Page 1

1


2

3


S³ów kilka… Ka¿dego cieszy, gdy jego dzieci odnosz¹ sukces. W przypadku tzw. trudnych warunków, jakimi bezw¹tpienia jest emigracja, cieszy podwójnie. Dlatego mi³o nam pisaæ o osi¹gniêciach na arenie ogólno brytyjskiej naszej m³odej rodaczki. Zapraszam do wywiadu z Angelik¹ Dominiak, która zajê³a 3 miejsce w ogólnokrajowym konkursie fryzjerskim. Dla wszystkich wêdkarzy w tym numerze du¿a dawka informacji w pierwszej czêœci reporta¿u poœwiêconemu wêdkowaniu na wyspach: gdzie i jak mo¿na ³owiæ ryby, jakie s¹ ró¿nice miêdzy polskim podejœciem a brytyjskim do tego tematu, oraz jakie zasady panuj¹ wœród tutejszych wêdkarzy. Mi³o mi poinformowaæ, ¿e zasiêg naszego Magazynu jest coraz wiêkszy. Mo¿na nas ju¿ tak¿e znaleŸæ w ST. Albans i Hatfield. Dziêki Waszemu zaanga¿owaniu i informacji, mo¿emy rozszerzaæ zakres naszego pisma. Dziêkujemy i zapraszam do lektury

Redaktor Naczelny

Spis Treœci Praca pilnie poszukiwana – 6 Fotorelacja – 7 Przegl¹d Prasy – 8 Wywiad z …. – 9 Mike Frencz – 10

Legoland str. 12

Legoland – 12 Stowarzyszenia – 14 Moda, Ciekawostki – 15 Wêdkowanie na… - 18 Dzia³ dla Dzieci – 22

Wêdkowanie str. 18

Kalendarz Szczepieñ – 23 Sezon Grillowania – 24 Posty z Forum – 25 Co Ludzie Powiedz¹ – 26 Luton, Nasz Nowy… - 27 Kalendarz Imprez – 28

GRILLowanie

Rozrywka – 30

str. 24

Og³oszenia - 31

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 5 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

Napisz do nas! Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

Gdzie docieramy? Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Hatfield, St. Albans, Welwyn Garden City, Harpenden.

4

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Agnieszka Libera-Talaga (Project Manager) Izabela Malc (Event Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Karol Podsiedlak (PR Manager) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Mariusz Ptaœ Barbara Bednarczyk Mariola Ma³ycha Agnieszka Matusz Aneta Adamczyk Anna i Krzysztof Biliñscy Roma Kozar Wspó³praca: Magdalena Mazurek Ma³gorzata Szyd³owska Halina Kuchyt Agnieszka Dziaduch Barbara Michewicz Kornelia Kaczyñska Pawe³ Michalak Marketing i Reklama (Advertising): Karolina Smoleñska (Manager) tel.: 078 532 79965 e-mail: karolina@inti-group.co.uk Agnieszka Rêbosz tel.: 075 455 64680 e-mail: agnieszka@inti-group.co.uk Katarzyna Soból tel.: 079 800 90855 e-mail: kaska@inti-group.co.uk

5


Praca pilnie poszukiwana Sytuacja na Wyspach Jak podaje BBC, David Blanchflower, urzędnik Banku Anglii, ten sam, który przewidział recesję, 15 czerwca br. powiedział między innymi: „ Przewiduję, że bezrobocie będzie się gwałtownie pogłębiać w najbliższych miesiącach, pojawią się setki tysięcy nowych bezrobotnych miesięcznie, bezrobocie wzrośnie do 3 milionów z obecnych 2,2 miliona”. Jasnowidztwo zaprezentowane przez wybitnego ekonomistę przeraża i zatrważa, niestety nie są to słowa napawające nadzieją na lepsze jutro, zwłaszcza Polaków walczących o zatrudnienie. Idąc tym tropem z analizy ostatnich raportów z 9 czerwca wynika, iż obecnie w Wielkiej Brytanii jest 2,22 miliona bezrobotnych, czyli prawie 600 tysięcy więcej niż rok temu. Stopa bezrobocia wynosi 71%, 1,5 miliona osób pobiera zasiłek. Ile jest ludzi, którzy nie są zarejestrowanymi bezrobotnymi, a pozostają nadal bez zatrudnienia, tego oficjalne raporty nie podają, bowiem nie sposób tego ogarnąć. Tak przedstawiają się dane liczbowe, te które widnieją w rządowych sprawozdaniach, badaniach rynku, suche, aczkolwiek siejące strach kolosalne liczby.

Lutońskie podwórko Okazuje się, że tu sytuacja przedstawia się nieco lepiej, stopa bezrobocia jest niższa od ogólnej, w naszym regionie – około 6%, a w samym Luton - 4,7%. Widoczna różnica wskazuje, że sytuacja nie wygląda najgorzej, choć kiedy rozglądamy się dookoła wciąż widzimy ludzi szukających pracy albo martwiących się o utrzymanie swej posady. Teraz największym zmartwieniem jest przyszłość IBC Vehicles w Luton, jednej z dwóch fabryk Vauxhall’a w Wielkiej Brytanii. Ta sytuacja wiąże się z ogólnymi finansowymi

6

kłopotami General Motors. IBC Vehicles zatrudnia 1,5 tys. osób w Luton, tysiące innych pracuje dla firm powiązanych. To zmartwienie dotyczy też sieci dealerów, sprzedających produkty General Motors. Na pewno zamknięcie Vauxhalla byłoby ogromną tragedią dla Luton, stopa bezrobocia w regionie błyskawicznie by podskoczyła, a tysiące ludzi i rodzin zostałoby bez środków do życia. Oby ten czarny scenariusz nie zagościł w naszej rzeczywistości. Włodarze Luton próbują znaleźć wyjście z patowej sytuacji. Colin Chick z Urzędu Miasta (naczelnik wydziału „środowiska i odnowy”) pociesza, iż Luton dysponuje wieloma miejscami pracy w przemyśle lotniczym, związanym z lokalnym lotniskiem. Ponadto setki milionów funtów są w tej chwili przekazywane na poprawę stanu edukacji w mieście, aby zapewnić młodym osobom możliwości uzyskania lepiej płatnej, wyspecjalizowanej pracy. Takie jest stanowisko lutońskiego magistratu i propozycje zmniejszenia bezrobocia, czy skuteczne? Tego dowiedzie przyszłość, oby nas nie zawiodła.

Witamy w Polsce. Krainie mlekiem i miodem płynącej… Polski rząd podobno przejął się losem rodaków, żyjących na obczyźnie, zaakceptował i w pełni poparł pomysł stowarzyszenia Poland Street, które postanowiło sprawdzić do czego tak naprawdę mogą wracać Polacy. Stąd zrodził się Plan 12 miast. Projekt 12 miast ma być realizowany przez cały 2009 rok, w każdym miesiącu odbywają się spotkania w Londynie, na których prezentowane są miasta uczestniczące w tym projekcie, czyli: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. I tak co miesiąc zjeżdżają się włodarze poszczególnych miast i promują swoje strony

„ Mam dwie ręce i dwie nogi, na nic nie choruję, szukam pracy, jakiejkolwiek, może być ciężka i nieznośna, mam siłę i zapał…” - nawet w taki sposób mogliby przedstawiać się potencjalni kandydaci, poszukujący pracy zarobkowej, byle tylko ją znaleźć! Czy coś drgnie w tej kwestii? Jakie są prognozy angielskich specjalistów, analityków rynku pracy? Czy w Luton nastanie popyt na pracę? A może nasz kraj lat dziecinnych ma nam coś do zaoferowania? Przekonajmy się jak jest naprawdę.

w polonijnym środowisku. Każde miasto czeka z szeroko otwartymi ramionami na powracających Polaków, którzy podobno mogą liczyć na wszelaką pomoc, wyspecjalizowanych konsultantów, organów samorządowych powołanych do tego celu. Twórcy Projektu 12 miast mają nadzieję, że prezentacje miast są rzetelne i prawdziwe, w sumie chyba każdy chciałby w to wierzyć. Najdziwniejsze jest jednak to, co możemy usłyszeć od rodaków, którzy zdecydowali się na powrót. Wspominali o jakże niemiłym traktowaniu w powiatowych urzędach pracy, o pukaniu do wielu drzwi w nadziei na otrzymanie jakiejkolwiek pomocy z zakresu załatwienia podstawowych formalności związanych z powrotem do kraju. Gdzieś opinie i doświadczenia reemigrantów się rozmijają, może dlatego wielu z nich myśli o ponownej emigracji? Nikt nie chce, aby nadal były aktualne słowa renesansowego poety J. Kochanowskiego: „Cieszy mię ten rym: Polak mądry po szkodzie; Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą i po szkodzie głupi”. Zatem nic innego nam nie pozostaje jak rozważnie i sceptycznie dla własnego bezpieczeństwa podchodzić do wszelkich propozycji dotyczących zmiany naszego dotychczasowego życia, bo czasy są niepewne, a ludzie jeszcze bardziej. Póki co korzystajmy z tego co mamy, grunt to pozytywne myślenie, dlatego nastrajamy się pozytywnie, odpędzamy czarne chmury i brniemy do przodu, w stronę lepszego świata.

Agnieszka Dziaduch Roma Kozar

7


Przegl¹d prasy lokalnej Luton At Large Lokalni muzycy - czas zaistnieæ!!!

Luton on Sunday Œwiñska grypa w Luton

Ostatnia szansa, aby zab³ysn¹æ przed publicznoœci¹ zgromadzon¹ na festiwalu Bedfordshire County Show, odbywaj¹cego siê 11 i 12 lipca na terenie przepiêknego Old Warden Park. Jeœli potrafisz œpiewaæ, graæ na jakimkolwiek instrumencie lub masz swój zespó³ muzyczny, jesteœ mile widziany przez organizatorów festiwalu. Jedyne, co musisz zrobiæ, aby wzi¹æ udzia³ w festiwalu, to skontaktowaæ siê z Mike’m Wredden’em pod numerem telefonu 01234 881127. Wiecej info dotycz¹cych festiwalu znajdziecie na stronie www.bedfordshirecountyshow.co.uk

W Luton zanotowano niedawno pierwszy przypadek œwiñskiej grypy – pierwszy w ca³ym okrêgu Bedfordshire. Chorym, nosz¹cym wirusa œwiñskiej grypy, okaza³ siê mê¿czyzna mieszkaj¹cy w Luton, który niedawno zg³osi³ siê do swojego GP twierdz¹c, i¿ cierpi z powodu lekkich symptomów wskazuj¹cych na pospolit¹ grypê. Badania wykaza³y jednak, ¿e nie jest to pospolita grypa, mê¿czyŸnie podano antybiotyki i kazano odpoczywaæ w domu. Gerry Taylor z NHS Luton mówi, i¿ jeœli ktoœ podejrzewa u siebie grypê lub posiada objawy tej¿e choroby, najlepszym rozwi¹zaniem jest pozostanie w domu oraz zadzwonienie po poradê do swojego GP lub bezpoœrednio do NHS na numer 0845 46 47.

Lutonline Dro¿ej¹ taksówki w Luton Przeja¿d¿ka ulicami Luton od czerwca kosztuje nas o 20p za milê wiêcej ni¿ w poprzednich miesi¹cach. Ca³e szczêœcie zmiany te nie objê³y podró¿y na lotnisko oraz korzystania z us³ug taksówkarzy w tzw. bank holidays. Nowe taryfy powinny byæ widoczne na tylnych drzwiach taksówek lub na tyle siedzenia kierowcy. Na podwy¿kê op³at za us³ugi taryfiarzy zgodzi³ siê The Council Licensing Regulation Committee na proœbê Hackney Carriage Association.

Herald&Post The Luton News Pierwsze sukcesy kampanii Pi³eœ? - Nie jedŸ! Policja w Bedfordshire donosi, i¿ spada liczba pijanych kierowców, ale zapowiada, ¿e nadal bêdzie prowadziæ, szczególnie w okresie letnim, zakrojon¹ na szerok¹ skalê kampaniê Pi³eœ? - Nie jedŸ! Dotychczasowe rezultaty akcji s¹ bardzo zadowalaj¹ce, choæ zdarzaj¹ siê kierowcy nieposiadaj¹cy wa¿nego

Dnia 22 czerwca w Barnfield College w Luton odby³ siê konkurs fryzjerski. przegl¹du lub prowadz¹cy auta z wieloma niebezpiecznymi defektami. Sier¿ant Richardson z Road Safety Enforcement Tasking Team twierdzi, i¿ celem akcji jest pokazanie spo³eczeñstwu, ¿e czasem wypicie jednego drinka mo¿e nie byæ bez znaczenia. Uczula równie¿ na prowadzenie pojazdów po zakrapianym grillu, twierdz¹c, i¿ taki kierowca, budz¹c siê rano i prowadz¹c auto, mo¿e byæ nadal powy¿ej dozwolonego limitu. Jeœli wiesz o kimœ, kto pi³ i prowadzi auto skontaktuj siê z policj¹ dzwoni¹c na numer 01234 841212 lub z Crimestoppers 0800 555 111 (anonimowo). Pomó¿ chroniæ ¿ycie swoje i swoich bliskich. Herald&Post Dunstable Gazetce Dzieñ In¿yniera w Priory Middle School w Dunstable Jako ma³e dziecko prawie ka¿dy z nas marzy³ ¿eby zbudowaæ rakietê kosmiczn¹, tak¹ mo¿liwoœæ mia³y dzieci z Priory Middle School podczas dnia in¿yniera, który odby³ siê 18 czerwca na terenie szko³y. Uczniowie mieli równie¿ mo¿liwoœæ zbudowania spadochronu oraz innych bardzo ciekawych pojazdów. Niew¹tpliw¹ uciechê sprawi³o dzieciakom odpalenie rakiety kosmicznej z dachu ich szko³y, którego dokona³ dyrektor szko³y pan Scotchford.

Agnieszka Niemczuk

W konkursie brali udzia³ uczniowie z ca³ej Anglii, w tym nasza rodaczka Angelika Dominiak. Zajê³a ona 3 miejsce w kategorii fryzur œlubnych. Spotkaliœmy siê z ni¹ po konkursie, ¿eby dowiedzieæ siê wiêcej.

Konkurs fryzjerski - Polka laureatką

• Redakcja: Jak dosta³aœ siê do konkursu? • Angelika: Jednego dnia w szkole pani nauczycielka da³a mi ksi¹¿kê Patricka Camerona z fryzurami œlubnymi, ¿ebym sobie j¹ przejrza³a. PóŸniej zrobi³am jedna z fryzur w³aœnie z tej ksi¹¿ki, a pani nauczycielka posz³a z ni¹ do Paula Millsa, który jest szefem fryzjerstwa w naszej szkole. Spodoba³a mu siê i kaza³ mi przygotowaæ kolejn¹ fryzurê w domu. Zrobi³am i spodoba³a mu siê. Zaproponowa³ mi udzia³ w konkursie. Wtedy jeszcze nie wiedzia³am co mnie czeka. • Redakcja: Od jak dawna uczysz siê w tej szkole? • Angelika: Uczê siê dopiero od roku, poniewa¿ wczeœniej uczy³am siê w szkole jêzykowej na York street. Do Anglii przyjecha³am zaledwie dwa lata temu.

• Redakcja: Jakie masz plany zwi¹zane z t¹ nagrod¹ i ze swoim dalszym rozwojem zawodowym? • Angelika: Mam zamiar wystartowaæ we wrzeœniu w nastêpnym konkursie, zwi¹zanym z fryzurami wieczorowymi. A co do planów zawodowych to dalsza nauka. Zosta³ jeszcze rok, bym zostaæ fryzjerk¹. Chcia³abym jednak uczyæ siê d³u¿ej, ¿eby zdobyæ miêdzynarodowy certyfikat fryzjerski. Teraz szukam jakieœ pracy zwi¹zanej z fryzjerstwem na wakacje.

ALT

• Redakcja: Sk¹d zainteresowanie fryzjerstwem? • Angelika: Ju¿ jak by³am ma³¹ dziewczynk¹, zamiast biegaæ czy szaleæ z kole¿ankami na podwórku wola³am usi¹œæ z lalk¹ i czesaæ j¹ w ró¿ne fryzury. Jak mieszka³am w Polsce mia³am kole¿ankê fryzjerkê, która zarazi³a mnie tym zawodem. • Redakcja: Wracaj¹c do konkursu. Ile osób z twojej szko³y w nim uczestniczy³o? • Angelika: Z pierwszej klasy 3, z drugiej 1 i z trzeciej równie¿ 1 czyli razem 5 osób. • Redakcja: A ilu uczniów ³¹cznie bra³o udzia³? • Angelika: Oko³o 60. • Redakcja: Jak d³ugo zajê³y ci przygotowania? • Angelika: Przez 5 miesiêcy codziennie przez godzinê robi³am t¹ sam¹ fryzurê. • Redakcja: Jak przebiega taki konkurs? • Angelika: Ka¿dy z uczestników dostaje tak¹ sam¹ g³owê treningow¹ i ma 45 minut na zrobienie fryzury œlubnej. Gdy jury og³asza start ka¿dy zabiera siê do pracy nad fryzur¹, któr¹ wczeœniej trenowa³. Co 10 minut og³aszaj¹ ile czasu jeszcze pozosta³o. Po 45 minutach trzeba od³o¿yæ wszystko i udaæ siê do wyjœcia. Nastêpnie czekaæ a¿ jury og³osi wyniki. PóŸniej jest wrêczenie nagród oraz wymiana spostrze¿eñ na temat fryzur. • Redakcja: Jakie by³y nagrody w konkursie? • Angelika: Za pierwsze miejsce 5 dniowy wyjazd za granicê, za drugie profesjonalna prostownica. Ja za trzecie miejsce otrzyma³am produkty do stylizacji w³osów.

8

9


Mike FRENCH A Reporter Calls

W

hen my doorbell goes it’s normally the postman with a big fat parcel, a friend that has popped over, or a man come to read the electricity and gas meters. Sometimes it’s Jehovah’s Witnesses, a Betterware Man or neighbour. Lately though it’s the press. It’s surreal. My wife took them tea and biscuits the other day. They were camped out in a big van with a satellite dish on top of it. “Thank you,” they said, “people normally only want to have a go at us.” You see I live opposite the MP for Luton South. Margaret Moran. And when the expenses scandal broke, my quite tree lined road became a news location. Somewhere on the tellie. It could be found on Euro News, Sky, the BBC. Forget Google Maps, my street had broken into A list celebrity status. “Good afternoon, we are from the BBC, would you be prepared to say something about Margaret Moran to camera?”

“Hi we’re interviewing people about Margaret Moran, could you say a few words?” “Hello, what do you think about the expenses scandal? O go on please say that to camera.” And so on. My existence is defined by geography. I am the man living in the shadow of Margaret Moran. She’s not even there you know. Hasn’t been for weeks. I am living in the shadow of an empty house. At the moment it says “Moran M.P. Home Open to Public.” I’m thinking of opening my house up as a tourist attraction. Soon though it will all come to an end. My street is destined to fade from the limelight, to become a second rate star trying to rejuvenate its A list status on reality shows. Why? Because the grass in the front garden of Margaret’s house is about a metre high now. Give it another month and it will be high enough to screen off Margaret’s house. Then the reporters won’t be able to find her semi-detached. It will have wrapped a green

wall around itself to ward off unwanted attention. It will disappear and I will no longer be defined by its presence. I will be free. Free to answer the door without fear of a television camera begging me to give it my one minute of fame. Then I think we need to cut back on the people that come to our door. It must be expensive employing all those different vans, bicycles and shoes. We should sack the postman, meter readers, Jehovah’s Witnesses, Betterware Men and Press. Just have one person that does everything. Call them “The Callers” It would be simpler. I wouldn’t have to bound down the stairs from my study to answer the door all the time. There would just be the one call a day. The “Caller” would give me my big fat parcel, read my meters for me, try and convert me to the religion of the week, take my un-opened Betterware catalogue and then interview me to camera about the case of the disappearing house of Margaret Moran.

Luton ma now¹ fontannê Tu¿ przed g³ównym wejœciem do Arndale Shopping Center od niedawna mo¿na podziwiaæ nowoczesn¹ fontannê. Posiada ona a¿ dziewiêtnaœcie ciœnieniowych strumieni, które podœwietlone s¹ od do³u. Wielkoœæ strumieni zale¿y od prêdkoœci wiatru i temperatury powietrza. Fontanna kosztowa³a miasto 300.000 funtów. Obserwuj¹c radoœæ brodzàcych w niej dzieciaków i jej atrakcyjnoœæ, zapewne warto by³o wydaæ tak te pieni¹dze. ALT

10

11


LEGO - firma za³o¿ona przez Ole Kirk Christiansena w 1932 roku w Danii. „LEG GODT” duñski zwrotu który oznacza „ Baw siê dobrze”, natomiast po ³acinie LEGO oznacza „SK£ADAM”. £¹czenie klocków LEGO zosta³o opatentowane 28 stycznia 1958r.

P

iêkny, s³oneczny, niedzielny poranek. Podekscytowani wyruszamy spod domu. Czeka nas 45 minut jazdy a potem dzieñ pe³en emocji i dobrej zabawy. Na najwiêcej atrakcji licz¹ dzieci. Bo w³aœnie z myœl¹ o dzieciach (tych ma³ych i wiêkszych) powsta³ oddalony od Luton o ok. 40 mil Legoland Windsor. Po 40 minutach jazdy autostrad¹ zjechaliœmy w kierunku Windsor-u. W oddali widaæ by³o letni¹ rezydencjê Królowej Matki. My pojechaliœmy dalej. Droga wiod³a wœród eleganckich posesji. Po kolejnych 5 minutach dotarliœmy do wjazdu na teren Legoland-u. Ju¿ na samym pocz¹tku przekonaliœmy siê, ¿e nie tylko Polacy s¹ przedsiêbiorczy, Anglicy te¿. Jeden slot parkingu, ten najbli¿ej wejœcia, jest p³atny, ale wystarczy pojechaæ tylko 100 metrów dalej i nie zap³acimy za parking ani pensa. Od razu widaæ te¿, ¿e Legoland jest jednym z topowych parków r o z r y w k i w Anglii –

pe³no tu ludzi i samochodów. Œwiadczy o tym równie¿ niestety doœæ wysoka cena biletów: doroœli – 36 GBP, dzieci – 27 GBP. Dlatego przed wyjazdem radzê kupiæ bilety on-line (10% taniej), albo poszukaæ jeszcze taniej przez poœredników na sieci, b¹dŸ wykorzystaæ promocyjne voucher-y np. z Tesco, czy te¿ pojechaæ w jednym z promocyjnych terminów. Specjalne oferty aktualizowane s¹ na bie¿¹co na stronie internetowej Legoland-u: w w w . l e g o l a n d . c o . u k w zak³adce Plan your visit/Tickets. Bêd¹c w œrodku warto zaopatrzyæ siê za dodatkow¹ op³at¹ w urz¹dzenie o nazwie Q-BOT Virtual Queuing System, które bêdzie sta³o za nas w kolejce, bo kolejki s¹ tu najwiêksz¹ zmor¹. Do najpopularniejszych atrakcji czasem trzeba czekaæ nawet godzinê. Ale mo¿na tego unikn¹æ. Kiedy Q-BOT bêdzie sta³ w kolejce za nas,

my mo¿emy skorzystaæ z innych atrakcji, pójœæ na lody, czy na kawê. A gdy przyjdzie nasza kolej, musimy tylko udaæ siê do specjalnego wejœcia. W ten sposób unikniemy nerwów zwi¹zanych z d³ugim oczekiwaniem i straty czasu. Po przeja¿d¿ce mo¿na urz¹dzenie zaprogramowaæ ponownie na kolejn¹ atrakcjê. Jeden Q-BOT mo¿e staæ w kolejce za maksimum 6 osób. Druga istotna sprawa to zapoznanie siê z ograniczeniami dotycz¹cymi wzrostu, wieku i wagi a tak¿e stanu zdrowia. Niektóre atrakcje dostêpne s¹ dla dzieci, które mierz¹ ponad 90cm, 1,0m lub 1,1m, na niektóre dzieci poni¿ej 1,1m lub 1,3m mog¹ wejœæ, ale tylko w towarzystwie doros³ego. Jeœli chodzi o ograniczenia wiekowe, to szko³a jazdy podzielona jest na dwie kategorie: 3-5 lat – dla m³odszych dzieci i druga 6-13 lat – dla starszych. ‘Operatorzy koparek’ musz¹ mieæ ukoñczone 3 lata, przy czym ci najm³odsi (3-5 lat) musz¹ byæ pod nadzorem doros³ego opiekuna. Na niektóre przeja¿d¿ki te¿ wymagana jest obecnoœæ doros³ego – do 5 lat a czasem nawet do 7 lat. Tylko niektóre z atrakcji s¹ dostêpne dla zupe³nych maluszków, ale i tak musz¹ to byæ pociechy, które potrafi¹ same siedzieæ, poniewa¿ nie wolno ich trzymaæ na kolanach. Kolejne ograniczenie to waga – pomiêdzy 19 i 108kg, choæ ten górny przedzia³ nie dotyczy raczej dzieci. Ostatnia kwestia, to stan zdrowia. Jest bardziej wskazówka ni¿ ograniczenie, chodzi mianowicie o przeciwwskazania dla osób z k³opotami z krêgos³upem, sercem, wysokim ciœnieniem krwi, z³amanymi koñczynami i kobiet w ci¹¿y. Ka¿da z atrakcji jest dok³adnie oznakowana, co wiêcej nie raz widzia³am, jak pracownicy sprawdzaj¹ wzrost, czy te¿ wiek naszych pociech. Nie widzia³am co prawda wagi, ale w naszym wypadku nie by³a po prostu potrzebna i niewykluczone, ¿e z tego powodu nikt nas nie próbowa³ wa¿yæ.

by³o zaopatrzyæ siê w peleryny przeciw-deszczowe. I to wcale nie jest ¿art – by³y miejsca, z których wracaliœmy cali przemoczeni. Oczywiœcie przy samym wejœciu zaopatrzyliœmy nasze pociechy w naklejki z naszymi numerami telefonów na wypadek zagubienia siê. Na szczêœcie nie by³o to potrzebne, ale przezornoœci nigdy za wiele. Mo¿na by³o te¿ wypo¿yczyæ wózki dla dzieci (i niepe³nosprawnych), oddaæ przedmioty na przechowanie, zrobiæ zakupy w sklepie Lego. My nie mieliœmy czasu nawet zajrzeæ do sklepów, dzieci od razu pobieg³y na taras widokowy i zaczê³y planowaæ zwiedzanie. A by³o co zwiedzaæ. Pierwsz¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a przeja¿d¿ka poci¹giem do krainy Wikingów, gdzie szukaliœmy przejœcia przez labirynt pe³en zakamarków i œlepych uliczek, ‘pop³ynêliœmy’ ³odzi¹ Wikingów najpierw na sucho, a potem prawdziwym torem wodnym pe³nym tryskaj¹cych wod¹ postaci Wikingów i smoków ca³ych zbudowanych z klocków Lego. Na koniec jeszcze czeka³ gigantyczny paj¹k, pod którego sieci¹ znajdowa³y siê wiruj¹ce wko³o pojazdy. Dalej ruszyliœmy do zamku pe³nego rycerzy. Po drodze znajdowa³ siê obowi¹zkowy przystanek na przeja¿d¿kê pirackimi ³odziami po wodospadach, wyp³ukiwanie z³ota, tatua¿e, karykatury, spacer po zaczarowanym lesie i plac zabaw dla dzieci. W koñcu dotarliœmy do zamku gdzie czeka³y na nas dwie smocze kolejki górskie,

których trasa zapiera³a dech w piersiach. Nastêpnym punktem programu by³y odwiedziny w krainie Faraonów pe³nej ró¿norodnych karuzel, miasteczku Lego z obowi¹zkowym przystankiem na lody, prób¹ kierowania koparkami, show pt. zemsta królowej Azteków, wypraw¹ orientaln¹. Tym sposobem dotarliœmy do miejsca najbardziej odleg³ego od wejœcia – krainy przygód, gdzie czeka³a na nas najwiêksza na terenie ca³ego parku Legoland kolejka górska. Poza tym znajduje siê tutaj m.in. œcianka wspinaczkowa, kolejny tor wodny, czy mini poci¹g je¿d¿¹cy po lesie pe³nym d i n o z a u r ó w (oczywiœcie ca³ych zbudowanych z klocków Lego). Kolejne atrakcje to: kursy na prawo jazdy dla najm³odszych, szko³a jazdy samochodami, ³odziami, balonami, wozami stra¿ackimi. Nastêpnie kraina Duplo, skupiaj¹ca g³ównie atrakcje dla najm³odszych pociech, czyli m.in. teatrzyk kukie³kowy, poci¹g Duplo, miasteczko zabaw i plac ‘wodny’ z wieloma ró¿nymi fontannami rozpryskuj¹cymi wodê na rozkrzy-czane maluchy. Przezorni zaopatrzeni byli w kostiumy k¹pielowe, rêczniki i ubrania na zmianê a dzieci po prostu chlapa³y siê w wodzie ca³y dzieñ i nie chcia³y stamt¹d nigdzie iœæ. Na koniec wybraliœmy siê na spacer po Miniland, w którym znajdowa³y siê miniaturowe kopie ca³e z kloców Lego niemal wszystkich najciekawszych miejsc zarówno w Europie, jak i w USA. Dla ciekawostki dodam,

¿e na budowê tych miejsc zu¿yto niemal 40 milionów kloców Lego. Dla ¿¹dnych wra¿eñ znajdowa³y siê tutaj trampoliny do skoków bungee, a tak¿e zdalnie sterowane ³odzie. Niestety nie uda³o nam siê zd¹¿yæ do Imagination Centre przed zamkniêciem. Tu mo¿emy przyjœæ, ¿eby zobaczyæ filmy o Bobie Budowniczym, Spellbreaker i JeŸdŸcach Lego przy nastêpnej wizycie w Legoland. Równie¿ w tej ostatniej czêœci parku znajduje siê podniebna kolejka, warsztaty dla budowniczych i kilka innych atrakcji, do których po prostu nie zd¹¿yliœmy. Nie sposób nawet zapamiêtaæ tych wszystkich atrakcji, tyle ich by³o. A dzieci po ca³ym dniu biegania na dworze by³y tak wykoñczone, ¿e zanim ruszyliœmy z parkingu w drogê powrotn¹, spa³y w najlepsze. Tekst i zdjêcia: Agnieszka Matusz

Dla tych, co nieco zmokli dostêpne by³y kabiny z suszarkami, mo¿na te¿

12

13


Active Polish Community wspiera polskich artystów w UK. Rozpoczynamy dzia³alnoœæ w nowym kierunku. Chcemy promowaæ polskie akcenty w œwiecie muzycznym i nie tylko. Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich którzy tworz¹, wystêpuj¹, maj¹ swoj¹ publicznoœæ na Wyspach albo dopiero o tym myœl¹. Pierwsza ods³ona naszej aktywnoœci bêdzie mia³a miejsce podczas Luton Summer Festival. Na nasze zaproszenie w trakcie festiwalu wyst¹pi¹: DJ Sandra - Radio Flash Why Not Here - zespó³ rockowy z Londynu Lesero prod - grupa producentów wraz z raperem The Only D.2.1 Active Polish Community zaprasza na dwugodzinny wystêp polskich artystów podczas Luton Summer Festival w pi¹tek 12 sierpnia od godziny

19:30 na St. George’s Square w centrum Luton. W tym roku Luton Summer Festival bêdzie trwa³ przez 8 dni, od 7 do 15 sierpnia. Przyniesie Wam dawkê darmowej rozrywki na œwie¿ym powietrzu w postaci muzyki na ¿ywo, zabaw dla dzieci, teatrów ulicznych, tancerzy oraz muzyki serwowanej przez DJ’ów. PrzyprowadŸcie ze sob¹ dzieci, znajomych, rodzinê. Zapowiada siê znakomita zabawa - tym razem równie¿ z udzia³em polskich artystów. Wiêcej o DJ Sandrze dowiecie siê podczas jej audycji w Radiu Flash www.radioflash.co.uk Zespó³ WHY NOT Here powsta³ we wrzeœniu 2008 roku w Londynie. Ostatnio brali udzia³ w Programie Newsnight Telewizji BBC2. Tworz¹ go muzycy polscy oraz jeden bu³garski. - Pawe³ Majewski - wokal, teksty, kompozycje - Mateusz Tomasiewicz - gitary, kompozycje - Sebastian Swillo - gitary, kompozycje - Ed Yordanov - bass - Krzysiek Adamowski - perkusja

Wiêcej o Why Not Here na stronie www.why-not-here.com Lesero prod zajmuje siê szerokim spektrum dziedziny, jak¹ jest produkcja muzyczna. G³ównym kierunkiem, jaki obrali jest rap, hip-hop, aczkolwiek nie s¹ im obce inne gatunki muzyczne. Lesero prod ma kilkuletnie doœwiadczenie w produkcji i realizacji nagrañ. Na co dzieñ wspó³pracuj¹ z kilkoma artystami m. in: MIKE GLC oraz The Only D.2.1 Wiêcej o Lesero prod na stronie www.myspace.com/leseroprod Kolejn¹ propozycj¹ Active Polish Community zwi¹zan¹ z promocj¹ polskich artystów jest polski zespó³ muzyczny w Luton. Zg³osi³a siê do nas osoba zainteresowana za³o¿eniem zespo³u muzycznego w naszym mieœcie. Do zespo³u poszukiwane s¹ osoby graj¹ce na perkusji, gitarze (jedna lub dwie), klawiszach (harmonii) oraz wokal (damski lub mêski). Informacje na ten temat znajdziecie na stronie www.activepolish.co.uk oraz na Forum Active Polish Community.

Wydarzenia przy Polskiej Parafii Luton i Dunstable Dzieciêca Grupa SMYKI zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów wraz z dzieæmi do lat 4 na nasz¹ salê parafialn¹ w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Przewidziane s¹ ró¿ne gry, zabawy i inne formy aktywnoœci dla dzieci.Pytania prosimy kierowaæ do Anety, tel. 01582 513 055 Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym http://www.ppld.co.uk

Wawel - Zespó³ Polskich Tañców Ludowych Zespó³ sk³ada siê z oœmiu par. Nowi cz³onkowie s¹ zawsze mile widziani. Je¿eli chcecie braæ udzia³, proszê zadzwoniæ do pani Barbary Fryc (01582) 650316 lub do Klubu Parafialnego (01582) 663241 w pi¹tki wieczorem. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek pomiêdzy 20.00 i 21.45 w Oœrodku Parafialnym przy Victoria Street w Dunstable

f •

Czarno-biało Letni sezon 2009 zapowiada się prawdziwie monochromatyczny. Najnowszy trend z pokazów to kolory biały i czarny w duecie. Projektanci po raz kolejny serwują nam biało-czarny trend, który ma swoje plusy. Po pierwsze łatwo skomponować takie połączenie, bo każda z nas ma w swojej szafie ubrania w tych kolorach. Pod drugie są to kolory ponadczasowe, nigdy nie wyjdą z mody i jeszcze będą nam długo służyły. Po trzecie białoczarne ubrania pasują do większości typów urody. SA jednak i minusy takiego zestawienia. Przede wszystkim nuda!!! Trudno sobie wyobrażać całą biało-czarną ulicę, podążającą za tą modą. Poza tym biały szybko się brudzi. Mimo wszystko trend oceniany jest przez znawców jako bardzo trafny. To kolory, które dodają szyku i elegancji, a to jest najważniejsze!

Rękawiczki na... lato 2009! Chodź za oknem ma być upał, dyktatorzy trendów udowadniają, że nawet latem rękawiczki mogą być gorącym hitem, który wyróżni nas z tłumu. Kilka lat temu takim letnim hitem były... kozaki. Teraz pozostaje nam czekać na kolejną letnią ekstrawagancję - rękawiczki. Propozycja Shimady jest młodzieżowa i doskonała na imprezę. Z dodatkiem koronki rękawiczki będą bardziej romantyczne i... uwodzicielskie. Ze skóry, drapieżne. Jeśli zdecydujemy się latem na rękawiczki to przede wszystkim dopasujmy je do okazji. W upalny dzień nie zakładajmy skóry, czy koronki, która będzie wyglądała komicznie. Zostawmy te faktury na wieczór, podobnie jak cekiny. W dzień nośmy rękawiczki w jasnych kolorach i ze zwiewnych, lekkich tkanin.

Kreacje D&G przez Internet Po kreacje D&G nie trzeba już będzie jeździć za granicę. Ruszył pierwszy internetowy butik znanego duetu projektantów. Ubrania sygnowane pierwszymi literami nazwisk Domenico Dolce i Stefano Gabbana są dostępne dla każdego, kto dysponuje dostępem do Internetu i określoną pulą gotówki. Od 23 czerwca pod adresem http://store.dolcegabbana.com/ otwarty został pierwszy butik internetowy znanej marki, gdzie znaleźć można cała gamę ubrań damskich i męskich, od garniturów, poprzez efektowne kreacje, zwykłe-niezwykłe na dzień, aż po galanterię i dodatki.

BROOK Darmowa poradnia sexualna w Luton Mieszcz¹cy siê przy George Street oœrodek pomocy sexualnej, ma do zaoferowania wiele przydatnych porad, metod

Informacje Koœcielne 4 lipiec (sobota) – Zakoñczenie Polskiej Szko³y Sobotniej – Luton – godz. 10.00 5 lipiec (niedziela) – Msza œw. na zakoñczenie Polskiej Szko³y – Dunstable – godz. 11.00 5 sierpieñ (niedziela) – Herbatka emerytów – godz.12.30

Młoda, śliczna sekretarka w pierwszym dniu pracy stoi nad niszczarką dokumentów z lekko niepewną miną. Oczarowany kolega z pracy postanawia wybawić dziewczynę z opresji. - Mogę ci w czymś pomóc? - Pokarz mi jak to działa. Chłopak bierze z jej rąk dokumenty i wkłada do niszczarki. - Bardzo ci dziękuje! a którędy wychodzą kopie???

Audycja radiowa. Dzwoni słuchacz: - Witam. Wczoraj na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie znalazłem portfel. Znajdowało się w nim 5 tysięcy złotych i czeki na sumę 15 tysięcy złotych. Było tam też prawo jazdy i dowód osobisty na nazwisko Kowalski Jan, zamieszkały na ul.Nowej6. No i ja właśnie w tej sprawie. Puście Jankowi jakąś skoczną piosenkę!

Mały indiański chłopiec rozmawia ze swoim ojcem Stojącym Bykiem. - Tatusiu dlaczego moja siostra ma na imię Kwiecista Polana ? - Bo została poczęta na kwiecistej polanie. - Tatusiu a dlaczego młój brat ma na imię Rwący Potok ? - Bo został poczęty nad rwącym potokiem. - Tatusiu a dlaczego? - Daj mi spokój Pęknięta Gumo widzisz, że jestem zajęty

HUMOR Rozmawiają owoce egzotyczne. - Jestem kiwi. Co każdego ożywi. - Jestem cytryna. Lubi mnie rodzina. - Jestem marakuja. Nie wiem, co powiedzieć...

14

W restauracji kelner potrząsa za ramię klienta. - Proszę pana, zamykamy! - Dobrze, tylko nie trzaskajcie drzwiami.

antykoncepcyjnych i testów ci¹¿owych. A co wa¿ne za darmo i bez karty NHS. Pracownicy oœrodka pomog¹ wybraæ odpowiedni¹ metodê anty-koncepcyjn¹ m.in. tabletki, kondomy, 3-letnie implanty, zastrzyki hormonalne i tak zwane tabletki 72 godzinne zapobiegaj¹ce ci¹¿y po stosunku. Poradnia czynna jest od poniedzia³ku do soboty. Nie jest potrzebna wczeœniejsza rejestracja. Nie trzeba dzwoniæ przed ka¿d¹ wizyt¹ i umawiaæ siê na termin, wystarczy pójœæ do oœrodka i od razu zostanie siê przyjêtym przez pielêgniarkê,

która pomo¿e w ka¿dej sytuacji. Do poradni zg³osiæ mo¿e siê ka¿dy, nawet je¿eli pacjent nie ukoñczy³ 16 lat. Oczywiœcie ka¿da wizyta jest w 100% dyskretna. Personel jest bardzo mi³y i przyjazny. Na pewno rozwi¹¿e ka¿de problemy dotycz¹ce intymnoœci i sexualnoœci cz³owieka.

Adres: 1st Floor St Nicholas House, 15-17 George Street, Luton LU1 2AF. Kontakt: 01582 748580 email: maryb@brookcentres.org.uk. Dodatkowe informacje: ww.brook.org.uk

Godziny otwarcia: Poniedzia³ek 12:30 - 5.30pm Wtorek 11.00am – 3.00pm Œroda 3.00pm – 8.00pm Czwartek 2.00pm – 6.00pm Pi¹tek 1.30pm – 5.30pm Sobota 12.00pm – 3.00pm

Angelika Dominiak

MUZYKA na ¿ywo Luton & Dunstable 9 lipca, godz. 20.00, Address: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY

23 lipca, godz. 20.00 Muzyka na ¿ywo, Hate Racism Punk Night

Muzyka na ¿ywo, Hate Racism Punk Night, Zagraj¹: The Assult Van Cleef The Adenoids Vacant State Zebrane pieni¹dze zostan¹ przekazane na rzecz the Luton Love Music Hate Racism Bilety: £3

Zagraj¹: The Tyke Tyler Band, Angels Standing By, Fighting Fiction, Drive Like Casey Bilety: £3 w przedsprzeda¿y i £4 w trakcie imprezy 8 lipca, 20.00-23.00 Popularne Jam session odbywaj¹ce siê w ka¿d¹ œrodê w Hat Factory w centrum Luton to œwietna okazja by us³yszeæ wielu œwietnych muzyków jak

równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszka muzyki blues i funky. Co ka¿dy Jam nowy prowadz¹cy artysta. Do tej pory piwnica Hat Factory, w której odbywaj¹ siê jamy goœci³a takich instrumentalistów jak Chris Mach - saxofon (Level 42), Scott Garland – saxofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Tracey – perkusja (Stan Tracey, Randy Brecker, Barney Kessell, Bireli

Lagrene). Wstæp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards - free Headjamz 15 lipca, 20.00-23.00 Muzycy jak i ca³e grupy maj¹ mo¿liwoœci zaprezentowania swoich umiejêtnoœci na scenie Hat Faktory. Impreza organizowana raz w miesi¹cu w celu wypromowania nowych osobowoœci muzycznych. Wstêp: £2

15


Firma

QUICK CLAIM LTD pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach na poziomie wy¿szym, ni¿ ten oferowany przez rynek i konkurencjê! Naszym atutem jest umiejêtnoœæ dokonania profesjonalnej i sprawnej oceny mo¿liwoœci uzyskania odszkodowania w ka¿dej przedstawionej nam sprawie. Dzia³amy w bardzo szerokim wymiarze na terenie Anglii i Walii. Dba³oœæ o szczegó³y, czyste i jasne zasady czyni¹ nas partnerem godnym zaufania. W imieniu poszkodowanego ustalamy rozmiar szkody, pocz¹wszy od szkód w pojazdach, poprzez straty maj¹tkowe, z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu i zadoœæuczynieniem za ból i cierpienia.

Filozofi¹ naszej firmy jest has³o: “przede wszystkim pomagaæ”, dlatego nie pobieramy op³at za nasze us³ugi. Uzyskujemy 100% odszkodowania dla naszego klienta. Wa¿ne jest ³¹czenie filozofii z profesjonalizmem, które pozwala nam wygrywaæ nawet najtrudniejsze i beznadziejne z pozoru sprawy. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego nawi¹zujemy kontakty wy³¹cznie z najbardziej profesjonalnymi kancelariami. Nasi wspó³pracownicy to kancelarie prawnicze, posiadaj¹ce wieloletnie doœwiadczenie, to osoby dysponuj¹ce rozleg³¹ wiedz¹ z zakresu obowi¹zuj¹cych przepisów prawa odszkodowawczego. Uwa¿amy, ¿e liczba wypadków komunikacyjnych jest

w znacznym stopniu uwarunkowana od rozwoju motoryzacji. Rosn¹ca liczba samochodów, brawura kierowców i czêsto z³y stan nawierzchni dróg powoduj¹, ¿e coraz ³atwiej staæ siê ofiar¹ wypadku drogowego. Pomimo trudnych i skomplikowanych przypadków, zawsze znajdujemy dobre rozwi¹zania. Dziêki naszej profesjonalnej us³udze, wiele osób uzyska³o nale¿ne odszkodowanie. Doskona³ym przyk³adem na to jest sprawa Pani El¿biety Skiby z Northampton. Pani Ela bra³a udzia³ w wypadku drogowy Z ciê¿arówk¹, w których odnios³a lekkie urazy psychiczne, ramienia oraz krêgos³upa. Obra¿enia utrzymywa³y siê przez d³u¿szy okres czasu. Po przedstawieniu raportu medycznego stronie przeciwnej,

uda³o nam siê uzyskaæ dla klientki kwotê £5000. Oczywiœcie poziom przyznanych odszkodowañ zale¿y od wieku, okolicznoœci i kombinacji obra¿eñ. Innym przyk³adem jest zderzenie 2 samochodów osobowych (Daewoo Nexia oraz Opel Vectra). W wyniku zderzenia kieruj¹cy samochodem Nexia zosta³ zakleszczony w pojeŸdzie. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na uwolnieniu zakleszczonego kierowcy przy u¿yciu narzêdzi hydraulicznych, zabezpieczeniu terenu dzia³añ oraz uprz¹tniêciu jezdni. Przyczyn¹ wypadku by³o zjechanie samochodu Vectra na przeciwleg³y pas ruchu. W wypadku 1 osoba zosta³a poszkodowana i po przeprowadzeniu procesu odszkodowawczego uzyska³a zadoœæ uczynienie w wysokoœci £27.500.

Nasz zespól jest zaanga¿owany w zaspokajanie potrzeb i egzekwowanie praw osób poszkodowanych, zaistnia³ych nie z ich winy. Badaj¹c rynek naszej dzia³alnoœci mo¿emy stwierdziæ, ¿e jesteœmy jedna z najbardziej obiecuj¹cych firm. Nie pope³nij b³êdu przy zg³aszaniu szkody – skonsultuj siê z Quick Claim Ltd, bo z nami zawsze wygrywasz! Barbara Bilinska Quick Claim Ltd.

16

17


Po drugie, musimy zdecydować, gdzie będziemy wędkować. Najprostszą metodą na znalezienie opisu wód, informacji o tym, do kogo należą, ale też jakie ryby w nich występują, jest udanie się do najbliższego sklepu wędkarskiego i wypytanie o wszystko. W Luton w samym centrum znajdziemy Leslies of Luton (sklep ma również stronę internetową: www.leslies-luton.co.uk), zaś w Dunstable – Dunstable Angling Centre (www.dunstableangling.com), Firstline

Wêdkowanie na Wyspach (czêœæ 1) Myœlê, ¿e wœród nas Polaków mieszkaj¹cych w UK, znajdzie siê wielu pasjonatów sportu, jakim jest wêdkowanie. Ale czy wiemy gdzie i kiedy nam wolno ‘zamoczyæ kija’ – jak zwyk³ mawiaæ mój tato, kiedy wybiera³ siê na ryby; czy wiemy jakie potrzebujemy zezwolenie, ¿eby nie zap³aciæ grzywny? To okazuje siê byæ zupe³nie inn¹ kwesti¹. Niestety czêsto nie znamy odpowiedzi na te dwa zasadnicze pytania. No i zostaje jeszcze sprawa pewnych istotnych zasad dla wêdkarzy, jak np. to, ¿e na Wyspach nie wolno nikomu ³owiæ na rzekach od 15 marca do 15 czerwca. Jest to zakaz absolutny, którego ³amanie karane jest wysok¹ grzywn¹. W okresie tych trzech miesiêcy dozwolone jest wêdkowanie na wiêkszoœci prywatnych jezior i na wiêkszoœci kana³ów. Poza tym warto pamiêtaæ, ¿e tylko niektóre gatunki ryb wolno po z³apaniu zabraæ do domu, a co wiêcej, s¹ na to okreœlone limity. Generalnie w UK wêdkarze przyjmuj¹ sportow¹ zasadê catch and release, czyli uwalniania ka¿dej z³owionej ryby. Wszystkie te ograniczenia maj¹ jeden, ale za to bardzo istotny, cel: utrzymaæ okreœlon¹ liczebnoœæ poszczególnych gatunków, aby nie dopuœciæ do ich wyginiêcia. Bo co by nam by³o po piêknych rzekach, jeziorach i kana³ach, jeœli nie by³oby w nich ¿adnych ryb? Pamiêtajmy wiêc o tym, co najistotniejsze.

18

Po pierwsze, musimy posiadać zezwolenie na wędkowanie (wydawane jest na 1 dobę, 8 dni, bądź cały sezon, czyli od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010) . W Polsce zanim otrzymamy zezwolenie potrzebna nam będzie jeszcze karta wędkarska poprzedzona egzaminem. W UK ten dodatkowy wymóg nie jest konieczny. Zezwolenie na wędkowanie, tzw. rod licence, można wykupić na poczcie, telefonicznie lub on-line. Musimy się tylko upewnić jaki rodzaj zezwolenia będzie nam potrzebny. Dzieci do 12 lat nie potrzebują żadnego zezwolenia, młodzież od 12 do 16 lat włącznie płaci symboliczne 5 GBP junior concession, dorośli wnoszą pełną opłatę, osoby po 65 roku życia i niepełnosprawni mają zniżkę. Dostępne są dwa rodzaje zezwoleń: pierwsze obejmuje nie migrującego pstrąga, char (odmiana pstrąga), ryby słodkowodne (z wyjątkiem łososiowatych) i węgorze; drugie dodatkowo obejmuje: łososia i pstrąga wędrownego. Zezwolenia takie upoważniają do wędkowania na dwie wędki na publicznych wodach śródlądowych na terenie Anglii (z wyjątkiem rzeki Tweed), Walii oraz na rzece Border Esk i jej dopływach w Szkocji. Zezwolenia te wydawane są przez Agencję Środowiskową (Environment Agency).

Tackle (www.firstlinetackle.co.uk) i Willis Tackle Products. Sklepy dla wędkarzy znajdziemy też w okolicznych miejscowościach: w Shefford – Andy‘s Angling Centre, w Kempstone – Bleak Hall Sports, w Bedford – Bedford Tackle Shop, Dixon Bros., Sportsman Lodge i Country Sports, w Ampthill – Canny Carper, w Houghton Conquest – Chiltern Bait, w Arlesey – Mainly Tackle, w Leighton Buzzard – Terminal Tackle, w Arlesey – Thompson Tackle a także w Stevenage – Discount Angling Supplies, Just Clarity i Popplets Tackle, w Hemel Hempstead – Queensway Angling i Old Town Angling Centre, w Langford – Chestnut Pool Fisheries, w Watford – The Tackle Carrier i Oxhey Angling Centre, w St. Albans – Colney Tackle i Veralum Angling. Znającym język angielski

polecam też strony: www.waterscape.com/ things-to-do/fishing i www.gofishing.co.uk. Od tego, gdzie chcemy wędkować, zależy czy wystarczy samo zezwolenie na wędkowanie, czy będziemy musieli zapisać się do lokalnego klubu wędkarskiego, czy też trzeba będzie dodatkowo zapłacić właścicielowi prywatnego stawu, jeziora, czy rzeki. Na szczęście dla tych, którzy nie znają zbyt dobrze języka angielskiego, a chcą się dowiedzieć więcej na temat wędkowania na Wyspach, istnieje Forum polskich wędkarzy w UK www.forum.polishanglers.com, na którym m.in. dość dużo pisze się o nowej inicjatywie, jaką jest założenie Klubu Polskich Wędkarzy w UK, a ponadto w czerwcu powstał nowy polski portal wędkarski www.polishanglers.com. Co nieco na temat wędkowania można też znaleźć na forum wędkarskim na znanym portalu www.mojawyspa.co.uk. Jestem już umówiona na spotkanie z przedstawicielem jednego z lokalnych klubów wędkarskich, zatem za miesiąc napiszę więcej o lokalnych wodach

Bedfordshire, klubach wędkarskich, problemach z jakimi borykają się zrzeszeni wędkarze, a także o tym jak nas Polaków postrzegają angielscy wędkarze. autor: Agnieszka Matusz foto: Karolina Smoleńska

Co zatem trzeba zrobić, by móc legalnie wybrać się na rybki i nie przypłacić tego grzywną 2,5 tys. GBP, czy być oskarżonym o kłusownictwo?

19


Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? www.inti-group.co.uk info@inti-group.co.uk

20

21


Kochane dzieci! Mamy dla was bajkê, któr¹ trzeba dokoñczyæ. Wszêdzie tam, gdzie brakuje s³owa trzeba je domalowaæ. W ten sposób powstanie kolorowa bajeczka. Powodzenia! Ma³a Ola posz³a z mam¹ do parku na spacer. Usiad³y na drewnianej ......ławce........ By³a piêkna pogoda i œwieci³o ............................... Ros³a tam miêciutka, zielona ............................... i piêkne kolorowe, pachn¹ce ............................... Ola zobaczy³a, ¿e na drzewie siedzi ma³y, æwierkaj¹cy ............................... Nagle zerwa³ siê wiatr, s³oñce zasz³o za ............................... i zacz¹³ padaæ............................... Mama wziê³a Olê za rêkê i pobieg³y do ................................ Mamy te¿ dla Was krzy¿ówkê. Wystarczy j¹ rozwi¹zaæ a has³o wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym przes³aæ na adres e-mail: konkurs@magazynlokalny.co.uk lub przynieœæ do redakcji Magazynu Lokalnego.

Krzy¿ówka 1. 2. 3. 4. 5. 6.

zielona na pastwisku ptak z wielkim, kolorowym ogonem jak masz pêdzel musisz mieæ… ma struny i mo¿na na niej graæ odmierza czas s³odki ze œwieczkami

Barbara Michewicz

Na rozwi¹zanie krzy¿ówki czekamy do 26 lipca. Nazwisko zwyciêzcy opublikujemy w sierpniowym numerze Magazynu Lokalnego. Nagrod¹ w konkursie s¹ s³odycze ufundowane przez sklep SAMI SWOI, mieszcz¹cy siê przy 56 New Bedford w Luton

Kalendarz szczepieñ dziecka w UK Poni¿sza lista oraz s³owniczek powinny pomóc w zorientowaniu siê, co kryje siê za angielskimi nazwami i medycznymi skrótami. W Wielkiej Brytanii dzieci do pi¹tego roku ¿ycia szczepione s¹ szeœæ razy. Oto kalendarz szczepieñ zalecanych przez miejscow¹ s³u¿bê zdrowia NHS: W wieku 2 mies. - Przeciw: B³onica, tê¿ec, krztusiec, polio, Hib, infekcje pneumokokowi - szczepionka: DTaP/IPV/Hib and Pneumococcal conjugate vaccine (PCV - szczepionka skojarzona pneumokokowa) W wieku 3 mies. - Przeciw: B³onica, tê¿ec, krztusiec, polio, Hib, zapalenie opon mózgowych - szczepionka: DTaP/IPV/Hib i MenCW wieku 4 mies. - Przeciw: B³onica, tê¿ec, krztusiec, polio, Hib, zapalenie opon mózgowych, infekcje pneumokokowi szczepionka: DTaP/IPV/Hib, MenC i PCV W wieku ok. 12 mies. - Przeciw: Hib i zapalenie opon mózgowych - szczepionka: Hib/MenC W wieku ok. 13 mies. - Przeciw: Odra, œwinka, ró¿yczka i infekcje pneumokokowi - szczepionka: MMR i PCV W wieku 3 latka i 4 mies. do 5 latek - Przeciw: B³onica, tê¿ec, krztusiec, polio, odra, œwinka i ró¿yczka - szczepionka: DtaP/IPV lub dTap/IPV i MMR S³owniczek chorób: DIPHTHERIA - b³onica TETANUS - tê¿ec PERTUSSIS (WHOOPING COUGH) - krztusiec HIP (HAEMOPHILUS INFLUENZAE type B) - pa³eczki bakterii z gat. HIP mog¹ spowodowaæ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych POLIO (POLIOMYELITIS) - choroba Heinego - Medina, zwana te¿ Nagminnym Pora¿eniem Dzieciêcym MenC (MENINGOCOCCAL group C) - bakteria MenC mo¿e spowodowaæ zapalenie opon mózgowych i posocznicê PNEUMOCOCCAL INFECTION - pneumokoki powoduj¹ m.in. zaka¿enie opon mózgowo - rdzeniowych MEASLES - odra MUMPS - œwinka RUBELLA (German measles) - ró¿yczka

NAGRODA

22

23


Specjalnie dla Was przygotowaliœmy propozycje doskona³ych dodatków, które pozwol¹ Wam cieszyæ siê smakiem grillowanych potraw. Grillowanie to nie tylko smaczne potrawy, to równie¿ spotkania towarzyskie a tak¿e przyjêcia na œwie¿ym powietrzu i weso³e rodzinne obiady. Przygotowaliœmy przepisy, dziêki którym mo¿ecie przygotowaæ pyszne dania , które pozwol¹ urz¹dziæ prawdziw¹ ucztê dla zmys³ów i zadziwiæ goœci.

rozpoczêty

sezon GRILLowania Mięso z grilla Mięso do pieczenia na grillu kroimy na niezbyt duże kawałki, aby porcje mogły równomiernie się upiec. Upieczone mięso solimy dopiero po upieczeniu, ponieważ sól powoduje wysychanie pieczonej potrawy.

www.wLuton.net Przedstawiamy kolejny w¹tek poruszony przez internautów portalu informacyjnego www.wLuton.net. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zawarte w nim rady czy opinie zaciekawi¹ sw¹ form¹ lub przydadz¹ siê w sensie praktycznym naszym czytelnikom. Zapraszamy do uczestnictwa i wypowiedzi na ³amach forum.

Z internetowymi pozdrowieniami Redakcja Portalu wLuton.net

Planowane czy Wpadka? Katka: U mnie obie ci¹¿e by³y zaplanowane œwiadomie i bardzo chciane :) Przy pierwszym dziecku staraliœmy siê z mê¿em oko³o 3 lat z dwoma niepowodzeniami a przy drugim dziecku tylko dwa m-ce :) Lola106: Jakie znacie sposoby na “szybka” ci¹¿e? Staramy siê z mê¿em 6 mies. i NIC, nie ukrywam ze chcia³abym bardzo dzidziusia i szlak mnie trafia jak z mies. na mies. nie ma nic.

- grubsze kawałki mięsa jak np. kawałki kurczaka przewracamy kilka razy - kotlety na grillu upieką się równomiernie jeśli nie będą grubsze niż 2 cm - grubsze kawałki mięsa jak np. kawałki kurczaka przewracamy kilka razy - kotlety, steki i sznycle przewracamy na ruszcie tylko raz, będą bardziej soczyste Mięso będzie bardziej aromatyczne i soczyste, jeśli przed ułożeniem na grillu umieścimy je minimum na 30 minut w marynacie. Jeszcze lepsze będzie gdy poleży w marynacie 12 - 24 godzin.

Katka: Lola106 najlepszym lekarstwem wg mnie dla bardzo ale to bardzo chc¹cych mieæ dzieci kobiet jest wyluzowanie... wiesz... sama wiem po sobie ¿e czym bardziej kobieta chce, myœli i wyczekuje tym wiêksze niepowodzenie... Musisz przestaæ o tym a¿ tak bardzo myœleæ i spotkania ³ó¿kowe traktowaæ jako przyjemnoœæ a nie “czy siê uda czy nie”

Ryby z grilla -przed grillowaniem zamarynować w marynacie z białego wina lub oliwy z dodatkiem soku z cytryny, pieprzu i wegety - rybę upiec w całości, duże lepiej pokroić na małe dzwonki - piec w specjalnych formach lub zawiniętą w folię aluminiową (przed pieczeniem posmarować ją masłem)

Pamiêtam jak ja siê stara³am o pierwsze dziecko... 3 lata siê staraliœmy i ka¿dy m-c by³ taki jak u ciebie... pora¿ka :) i wyluzowa³am... i przyszed³ czas ze okaza³o siê ze bêdê mama :)

Szaszłyki

No i trzecia sprawa zaplanowanie spotkañ ³ó¿kowych w dni p³odne... jeœli masz regularne cykle to mogê ci

- najlepsze mięso na szaszłyki to takie które nie wymaga długiego czasu pieczenia: pierś z kurczaka, wątróbka, polędwica - mięso które się długo piecze należy wcześniej zmielić i uformować z nich kotleciki - składniki na szaszłyk pokroić w kawałki o tej samej wielkości wówczas będą gotowe o tym samym czasie - wszystkie produkty powinny być luźno nabite na szpadki. Idealnym dodatkiem jest boczek który uchroni kawałki mięsa przed nadmiernym wysuszeniem.

24

Posty z forum portalu

Druga jak dla mnie bardzo wa¿na sprawa to ³ykanie wczeœniej kwasu Foliowego...

napisaæ co i jak i kiedy ... :) expert84: Ja myœlê ze trzeba wymieniæ faceta lola106: mój facet jest w porz¹dku, mo¿e ty jesteœ do wymiany skoro tak uwa¿asz? PanKracy: Lola106 miesiêcy to wcale nie tak d³ugo. Jeœli weŸmiesz pod uwagê ile czynników ma na to wp³yw i jaka de facto jest szansa na zap³odnienie, to w sumie cud, ¿e w ogóle chodzimy po œwiecie :) Wiêc g³owa do góry i s³uchaj Katki, bo relaks i pozytywne nastawienie s¹ bardzo wa¿nymi czynnikami. Mam czêsto wra¿enie, ¿e pary, które w ogóle o dzieciach nie myœl¹ dorabiaj¹ siê ich szybciej, ni¿ te, które usilnie nad tym pracuj¹, wiêc presja chyba nie pomaga. Powodzenia gosia: ja tez uwa¿am, ¿e expert84 do wymiany :) lola musisz bardziej nie chcieæ ni¿ chcieæ i zobaczysz, ze to pomaga w zajœciu w ci¹¿e :) trzymam kciuki. toria83: Lola, zgadzam siê z dziewczynami :) Zbytnie skupianie siê na zajœciu w ci¹¿e nie przyniesie upragnionego rezultatu. Kobieta siê spina niepotrzebnie i zamiast myœleæ o przyjemnoœci, myœli tylko o prokreacji :) A po co to komu? Mo¿e to zabrzmi g³upio, ale ¿adne z moich dzieci nie by³o planowane, macierzyñstwo odk³ada³am na wieczne potem, zawsze myœla³am, ¿e bêdê

mama, ale pewnie dopiero po 30 jak ju¿ u³o¿ê sobie ¿ycie i trochê z niego pokorzystam . Los chcia³ inaczej i mo¿e to i lepiej. Ca³¹ ci¹¿e oswaja³am siê z myœl¹, ¿e bêdê mam¹, przygotowywa³am siê do nieprzespanych nocek, do dni wype³nionych p³aczem, do ci¹g³ego karmienia, przewijania itp. Kiedy jednak zobaczy³am buŸkê mojego maleñstwa od razu ja pokocha³am i o wszystkich obawach zapomnia³am. Mo¿e nie napisze niczego odkrywczego, ale mo¿e od³ó¿ myœl o dziecku powiedzmy na rok, a przez ten czas nie myœl o tym wcale, a skup na sobie i swoim partnerze. Zadbaj o Wasza przyjemnoœæ, rozpieszczajcie sie, mo¿e wyjedzcie na jakieœ cieple wakacje, sprawiaj sobie ma³e przyjemnoœci, odprê¿ siê po prostu :) kaczka90: od znajomych kobiet s³ysza³am rady: wyluzowaæ siê, nie stresowaæ ¿e w tym miesi¹cu znów nic, ³ó¿kowanie w dni p³odne a po baraszkowaniu - nó¿ki do góry i pozwól dzia³aæ grawitacji. Tak siê z tego œmia³am. Katka: hahahah nooo dobra rada :)

————————————————————— Za treœæ wypowiedzi internautów redakcja portalu „wLuton.net” ani magazynu „Magazyn Lokalny” nie ponosi odpowiedzialnoœci

Przygotował: BOSMAN

25


Co ludzie powiedzą! O tym co ludzie mówią, przekonałam się po publikacji moich dwóch ostatnich artykułów, co mnie bardzo cieszy, bowiem to dowód, że udało mi się dotrzeć do czytelnika, poruszyć go. Tym bardziej kiedy słyszę, że do tego stopnia, że co niektórzy nawet próbują się identyfikować z prezentowanymi przeze mnie postawami i zachowaniami, widzą siebie, znajomych, zastanawiają się nad swoim postępowaniem, analizują swój stosunek do ludzi. Chyba coś drgnęło, może warto jednak mówić o tym co nas boli, denerwuje, obraża, ale i zachwyca i napawa dumą. Brytyjski serial komediowy pt. „Co ludzie powiedzą” ma swych wielu zagorzałych wielbicieli, do których zaliczam się również ja. Wzorowy dom Hiacynty Bukiet, proszę nie przedrzeźniać komicznej bohaterki, przekręcając jej szacownego nazwiska na Żakiet, niestety nie przyciąga gości, dlaczego? No cóż filmowa gospodyni jest dość specyficzną kobietą, bardzo przewrażliwioną na punkcie swej nieskazitelnej podobno osoby, panicznie boi się tego co ludzie mogą powiedzieć o niej, jej rodzinie., dlatego za wszelką cenę bezustannie retuszuje wizerunek swej osoby, męża i syna, szczyci się rzekomym szlacheckim rodowodem, traktuje swój mały, typowy angielski domek niczym rezydencję przynajmniej dalekiej rodziny królowej Elżbiety. Siła opiniotwórcza może niekiedy przysporzyć wiele problemów, wpędzić w kompleksy, wyizolować jednostki, które zostały uznane przez ogół za nieprzystające do pozostałej części jakiejś społeczności. Co ludzie mówią o nas Polakach, czy czasem nie żyjemy w wyimaginowanym świecie, jak Hiacynta Bukiet, łudząc się, że wszystko jest w porządku, jesteśmy tolerowani przez rodzimych mieszkańców, poważani, doceniani, czyżby? Skąd biorą się krzywdzące opinie o Polkach, które podobno za kilka funtów, świadczą różne usługi, niekoniecznie te najbardziej umoralniające, zdania, według których Polak potrafi dobrze pracować, ale jeszcze lepiej pić i to w bardzo dziwnych miejscach. Czyżby wśród nas było aż tyle czarnych owieczek, które tak ciężko i zarazem lekkomyślnie pracują na takie opinie? A może my, jesteśmy zbyt wyrozumiali wobec siebie

26

i tolerujemy dziwne wyskoki naszych rodaków, przytakujemy tym, których należałoby raczej przywołać do porządku, delikatnie zwrócić uwagę, że „jak nas widzą tak nas piszą”. Jak w każdej plotce jest źdźbło prawdy, tak samo w każdej opinii też znajdziemy jakiś skrawek rzeczywistego stanu rzeczy. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, rozglądając się dookoła siebie, możemy gołym okiem dostrzec tych, którzy tak pracowicie niszczą nasz wizerunek. To bardzo krzywdzące dla reszty rodaków, którzy próbują przeszczepić na angielski grunt jakże cenne wartości, niezbywalne obyczaje, które wyłącznie mogą wzbogacić tutejszą kulturę, wzbudzić zainteresowanie naszą historią i tradycją. Brak asertywności w tym przypadku może zburzyć wszystkie starania tych , którzy chcą uczciwą pracą, normalnym życiem zasłużyć na należyty szacunek i serdeczny, szczery uśmiech przechodniów, sąsiadów i pracodawcy. My naprawdę nie musimy obawiać się co ludzie powiedzą, jeśli będziemy przede wszystkim konsekwentni wobec siebie, dlatego kiedy spotkasz zawianego Zdzisia pod sklepem z jeszcze pełną butelczyną z ojczystych monopoli, wskaż mu drogę do domu, nie do parku, tak samo musisz postąpić z tą zabawną Jolką z pierwszego piętra, która gościnnym gestem zaprasza pod swą strzechę sfrustrowanych Anglików, fakt, opuszczają jej apartament w lepszym nastroju, zwłaszcza, że są świadomi, iż tak niewiele

LUTON nasz nowy dom!

wydali, a tak dużo dostali. Może kiedyś Zdzisiu i Jolka tobie podziękują, a jeśli nawet nie, to i tak zrozumieją, że takim postępowaniem nie tylko siebie krzywdzą. To co kolejny odcinek serialu, ciekawe czym, tym razem zaskoczy mnie Hiacynta? Zdecydowanie wolę podglądać jej perypetie na ekranie, fikcja nie jest tak groźna i krzywdząca jak niekiedy rzeczywistość. Kończę pisanie i biegnę obejrzeć kolejny odcinek „Co ludzie powiedzą”, zapraszam na przednią zabawę. Przygotowała: Roma Kozar

N

iewiele pewnie osób wiedzia³o, ¿e 2 maja 2009 roku miejscowe muzeum w Wardown Park dokona³o uroczystego otwarcia wystawy pod tytu³em „Hello Luton, My New Home”. Mo¿e niektórzy powiedz¹ – to wcale nie jest mój dom, przyjecha³em tu tylko popracowaæ i wracam. Có¿, s¹ i tacy, ale znaczna czêœæ z nas zaczyna siê powoli identyfikowaæ z tym miejscem. Ludzie przyjechali tu z ró¿nych stron œwiata, nie tylko z Polski. Powinniœmy zdawaæ sobie sprawê z tego, i¿ w naszym „new home” (nowym domu – tu mam na myœli Luton) mieszka du¿a miêdzynarodowa spo³ecznoœæ. A co takiego mo¿na znaleŸæ w muzeum, co dotyczy nas i naszego domu? Otó¿ okazuje siê, ¿e ca³kiem sporo… Ale od pocz¹tku. Ca³kiem trafnym pomys³em by³o to, aby na otwarcie wystawy poszczególne spo³ecznoœci zaprezentowa³y wystêpy artystyczne ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na folklor. Poœród grup i grupek z Irlandii, Grecji i krajów orientalnych wspaniale zaprezentowa³ siê zespó³ dzieciêco-m³odzie¿owy wystawiony przez Polsk¹ Szko³ê Sobotni¹ w Luton i Dunstable.

Wystêp artystyczny zacz¹³ siê oczywiœcie od poloneza, za którego zgromadzona publicznoœæ nagrodzi³a wykonawców wielkimi brawami. Zainteresowanie obserwuj¹cych wzbudzi³y zw³aszcza doœæ skomplikowane przejœcia, zrêczne podzia³y oraz przede wszystkim wspania³e, wielobarwne stroje ludowe. Widaæ by³o, ¿e uczniowie nie na darmo æwiczyli tañce na próbach w szkole. Nastêpnie dzieci oraz m³odzie¿ zaœpiewali piosenkê pt. „Sz³a dzieweczka do laseczka” i tu niespodzianka: jedna ze zwrotek by³a w jêzyku angielskim! Na koniec zespó³ zatañczy³ trojaka i zebra³ gromkie brawa za piêkny wystêp. Nasunê³o mi siê tylko jedno spostrze¿enie: za ma³o ch³opców! Nie ma co siê baæ, ch³opaki! Taniec to te¿ przygoda, no i dziewczyny fajne mo¿na poznaæ. Po po³udniu oficjalnego ju¿ otwarcia wystawy dokona³ mer Luton i mo¿na by³o ju¿ zwiedzaæ wystawê. Warto wspomnieæ, ¿e czêœæ materia³ów o polskiej spo³ecznoœci zosta³a zebrana przez uczniów Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych. Mi³o by³o odnaleŸæ polonica na tej bogatej i interaktywnej ekspozycji – to znak, ¿e tworzymy nasz wspólny nowy dom – Luton, Our New Home! R.H.

27


Lipiec 2009

KALENDARZ

Niedziela 5 Lipca, godz. 10.00-11.30 The Hat Factory i okolice Chcesz poznaæ historiê Luton, dowiedzieæ siê czegoœ interesuj¹cego o miejscach, które codziennie mijasz a nie zdajesz sobie sprawy, jak¹ historiê kryj¹ w sobie? Jeœli jesteœ zainteresowany wêdrówk¹ po Luton w obecnoœci kuratora lokalnej historii Elizabeth Adey zadzwoñ pod numer 01582 546722, aby zamówiæ sobie miejsce.

Poniedzia³ek 6 Lipca, godz. 18.00-20.00 Raynham Way Community Centre Nie masz co ze sob¹ zrobiæ? Jesteœ w wieku 10-14 lat? PrzyjdŸ do Raynham Way Community Centre pograæ w football, koszykówkê lub po prostu popatrzeæ i porozmawiaæ z rówieœnikami. Po wiêcej informacji skontaktuj siê z Raynham Way Community Centre pod numerem telefonu 01582 402034

Œroda 8 Lipca, godz. 19.00-21.00 The Hat Factory Bezp³atne lekcje gry na perkusji, wspania³a zabawa dla pocz¹tkuj¹cych, przyjdŸ i baw siê dobrze. Sobota 11 Lipca Farley Community Centre, Delphine Close, Luton 25 rocznica festiwalu Farley, przewidziane s¹ liczne atrakcje tj.: sztuczne ognie, pokaz boxu oraz tañca, malowanie twarzy, liczne gry i zabawy sportowe, grill. Kontakt Jenny Bridges lub Trevor Dungate. Email: jenny.bridges@luton.gov.uk lub trevor.dungate@luton.gov.uk, tel: 01582 736812

Œroda 14 Lipca, godz. 14.00-15.00 The hat Factory, Bute Street, Luton Kapelusze! Kapelusze! Kapelusze! Wystawa kapeluszy, wstêp wolny. Zamów sobie miejsce dzwoni¹c pod numer 01582 546722 Pi¹tek 17 Lipca, godz.18.00-20.30 Town Hall Czy kiedykolwiek myœla³aœ, aby zostaæ cz³onkini¹ rady miasta Luton, ale nie wiedzia³aœ jak siê za to zabraæ? Teraz masz niepowtarzaln¹ szansê dowiedzenia siê, co zrobiæ, aby w koñcu znaleŸæ siê na tak zaszczytnym stanowisku. Œpiesz na spotkanie z radnymi Sherm¹ Baton i Jacqui Burnett, które podpowiedz¹ Ci jak mo¿esz zaanga¿owaæ siê sprawy lokalne.

IMPREZ Sobota 18 Lipca, godz. 14.00-16.30 Wardown Park Museum Masz ochotê pos³uchaæ refleksji na temat ‘Luton, mój nowy dom’ z ust imigrantów z Polski, Wêgier oraz Grecji? Jeœli tak to odwiedŸ wystawê pod tym samym tytu³em znajduj¹cej siê w Wardown Park Museum. Niedziela 19 Lipca, godz. 10.00-17.00 Dunstable Downs Festiwal latawców w Dunstable to niesamowite prze¿ycie zarówno dla dzieci jak i doros³ych. The National Trust oferuje wszystkim chêtnym niezapomnian¹ zabawê oraz mo¿liwoœæ obejrzenia najpiêkniejszych na œwiecie latawców. Wiêcej na http://www.dunstablekitefestival.co.uk/

Œroda 22 Lipca, godz. 20.00-23.00 The Hat Factory Jazz Jam, przyjdŸ pos³uchaæ dobrej muzyki lub przy³¹cz siê do wspólnego grania, wstêp 3 funty, z instrumentem 2 funty. Sobota 25 Lipca, godz. 11.00-17.00 St Andrew’s Church, Church Road, Slip End Dzieñ wioski Slip End, w planach wiele atrakcji: bouncy castle, wielkie zje¿d¿alnie, œciany wspinaczkowe, pokaz tañca irlandzkiego oraz tañca na linie. Niezapomniane wra¿enia dla ca³ej rodziny, wiêcej na http://www.slipend.co.uk/

Œroda 29 Lipca, Stockwood Discovery Centre Wystawa ‘Moving the Mail’ to ekscytuj¹ce wydarzenie dla ka¿dego malucha, a mo¿liwoœæ zaprojektowania ogromnego znaczka pocztowego ze swoj¹ podobizn¹ sprawi, i¿ twoje dziecko zapomni o ca³ym otaczaj¹cym go œwiecie. Wstêp 1 funt od dziecka, dostêpne s¹ dwie sesje: 11.00 do 12.30 oraz 13.30 do 15.30 Czwartek 30 Lipca, godz. 18.00-19.00 Stockwood Discovery Centre Chcesz siê przyjrzeæ bli¿ej zbiorom muzeum w Luton, wycieczkê poprowadzi kurator sztuki Tim Vickers, zamów bezp³atne miejsce pod numerem telefonu 01582 548600

Przygotowa³a: Agnieszka Niemczuk

Pure - Polska Noc w Bedford! Klub Pure powstał w ubiegłym roku na gruzach Chapel 29. Wraz ze zmianą nazwy postanowiliśmy otworzyć nowy rozdział w historii klubu. Radykalnie podnieśliśmy standardy w dziedzinie prezentacji muzyki tanecznej i rozrywkowej. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejszy sprzęt grający i nagłośniający. Atmosferę szampańskiej zabawy tworzą komfortowe sale taneczno-muzyczne z oświetleniem lampami stroboskopowymi i fleszującymi. Dzięki tym inwestycjom staliśmy się najlepszym klubem rozrywkowym w mieście. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów zainicjowaliśmy cykliczne imprezy integracyjne dla Poloni. Pomysł na tzw. Polską Noc okazał się strzałem w dziesiątkę, dlatego Pure najlepszy klub w Bedford zaprasza 10 lipca 2009 całą Polonię i nie tylko… na kolejną imprezę z cyklu Polska Noc . Organizatorzy udostępnią dla gości dwie sale z różnorodną muzyką taneczną, w pierwszej będzie grana komercyjna muzyka polska i zagraniczna w drugiej szalona, energetyczna muzyka techno, zapewniamy obsługę muzyczną najwyższej klasy Dj-ów. Wstęp dla Pań wolny do 10-tej dla Panów 5 F po godzinie 10-tej Panie 5F Panowie 7F. Dajemy szanse młodym talentom – serdecznie zapraszamy muzyków piosenkarzy i Dj-ów, do zaprezentowania swoich umiejętności. Promotorzy gwarantują świetną zabawę, polskie alkohole, wśród gości rozlosowane zostaną dwa wałczery o wartości 20F do wykorzystania w barze. Liczymy na Was – bądźmy razem, poczujmy się jak w Polsce! Nasz adres : 29 Mill Street Bedford MK40 3EU

28

29


Copyright © 2009 INTI, All rights reserved, Opracowa³a Magdalena Mazurek

Wa¿ne telefony i adresy LUTON W razie nag³ego wypadku nr 999 - policja, stra¿ po¿arna, ekipy ratownicze Policja - 01582 40 12 12 Lokalne posterunki policji Town centre 01582 394227 Central Luton 01582 394227 West Luton 01582 394427 North Luton 01582 394427 East Luton 01582 473456 South Luton 01582 394127 Luton Borough Council Town Hall, George Street Bedfordshire LU1 2BQ Tel. 01582 54 60 00 Godziny pracy i kontakty do odpowiednich departamentów Luton Borough Council pod adresem: http:// www.luton.gov.uk/internet/ references/contactus.html

Luton NHS Walk-in Centre 01582 556400 S³u¿ba zdrowia Luton and Dunstable Hospital, Lewsey Road, Luton LU4 0DZ www.ldh.nhs.uk tel. 0845 1270127 Luton PCT www.lutonpct.nhs.uk 01582 709134 NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk 0845 4647

Pogotowie gazowe National Grid www.nationalgrid.co.uk 0800 111 999

Pogotowie wodne Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 08457 82 33 33. Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Pogotowie elektryczne 0800 78 388 38

S³u¿by wodne Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 0845 7823333 National Grid (formerly Transco) http:// www.nationalgrid.com/uk/ 0800111999 (24 hour emergency line)

OG£OSZENIA AUTO-LAWETA PRZEWÓZ SAMOCHODÓW NA TERENIE UK CENA ZA MILE NALICZANA W JEDNA STRONE 0.90? CENA LOKALNA 30? WSPÓLPRACUJE Z MIEJSOWYMI MEHANIKAMI W LUTON ,MILTON,LETCHWORTH TEL 07737925171

Inne Citizens Advice Bureau 01582 731616 Child Line 0800 1111 Social Services 01582 402500 KOSMETYKI VICHY, DOSTEPNE SA WSZYSTKIE NA ZAMOWIENIE, BARDZO DOBRE CENY!!! KONTAKT: AVANGARDA TANNING SALON AND TATTOO STUDIO- 01582524813.

AVANGARDA STUDIO TATUAZY- 10 LAT DOŒWIADCZENIA, KONKURENCYJNE CENY, PRZERABIANIE TATUA¯Y STARYCH TZW.COVER UP. TEL. 01582 524 813

Sprzedam MOTOR APRILIA 125CC K reg. LUTON 078 574 245 46

DUNSTABLE

Dunstable Police Station Tel: 01582 471212| West St, Dunstable, Bedfordshire LU6 1SJ

Dunstable Town Council Grove House 76 High Street North Dunstable Bedfordshire LU6 1NF 01582 513000 info@dunstable.gov.uk PROFESJONALNE PROJEKTOWANIE:

WELWYN GARDEN CITY, ST. ALBANS & HATFIELD Szpital w Welwyn Garden City W Hatfield nie ma niestety szpitala, najbli¿szy znajduje siê w Welwyn Garden City. Ostatnio czêœæ us³ug przeniesiono do Stevenage, tam te¿ kierowane s¹ przypadki wymagaj¹ce specjalistycznej opieki. Poni¿ej podajê informacje na temat tych dwóch szpitali. Queen Elizabeth II Hospital Howlands Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 4HQ Telefon na recepcjê: 01438 314 333 Umawianie / odwo³ywanie wizyt: 01707 365 549 Dojazd poci¹giem: stacja Welwyn Garden City Dojazd autobusem z Hatfield:301, 406, 603, 724 Lister Hospital Coreys Mill Lane Stevenage Hertfordshire SG1 4AB Tel. na recepcjê: 01438 314 333 Umawianie / odwo³ywanie wizyt: 01438 780 100

30

Dojazd poci¹giem: stacja Stevenage Dojazd autobusem z Hatfield:300, 301 Szpital w St Albans St Albans City Hospital Waverley Road, St. Albans, Hertfordshire, AL3 5PN Telefon: 01727 866122 Ratusz w St Albans How To Find Us/Booking Contacts The Town Hall Market Place St Peters Street St Albans AL3 5DJ Website: www.startstownhall.co.uk Telefon: 01727 867361 Email: info@startstownhall.co.uk

Stra¿ po¿arna w St Albans Telefon: 802-527-7646 E-mail: Chief Harold Cross chiefcross@comcast.net Assistant Chief Randall Swann swannrj@yahoo.com Captain Steve Hardy steve5c4@msn.com Captain Garth Brooks gbrooks@satfd.com Lieutenant Matt Mulheron mmulheron@satfd.com General SATFD@satfd.com Stra¿ po¿arna w Hatfield Hatfield Fire station, Wellfield Road, Hatfield, Hetfofdshire, AL10 0DA, Telefon: 017 07 34 6900

Council w st. Albans

STRON WWW JUZ OD 99 FUNTOW KATALOGÓW, GAZET I MAGAZYNOW JUZ OD 70 FUNTOW tel.: 078 532 79965

Wracasz do Polski? Szukasz zaufanej ekipy budowlanej? Mo¿emy Ci pomóc! Firma budowlana z wieloletnim sta¿em, tanio, solidnie. Posiadamy w³asny sprzêt, stawiamy budynki od podstaw. Kontakt: Miros³aw Michewicz, tel: 0048 501 249 561, weekendy: 0048 56 4748 908. Oddam w dobre rêce roczn¹ kotkê z powodu przeprowadzki. Tel. 07814676307 (po godz 16)

Proœba o kontakt œwiadków wypadku drogowego, który mia³ miejsce w Luton na ulicy Marsh Road,blisko salonu mini coopera w poniedzia³ek 25.05.2009(Bank Holiday)oko³o godziny 13.40. W wypadku bra³y odzia³ trzy samochody Fiat Punto-Vauxhall MerivaVauxhall Vectra.Œwiadkowie przechodzili obok miejsca zdarzenia a nawet zatrzymali siê obok naszego samochodu(Meriva). Niestety w tamtej chwili nie myœleliœmy o tym aby zapytaæ o dane kontaktowe. Mamy nadzieje ze swiadkowie skontaktuj¹ siê z nami. Dziêkujemy. Tel.: 07706642807 lub 07845800809, gg: 13263208, Skype: SYLWESTER716, email: sylwek2007@wp.pl,

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? www.inti-group.co.uk info@inti-group.co.uk

Council w Hatfield St Albans City and District Council Civic Centre St Peters Street St Albans Hertfordshire AL1 3JE Telefon: 01727 866100

Hatfield Town Council, Freepost ANG9379, Hatfield, AL10 0BR Telefon: 01707 262023 Email: enquiries@hatfieldherts.gov.uk

Og³oszenia drobne mo¿ecie sk³adaæ za poœrednictwem strony www.MagazynLokalny.co.uk cena juz od £0.90 ¯yczenia urodzinowe, imieninowe i wszelkiego innego rodzaju ¿yczenia wraz ze zdjêciami mo¿ecie sk³adaæ bezp³atnie na mail: info@magazynlokalny.co.uk (ka¿de wydanie magazynu bêdzie ukazywaæ siê w pierwsza niedziele miesi¹ca natomiast termin sk³adania ¿yczeñ jest na pó³tora tygodnia przed ukazaniem siê kolejnego numeru)

31


32

Magazyn Lokalny 6  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 6  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement