzie widziano go uciekaj¹cego z pola walki, po czym jednak œlad po nim zagin¹³. Legenda g³osi, ¿e w 1708 roku odnaleziono jego szcz¹tki w sekretnej komnacie dworu.

urz¹dzeñ wojennych. Warto zaczekaæ na pokaz dzia³ania tej œmiercionoœnej maszyny. Katapulta uruchamiana jest dwa razy dziennie. 8-osobowej obs³udze pó³ godziny zajmuje za³adowanie i uruchomienie jej. Jest ona w stanie wyrzuciæ jednorazowo 150kilogramowy pocisk amunicji na wysokoœæ 25 metrów i na odleg³oœæ do 300 metrów. Oprócz tego nad brzegiem rzeki jest park (olbrzymi teren piknikowy), po którym przechadzaj¹ siê dziesi¹tki kaczek i pawi. Warto przygotowaæ siê i prowiant zabraæ

6

Wracaj¹c z Minster Lovell mo¿na skierowaæ siê na wschód autostrad¹ M40, dojechaæ do M1, a stamt¹d jechaæ na pó³noc do Luton. Powinno zaj¹æ to mniej wiêcej pó³torej godziny (ok. 80 mil). Mo¿na te¿ wybraæ krótsz¹ o 20 mil trasê przez Bicester/ Aylesbury/Dunstable. Jednak przy drugim wariancie nie zyskamy zbytnio na czasie, poniewa¿ trasa wiedzie nieco gorszymi, choæ bardziej malowniczymi, drogami. tekst i zdjêcia: Agnieszka Matusz

7


Przegl¹d prasy lokalnej Lutonline Zostaliœmy zauwa¿eni!!! W sierpniowym wydaniu Lutonline znalaz³ siê obszerny artyku³ o grupie INTI, w której sk³ad wchodz¹: Magazyn Lokalny, Radio Flash oraz Media Promotion. Artyku³ zawiera wywiad z naszym Redaktorem Naczelnym, Robertem Szyd³owskim, który opowiada o pocz¹tkach tworzenia grupy, jak równie¿ o swoim ¿yciu prywatnym, tu na obczyŸnie. Nas wszystkich, zwi¹zanych z grup¹ bardzo cieszy fakt, i¿ w koñcu zostaliœmy zauwa¿eni i docenieni przez media brytyjskie. Oby tak dalej…

Luton At Large Bezpieczne wakacje Czas wakacji dobiega ku koñcowi, ale niektórzy, szczególnie studenci, zaplanowali swoje wakacje w³aœnie na wrzesieñ. Do nich w szczególnoœci swój apel kieruje NHS Luton. M³odzi ludzie musz¹ pamiêtaæ, ¿e bezpieczne wakacje to nie tylko krem przeciws³oneczny, czy podrêczna apteczka, ale równie¿ prezerwatywa. Przeprowadzone niedawno badania pokazuj¹, i¿ w wakacje liczba stosunków seksualnych (bez zabezpieczenia) wœród m³odych ludzi wzrasta parokrotnie. NHS nawo³uje do u¿ywania prezerwatyw, nie tylko po to, by unikn¹æ niechcianych ci¹¿, ale równie¿ chroniæ siê przed nieuleczaln¹ choroba, jak¹ jest AIDS. Wiêcej informacji mo¿ecie znaleŸæ na stronie www.dontcrossyourfingers.co.uk

Luton on Sunday Michael Jackson chcia³ byæ ojcem mojego dziecka Pochodz¹ca z Luton Dr Susan Etok niedawno ujawni³a, ¿e zmar³y król popu namawia³ j¹ do zap³odnienia in-vitro jej komórki jajowej swoim nasieniem. Susan twierdzi, ¿e Jackson uwa¿a³, i¿ by³aby ona bardzo dobr¹ matk¹, namawia³ j¹ kilka razy, ale kobieta nie uleg³a ze wzglêdu na to, ¿e chcia³a sama wychowywaæ swoje dziecko. Dr Etok i Michael poznali siê 11 lat temu podczas podró¿y Susan do Los Angeles.

W wywiadzie udzielonym mediom kobieta ujawni³a, ¿e kwestia zap³odnienia in-vitro pojawi³a siê, kiedy ona i Michale spotkali siê w londyñskim hotelu w tym roku. Twierdzi ona równie¿, i¿ zmar³y piosenkarz proponowa³ jej 500000 funtów za „za³atwienie" mu silnych œrodków uspokajaj¹cych, od których by³ uzale¿niony.

Herald&Post The Luton News Coœ dla mi³oœników obuwia Do 1 listopada mi³oœnicy niecodziennego obuwia bêd¹ mieli okazjê poogl¹daæ zdjêcia butów wykonanych z kwiatów. Autorem tak niesamowitej wystawy jest Michel Tcherevkoff, artysta urodzony i wychowany w Pary¿u, który nie boi siê ryzyka, szczególnie w kwestii sztuki. Wystawê Shoe Fleur mo¿na ogl¹daæ w Stockwood Discovery Centre mieszcz¹cym siê na London Road.

Herald&Post Dunstable Gazette Sms przypomni ci o wizycie. Szpital L&D ju¿ nied³ugo bêdzie smsem przypomina³ pacjentom o wizytach. Decyzjê podjêto po analizie zesz³orocznych wyników, okaza³o siê, ¿e oko³o 28000 pacjentów zupe³nie zapomnia³o o swojej wizycie, co wp³ynê³o znacznie na koszty operacyjne, które musia³ ponieœæ szpital. Rzecznik prasowy szpitala, Barry Mayes, mówi, ¿e kliniki czasami maj¹ 10% wiêcej pacjentów umówionych na wizyty ni¿ powinny mieæ ze wzglêdu na zapominalskich, co powoduje d³ugie kolejki oraz frustracjê pacjentów. Nowy serwis smsowy, zdaje siê spe³niaæ swoje zadanie, ale personel nadal apeluje do tych, którzy nie mog¹ przyjœæ na wizytê o umówienie siê na inny termin.

Bedfordshire on Sunday Podziemny po¿ar w centrum Bedford We wtorek 25 sierpnia w centrum Bedford, na ulicy Harpur Street, wybuch³ podziemny po¿ar, który spowodowa³ ewakuacjê mieszkañców pobliskich mieszkañ oraz odci¹³ dostêp do pr¹du mieszkañcom centrum miasta.

Przyczyn¹ po¿aru by³ prawdopodobnie gaz ulatniaj¹cy siê spod budynku, w którym mieœci siê agencja mieszkaniowa Jayne Beard/Cooper Beard. Ulica by³a nieprzejezdna a¿ do pó³nocy, kiedy to pracownicy gazowni potwierdzili, i¿ sytuacja zosta³a opanowana i drogê mo¿na otworzyæ.

Times & Citizen Bedfrod Council wyda³ za du¿o Jak donosi Times&Citizen pomy³ka w ustaleniu bud¿etu przez Bedfrod Council mo¿e kosztowaæ jego mieszkañców odciêciem od niektórych us³ug oferowanych przez Council. Bud¿et gminny zosta³ oszacowany na 15.8mln funtów, ale okazaæ siê mo¿e ¿e zosta³ on przekroczony o milion funtów. Plan finansowy zosta³ przekroczony w kilku miejscach, szczególnie w us³ugach dla ludzi starszych oraz niepe³nosprawnych. Najsmutniejszy w tym wszystkim jest fakt, i¿ za b³êdy council'u bêd¹ prawdopodobni musieli ponieœæ stratê zwykli œmiertelnicy.

The Welwyn & Hatfield Times Stop krowom na autostradzie W œrodê 26 sierpnia jeden z kierowców prowadz¹cy auto autostrad¹ A1(M) w okolicach Welwyn Garden City zauwa¿y³ na autostradzie dwie krowy. Policjanci, który znaleŸli siê na miejscu tej nietypowej niespodzianki podali, i¿ jedna z krów by³a br¹zowa a druga czarna. Kierowcy musieli przez jakiœ czas zwalniaæ w miejscu gdzie znaleziono zwierzêta, dopóki nie usuniêto je z autostrady. Ciekawe jak one siê tam znalaz³y…

St Albans Observer Polski dzieñ w Hatfield Hatfield Polish Forum po raz pierwszy organizuje w Hatfield dzieñ polski, odbêdzie siê on 12 wrzeœnia na White Lion Square w centrum miasta. Dzieñ polski rozpocznie siê o 12 i potrwa do 16.30, organizatorem ca³ego przedsiêwziêcia jest pan Micha³ Siewniak. W wywiadzie udzielonym dla St Albans Observer, pan Micha³ opowiada o potrzebie stworzenia takiego dnia. Mówi, i¿ pomo¿e to spo³ecznoœci lokalnej w zrozumieniu siebie nawzajem, jak równie¿ w rozwi¹zywaniu problemów powsta³ych na tle kulturowym. Atrakcj¹ bêdzie nie tylko œwietna muzyka i artyœci ale równie¿ pojawienie siê stra¿y po¿arnej, policji oraz cz³onków Hertfordshire County Council, którzy bêd¹ t³umaczyæ jak dzia³aj¹ ich us³ugi.

Dom Polski w Bedford Niektórzy pytaj¹ mnie o dalsze losy Domu Polskiego, ale nie jestem osob¹ kompetentn¹, aby udzielaæ takich informacji. By³am tam wprawdzie cz³onkiem przez ponad 20 lat. Spêdzaliœmy mi³e chwile m.in. przy kolêdach. Dzieci mia³y przyjêcie z Miko³ajem. Tam S³owik Bedfordu pani Irena Kotkiewicz, która przez wiele lat zorganizowa³am w grupie uczy³a dzieci jêzyka polskiego, przed now¹ siedzib¹ firmy zoo rodaków wystêp Kabaretu Baw pod nazw¹ Polish House (Bedford) Ltd w Renhold siê z Nami, gdzie œpiewaliœmy piosenki powszechnie znane. Dom Polski Ltd w Bedford powsta³ 11/11/ Byli tam równie¿ ludzie ze Skarszew i Sandy, 1960. dwóch zaprzyjaŸnionych miast, które Obecnie Dom Polski ko³o stacji kolejowej jest wspó³pracuj¹ ju¿ od 13 lat. Ja zamkniêty. Zainteresowani cz³onkowie oraz uczestniczy³am w organizacji udzia³owcy mog¹ prosiæ o szczegó³owe stowarzyszenia jako t³umacz. Nigdy nie infromacje Pana Zbigniewa informowano mnie o zebraniach ani Wereszczyñskiego, który na pewno chêtnie planach Domu Polskiego. Po prostu od odpowie na wszystkie pytania, gdy¿ jako jakiegoœ czasu przesta³y przychodziæ Sekretarz Kompanii ma taki obowi¹zek zawiadomienia o imprezach, wiêc nie wiem prawny. To on posiada wszelkie co siê dzieje. Companies House informuje, domkumenty prawne tej kompanii o ¿e drugim aktywnym Dyrektorem jest ograniczonej odpowiedzialnoœci: zoo (po Ryszard Mario Micha³ Hrynkiewicz Sudnik z angielsku limited) 17 Hunts Path, Oakley, Beds MK43 7SR. Tel: Nowy Dom Polski posiada numer telefonu: 01234 823751. On tak¿e jako dyrektor 01234 871136 a pan dyrektor Wereszczyñski finansowy wie, jaka jest sytuacja. Nale¿y opiekuje siê jego sprawami i jest wiêc zapytaæ osoby najlepiej zarejestrowany w Companies House jako poinformowane i odpowiedzialne za dyrektor i sekretarz. maj¹tek Domu Polskiego.

Sprawê Domu polskiego zbada³am kiedyœ na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu Polskiego. W Rejestrze Land Registry jest notatka: nie ma zarejestrowanej posesji. Na mapie obiektu przy Ashburnham Rd jest uwaga: nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, je¿eli wp³ynie podanie o pierwsz¹ rejestracjê. Jest zrozumia³e, ¿e ludzie chc¹ wiedzieæ, jakie s¹ plany w stosunku do Domu Polskiego, w którym spêdzali czas w przesz³oœci. Tam uczyli dzieci polskiego i przychodzili na akademie i uroczystoœci narodowe i religijne. By³o te¿ 70 udzia³owców, równie¿ zainteresowanych losami maj¹tku polonijnego. Publicznoœæ ma prawo informowaæ siê tak¿e na www.companieshouse.gov.uk, gdzie Dom Polski zarejestrowano jako Polish House (Bedford) Limited pod numerem 00674884, który przeniós³ siê do Renold. Dom Polski Ltd zmieni³ nazwê 12 grudnia 2002 roku, a 14 grudnia 2004 roku kompania zosta³a ca³kowicie zamkniêta i rozwi¹zana. Tymczasem Polish House(Bedford) Ltd zmieni³ adres i przeniós³ siê z Ashburnham Road do Renhold. Dawni cz³onkowie Domu Polskiego odwiedzili jego now¹ siedzibê na 5 Top End, Renhold, Beds, MK41 0LR. W niedzielê podwoje Polish House (Bedford) Ltd by³y zamkniête i nie zastali nikogo.

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? zadzwoñ: 078 532 79965

A. Niemczuk

8

9


I look out of the plane’s window and watch the fields become one. A wash of green painted with broad strokes. Seen from this height they appear childish, splashed against a soil canvas as if painted in joy. The urban sprawl to the East seems complicated, fussy, overdone. I look around the cabin. People unclick their seatbelts. How does my perspective inform me? Am I immersed in a micro-culture within metal, or am I surrounded by sky? I look outside as the clouds rub out the view. What do we look like to those on the land? A fuel hungry People Carrier or a beast of metal?

haps I will, perhaps I should commit, settle down.

Mike FRENCH

The woman sat next to me leans forward and takes out the flight magazine. She has red hair and a blouse that reveals glimpses of satin. I look up and watch a young boy busy with his crayons. Behind him an old man folds his arms and closes his eyes. The sky recedes and I people watch. Fascinating. So many lives touching mine for a moment, yet all so distant. Distance always wins. Be it physical or emotional, even when we connect it is but for a moment and then death pulls us apart again.

The toilet engaged light illuminates. A baby cries and settles as it finds a nipple. A man coughs and smiles as the stewardess walks past. Papers rustle and headphones are pulled from plastic wraps.

The toilet door opens and a young man makes his way back to his seat. The mother of the crayon boy pats his head, gets up and makes her way down the aisle. The boy watches her go then returns to his creation.

I open my book and think of her. It’s been six months. How can she be sure? She says he has my eyes. The sky sings around me and calls me back to stay. Per-

The old man falls asleep, the toilet light engages again, the stewardess smiles, the baby burps back some milk. Outside the wind changes direction as the sky sings.

The Sky Surrounds Me The plane drops a thousand feet. The boy’s crayon jerks across the page and flies upwards towards the

ceiling. Oxygen masks drop. We have lost our lift, our ability to fly. The seat belt sign lights up and I look out of the window. I am surrounded by sky.

Koncert POP w Bedford Po raz pierwszy w historii Klubu Polskiego odby³ siê koncert muzyki popularnej i rokowej na œwie¿ym powietrzu. Parking zamieni³ siê w salê koncertow¹. M³odzi ludzie niektórzy z ma³ymi dzieæmi tañczyli i s³uchali muzyki i œpiewu. Polskie i Angielskie melodie p³ynê³y przez ulice i ogrody w centrum miasta. Randevous moich snów.... Go Johny, go! Rozbrzmiewa³y na przemian. Ludzie siedzieli i jedli smako³yki. Bogdan przyrz¹dza³ miêsa na grillu, przygotowa³ fantastyczne sa³atki a niezast¹piona Pani Barbara olœni³a goœci deserami. Klub Polski w mieœcie, gdzie mieszka 85 narodowoœci d¹¿y do integracji. Nasz sympatyk Bedfordianin hinduskiego pochodzenia Min powiedzia³: „Jak to mi³o popatrzyæ kiedy ludzie s¹ szczêœliwi i bawi¹ siê weso³o. Nikt nie jest pijany ! Nikt siê z nikim nie bije! Tak powinno byæ: wszyscy mieszkamy razem i powinniœmy wszyscy dbaæ o siebie nawzajem." Goœcie zajadali polskie smako³yki z nieukrywanym zadowoleniem. Liczba goœci przekroczy³a znacznie t¹, która mia³a miejsce w zesz³ym miesi¹cu. Pogoda dopisa³a i s³once przyœwieca³o nowemu zespo³owi, który da³ nam swój pierwszy wystêp. Konferansjerzy Gina Marsza³ek i Sebastian Zimny og³osili konkurs na nazwê zespo³u. Solista ma donoœny g³os i dobr¹ dykcjê, wiêc mo¿na by³o zrozumieæ o czym œpiewa. Gitarzyœci graj¹ w harmonii. Perkusista zamaszyœcie i z werw¹. Nowej grupie ¿yczymy sukcesów . Na pewno wiele jeszcze ludzi bêdzie siê cieszyæ ich talentem. Pan Bogdan mówi, ¿e pod nowym Zarz¹dem zapanowa³a przyjazna atmosfera, która oby dalej trwa³a. Nastêpnego dnia Klub Polski pos³a³ porcjê szasz³yków i placka ze œliwkami Pani Irence Kotkiewicz razem pozdrowieniami od by³ych cz³onków Kabaretu Baw siê z Nami. Powiedziano:

Postęp Klubu Polskiego w Bedford. Dla każdego coś miłego Klub Polski przy 33 Alexandra Road w Bedford zaprasza na imprezy.

W najbliższym czasie: Mistrzostwa o Puchar Klubu Polskiego w Armwrestling (siłowaniu na ręce): niedziela 13 września o 15.00. Nagroda dla zwycićscy 250 funtów. Zgłoszenia Ł5 pod numerem telefonu 07545616622 Regularne imprezy: Dyskoteka Saturday Night Fever co sobotę 20 -24 Karaoke co piątek od 19.00 . Pan Andrzej Gajosz ma około 40 000 nagrań w różnych językach i stylach. Super odpoczynek po pracy.

Andrzej Gajosz - Karaoke

Codziennie tenis stołowy Ośrodek Integracji Polsko Brytyjskiej organizuje kurs językowo businessowy dla młodzieży do lat 19 . Będzie to szczególnie wartościowy wkład w ich rozwój osobisty i ma na celu poszerzanie horyzontów, poznanie osób, które są w stanie pomóc w ukierunkowaniu zawodowym na przyszłość oraz rozwijaniu młodych talentów. Start we wrześniu. Zapisy trwają. Młodzieżowy zespół taneczny w aranżacji Pana Wojtka Bojko. Chętni do powiększenia grupy są mile widziani. Dorośli mają również możliwość zasięgnąć informacji i uczyć się angielskiego. Pracuje nad tym Pani

Małgorzata Brady. Angielskich członków można prosić o rozmowę lub pomoc w nauce czytania po angielsku. AA pomaga uwolnić się od alkoholu, co czwartek o 20tej. Pomysłowe osoby mogą przedstawić swoje projekty przez e-mail: sebastoz@o2.pl Tu można wysłać po 3 zdjęcia na konkurs fotograficzny. Sala balowa jest do wynajęcia na różne okazje prywatne: wesela, urodziny, imieniny, komunie , chrzciny i stypy. W Klubie Polskim pod przewodnictwem Pani Grażyny Marszałek ( byłej Dyrektor Bedford High School), panuje miła i kulturalna atmosfera, gdzie Rodacy czują się swobodnie. Tu każdy może brać udział w takim życiu społecznym Polonii jakie daje mu satysfakcję , przyjemność i poczucie dobrze spędzonego czasu. Mamy dzielnych seniorów Klubu Polskiego Pana Edwarda Zawadzkiego Honorowego Prezesa oraz Pana Tomasza Marszałka którzy są nadal bardzo oddani sprawie Polonii. Cieszymy się, że Klub Polski ma nowego Sekretarza Pana Sebastiana Zimnego, który ma charyzmę i duży i respekt społeczny. Pan Sebastian jest bardzo gospodarny i taktowny a także pracowity. Jest też urocza Pani Barbara McCarthy nowa siła w zespole. W nowym Zarządzie pokładamy wielkie nadzieje na postęp Klubu Polskiego. Na stronie internetowej www.klubpolskibedford.pl znalazło się wiele ciekawych ofert dla różnych grup i zainteresowań. Można też zajrzeć na google i wpisać hasło: Klub Polski w Bedford Polonia .wp.pl . Są tam szczegółowe oferty zajęć do września 2009. Baw się z nami! Zapraszamy i czekamy na nowych ludzi i nowe pomysły. Im nas więcej tym weselej. Irena Nawrocka - Little

Sebastian Zimny

Pani Irena zas³u¿y³a sobie na nagrodê po tylu latach w³o¿onych w ¿ycie kulturalne Polonii. By³a ona nazywana S³owikiem Bedfordu, gdy¿ piêknie œpiewa³a i gra³a na skrzypcach. Wywieziono j¹ z Polski na Syberiê razem z ca³¹ rodzin¹ kiedy mia³a dopiero 8 lat. S³owik Bedfordu zakwili³ radoœnie na widok darów z Klubu i s³uchaj¹c pozdrowieñ i komplementów. Irenka cieszy siê, ¿e j¹ doceniono i pamiêtano a tak¿e z tego, ¿e Klub Polski nadal rozwija siê na potrzeby nowych pokoleñ emigrantów w Bedford. Ma satysfakcjê z tego, ¿e nast¹pi³y tak pozytywne zmiany w Klubie Polskim.

10

11


Active Polish Community wziê³o czynny udzia³ w organizacji Luton Summer Festival 2009. D z i ê k i naszemu zaproszeniu przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pili: - Why Not Here - zespó³ rockowy z Londynu - Lesero prod - grupa producentów wraz z raperem The Only D.2.1 Polscy muzycy zaprezentowali siê z jak najlepszej strony, co mia³o swój wyraz w bisach po zakoñczeniu polskiej czêœci festiwalu, jak równie¿ w g³osach uznania od organizatorów i uczestników imprezy. W wyniku tak dobrego

przyjêcia podczas Luton Summer Festival, Lesero production oraz raper The Only D.2.1 zostali zaproszeni do udzia³u w kolejnej imprezie Love Luton Hate Racism. Cieszymy siê, ¿e polska spo³ecznoœæ prezentuje siê mieszkañcom Luton z tak dobrej strony. Nie by³oby to mo¿liwe bez udzia³u polskich mediów - Portalu Informacyjnyego wLuton.net, Magazynu Lokalnego oraz Radia Flash, które informowa³y o polskim dniu w ramach Luton Summer Festival na swoich ³amach, za co im serdecznie dziêkujemy. Mamy nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek promowania polskich artystów w UK przez Active Polish Community. Coraz wiêkszych rumieñców nabiera równie¿ projekt

Sala dzieciêca i Kawiarenka SMYKI Rodzice zaanga¿owani w Grupie Smyki zapraszaj¹ wszystkich ma³ych uczestników mszy wraz z rodzicami na "dzieciêc¹" salê parafialn¹ ( za zachrysti¹), gdzie dzieci mog¹ pobawiæ siê w trakcie mszy, a rodzic mo¿e wys³uchaæ mszy dziêki dodatkowemu g³oœnikowi, który zosta³ w tym celu zamontowany na sali parafialnej. Wiêc jeœli Twoja pociecha bêdzie ju¿ wyraŸnie zniecierpliwionazapraszamy za zachrystiê Natomiast po mszy bêdzie otwarta kawiarenka, gdzie zapraszamy mamusie, tatusiów, babcie, dziadków, stryjków... i ka¿dego kto ma ochotê napiæ siê kawy i skosztowaæ domowego ciasta. Dochód z tej dzia³alnoœci bêdzie przeznaczony na potrzeby Dzieciêcej Grupy Smyki. Ka¿dy z rodziców w czasie trwania spotkania jest w pe³ni odpowiedzialny za bezpieczeñstwo w³asnych dzieci. "Dzieciêca" sala parafialna bêdzie funkcjonowaæ w ka¿d¹ niedzielê od 9.00 do 12.00.

stworzenia polskiej grupy muzycznej w Luton, któremu Active Polish Community mocno kibicuje. Sprawdzajcie nasz¹ stronê internetow¹, ju¿ wkrótce przedstawimi nowe projekty w ramach promowania polskich artystów w UK. Kolejn¹ imprez¹, podczas której tym razem bêdziemy prezentowaæ znakomit¹ polsk¹ kuchniê, bêdzie "Taste of Luton - cultural food festival", który odbêdzie siê w sobotê 26 wrzeœnia w centrum Luton na St George's Square. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u lokalne restauracje, sklepy, producentów ¿ywnoœci oraz spo³ecznoœci lokalne, które maj¹ mo¿liwoœæ prezentacji swoich narodowych przysmaków w formie darmowych degustacji lub mo¿liwoœci zakupienia ca³ego

dania na miejscu. Zapowiada siê wiêc znakomita miêdzynarodowa uczta, w której nie zabraknie polskich tradycyjnych dañ, oczywiœcie przy akompaniamencie muzyki. Miejmy nadziejê, ¿e kolejny raz wspó³praca Active Polish Community, polskich mediów oraz lokalnych firm zostanie dostrze¿ona przez spo³ecznoœæ Luton. Ju¿ teraz zapraszamy wiêc do udzia³u w tej rodzinnej imprezie i wspierania polskich specja³ów podczas "Taste of Luton - cultural food festival" w sobotê 26 wrzeœnia na St George's Square w Luton.

CO NOWEGO W CYBERPRZESTRZENII? Witamy najnowszym wydaniu naszego poradnika dla amatorów d³ugich, nocnych posiedzeñ przed komputerem. Oto recenzje najnowszych premier, przygotowane przez naszego nadwornego gromaniaka. Anno 1404

Sebastian Doliñski Active Polish Community

Sobota 18:00 - Msza œw. niedzielna ———————————————————— Œwiêta 10:00- Msza œw.19:00 - Msza œw. Msze œw. wyjazdowe Milton Keynes - w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca St. Augustine Church Langcliffe Drive, Heelands 13:00 Leighton Buzzard - w ka¿d¹ czwart¹ niedzielê miesi¹ca Church of the Sacred Heart 5 Beaudesert 16:30 St. Albans - w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca SS. Alban and Stephen Church 14 Beaconsfield Road 16:00

Rozk³ad Mszy œw. Koœció³ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Dunstable Niedziela 9:00 - Msza œw. 11:00 - Msza œw. Poniedzia³ek 8:30 - Msza œw. Wtorek 8:30 - Msza œw. Œroda 9:30 - Ró¿aniec 10:00 - Msza œw. Czwartek 8:30 - Msza œw. Pi¹tek 9:30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego 10:00 - Msza œw.

———————————————————— Polska Szko³a Sobotnia: 12 wrzeœnia, w sobotê nast¹pi rozpoczêcie zajêæ w szkole w Luton przy Chaul End Lane. Meeting AA: w czwartek o g. 19.00 w Sali parafialnej wejœcie od strony gara¿u . Nr kontaktowy: 07551012153

Buch I.P. oraz Anty Entertaining Ltd. zapraszaj¹ na koncert

Raz Dwa Trzy który odbêdzie siê w 20 wrzeœnia 2009 w klubie Scala w Londynie. Drzwi bêd¹ otwarte od godziny 18.30 Ceny biletów: 18 funtów i 25 funtów w dniu koncertu Bilety do nabycia na stronie: www.ticketweb.co.uk

12

K¥CIK GROMANIAKA

www.RadioFLASH.co.uk

Kontynuacja znanej ju¿ serii RTS-ów Anno produkcji firmy Related Designs. Premiera w Europie odby³a siê 25 czerwca tego roku, Polacy nad Anno 1404 mogli spêdzaæ czas od 15 lipca. Akcja tym razem dzieje siê w œwiecie Orientu. Jednym z plusów gry jest interesuj¹ca fabu³a, która przecie¿ tak rzadko spotykana jest w grach strategiczno-ekonomicznych. Wchodz¹c do menu mamy do wyboru kilka trybów gry m.in. kampaniê, continous, mo¿liwoœæ pokazania swoich osi¹gniêæ kolegom, oraz próbê zagrania w przygotowane ju¿ scenariusze. Kampania opowiada o krucjacie przeciwko Arabom, maj¹cej na celu odzyskanie Ziemi Œwiêtej. Podczas misji spotkamy ró¿nych bohaterów, np. dobrego mnicha, fanatyczn¹ wojowniczkê, czy z³ego kardyna³a. Mamy tu do dyspozycji dobrze przygotowan¹ kampaniê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród gier tego typu, jednak to nie ona jest g³ównym aspektem Anno 1404. Si³¹ tej gry jest wed³ug mnie "wolna rozgrywka", w której gracze bêd¹ mogli rozbudowywaæ swoje miasto wed³ug swoich upodobañ. Mo¿emy w niej ustawiæ poziom trudnoœci, iloœæ wysp, które mo¿emy skolonizowaæ, sposoby prowadzenia dyplomacji, wielkoœæ œwiata, po którym bêdziemy siê poruszaæ, (nie)obecnoœæ statków pirackich i neutralnie nastawionych plemion, wystêpowanie anomalii pogodowych, czy iloœæ zadañ oraz przedmiotów. Sami widzicie, ¿e lista jest bardzo d³uga, a to tylko niewielka czêœæ wszystkich ustawieñ. Przechodz¹c do kwestii grafiki, gra jest pod tym wzglêdem znakomita. Woda, budowle, czy statki wygl¹daj¹ chyba naj³adniej spoœród gier, w które gra³em. Co

do systemu rozgrywki pozostaje prawie nienaruszony od samego pocz¹tku serii. Oczywiœcie zasz³y pewne zmiany, s¹ one jednak nieznaczne. Budowle wznosimy po kolei, by otrzymaæ dany surowiec koñcowy. Musimy wyrabiaæ/ kupowaæ niektóre materia³y, aby zadowoliæ naszych mieszkañców, których wymagania rosn¹ z czasem. Dodatkowo musimy siê zatroszczyæ o posiadanie wojska, gdy przyk³adowo zostanie nam wypowiedziana wojna. Scenariusz wojny jest wyj¹tkowo dobrze rozbudowany, jak na grê ekonomiczn¹. Odzia³y przemieszczaj¹ siê obozami, aby zaatakowaæ wojska wroga musimy nakazaæ naszym jednostkom roz³o¿yæ obóz obok nieprzyjaciela. Jedn¹ z nowoœci s¹ punkty honoru, które uzyskujemy m. in. za wykonane zadania. Mo¿emy je wymieniaæ na najró¿niejszego rodzaju ulepszenia. Podsumowuj¹c, Anno 1404 polubi¹ wszyscy fani serii, jak równie¿ wiêkszoœæ graczy obcuj¹ca w tym gatunku gier. Producent - studio Related Designs z pewnoœci¹ zas³uguje na pochwa³ê.

Street Fighter IV Kolejna ods³ona kultowej bijatyki. Street Fighter IV 18 czerwca 2008 r. pojawi³o siê na Arcade, 20 lutego 2009 r. znalaz³o siê w

Europie na konsole PS3 i Xbox 360, a fani tej gry na PC w Europie mogli siê ni¹ cieszyæ od 3 czerwca 2009. W czasie, gdy na rynku bijatyk rywalizuje Virtua Fighter i Tekken, pojawia sie kontynuacja uwielbianej kiedyœ Street Fighter IV. Capcom wskrzesi³o seriê, do której

sentyment ma zapewne du¿a czêœæ dojrzalszych graczy, znaj¹cych pierwsze tytu³y. Najnowsza ods³ona zawiera w sobie równoczeœnie elementy 2D i 3D - poruszamy siê po linii prostej, natomiast miejsca walk i modele postaci s¹ w trójwymiarze. Mimo to gra prezentuje siê ca³kiem dobrze. Twórcy zapewne przemyœleli wszystko, dziêki czemu gra przypomina stare dobre SF II w nowym opakowaniu, co jednym sie podoba, innych zniechêca. Do dyspozycji mamy bohaterów z drugiej czêœci, a tak¿e kilka nowych postaci. Po obejrzeniu Intra znajdziemy siê w menu, które prezentuje nam kilka trybów, w których mo¿emy siê zmierzyæ - m.in. : Arcade, Training, Challenges oraz Online. Do wyboru mamy a¿ osiem poziomów trudnoœci. Pod¹¿aj¹c trybem Arcade toczymy walki z kolejnymi przeciwnikami, by odblokowaæ ukryte bonusy i postacie. Najsilniejszym wojownikiem jest z pewnoœci¹ Seth - "boss", z którym przyjdzie nam siê zmierzyæ. Co do systemu walki - opiera on siê g³ównie na 6 przyciskach - s³aby, œredni, mocny cios lub kopniêcie. Do dyspozycji mamy równie¿ "specjale" oraz Super Combo, które jest na pewno jedn¹ z silniejszych broni. Tryb Online jest ogromnym plusem tej gry, dziêki któremu tak szybko siê nam nie znudzi. Walcz¹c z graczami z ca³ego œwiata bêdziemy stopniowo zdobywaæ kolejne bonusy i medale. Ka¿dy z bohaterów ma odmienny styl walki i poziom si³y fizycznej. Gra nie jest jednak do koñca zbalansowana - Seth nie tylko jest w stanie wyprowadzaæ œmiertelne serie ciosów, ale posiada równie¿ umiejêtnoœæ teleportowania, dlatego dla pocz¹tkuj¹cych pokonanie go jest niemal nieosi¹galne. Co do wymagañ - nie s¹ najwy¿sze, wiêc gracze posiadaj¹cy œredniej jakoœci „blaszaki" tak¿e bêd¹ mogli cieszyæ siê gr¹. Podsumowuj¹c, Capcom wykona³o kawa³ dobrej roboty. Street Fighter IV to wspania³a bijatyka, których nie widzieliœmy przez d³ugi czas na rynku. Polecam wszystkim fanom serii - z pewnoœci¹ ta gra przypadnie wam do gustu. Opracowa³: Kamil Daszykowski

13


SAM wobec systemu

D

elipher pozna³em, p o k o c h a ³ e m i chcia³em z ni¹ spêdziæ ¿ycie. Kiedy okaza³o siê, ¿e jest w ci¹¿y- by³em szczêœliwy. Koszmar zacz¹³ siê w pierwszych miesi¹cach ¿ycia naszego synka Thomasa. Misternie uknuty plan zaczêto wprowadzaæ w ¿ycie. Kiedy wraca³am z pracy ci¹gle widzia³em ma³ego zostawionego w k¹cie samemu sobie, czêsto pusto wpatruj¹cego siê w ekran telewizora. Brak zainteresowania ze strony matki odbija³ siê na rozwoju, a w póŸniejszym czasie na zdrowiu mojego syna. Kiedy chcia³em wynaj¹æ nam mieszkanie, pokupowa³em du¿o rzeczy do jego wyposa¿enia, wówczas Delipher wraz ze swoj¹ matk¹ spakowa³y wszystko i wys³a³y do Afryki. Mówi³y, ¿e mam siê nie martwiæ, ¿e kupi¹ lepsze jak tylko bêdziemy siê wyprowadzaæ. Niestety kilka dni póŸniej ja równie¿ wyl¹dowa³em na bruku. Pod byle pretekstem Delipher spowodowa³a k³ótniê, która by³a œwietn¹ wymówk¹ do wyrzucenia mnie za drzwi. Chcia³em wszystko naprawiæ, chcia³em siê dostosowaæ, byle byæ z dzieckiem, ale nie dano mi szansy. Wrêcz przeciwnie, Delipher robi³a wszystko, abym trzyma³ siê od nich jak najdalej. Nie mog³em bezczynnie patrzeæ, jak moje dziecko z dnia na dzieñ sprawia wra¿enie jakby nie rozwija³o siê, jakby stanê³o w miejscu. Pewnego razu zauwa¿y³em, ze mój syn podczas snu bardzo ciê¿ko oddycha. Zaniepokojony zwróci³em siê z tym do lekarza tu w Luton, lecz us³ysza³em jedynie, i¿ takie przypadki siê zdarzaj¹ i nic powa¿nego nie zagra¿a jego zdrowiu. Przyczyn¹ mo¿e byæ m.in. nieodpowiednie karmienie dziecka. Nie mog³em patrzeæ, jak moje

14

dziecko cierpi i jak jego matka nic z tym nie robi. Postanowi³em zawieŸæ dziecko do Polski i tam poddaæ je szczegó³owym badaniom. Poinformowa³em naszego wspólnego znajomego o sytuacji po czym razem z Tomkiem pojechaliœmy do Polski. Tam przeprowadzono szereg badañ i okaza³o siê, ¿e u czteromiesiêcznego dziecka stwierdzono zaburzenia centralnej koordynacji ruchowej, co by³o powodem obni¿enia napiêcia miêœniowego. Regurgitacje znacznego stopnia, które by³y refluksem ¿o³¹dkowoprze³ykowym oraz grzyby dro¿dzopodobne w gardle ma³ego dziecka. Tomek zosta³ poddany sesji fizjoterapeutycznej oraz przypisany do silnej diety pokrytej antybiotykami. Delipher zawiadomi³a o ca³ym zajœciu policjê i kiedy tylko zjawi³em siê na lotnisku, aresztowano mnie. Mia³em kilka dni na sprowadzenie dziecka z powrotem do Anglii. Dziecko oczywiœcie oddano matce, ale nikt nawet nie chcia³ s³uchaæ moich wyjaœnieñ. Bardzo siê martwiê o mojego syna, bo choæ widujê go dwa razy w miesi¹cu w Koœciele St.Ninians pod nadzorem wolontariuszy z Centrum Rodzinnego Kontaktu, to jednak bardzo brakuje mi wiêzi z nim, któr¹ mia³em od jego narodzin. Niestety Delipher nie pozwala mi na czêstsze kontakty, z wyj¹tkiem zakupów, które robiê, aby czêœciej siê z nim widzieæ. Mnóstwo sytuacji w naszym ¿yciu sprawi³o, i¿ bojê siê o dalsze ¿ycie mojego synka. Zale¿y mi, aby by³ zdrowy i szczêœliwy, a teraz taki nie jest. Obserwuje jego zachowanie, podejœcie do widzianego œwiata. Ma³o aktywny jest wœród zabawek lub gier, kiedy jego

matka nie wprowadza go tak w kolorowe ¿ycie. Czêsto ucieka przera¿ony do r¹k, widziany przez lêk lub zastraszenie. Na ulicy mijam ma³e dzieci w podobnym wieku lub s³yszê z opowieœci mojego brata, jak jego ma³y beztrosko siê chowa, ³za przywraca mi widok zagubionego w³asnego synka i mojej bezradnoœci, jako ojca. Delipher pochodzi z Konga i przebywa w Wielkiej Brytanii nielegalnie kilka lat. To dziecko jest dla niej jedynie kart¹ przetargow¹ dla jej ¿ycia w tym kraju. Ju¿ teraz wiem, ¿e zosta³em oszukany i wykorzystany. A ca³a moja mi³oœæ do Tomka tu siê nie liczy. W chwili obecnej w Luton County Court toczy siê postêpowanie w sprawie rezydentury nad dzieckiem. Wystêpujê sam w swoim imieniu, a moj¹ by³¹ partnerkê reprezentuje adwokat tzw. z urzêdu. W trakcie rozpraw czujê siê zepchniêty na dalszy tor i czujê jak ca³a sprawa jest manipulowana pomimo ewidentnych dowodów zaniedbania ze strony matki oraz podstawowej praktyki spo³eczno-prawnej. Posiadam równie¿ liczne dowody, na to, i¿ rasizm oraz negatywne nastawienie do Polaków rzutuje na przebieg tej sprawy. Pragnê jak najszybszego zakoñczenia tej historii, ale ze szczêœliwym fina³em dla mojego synka i dla mnie. Je¿eli ktoœ zna podobne historie lub wie, jak mi pomóc, proszê o kontakt z redakcj¹.

Chcesz opowiedzieæ nam swoj¹ historiê lub skontaktowaæ siê z bohaterem powy¿szego listu, napisz do nas: info@magazynlokalny.co.uk lub:13 Collingdon Street, Luton, LU1 1RT, Imiê i nazwisko autora listu znane redakcji

15


16

17


w Knebworth

S

ierpniowy weekend. Knebworth. To właśnie tu latem 1974 roku rozpoczęła się wielka przygoda z muzyką, żywą do dziś, zapamiętaną, wspominaną i trwająca wiecznie. Pink Floyd, The Rolling Stones, Genesis, Frank Zappa, Led Zeppelin, Mike Oldfield, Santana,

2 dniowe mocne granie z wielką historią zwieńczyło całość idei. Sobota - 1 sierpnia gwiazda wieczoru Linkin Park, grają również Skindred, Airbourne czy Anthrax oraz wiele innych więcej lub mniej znanych rokowych kapel. Deszczowe popołudnie rozgrzewa przybyłych fanów do spotkania twarzą w twarz ze swoimi idolami. Wszystko kończy się rockowym graniem, niesamowitą energią, rozchodzącą się po wszystkich komórkach ludzkiego ciała oraz bólem głowy wypitych hektolitrów trunków. Niedziela - 2 sierpnia, słoneczny poranek. Zapowiada się kolejny, ekscytujący pełen podniecenia dzień. Wszędzie słychać dźwięki muzyki, wędrówki ludzi nowo przybyłych i tych przebudzonych z wczorajszego letargu,

Deep Purple, Scorpions, Meatloaf, Queen, Oasis, Prodigy, Robbie Williams to tylko nieliczne gwiazdy kolejnych festiwali w Knebworth. Lato 2009 otwiera serię koncertów SONISPHERE z udziałem Metallica. 35 letnia tradycja rozpoczyna magię płynącą z muzyki. Sonisphere to 7 koncertów w 6 krajach Europy: Holandia, Niemcy, Hiszpania , Szwecja, Finlandia, Anglia. To właśnie w Knebworth

podążających w stronę sceny jeszcze na kilka godzin przed głównym koncertem. Słyszymy serię kolejnych dobrych kapel: SAXON , ALICE IN CHANCE, LIMP BIZKIT, NIN czy wielka niespodzianka festiwalu MACHINE HEAD. Z a p a c h y przelewanego piwa i widok ludzi z całego świata łączą dziś wszystkich i tylko jedno

18

słowo nabiera dzisiaj prawdziwego znaczenia METALLICA - dla nas , dla was , dla wszystkich. To właśnie po to przybyli do Knebworth. Trzyma ich wielka ekscytacja pytanie jak będzie? nieważne staję się wszystko, skąd pochodzisz , wiek, płeć czy język jakim się posługujesz, najważniejsze jest to, że chcesz posłuchać, zobaczyć swoich idoli. Nie ma znaczenia czy znasz cały repertuar Metallicy na pamięć czy tylko kilka kawałków usłyszanych gdzieś

w radio. Chcesz tu być, jesteś i ta chwila mogłaby trwać wiecznie. No i zaczęło się! Pierwsze dźwięki wydobywające się z gitar, Hetfield zaczesane włosy z tradycyjną kozią bródką, Lars - skupiony na talerzach, Kirk - poważny, Trujillo -niepoważny, chwila napięcia i okrzyk 50 tysięcy gardeł rozentuzjazmowanych "Metallica", "Metallica…." Jadą repertuarem od Blackened , Creeping Death a? po Fuel . To nieprawdopodobne, co oni robią z muzyką! James woła Sonisphere are you ready??? Ale za chwilę rusza znowu miażdżąca maszyna. To, co Metallica

opanowała do perfekcji. To, co powoduje, że miliony ludzi zamieniają się w czcicieli rytmu Of Wolf And Man, Fade To Black, Cyanide. All Nightmare Long, The Day That Never Comes, Broken, Beat And Scarred, All Nightmare Long. I znowu rusza Metallica, surowa i bezwzgl?dna. Potężna i tak bliska. Zabiera nas ze sobą bez litości, "Do you feel it? This one is dedicated to the hardcore Metallica fan that is here and now," mówi James Hetfield. "I wasn't feeling so good earlier on and now I'm feeling fu*cking brilliant. It's all down to you and the Metallica family - Master of Puppets, Dyers Eve, Enter Sandman. Ciemność. Wybuchy ognia podrywają wszystkich. Na scenie masakra. Strzały, pociski, dym... Wszystko zaczyna z wolna opadać. I pojawia się One. Patrząc w tył widać w ciemności ludzkie emocje, mrugające, połyskujące i wzlatujące znad głowy. Jesteśmy w magicznym świecie Nothing else matters. "We would like to dedicated next song to all bands makes this weekends, good time for you and good time for me, they put in the swept, they put in the time, they have the passion, There was it all about .Do you want havy? Metallica kicks you heavy….Sad but true James udaje, że się żegnają. My udajemy, że wierzymy. Nikt się nie rusza. Oczywiście wracają. Uderzają między oczy na pożegnanie Stone Cold Crazy (Queen cover), Hit The, Seek & Destroy." Wygląda na to, że najlepsze zostawiliśmy na koniec... Zagraliśmy sześć koncertów w ramach Sonisphere w Europie, ale Knebworth było tym najlepszym" mówi Lars Ostatnie wzruszenie wieczoru, kilkudziesięciotysięczny tłum śpiewa Sto lat , Sto lat… urodzinowy prezent dla Hetfielda od fanów. On wiedział że zaśpiewają , zawsze śpiewają. Chwila radości, ekscytacji, zauroczenia, śmiech i ostatnie spojrzenie ze sceny. Wielkie dzienx. Dla fanów, zespołów i wszystkich za to wydarzenie, bez Was to by było tylko puste, ciche pole. Tekst i zdjęcia: Anna Piskorska

19


Akcja na Rzecz Rodziny oryginalna nazwa: Family Action, znana równie¿ jako Family Welfare Association

N

arodowa organizacja charytatywna. Pracujemy z ponad 45.000 rodzin w ca³ej Anglii, wspieraj¹c rodziny praktycznie, emocjonalnie i finansowo. Zawsze szukamy sposobu by najlepiej dopasowaæ nasz¹ pomoc do indywidualnych potrzeb. Dla nas rodzina oznacza nie tylko ludzi powi¹zanych ze sob¹ poprzez krew, wiemy ¿e mo¿e mieæ ró¿ny kszta³t i rozmiar. Dla Family Action nie jest wa¿ne jak rodzina jest skonstruowana, najwa¿niejsze jest natomiast jej dobro. Podejmujemy najbardziej trudne problemy dzisiejszego ¿ycia rodzinnego, takie jak problemy finansowe, przemoc domowa, ro¿nego rodzaju problemy zdrowotne, niepe³nosprawnoœci oraz problemy alkoholowe i narkotykowe. Wierzymy, ¿e z odpowiedniego rodzaju pomoc¹ dzieci w rodzinach dotkniêtych tymi problemami maja szanse na lepsza i jaœniejsz¹ przysz³oœæ. Family Action posiada ro¿nego rodzaju serwisy, w zale¿noœci od potrzeb, szczególnie skierowane s¹ one do m³odych ludzi i dzieci. Nasze serwisy obejmuj¹: „Projekt M³odzi Opiekunowie" (Young Carers Project) czyli projekt stworzony dla dzieci, których rodzice maja problemy zdrowotne; „Projekt Budowanie Mostow" (Building Bridges) czyli praca z dzieæmi i rodzinami wspó³pracuj¹c za szko³ami, proponuj¹c ro¿ne formy aktywnoœci podczas dni wolnych od szko³y oraz w czasie roku szkolnego. W Luton „Projekt M³odzi Opiekunowie" dzia³a od 10 lat i ufundowany jest przez Urz¹d Miasta Luton. Teraz chcielibyœmy dotrzeæ do polskich rodzin, które mog¹ mieæ podobne problemy. Dla nas nie jest wa¿na narodowoœæ, rasa, wiek, czy przynale¿noœæ religijna. Najwa¿niejsze jest dobro dziecka, by czu³o siê kochane i bezpieczne. Po³o¿yliœmy nacisk by pomoc dzieciom, których rodzice maja problemy zdrowotne, s¹ niepe³nosprawni, przewlekle chorzy, nadu¿ywaj¹ alkoholu lub narkotyków oraz rodzinom dotkniêtym przemoc¹. M³ody Opiekun to osoba, która opiekuje siê rodzicem lub rodzeñstwem, poniewa¿ rodzic, nie jest wstanie podo³aæ wszystkim obowi¹zkom. Bardzo czêsto dzieje siê tak, ¿e m³oda osoba sprz¹ta, gotuje, sprawdza lekarstwa, pomaga w higienie osobistej, p³aci rachunki itd. Bez wsparcia takiej m³odej osobie trudno jest odnaleŸæ siê w szkole, nie ma

czasu na naukê lub na zabawê z przyjació³mi. Dlatego chcielibyœmy pomoc M³odym Opiekunom we wszystkim, co jest dla Niego trudne, odci¹¿yæ Go trochê. Proponujemy: pomoc w pracach domowych, rozwi¹zywanie problemów w szkole, pomoc w ro¿nych pracach domowych, szukanie pomocy w innych departamentach zdrowych czy socjalnych, wsparcie emocjonalne (grupowe i indywidualne), finansowe oraz ró¿ne aktywne formy spêdzenia wolnego czasu, takie jak wycieczki do parków rozrywki, krajoznawcze, muzea, kina itd. Dajemy mo¿liwoœæ zawarcia nowych znajomoœci lub spêdzenia czasu z przyjació³mi. Oczywiœcie serwis jest poufny, ca³kowicie bezp³atny i skierowany jest, miedzy innymi, do polskich dzieci w wieku od 5 do 19 roku ¿ycia, mieszkaj¹cych w Luton. Mo¿esz zatelefonowaæ ( Agata-07939669985) lub napisaæ email (agata.miszkin@familyaction.org.uk) by porozmawiaæ jak mo¿emy Ci pomoc. Zapytaj te¿ nauczyciela albo pedagoga szkolnego, ¿eby siê z nami skontaktowa³. Odwiedzimy Was w domu albo w szkole i porozmawiamy o naszej ofercie pomocy dla Was. Jeœli jesteœ rodzicem, który uwa¿a, ¿e nasz serwis mo¿e przynieœæ korzyœci Twojemu dziecku, skontaktuj siê z nami, aby uzyskaæ wiêcej informacji. Projekt M³odzi Opiekunowie Luton 3 piêtro budynku Voluntary Action Luton 15 New Bedford Road www.family-action.org.uk

Wielka Brytania wegetariañskim pañstwem Rz¹dowy nakaz nie spo¿ywania miêsa!! Czy to mo¿liwe?? Czy marzenie idealisty wegetarianina o mieszkaniu w wegetariañskim pañstwie jest mo¿liwe do zrealizowania? I wcale nie trzeba bêdzie wprowadzaæ nakazów i zakazów, lecz po prostu “samoistnie” . I to ju¿ pod koniec tego wieku!!!!! Jeœli dotychczasowe trendy siê utrzymaj¹, najnowsze badania rz¹du brytyjskiego wykaza³y, i¿ Wielka Brytania bêdzie ca³kowicie wegetariañskim pañstwem ju¿ pod koniec tego wieku. Liczba zwierz¹t zabijanych na miêso spad³a o ponad 13 milionów w poprzednim roku. Porównuj¹c z 2005, nawet spadek ten by³ wiêkszy, bo prawie 50 milionów mniej zwierz¹t zosta³o zabitych w 2008. I to wcale nie oznacza, ¿e wiêcej miêsa jest importowanego z zagranicy, po prostu konsumpcja spada!! Wed³ug danych Mintel w 2006 roku, by³o 5-6 procent wegetarian wœród spo³ecznoœci brytyjskiej. W 2007, badania dla Organizacji ¯ywieniowej Linda McCartney, wykaza³y, i¿ 10 procent Brytyjczyków nie je miêsa czerwonego, oraz coraz wiêksza liczba osób redukuj¹cych spo¿ywanie miêsa. W 2007 roku by³o 31 milionów wegetarian i 1 milion wegan. Statystyki podaj¹, i¿ przeciêtny Brytyjczyk w swoim ca³ym ¿yciu, zjada oko³o 11 tysiêcy zwierz¹t: 1 gêœ, 1 królika, 4 krowy, 18 œwiñ, 23 owce, 28 kaczek, 39 indyków, 1158 kurczaków, 3593 ró¿nych owoców morza, oraz 6182 ryb!*

Autor: ecomarta * statystyki za VIVA.org.uk

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? zadzwoñ: 078 532 79965

20

Dziwne losy Hanki W. - czyli lokalna powieœæ w odcinkach. Czêœæ I. Autokar Polonii mkn¹³ M1 niczym burza, spore opóŸnienie nieco poruszy³o pasa¿erów. Hanka te¿ siedzia³a jak na ig³ach, by³a rozkojarzona, nerwowo rozgl¹da³a siê dooko³a, z niecierpliwoœci¹ wypatrywa³a kresu swej podró¿y przystanku Toddington, gdzie wreszcie po dwudziestu kilku godzinach wysi¹dzie i zacznie nowe ¿ycie, w obcym nieznanym kraju, mieœcie i otoczeniu. Niespodziewanie jej g³êbokie przemyœlenia przerwa³ tubalny mêski g³os zza fotela: - Kole¿anka te¿ koñczy na Toddington? Bo jakby co, to po mnie przyjedzie szwagier, mo¿emy podrzuciæ do Luton,, mo¿e jakieœ piwko, wymiana numerów? - tak zakoñczy³ sw¹ wypowiedŸ wylewaj¹cy siê bokami grubas, skory do zawi¹zania nowych znajomoœci. Hanka wychyli³a siê do ty³u, to co ujrza³a, potwierdzi³o jej przypuszczenia co do niewidocznego do tej pory rozmówcy, z pewn¹ nonszalancj¹ odrzek³a: - bardzo dziêkuje, ale wyjedzie po mnie mój ch³opak, ale wielkie dziêki, - po czym b³yskawicznie odwróci³a siê z lekka uœmiechaj¹c siê do siebie, cieszy³a siê, ¿e ju¿ niebawem dos³ownie za kilkanaœcie minut zobaczy swego Mareczka, ciekawa by³a jak bêdzie. Nie bêdzie ju¿ wyliczanych rozmów telefonicznych, zasypianie przy gg i bezustannego pisania smsów podczas wyk³adów pod ³awk¹. Zacznie siê normalne ¿ycie we dwoje, to o czym oboje marzyli przez ostatnie miesi¹ce. Zakurzony autokar zamaszyœcie wjecha³ na parking przy Toddington, kierowca z wielk¹ ulg¹ poinformowa³ o kolejnym przystanku, pasa¿erowie pomimo nieludzkiego zmêczenia zaczêli t³oczyæ siê w w¹skim przejœciu. Hanka wyci¹gnê³a plecak z luku i powoli przesuwaj¹c siê w stronê drzwi, wypatrywa³a przez okna utêsknionego Marka, wysokiego blondyna z czaruj¹cym uœmiechem, którym j¹ zdoby³ dok³adnie trzy lata temu. Niemal¿e wypchnêli j¹ niecierpliwi pasa¿erowie, z impetem wyskoczy³a z samochodu, ostre s³oñce oœlepi³o j¹, nagle poczu³a na ramieniu czyj¹œ rêkê, to by³ on, Marek, przez moment wpatrywali siê w siebie, trudno by³o im opanowaæ emocje, wiêc rzucili siê w objêcia. - Jezu jak siê cieszê Haniu, - na razie tyle uda³o siê wydusiæ Markowi, zreszt¹ w tej sytuacji s³owa nie mia³y znaczenia. Po jak¿e uczuciowym przywitaniu para ruszy³a w stronê zaparkowanego zielonego Opla, których tak wiele na lutoñskich drogach. Hanka nie mog³a i nie chcia³a powstrzymaæ siê od p³aczu radoœci, tyle wyczekiwania, rozmyœlania, nie mog³a otrz¹sn¹æ siê, teraz wreszcie czu³a jego obecnoœæ. - Za dobrze kochanie nie wygl¹dasz, chyba marnie jesz, ale teraz ja siê Tob¹ zajmê

powiedzia³a patrz¹c na swego ukochanego, ten zaœ tylko znacz¹co siê uœmiecha³. - Wiesz jak to jest, praca i tylko praca, tak naprawdê nic innego mnie dotychczas nie interesowa³o, teraz to wszystko siê zmieni, wynajmiemy jakieœ studio flat i zaczniemy wspólne ¿ycie. Na razie jeszcze pomieszkamy z moimi znajomymi, ale tylko chwilowo. Mam nadziejê, ¿e ich polubisz, jakby nie oni, to nie wiem czy wytrzyma³bym t¹ roz³¹kê, ale wytrwaliœmy, tylko to siê liczy, a wiêc Haniu za chwilkê wjedziemy do Luton i zaczniemy nowy etap ¿ycia. Marek nic siê nie zmieni³, pomyœla³a Hanka, jak zwykle lubi³ dodawaæ wszelkim okolicznoœciom naci¹ganej powagi. Po przejeŸdzie kilku ulic trudno by³o Hance zawyrokowaæ czy siê jej podoba czy nie, na jak¹kolwiek odpowiedŸ nalega³ Marek, wszystko wydawa³o siê jej po prostu inne. Oczywiœcie ni mog³a siê nadziwiæ widz¹c ca³e szwadrony owiniêtych kobiet od g³ów do stóp, zw³aszcza kiedy przeje¿d¿ali przez Barry Park. Przez chwilê nawet poczu³a siê niekoniecznie w Anglii, ale jakimœ muzu³mañskim kraju. Nie os³upia³a te¿ na widok Dallow, ulicy przy której Marek mieszka³, wszystko by³o inne, nowe, jeszcze nieznane. Ma³y, w¹ski domek, jakich wiele na tej ulicy, ale polski szyld sklepowy, sprawi³, ¿e zrobi³o siê jej nawet mi³o, niedaleko tego sklepu mieszka³ Marek wraz z przyjació³mi. Wspó³lokatorzy Marka zgotowali jej mi³e przywitanie, ma³y domek by³ po brzegi wype³niony gromad¹ ludzi, wszyscy przedstawiali siê, by³o sporo dziewcz¹t, trudno by³o Hance zorientowaæ siê, kto jest goœciem, a kto tu mieszka, ale tym na razie nie zawraca³a sobie g³owy, do wszystkich siê po prostu uœmiecha³a. Rozeœmiany i lekko wstawiony t³umek wyprowadzi³ j¹ na ogródek, na którym sprawni koledzy przygotowywali grilla powitalnego, suto zastawione sto³y ojczyŸnianym browarem i rodzimymi potrawami zaprasza³y do konsumpcji, ca³e towarzystwo rozparcelowa³o siê na ma³ej powierzchni typowego angielskiego ogródka, w którym nie by³o kwiatków. Wianek kole¿anek otoczy³ Hankê, chcia³y bli¿ej poznaæ dziewczynê Mareczka, o której czêsto im opowiada³. - No wreszcie mo¿emy poznaæ kobietê Marconiego, tak nazywamy go, ale Tobie to chyba nie przeszkadza? - zapyta³a korpulentna Baœka, wspó³lokatorka, zreszt¹ jedyna w mêskim zestawie domowników. -Nie, no co Ty, Baœka tak? O zapamiêta³am ju¿ jedno imiê, spoko, nie mam nic przeciwko temu wykrztusi³a z siebie Hanka, s¹cz¹c Lecha przez czerwon¹ rurkê. - Równa z Ciebie babka, wiesz, trochê siê ba³am, ¿e mo¿e bêdziesz z lekka

por¹bana, tyle siê s³yszy o tych intelektualistkach, wychuchanych, ezoterycznych panienkach, smuk³ych o nienagannej cerze z bujnym blond fryzem, witaj w naszym domku! Cieszê, ¿e ju¿ nie bêdê w mniejszoœci, wiesz jak jest z facetami. Po czym Baœka odkapslowa³a dwa piwa, jedno wrêczaj¹c nowej lokatorce.

W nastêpnym odcinku lokalnej powieœci: „ Pierwsze zetkniêcia Hanki z angielsk¹ codziennoœci¹". Przygotowa³a: Roma Kozar

St Albans w s p a n i a ³ y m miejscem do ¿ycia. Dziewiêciu na 10 mieszkañców jest zadowolonych z jakoœci ¿ycia na tym obszarze. Badania s¹ przeprowadzane pierwszy raz od 20 lat, aby pomóc Radzie Miasta podj¹æ odpowiednie lokalne decyzje. Takie badanie to szansa dla ludzi, aby wyraziæ swoje pogl¹dy na temat kluczowych zagadnieñ, które wp³ywaj¹ na d³ugofalow¹ strategiê planowania powiecie w St Albans. G³ówn¹ zasad¹ okreœlon¹ w dokumencie konsultacyjnym jest ochrona Green Belt dla obecnych i przysz³ych pokoleñ, przy jednoczesnym zrównowa¿eniu koniecznoœci zapewnienia mieszkañ, miejsc pracy i us³ug dla miejscowej ludnoœci. Swoje komentarze mo¿na wpisywaæ pod adrese: http://stalbans-consult.limehouse.co.uk/ portal do 28 wrzeœnia 2009 roku. Po zarejestrowaniu mo¿na bêdzie równie¿ uzyskiwaæ informacje o przysz³oœci Rozwoju Lokalnego, otrzymuj¹c powiadomienia e-mail, gdy Twoje komentarze zostan¹ odczytane i przetworzone. Prezentacja wyników tych badañ zostanie zaprezentowana w powiecie latem i wczesn¹ jesieni¹ (terminy i miejsca zostan¹ og³oszone wkrótce) Papierowe kopie dokumentów s¹ teraz dostêpne w Bibliotece w St Albans.

21


PLASTIKOWY PRZYJACIEL CZY PODSTĘPNY ZDRAJCA? PRAWDA I MIT O KARTACH KREDYTOWYCH, ORAZ GDZIE ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PROMOCJĘ. Pod koniec zeszłego stulecia posiadanie jednej z nich wiązało się z konkretnym statusem społecznym i finansowym. W dzisiejszych czasach słowo karta kredytowa wielu z nas kojarzy się z wielkimi rachunkami i jeszcze większym oprocentowaniem. Jaka jest więc prawda na temat niepozornych kawałków plastiku z napisem Visa, Mastercard lub American Express? Jak w większości sytuacji i dylematów, z którymi spotykamy się w codziennym życiu, odpowiedz nie jest jednoznaczna. To, czy karty kredytowe są dla nas pomocą, czy przekleństwem, w dużej mierze zależy od naszego indywidualnego stosunku do finansów i kontroli nad tym, jak zarządzamy osobistymi lub rodzinnymi funduszami. Plastikowa karta może okazać się prawdziwym przyjacielem, gdy używamy jej tylko w razie nieoczekiwanych wydatków (naprawa samochodu, zepsuta pralka) i staramy się spłacić zużyty balans w jak najkrótszym okresie czasu. Problem pojawia się, gdy karta kredytowa używana jest jako długoterminowa forma kredytu. Taka sytuacja najczęściej skutkuje tym, że zamiast spłacać swój kredyt, spłacamy tylko oprocentowanie, które na nim narosło. Drugim zagrożeniem jest traktowanie kredytu na karcie jako „swoich" pieniędzy tak jak każda forma pożyczania pieniędzy, limit na karcie kredytowej zawsze należał i należeć będzie do banku, łatwo jest o tym zapomnieć i „przeholować". Jak już wcześniej wspomniałam, to jak każdy z nas używa karty jest sprawą indywidualną i zależną od okoliczności, ale oto kilka głównych zasad, których warto się trzymać i o których pamiętać zanim skusimy się na przyznanie karcie stałego miejsca w naszym portfelu: · Zgodne z poradnikiem Financial Service Authority ( ogólnokrajowej agencji zajmującej się kontrolą banków i instytucji finansowych), karta kredytowa to krótkotrwała forma kredytu nie należy jej używać, jeśli planujemy spłacać kredyt w mniejszych ratach, lecz przez dłuższy okres czasu w takim wypadku warto rozważyć pożyczkę. · Nie zapominajmy o porównywaniu produktów na rynku to, że nasz bank zaoferował nam kartę, nie zawsze znaczy, że to jest najtańsza opcja. Obecnie firmy takie jak Tesco i Virgin wprowadziły bardzo konkurencyjne oferty ( np. 0% na zakupy przez pewien okres czasu). Warto sprawdzić z nimi, zanim powiemy tak naszemu bankowi. · Jak już wcześniej wspomniałam, używajmy karty kredytowej rozsądnie fundusze na niej nie

22

należą do nas, lecz do firmy, która jest jej operatorem. Wszystkie karty kredytowe mają zmienną stopę procentową upewnijmy się, ze będziemy w stanie wykonywać miesięczne spłaty nawet, jeśli oprocentowanie drastycznie wzrośnie. · Jeśli mamy już kartę i jest nas niej balans, warto rozejrzeć się za kartą oferującą zero oprocentowania na tzw. „balance transfer" przelanie balansu z jednej karty kredytowej do drugiej. Zwykle wiąże się to z małą opłatą, ale może nam zaoszczędzić płacenia wysokich odsetek przez kilka do kilkunastu miesięcy. Jeśli zastanawiacie się nad otworzeniem karty kredytowej, oto kilka ofert, które wydały mi się godne uwagi: Virgin Credit Card

Oferuje zero procentowania na przelanie balansu przez 1 miesięcy, zmienna stopa procentowa na zakupy to obecnie 16.6%. Z tą kartą możesz również dostać zniżki na urlopy w kraju i za granicą. Barclaycard Platinum

Po więcej informacji i ofert wejdź na http:// www.moneysupermarket.com/cards lub http:// www.moneymadeclear.fsa.gov.uk. Masz pytanie? Napisze do nas pod info@intigroup.co.uk Opracowała: Justyna Daszykowska

Festiwal azjatycki w ST. Albans Warto odwiedziæ Clarence Park w ST. Albans w niedzielê 27 wrzeœnia miêdzy godzin¹ 13.00 a 19.00. Odbêdzie siê tam festiwal azjatycki. Bêdzie du¿o muzyki, rozrywki, mody, bi¿uterii, gier i wiele stoisk spo¿ywczych. W trakcie festiwalu wyst¹pi¹ m.in: Mumzy, piosenkarka R'n'B z East London; Ronak Mela Baja, orkiestra dêta Bollywood, a tak¿e Gurusoundz, zespó³ prezentuj¹cy œpiew tradycyjny. Bêdzie równie¿ Mushaira (recytacja poezji Azji) w jêzyku angielskim, francuskim, urdu, bengali i wiele wiêcej.

Oferuje jedną z najniższych zmiennych stóp procentowych 12.4%, jak również zero oprocentowania przez pierwsze trzy miesiące na zakupy wykonane kartą. Nie cieszmy się jednak zbyt wcześnie- Barclays ogłosił ostatnio, iż oprocentowanie ma ulec wzrostowi w tym miesiącu. Capital One Classic

Konkurencyjna oferta dla tych, którzy nigdy wcześniej nie ubiegali się o kredyt, lub mieli kłopoty ze dostaniem pożyczek lub kart w przeszłości. Capital One oferuje nam możliwość odbudowania swojej zdolności kredytowej, jak również odpowiedź w ciągu jednej minuty, jeśli wypełnisz aplikację przez Internet. Za nie idealną zdolność kredytową zapłacimy jednak w oprocentowaniu zmienna typowa stopa procentowa to aż 34.9%.

23


24

Maxsat – Telewizja Cyfrowa 078 5774 8710

Polska Chata – Polska Restauracja 14 Wellington Street LU12QH Luton

Polski Sklep St.Albans London Road St Albans

Polski Sklep Jess Crawley Road, Luton, LU1 1HX

The Lettings Web 6a Dunstable Road, Luton, LU1 1DX

Sklep W³oski Chapel Street, Luton LU1 5DD

Avangarda • – Taning Salon & Tattoo Studio 265a Dunstable Rd, Luton LU4 8BS,

Pol-Style - Zak³ad Fryzjerski High Town Road 1A, LU2 0BW

Trans Janusz - Przewó¿ Osób i Przesy³ek 07706717058

Polski Sklep Hatfield Market Place, Hatfield, AL10 0LN

Polski Sklep Bedford 64 Midland Road MK40 1BZ

Calivita - Suplementy Diety 0752 30 34 590

Chcesz zg³osiæ swój punkt do konkursu? Zadzwoñ: 0785 327 9965

GRAJ i WYGRYWAJ

Punkty bior¹ce udzia³ w plebiscycie:

25


26

27


KALENDARZ Niedziela 6 Wrzeœnia, godz. 10.00-14.00 Vauxhall Recreation Centre, Luton Luton & Vauxhall Tournament Finals Day – rozgrywki w tenisa, dobra zabawa dla ca³ej rodziny. Chcesz wiedzieæ wiêcej? Skontaktuj siê z Simon Ahsan na simon@exemplas.com Niedziela 6 Wrzeœnia, godz. 12.15-15.00 The Lansdowne Club, 70 New Bedford Road, LU3 1BS, Luton Koncert Jazzowy, zaœpiewa s³ynna amerykañska piosenkarka jazzowa Susan Valliant Opeer wraz z zespo³em. Sussan jest bardzo kreatywn¹ i dynamiczn¹ osob¹, goœci³a w Luton wraz ze swoim zespo³em w lutym tego roku, podbi³a serca lutonian i postanowi³a jeszcze raz dla nas zagraæ. Wstêp na koncert 6 funtów.

Wtorek 8 Wrzeœnia, godz. 20.00-21.00 Lewsey Community Centre, Luton Street Class Dance Nauka tañca dla doros³ych w Lewsey Community Centre Landrace Road, 3 funty za godzinê lekcji, kontakt Toni 07732 725050 lub email bustamovepopagroovefitness @hotmail.com Œroda 9 Wrzeœnia, godz. 18.00-19.30 Spotkanie przy Dony Field Centre, Luton Chcesz rozpoznaæ zwierzê po œladach, które zostawi³y, nie zwlekaj i jeœli jesteœ w wieku 812 lat przyjdŸ pobawiæ siê w tropiciela dzikiej zwierzyny, wstêp 1 funt, po wiêcej info skontaktuj siê z Hannah Squires 01582 486983/07825 833139

WRZESIEÑ

lub email Hannah.squires@lutonculture.com. Czwartek 10 Wrzeœnia, godz.19.45-22.00 Luton Library Theatre, St Georges Square, Luton Przedstwienie od tajemniczo brzmi¹cym tytu³em “Shadowlands”, nie mo¿e ciebie tam zabrakn¹æ, wstêp 7-9 funtów. Pi¹tek 11 Wrzeœnia, godz. 11.00-15.00 Luton Hoo Walled Garden, LU1 3TQ, Luton Dzieñ otwarty dla zwiedzaj¹cych, 11 wrzeœnia zostan¹ otwarte dla entuzjastów historii archiwa Luton Hood, 12 wrzeœnia ogrody

Czy wiesz, ¿e...

28

M

...

...pi³ka kopniêta podczas rzutu wolnego osi¹gnê³a prêdkoœæ 210,9 km/h ? Najmocniejszy strza³ na bramkê odda³ Ronny Heberson Furtado de Araújo - wed³ug oficjalnych pomiarów pi³ka osi¹gnê³a prêdkoœæ 210,9 km/h. Ten rekord ustanowiony zosta³ podczas meczu Sportingu z zespo³em Naval. Ronny Heberson strzeli³ z rzutu wolnego, by³a to 88 minuta spotkania. Bramka da³a zwyciêstwo Sportingowi 1:0.

Sobota 12 Wrzeœnia, godz.12.00-16.30 White Lion Square, Hatfield Polski dzieñ w Hatfield, przewidziana dobra muzyka, tañce, spotkania z cz³onkami Hertfordshire County Council, policj¹ oraz stra¿¹ po¿arn¹. Niedziela 13 Wrzeœnia, godz. 11.00-17.00 Vicarage Road, LU7 9EY, Pitstone

2009 Dzieñ otwarty Muzeum w Pitstone Zaplanuj swoj¹ niedzielê na zwiedzanie nietypowego muzeum, zabierz rodzinê, twoje dzieci bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ pobawienia siê kolejk¹ a tak¿e lepienia ganków glinianych. Przy wspania³ej muzyce i tañcu grupy Morris, bêdziecie mogli obejrzeæ motory i samochody wojskowe. Wstêp 4 funty doroœli, 2 funty dzieci. Poniedzia³ek 14 Wrzeœnia, godz. 19.45-20.15 Wardown Leisure Centre, Bath Road, Luton Masz ochotê potañczyæ? Zapisz siê na roczny kurs tañca,

musisz mieæ ze sob¹ kogoœ do tañca i du¿o zapa³u. Kurs rozpoczyna siê 14 wrzeœnia, w czasie trwania kursu przewidziane s¹ wyjazdy weekendowe oraz potañcówki. Wtorek 15 Wrzeœnia, godz. 19.00-20.00 Lewsey Community Centre, Landrace Road, Luton Lekcje boxu dla doros³ych, 3 funty za godzinê. Wiêcej info Toni 07732 725050 lub email bustamovepopagroovefitness @hotmail.com Czwartek 17 Wrzeœnia, godz. 19.30-20.30 Luton Central Library, St George's Square, LU1 2NG, Luton Spotkaj siê z autork¹ historycznych powieœci

kryminalnych Laurie R King. Autorka bêdzie mówi³a o swojej powieœci "The Language of the Bees" oraz swojej bohaterce Mary Russell, która zosta³a opisana w serii BBC "My Story", bilety do nabycia w bibliotece.

promuje ró¿norodnoœæ kulturow¹ w zakresie jedzenia. Podczas festiwalu przewidziane s¹ liczne konkursy, pokazy oraz mo¿liwoœæ posmakowania prawdziwych smako³yków.

Sobota 19 Wrzeœnia, godz. 10.00-17.00 Church Hall, 32 Guildford Street, LU1 2NR, Luton Jeœli nie wiesz jak urz¹dziæ œlub, wesele, nie wiesz, co jest modne tego sezonu, nie mo¿e ciê zabrakn¹æ na targach œlubnych. Specjaliœci zaoferuj¹ ci najlepsze us³ugi, poczynaj¹c od upiêcia twoich w³osów, skoñczywszy na dekoracji koœcio³a. Wiêcej info pod numerem 07886197146 lub email admin@marksit.co.uk

Niedziela 27 Wrzeœnia, godz. 19.00-22.30 70 New Bedford Road, LU3 1BS, Luton Koncert Jazzowy, zagraj¹ Rance's Rockin' Chair Band graj¹ca Dixieland Jazz oraz The Beer Parlor Jivers graj¹ca American Western Swing. Wstêp 10 funtów.

Sobota 26 Wrzeœnia St George's Square, Luton Taste of Luton, festiwal jedzenia, który zbiera najlepszych restauratorów z Luton oraz

A.Niemczuk

Przeœladowca z Luton SKAZANY

...

najwy¿szy wynik w historii pi³ki no¿nej to 149:0? W 2002 roku w rozgrywanym meczu ligi madagaskarskiej AS Adema pokona³o Stade Olympique l'Emyrne 149:0. Na znak protestu przeciw stronniczemu ich zdaniem sêdziowaniu, SOE przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji strzela³o sobie samobójczego gola. Z kolei najwy¿szy wynik w rozgrywkach miêdzynarodowych ustanowiony zosta³ równie¿ w 2002 roku podczas meczu Australia-Samoa. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 31:0, choæ na tablicy pojawi³ siê nawet wynik 32:0. Najwy¿szy wynik w historii pi³ki no¿nej ustanowiony zosta³ podczas meczu rozgrywanego w 1885 roku pomiêdzy Arbroatch F.C., a Bon Accord F.C.. Arbroath wygra³o pojedynek 36:0. (mecz pomiêdzy madagarskimi dru¿ynami, który zakoñczy³ siê rezultatem 149:0 z uwagi na swój przebieg do klasyfikacji nie jest wliczany)

przywitaj¹ artystów, malarzy, fotografów, 13 wrzeœnia natomiast Luton Hoo wita turystów z dzieæmi, pragn¹cych zasmakowaæ dzikiej natury. Wiêcej info pod numerem 01582 721443 lub email info@lhwq.org.uk

IMPREZ

ê¿czyzna, który napastowa³ 10 kobiet zosta³ skazany. S¹d nie okreœli³ ile Polak bêdzie musia³ w wiêzieniu pozostaæ o sprawie informuje serwis BBC. Daniel Cz. mieszkaniec Luton przyzna³ siê do dziewiêciu aktów napastowania seksualnego kobiet oraz próby kolejnego. Cz. atakowa³ kobiety w okresie miêdzy 2006 a 2008 rokiem. Prasa okreœla ten czas w Luton, jako "rz¹dy terroru". 31-latek czai³ siê na swoje ofiary w odosobnionych miejscach, podchodzi³ pod pretekstem rozpoczêcia rozmowy, by po chwili zacz¹æ je molestowaæ. S¹d zdecydowa³, ¿e o uwolnieniu Daniela Cz. z wiêzienia, zadecyduje specjalna komisja (Parole Board). Polak zosta³ skierowany na leczenie w zak³adzie zamkniêtym.

Ofiarami mê¿czyzny pada³y kobiety w wieku od 17 do 36 roku ¿ycia. Ataki nastêpowa³y wieczorem gdy kobiety wraca³y z pracy, lub wczesnym rankiem, gdy do niej siê udawa³y. Rupert Hallowes, obroñca Daniela Cz., argumentowa³ przed s¹dem, ¿e mê¿czyzna, by³ chory na schizofreniê, a jego charakter ukszta³towa³a trudna przesz³oœæ. Hallowes powiedzia³ przed s¹dem, ¿e Cz. by³ przez ca³e ¿ycie wyœmiewany z powodu zajêczej wargi i spowodowanej przez to wady wymowy. Obroñca Polaka powiedzia³, ¿e jego klient zdaje sobie sprawê z tego co zrobi³ i wspó³czuje swoim ofiarom. Zanim Polak bêdzie móg³ siê ubiegaæ o zwolnienie, musi spêdziæ osiem lat w zak³adzie zamkniêtym.

29


Copyright © 2009 INTI, All rights reser ved, Opracowa³a Magdalena Mazurek

OG£OSZENIA ================================= PRACA - SZUKAM Podejmê ka¿da prace opieka nad dzieckiem, sprz¹tanie. ================================= Poszukujê ka¿dego rodzaju pracy, znajomoœæ jêzyka angielskiego bardzo dobra, posiadam wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne. Za wszelkie propozycje i telefony z góry dziêkujê. Agata 07864046013, agatatybus@o2.pl ========================= Nie masz czasu na sprz¹tanie, a ja mam i chêtnie to zrobiê. Sprz¹tanie, prasowanie i pielêgnacja ogrodu. , 07984624576 ============================ Szukam pracy w fabryce, zaopiekuje sie dzieckiem, 07759228651, ================================== Chêtnie zaopiekuje sie twoim dzieckiem i domem mieszkam w Luton posiadam doœwiadczenie i dysponuje samochodem, ================================= PRACA ZATRUDNIE praca dla ELEKTROMECHANIKA Zatrudnie elektromechanika z doœwiadczeniem, praca w polskim warsztacie w Bedford 07590518755, ================================= Potrzebny technik dentystyczny z doœwiadczeniem w pracy w metalu (korony mosty). tel 07845473963, =============================== SPRZEDAM £ó¿eczko dzieciêce z materacem i graj¹c¹ zabawk¹ (The cot with the mattress and the playing toy) Kanapê i fotel (welur kolor zielony) (Sofa and armchair (velvet the green colour) TEL.07519546183 TEL.07593207868 ================================= VW PASSAT 1.9 SE TDI v(reg)1997 TEL.07519546183 TEL.07593207868

30

============================ Sprzedam sterylizator Aventa Elektryczne Sterylizatory AVENT wykorzystuj¹ intensywne ciep³o pary wodnej, by likwidowaæ wszelkie domowe bakterie w ekspresowym tempie. Wyposa¿one s¹ w specjalnie zaprojektowane koszyki do sterylizacji Laktatora Avent Isis i jego akcesoriów. Górny i dolny koszyk po³¹czone ze sob¹ tworz¹ pojemnik do mycia w zmywarkach drobnych akcesoriów, np. smoczków do butelek lub smoczków do uspokajania, przed poddaniem ich sterylizacji. Elektryczny Sterylizator Parowy Express jednorazowo sterylizuje 6 butelek AVENT i akcesoria do karmienia w czasie oko³o 8 minut. ================================= Mam do sprzedania Vectre 2.0 DTI z 2002r z listopada w nowej budzie. Jest to wersja hedback na 17-calowych piêcioramiennych felgach oraz nowych oponach. Autko jest po wymianie sprzêg³a, amortyzatorów tylnich, silnik w idealnym stanie (nie kopci). Wyposa¿enie: el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tempomat, abs, esp,8 airbag, sensor wycieraczek oraz cd. Tanie ubezpieczenie i tax. Po wiêcej info proszê dzwoniæ ! tel. 07912987887 ============================== Sprzedam forda fiestê 1.1 kolor ciemna zieleñ przebieg 97567mil stan idealny autko miejskie 5drzwi mot 28.may.2010 tax 31.09.2009 cd sony xplod wymienione klocki opony ³o¿yska tyl autko gara¿owane bardzo oszczêdne cana 450f do uzgodnienia kontakt Wojtek 07791201477, ====================================== Wanienka zosta³a kupiona w Polsce.Wymiary:120cm d³,45cm szer,45 cm g³,...bardzo praktyczna, zdecydowanie wiêksza niz te dostêpne w UK. Kolor jasno-zielony. ================================= Mam do sprzedania ubranko na chrzest dla dziewczynki na 68cm, ubranko sk³ada sie z sukienki, spodenek i czapeczki kontakt: Agnieszka 07902440395

================================= Sprzedam po bardzo okazyjnej cenie: Ubranka dzieciêce od 0-2 lat. Buciki dzieciêce od 0-2 lat. chodzik, maskotki itp., koszyk moj¿eszowy, sterylizator bo butelek , 07824826449 ================================= Pilnie sprzedam rowerek dla dziecka(ch³opca) granatowy z bocznymi kó³kami. Rozmiar kó³ek to 12-stka. Rowerek jest w b.dobrym stanie od nowoœci je¿d¿ono na nim moze ze 3 razy. cena 15f, Zdjêcia dla zainteresowanych na maila. ================================= US£UGI Robie kompozycje z kwiatow sztucznych wlasnych i powierzonych. Masz pomysl :-)a ja Ci doradze i pomoge go zrealizowac. , 07984624576 ================================= TANIO, SZYBKO I PROFESJONALNIE! PRZEROBKI KRAWIECKIE WSZELKIEGO RODZAJU PODWIJANIE ,ZWEZANIE, WSZYWANIE ZAMKOW, ORAZ LEKKIE KRAWIECTWO KAROLINA GRZEDOWSKA 07738092381

AUTO-LAWETA TRANSPORT SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI NA TERENIE UK.WSPÓLPRACA Z MECHANIKAMI W LUTON, MILTON, BEDFORD, LEIGHTON ORAZ LETCHWORTH. BRAK MOT LUB TAX NIE RYZYKUJ, 07737925171

Przeprowadzki - juz od £25 Zarejestrowana firma z pelnym ubezpieczeniem (Goods in transit) Dysponuje dwoma Vanami Zawsze profesjonalnie, szybko i bezstresowo. www.raffandvan.com mob. 077 370 16 164

================================= KUPIE Witam!kupiê za przystepn¹ cenê brytyjski kodeks drogowy w jezyku polskim, 07895482378,

Przeœlij swoje og³oszenie: e-mail: info@magazynlokalny.co.uk lub sms: 077 567 55667

PRACUJ Z NAMI Brak ci pieniêdzy? Masz siln¹ motywacjê i samozaparcie? Chcesz siê rozwijaæ? Biegle pos³ugujesz siê jêzykiem angielskim? Zg³oœ siê do naszego dzia³u marketingu!!! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne Elastyczny czas pracy Mo¿liwoœæ rozwoju Szkolenia

INTI Group w Luton poszukuje osobê do wspó³pracy na stanowisku GRAFIK KOMPUTEROWY Kontakt: 13 Collingdon Street, Luton, LU1 1RT tel/fax: +44 (0) 1582 529 143 31


32

Magazyn Lokalny 8  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 8  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement