Page 1

1


2

3


S³ów kilka… Wszyscy emocjonowaliœmy siê wydarzeniem, które zdominowa³o obecne wydanie magazynu. W maju osiem dru¿yn rozegra³o mecze o puchar portalu wLuton.net oraz Magazynu Lokalnego. Byliœmy na stadionie oraz dopingowaliœmy ile si³ zespo³om. Dla tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli a chcieliby, choæ przez chwilkê odczuæ atmosferê panuj¹c¹ na stadionie, Radio Flash (www.radioflash.co.uk) przeka¿e bogaty materia³ na temat tych rozgrywek z wywiadami i opiniami po meczu. Jest okazja, aby siê cieszyæ i œwiêtowaæ, poniewa¿ organizatorzy pucharu: Rafa³ Babiarz, Tomasz Langer oraz Pawe³ Piêtowski wykazali siê du¿ym zapa³em, poœwiêceniem oraz zdolnoœciami organizacyjnymi, aby ruszyæ i stworzyæ coœ, czego jeszcze Luton nigdy przedtem nie doœwiadczy³o. Osobno dziêkujê w imieniu redakcyjnym Karolowi Podsiedlakowi za sprawn¹ organizacjê przedsiêwziêcia po stronie portalu oraz magazynu.

Redaktor Naczelny

Spis Treœci Broñmy Domu Polonii str. 6

Mike French str. 10

Amatorska Liga... str. 16

Broñmy domu Polonii... - 6 Fotorelacja / Sonda - 7 Przegl¹d Prasy Lokalnej - 8 Uroki Ma³ej Wioski - 9 Mike French - 10 Zdrowie - 11 Bezdech w Krakowie... - 12 K¹cik Poetycki - 13 Œwiñska Grypa - 14 Sezon na Dzieci - 15 Amatorska Liga Pi³ki No¿nej - 16 Cz³owiek Cz³owiekowi Wilkiem - 21 Figle-Migle - 22 Moda - 23 Posty z Forum - 24 K¹cik Kulinarny - 25 Dziecko w Szpitalu - 26 Muzyka na ¿ywo - 27 Kalendarz Imprez - 28 Rozrywka - 30 Og³oszenia - 31

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 5 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

Napisz do nas! Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

4

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Agnieszka Libera-Talaga (Project Manager) Izabela Malc (Event Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Mariusz Ptaœ Barbara Bednarczyk Karol Podsiedlak Mariola Ma³ycha Agnieszka Matusz Aneta Adamczyk Anna i Krzysztof Biliñscy Roma Kozar Wspó³praca: Magdalena Mazurek Ma³gorzata Szyd³owska Halina Kuchyt Agnieszka Dziaduch Barbara Michewicz Kornelia Kaczyñska Pawe³ Michalak Marketing i Reklama (Advertising): Karolina Smoleñska (Manager), tel.: 078 532 79965, e-mail: karolina@inti-group.co.uk Agnieszka Rêbosz tel.: 075 455 64680 e-mail: agnieszka@inti-group.co.uk Katarzyna Soból tel.: 079 800 90855 e-mail: kaska@inti-group.co.uk

5


FOTORELACJA Ponad 80,000 osób do³¹czy³o do zabawy podczas

Luton International Carnival, który odby³ siê 25. maja 2009. Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, w tym g³ówn¹ scenê muzyczn¹ i weso³e miasteczko w Wardown Park. Mo¿na by³o spróbowaæ specja³ów kulinarnych z ró¿nych zak¹tków œwiata, a tak¿e us³yszeæ 11 stylów muzycznych. G³ównym punktem karnawa³u by³a przyci¹gaj¹ca oko parada, gdzie 35 ró¿nych grup, klubów, szkó³, towarzystw oraz wspólnot, zaprezentowa³o w pe³nym s³oñcu swoje zapieraj¹ce dech w piersiach kostiumy i tañce...

Nasza sonda Marek D¹browski

„Gdzie i jak spêdzasz wakacje?”

P

o II Wojnie Światowej Polacy, którzy zdecydowali się osiedlić w Wielkiej Brytanii, zakupili budynek przy 68 New Bedford Road. Miał on służyć jako siedziba prężnie działającego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Luton. Wkrótce budynek okazał się zbyt mały na potrzeby koła SPK i z inicjatywy Jana Chruściaka oraz innych entuzjastów, zdecydowano o rozbudowie budynku w czynie społecznym. Udało się nam dotrzeć do członków rodziny Ś.P. Jana Chruściaka, którzy twierdzą, że Dom Kombatanta został przekazany SPK z intencją służenia kolejnym pokoleniom Polaków w Wielkiej Brytanii. W tamtych czasach koło SPK w Luton było organizacją, w której działalność zaangażowanych było kilkuset Polaków.

pragnieniem jest przywrócenie temu budynkowi jego dawnej świetności i funkcjonalności, którą wykazywał wiele lat temu. Zakończenie działalności społecznej i charytatywnej w budynku nie powinno skutkować jego sprzedażą lecz przeciwnie – tchnięciem w niego nowego życia, zgodnie z celami statutowymi SPK.

Rok 2009 to zupełnie inny obraz zarówno budynku przy New Bedford Road jak i samej organizacji. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej w Luton i Dunstable osiedliło się ponad 30 tysięcy Polaków. Powstały nowe organizacje skupiające aktywnych ludzi, którzy mają pomysły jak promować polską kulturę, pomagać rodakom, rozwijać i aktywizować Polonię w Wielkiej Brytanii.

Mamy mocne podstawy by sądzić, że w myśl tych zapisów jesteśmy głównym partnerem SPK w rozmowach o przyszłości tego budynku. Nie oczekujemy jednak przekazania tego budynku za darmo, mimo podstawy prawnej. W związku z zaistniałą sytuacją mamy możliwość zgromadzenia środków pozwalających nam na odkupienie go. W naszym liście do zarządu SPK wnioskujemy o wstrzymanie sprzedaży, co pozwoliłoby polskiej społeczności zrzeszonej wokół Active Polish Community na kontynuację tak znakomicie zapoczątkowanej i trwającej przez wiele lat działalności SPK na rzecz Polaków w Wielkiej Brytanii. Poddaliśmy również pod rozwagę, że sprzedaż budynku byłaby na szkodę samych członków SPK, odbierając im możliwość uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych, towarzyskich oraz promujących polską historię i kulturę.

Active Polish Community w kwietniu br., ku swemu niezmiernemu zaskoczeniu dowiedziało się o wystawieniu Domu Polonii w Luton na sprzedaż na wolnym rynku. Ubolewamy nad tym z wielu powodów, choćby dlatego, iż naszym

Active Polish Community rozważa realizację projektu polegającego na zapewnieniu starszym osobom regularnych spotkań, wycieczek oraz warsztatów integracyjnych z młodzieżą. Korzyści płynące ze spotkań różnych pokoleń

6

• Generalnie ka¿de wakacje spêdzamy w Polsce, ale w tym roku wyj¹tkowo zostajemy tutaj, gdy¿ spodziewamy siê dziecka.

Polaków są wielorakie. Począwszy od przekazywania świadectwa historycznego, poprzez zapewnienie kontaktu z polskimi tradycjami, po zaspokojenie podstawowego ludzkiego pragnienia bycia potrzebnym.

• Praca, dom, sex.

Sprzedaż na wolnym rynku byłaby najgorszym rozwiązaniem – nie tylko krzywdzącym i niepotrzebnym, ale też sprzecznym z przytoczonymi celami charytatywnymi. Bardzo liczymy na pozostawienie budynku SPK w rękach polskiej społeczności oraz możliwość kontynuowania przez Active Polish Community znakomitego dzieła, które zostało rozpoczęte przez emigrację z okresu II Wojny Światowej. Active Polish Community wystosowało list otwarty do Zarządu SPK w Londynie, z prośbą o wstrzymanie sprzedaży Domu Kombatanta w Luton. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację od Pani Barbary Orłowskiej - Przewodniczącej SPK w Londynie, że budynek został już wystawiony na sprzedaý, a jego cena wynosi Ł600.000. Jeżeli nie zgadzasz się ze sprzedażą Domu Polonii w Luton, prosimy podpisz się pod naszą petycją, która dostępna jest na stronie www.activepolish.co.uk

Sebastian Doliński Active Polish Community

• Wakacje w Polsce, wycieczka samochodem do Polski i obejrzeæ Trójmiasto, wszystko spontaniczne i bez zbêdnych planów.

• Wakacje w³aœciwie ju¿ by³y w Polsce, niedawno wróciliœmy i lato spêdzimy tutaj.

Nie trzeba byæ pasjonatem fotografii, aby uchwyciæ piêkny obraz za pomoc¹ swojego aparatu. Zachêcamy wszystkich Pañstwa do przejrzenia swoich prywatnych galerii, gdzie z pewnoœci¹ znajd¹ siê zdjêcia, którymi warto podzieliæ siê z innymi. Fotografie opatrzone krótkim opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora prosimy nadsy³aæ na adres: info@magazynlokalny.co.uk

• Wakacje dwumiesiêczne w rodzinnych Kielcach. Na pewno imprezy i koncerty, po prostu chcemy siê wyszaleæ. Mamy blisko góry, wiêc chcielibyœmy wyskoczyæ nad morze.

• W studiu tatua¿y nie ma wakacji okresie letnim, poniewa¿ jest to sezon, kiedy ludzie najczêœciej decyduj¹ siê na tatua¿e. Dlatego te¿ wakacje spêdzamy w Luton. Jak odbêd¹ siê tutaj jakieœ koncerty, imprezy, specjalne wydarzenia, to bêdziemy uczestniczyæ. A odpoczynek planujemy dopiero na wrzesieñ.

7


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

Przegl¹d prasy lokalnej Luton At Large Love Music Hate Racism ‘Kochaj muzykê, nienawidŸ rasizm’ to nazwa festiwalu, który rozpocz¹³ siê w Luton zesz³ego miesi¹ca. Pierwszy raz festiwal ten mia³ miejsce w 2002 roku jako odpowiedŸ na sukcesy wyborcze rasistowsko zorientowanej Brytyjskiej Partii Narodowej (The British National Party). Twórcy festiwalu poprzez muzykê chcieli zjednoczyæ wszystkich mieszkañców Luton bez wzglêdu na rasê, kolor skóry czy pochodzenie. W tym roku festiwal rozpocz¹³ siê 15 maja, maj¹c za zadanie zebraæ fundusze, potrzebne artystom do g³oszenia idei zjednoczonego Luton. Jako, ¿e w chwili pisania tego artyku³u festiwal dobiega ku koñcowi organizatorzy zapraszaj¹ na open-air festiwal, który odbêdzie siê w sierpniu. Wiêcej info na stronie www.lutonlmhr.com Lutonline B¹dŸ aktywny na wiosnê Czy wiesz, ¿e ka¿dy z nas, aby pozostaæ w formie, powinien wykonywaæ 30 minutowe æwiczenia, o umiarkowanej intensywnoœci, przynajmniej 3 razy w tygodniu? Ka¿da forma aktywnoœci fizycznej jest dobra, ale wyjœcie na spacer z psem lub bieganie po sklepach czasem mo¿e nie wystarczyæ. Nie wiesz od czego zacz¹æ? Wst¹p do

8

Arndale Shopping Centre i dowiedz siê jak twórcy programu Change for Life (o którym ju¿ wczeœniej pisaliœmy) mog¹ pomóc Ci pozostaæ w formie, szukaj ich w pobli¿u Market’u. Jeœli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej o wejdŸ tak¿e na stronê www.activluton.com Luton on Sunday Najlepszy karnawa³ pod s³oñcem W poniedzia³ek 25 maja odby³ siê w Luton jeden z najwiêkszych karnawa³ów w ca³ej Anglii. S³oneczna pogoda by³a zaskoczeniem nie tylko dla organizatorów, ale równie¿ dla mieszkañców Luton. Andy Gray -jeden z organizatorówstwierdzi³, i¿ by³ to jeden z najbardziej udanych karnawa³ów, jakie mia³y miejsce w Luton, zgromadzi³ on oko³o 80000 widzów. Ma on te¿ nadziejê, ¿e Lutoñczycy bêd¹ siê bawiæ przy dŸwiêkach karnawa³owej muzyki przez nastêpne 30 lat, tak jak do tej pory. Herald&Post The Luton News Rynek nieruchomoœci ma siê lepiej Lutoñski rynek nieruchomoœci ulega wyraŸnej poprawie wed³ug Globrix.com. Nap³yw nowych nieruchomoœci w kwietniu by³ dwukrotnie wy¿szy ni¿ w marcu, przez co Luton plasuje siê, w skali ca³ej Anglii, na 5 miejscu pod wzglêdem nap³ywu nowych nieruchomoœci na

UROKI MA£EJ WIOSKI rynek mieszkaniowy. Agencje nieruchomoœci zauwa¿y³y powrót nabywców na rynek, jednak¿e poziom zawieranych transakcji jest nadal niski, a oferenci wybieraj¹ raczej sprzeda¿ bez poœrednictwa agencji. Globrix.com CEO Daniel Lee komentuje i¿ lutoñski rynek nieruchomoœci ma siê lepiej z ka¿dym miesi¹cem ale nadal istnieje ryzyko wzrostu stóp procentowych co poci¹gnie za sob¹ ‘turbulencje’ na tym¿e rynku. Herald&Post Dunstable Gazette Festiwal w Dunstable W lipcu Dunstable zamieni siê w miasto z epoki wiktoriañskiej za spraw¹ festiwalu historycznego, który odbêdzie siê w sobotê 18 lipca na terenie Priory Gardens. The Picture Company zaoferowa³a swoje lampiony oraz pokaz efektów optycznych. Mieszkañcy Dunstable bêd¹ mogli podziwiaæ tak¿e wystawê fotografii z epoki wiktoriañskiej. Festiwal obejmie równie¿ wystawy pszczelarzy, spotkania z dudziarzami, z³otnikami, sprzedawcami œwieczek woskowych, znachorami oraz wieloma innymi pasjonuj¹cymi osobami. Organizatorzy zapewni¹ równie¿ rozrywkê dzieciom, które bêd¹ mog³y wykonaæ wiktoriañskie zabawki. Organizatorami imprezy s¹ Dunstable Town Council oraz Dunstable and District Local History Society.

Agnieszka Niemczuk

Dzisiaj chcielibyœmy zaprosiæ Was, w miejsce magiczne, gdzie œwiat jest znacznie mniejszych rozmiarów… Czy zastanawialiœcie siê kiedyœ, jak ¿yj¹ mrówki? Czy ¿o³nierzyki ustawione na makiecie w muzeum, gdy gasn¹ œwiat³a o¿ywaj¹ i prowadz¹ ¿ycie? A co by by³o gdyby jakaœ wró¿ka na rzuci³a nas czar i zmniejszylibyœmy siê do rozmiarów malutkiego robaczka, albo przeistoczyli siê w postaæ olbrzyma Guliwera, gdzie otaczaj¹cy jego œwiat jest niski w stosunku do jego wzrostu? Na szczêœcie chyba nikt nie mia³ takiego prze¿ycia i doœæ na razie tego fantazjowania. Dziœ chcielibyœmy zaproponowaæ podró¿ w doœæ nietypowe miejsce pod wzglêdem rozmiarów, to model ma³ej wsi. Model ma³ej wioski BEKONSCOT znajduje siê w miejscowoœci Beaconsfield w hrabstwie Buckinghamshire ok. 20 mil, od Luton.

To miejsce jest zachwycaj¹ce i starannie przemyœlane. Pracê na tym ma³ym krajobrazem rozpoczêto bardzo dawno temu jeszcze tu¿ przed wojn¹. Bekonscot zosta³ utworzony w 1929 roku jako hobby jednego cz³owieka, Rolanda Callinghama (1879-1961). Budynki, które powsta³y w tych latach, mo¿na ogl¹daæ teraz w niezmienionej postaci, gdy¿ s¹ regularnie restaurowane. Ju¿ w 1929roku odwiedzi³o to miejsce 15 milionów

zwiedzaj¹cych. Pierwsza królewska wizyta odby³a siê 20 kwietnia 1934 roku. Goœci³a tu m³oda dama dworu Ksiê¿niczka El¿bieta, w dniu swoich ósmych urodzin. Nastêpnie by³y tu inne wa¿ne osobistoœci królewskiego rodu miêdzy innymi: Ksiê¿niczka Margaret Rose, Królowa Mary i Król.

Pierwsze uroki tego miejsca, to malownicze krajobrazy przeplataj¹ce ma³e wioski. Szereg stacji kolejowych, z licznymi poruszaj¹cymi siê poci¹gami po mostach, a tak¿e w tunelach. S¹ one sterowane z jednego miejsca, przez stacje rozdzielcz¹ Maryloo Signal Box, w której jedna osoba kontroluje wszystkie poruszaj¹ce siê poci¹gi po ogrodzie. D³ugoœæ torów kolejowych, wynosi 400 metrów i ka¿dy z dwunastu poci¹gów corocznie pokonuje 3000 kilometrów. Najstarsza lokomotywa o nazwie Brighton – Bassett-Lowke 4-4-2 tank pochodzi z 1929 roku. Nie brakuje tu takich atrakcji jak: weso³e miasteczko z poruszaj¹cymi siê karuzelami, ma³ego portu z jachtami przycumowanymi do brzegu wielkiego jeziora, lotnisko, Zoo, wodospad oraz kolejkê górsk¹ podobn¹ do tej, która porusza siê w polskich górach na Kasprowy Wierch. Znajduj¹ siê tu równie¿ Koœcio³y, z których mo¿emy us³yszeæ œpiew podczas mszy. Po¿ar, jaki powsta³ w jednym z domków jest szybko gaszony przez ma³¹ jednostkê stra¿y po¿arnej i wiele innych wspania³ych widoków.

Bekonscout w tym roku obchodzi swoje 80- lecie i zwi¹zku z t¹ rocznic¹ zaprasza do ogl¹dania nowych atrakcji jak i odwiedzenia strony internetowej, na której mo¿na zapoznaæ siê z tym miejscem oraz zagraæ w grê – zaprojektuj swoj¹ wioskê, www.bekonscot.co.uk Dla urozmaicenia atrakcji otwarto kolejkê o trochê wiêkszych rozmiarach, która przewozi pasa¿erów po tym ogrodzie, mo¿na te¿ posterowaæ motorówkami po ma³ym jeziorku oraz jest tu miejsce, gdzie mo¿na zakupiæ posi³ek, a tak¿e jest plac zabaw dla dzieci. Dla wszystkich zainteresowanych wycieczk¹ w to miejsce przydatny adres: Bekonscot Historic Model Village & Railway, Warwick Road Beaconsfield HP9 2PL, Buckinghamshire

Tekst oraz Foto: Anna i Krzysztof Biliñscy

9


Enzymy Trawienne

Mike FRENCH Welcome to a small bit of English in the magazine! I’m originally from Cornwall but now live in Luton where I write fiction and run a magazine about books and authors called the View From Here. I am married and have three wonder ful children who I am teaching to love ice-cream and Pixar films. As summer has arrived, I thought this month I’d recommend a novel that you can read as you soak up the sun. The Snowing & Greening of Thomas Passmore by Paul Burman Publisher:Paperbooks Some memories are like photos – snapshots – that hang in neat frames at the back of the mind. Sometimes they shake at night and rattle a train of images into our dreams. The Snowing and Greening of Thomas Passmore follows Thomas through a fractured path of memories as he tries to work out what on earth has happened to him. One moment he is waking from an Australian beach, the next he is landing at Heathrow Airport. He is a man adrift, trying to stay awake as he tumbles towards his lost love, Kate. Behind him and before him are his memories of his life in England and Australia;

his wife Elin and his children. Slipping through his worlds he remembers his childhood, his fathers suicide: The memor y of my father as a person recedes. With it goes part of who I am – my link with who I’ve come from, my connection to our past. And his finding and losing of Kate. Where’s the Kate I’ve known? Where am I? We’ve both vanished. Paul Burman, in this his debut novel, weaves a lyrical tale told with great love and tenderness that spins a magical tale of lost love dipped in sadness, snow and earth. The writing is excellent: The sea is the colour of granite and the sky is rusty-veined quartz, and between them they’re grinding the day smooth, clean, polished. The air rasps against the back of my throat, condenses and becomes an icicle growing in my lungs. The story heart wrenching and mysterious: I’ve discovered a world without real dialogue. Paul pitches the pace right, with the reader wanting to see what happens and at the same time wanting to linger in the world that

he paints. There is a great love of the land and this is used powerfully in the book. And it’s almost as if Paul takes Thomas past live, his hurt and his love, and pours concrete over them, burying them in hard cold blocks that Thomas has built his new life in Australia on. The connection between yesterday and today is getting too thin to trace. During the book, like the flowers that break through the urban world covering his childhood landscape, the green shoots of Thomas’ past life break through the concrete of the past until towards the end they are coloured white in snow and burst for th in greenery as Thomas’ loves live again in him and become one with him. If you love a tale well told, with wonder and intrigue; a tale with layers, a hear t and a soul, then read this. It is wonderful.

– a mo¿e tego potrzebujesz? Bez enzymów trawiennych nasz organizm nie strawi i nie wykorzysta pożywienia. To dzięki nim dobrze przyswajamy wszystkie znajdujące się w pokarmie składniki odżywcze, potrzebne do sprawnego działania naszego organizmu. Enzymy giną w pożywieniu już w zetknięciu z temperaturą 40-47 stopni Celsjusza czyli podczas gotowania, pasteryzowania, opiekania itp. Proces trawienia rozpoczyna się już w jamie ustnej. Tutaj, w czasie żucia pokarm jest mieszany ze śliną, wydzielaną przez gruczoły ślinowe. Ślina zmiękcza pokarm i sprawia, że łatwiej go połknąć. Ponadto, dzięki enzymowi ptialinie, ślina rozpoczyna trawienie węglowodanów. W jamie ustnej zachodzi również proces odkażania. Produkty CALIVITY zawierające enzymy: Meal Time - enzymy z papai, Digest Ease - enzymy z huby (roślinne), Digestive Enzymes - zestaw wszystkich niezbędnych enzymów, Zenthonic liofilizowany mangostan bogaty w enzymy Ocean21 - bogactwo enzymów warzywnoowocowo-ziołowych, Polinesian NONI bomba enzymatyczna (ponieważ zawiera surowy owoc liofilizowany) Super Coenzym Q10 i Sublinqual Co Q10 - enzymy energii. Naturalnym źródłem enzymów są surowe warzywa, owoce, nie przetworzone mięso i ryby na surowo lub półsurowo (np. tatar). Ponieważ każdy enzym bierze udział w przetwarzaniu określonych substancji odżywczych, jeden enzym nie może zastąpić drugiego. Jeśli któregoś enzymu jest mniej niż potrzeba, może to doprowadzić nie tylko do zaburzeń trawienia (wzdęcia, gazy, nieregularny stolec), ale prędzej czy później także do stanów chorobowych. Brak lub niedobór pewnych enzymów lub zmiana ich aktywności w wyniku zmiany ich budowy, jest powodem wielu schorzeń (np. albinizm, fenyloketonuria, galaktozemia, methemo-globinemia). Enzymy są konieczne w procesie trawienia, biorą udział w uwalnianiu z pożywienia witamin, soli mineralnych i aminokwasów niezbędnych składników dla naszego zdrowia.

10

Ludzie młodzi trawią posiłki lepiej niż osoby starsze. Objawy braku enzymów W początkowym okresie pojawiają się częste wzdęcia, świadczące o nadmiernej ilości gazów w przewodzie pokarmowym. Kolejnym objawem jest biegunka lub zaparcia. Przewlekłe utrzymywanie się tego stanu upośledza wchłanianie składników pokarmowych i w konsekwencji może doprowadzić do utraty masy ciała, osłabienia, złego samopoczucia, jak również do osłabienia systemu immunologicznego; Również długotrwałe pozbawienie organizmu enzymów sprawia, iż dochodzi do osłabienia systemu immunologicznego, powstaje wiele chorób, choroby umysłowe oraz nowotwory (rak). Uzupełnianie enzymów w postaci suplementacji często jest bardzo pożądane, a szczególnie po czterdziestce, kiedy to “kończy się gwarancja na zdrowie”. Dodatkowa suplementacja enzymami może przynieść ulgę w wielu dolegliwościach przewodu pokarmowego. Enzymy używane w medycynie są najczęściej pochodzenia zwierzęcego.

substancje zarówno w kwaśnym, jak i zasadowym środowisku (pH=3.0-8.0). Ułatwiają trawienie nie tylko żywności pochodzenia zwierzęcego, ale również roślinnego. Stosując ten preparat można zapobiegać lub przynieść ulgę w większości zaburzeń trawienia. UWAGA! Spożywanie enzymów m.in. z kwasem solnym, papai i surowego ananasa nie jest zalecane osobom z chorobą wrzodową. Aby dowiedzieć się więcej o skutecznej naturalnej metodzie leczenia suplementami tej i innych chorób, zapraszam na stronę poświęconą temu tematowi www.naszezdrowie.org lub konsultacje telefoniczne.

Małgorzata Szydłowska Konsultant i Niezależny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

U niektórych pacjentów preparaty te budzą wstręt, u innych mogą wystąpić niepożądane działania uboczne. Wyjściem z tej sytuacji jest używanie produktów, które są oparte wyłącznie na substancjach pochodzenia roślinnego i umożliwiają trawienie wszystkich rodzajów żywności- nawet tych substancji, które organizm ludzki sam nie potrafi strawić. Takim związkiem jest np. celuloza, która wchodzi w skład ściany komórki roślinnej. Jeżeli jedzenie jest niewłaściwie przeżuwane, obecność tej substancji może wywoływać nieprzyjemne wzdęcia. W nowoczesnych preparatach Digestive Enzymes oraz Digest ease, znajduje się zespół enzymów, działają na

11


BEZDECH W KRAKOWIE

K¹cik Poetycki

18 kwietnia 2009 w Krakowie odby³y siê VI ZAWODY PUCHARU POLSKI W FREEDIVINGU- czyli w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu. Zawody wygra³ Piotrek Bauza, który w statyce uzyska³ czas 7 minut, natomiast w dynamice 131metrów.W konkurencji kobiet zwyciê¿y³a Agata Bogusz która w statyce osi¹gnê³a czas 5:10 sekund, w dynamice 117 metrów.

Jedna osoba kocha, a druga to czuje. Lecz często jest tak, Że jedna osoba kocha, a druga inną wypatruje.

12

Taniec Kartka, pióro i atrament. W rytm muzyki, Szumu drzew, Kropli deszczu, Ptaków śpiew. Z partnerem, Albo bez. Tańcz też w grupie, Jeśli chcesz. Noga w lewo, No i w bok. Wiruj szybko, No i skok!

Adam Pary¿

Gdy się zmęczysz trochę, Z gracją, wolnym krokiem, Opuść parkiet. Aby znów z podwójną siłą, Zachwycić tancem, Publiczność miłą

Kartka, pióro i atrament. Zaraz zacznie się tu taniec, Który mnie poniesie, Na dwór króla w wielkim lesie. Kartka, pióro i atrament. Zaraz będzie tu spotkanie, Z literami i rymami, Oraz miłymi czytelnikami. Kartka, pióro i atrament. Zaraz będzie polowanie, Na pomysłów wielkie wory, Które ukradły powagi potwory. Kartka, pióro i atrament. Zaraz skończy się ten balet. Balet rymow, liter, slów. Do widzenia! Miłych snów!

Często się śmiejemy i chcemy zostać w tym śnie. Lecz często płaczemy I chcemy zakończyć ten sen. Ale nie możemy, my chcemy zapomnieć, Ale serce nie chce, Ono biegnie w dal a my razem z nim. I często spotykamy kogoś, kto jest tego wart. Wart tych łez, wart tych żalów. I to jest przyjaciel, taki od serca. Przyjaciel który wysłucha, pomoże. I w pewnym momencie, uswiadamiamy sobie, Że tę osobę kochamy, ot tak sobie, Że ,miłość prawdziwa potrafi byc. To moja bajka, Którą wymyślam co noc. Wypatruje miłości i wzdycham skrycie. I gdy jej nie widzę, to i tak wiem, Że prędzej czy później, Ona pojawi się.

Kornelia Kaczyñska

W ramach wyjaœnienia: STATYKA jest to statyczne wstrzymywanie oddechu. Konkurencja ta polega na jak najd³u¿szym wstrzymaniu oddechu pod wod¹. DYNAMIKA natomiast polega na przep³yniêciu jak najd³u¿szego dystansu pod wod¹. Wyró¿nia siê dwa rodzaje DYNAMIKI: w p³etwach lub bez. Na zawodach nie zabrak³o zawodników z zagranicy. Zawitali do Krakowa: freediver z Czech, nurkuj¹ce na bezdechu ma³¿eñstwo z Niemiec (oboje stanêli na podium). By³a naprawdê mocna rywalizacja... Czasami nawet za ostra. Kilka osób zaliczy³o spektakularny blackout których by³em œwiadkiem. Dla osób mniej doœwiadczonych chcia³bym wyjaœniæ: BLACKOUT – jest to utrata przytomnoœci. Mo¿e wyst¹piæ bezpoœrednio po wyp³yniêciu lub jeszcze pod wod¹. W konsekwencji mo¿e prowadziæ do utoniêcia, dlatego nigdy nie nale¿y nurkowaæ samemu!!! Ale dziêki pomocy nurków asekuracyjnych, wszystkie te wydarzenia odbywa³y siê w bezpiecznych warunkach. Medyczna pomoc i doœwiadczenie osób obs³uguj¹cych imprezê by³a na wysokim poziomie. Ca³e zawody by³y zorganizowane w rodzinnej atmosferze i dobrze przygotowane od strony technicznej. Zainteresowanych odsy³am na stronê: www.freediving.com.pl, gdzie mo¿ecie znaleŸæ mnóstwo ciekawych informacji na temat zawodów, jak i samego nurkowania na bezdechu.

Miłość jest jak sen. Niekiedy piękna, niekiedy smutna. Często radosna, a czesto smutna.

13


Œwiñska grypa w szko³ach? W obliczu pandemii Coraz czêœciej, w ostatnich latach, stajemy na progu niezwykle groŸnych sytuacji, jakimi s¹, szybko szerz¹ce siê epidemie nowych wirusów. Pamiêtamy strach w ostatnim czasie, przed ptasi¹ gryp¹, czy SARS, teraz znowu kolejna groŸba epidemii - tym razem grypa (AH1N1), nies³usznie zwana œwiñsk¹, obecnie WHO u¿ywa nazwy grypa meksykañska? WHO przewiduje nawet mo¿liwoœæ pandemii, czyli szybkie rozprzestrzeniania siê choroby miêdzy kontynentami. Sk¹d bior¹ siê niebezpieczne mikroby ? do dziœ jest kwesti¹ sporn¹. Nie milkn¹ spekulacje na temat mo¿liwoœci ich powstania ? od przypadku i normalnej ewolucji, po wykradzion¹, czy testowan¹ broñ biologiczn¹. Media ochoczo podgrzewaj¹ atmosferê grozy, powoduj¹c niepotrzebn¹ panikê. A nam przyda³aby siê garœæ informacji, jak siê zachowaæ w obliczu potencjalnego zagro¿enia, aby zminimalizowaæ jego prawdopodobieñstwo. Na pocz¹tek ? nie ulegajmy panice. Zwyk³a grypa zabija co roku kilkaset tysiêcy ludzi. Dlatego ci¹g³e informacje o kolejnych ofiarach nowej gr ypy, potêguj¹ tylko niepotrzebnie strach, chocia¿ odnotowano ?tylko? 53 ofiary. Niebezpieczeñstwo wirusa polega nie na iloœci zara¿onych, ale na fakcie przenoszenia miêdzy gatunkami. Wiadomo te¿, ¿e br ytyjscy naukowcy opracowali ju¿ szczepionkê, która w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy trafi do ludzi.

Co zrobiæ by zminimalizowaæ ryzyko zara¿enia? Jak zatem postêpowaæ, aby ustrzec siê przed wirusem? Jak zapewniæ bezpieczeñstwo naszym dzieciom? Dok³adnie tak jak w sezonie grypowym, staramy siê unikn¹æ zaka¿enia. Wirus mo¿e przenosiæ siê przez bezpoœredni kontakt z ¿yw¹ chor¹ œwini¹. Pierwszy raz wyizolowano go w 1930 roku, nie jest to wiêc nowa, nieznana choroba. Przez te lata, zdarza³y siê pojedyncze przypadki zara¿enia cz³owieka od zwierzêcia, jak równie¿ odwrotnie. Nie zarazimy siê jedz¹c miêso. Zasady postêpowania nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od postêpowania w czasie sezonowej epidemii zwyk³ej gr ypy. Poniewa¿ epidemie wybuchaj¹ tam, gdzie s¹ wiêksze skupiska ludzi, którzy przebywaj¹ ze sob¹ przez d³u¿szy czas, upewnijmy siê, ¿e w ¿³obku, przedszkolu, czy szkole, do której uczêszczaj¹ nasze dzieci, zosta³y podjête odpowiednie dzia³ania, maj¹ce na celu zapewnienie im maksymalnej ochrony i bezpieczeñstwa. Dopilnujmy, ¿eby opiekun, czy nauczyciel, wiedzieli, jak i gdzie siê z nami skontaktowaæ, w razie potrzeby. Uczulmy dzieci oraz ich opiekunów, aby przestrzegano podstawowych zasad higieny jak np. mycia r¹k myd³em, u¿ywania jednorazowych chusteczek i rêczników

Wszelkie informacje na temat grypy znajdziemy na stronie Direct.gov, gdzie mo¿emy tak¿e pobraæ ultokê w jêzyku polskim. Artyku³ pochodzi ze strony www.dzieciak.co.uk

Wydarzenia przy Polskiej Parafii Luton i Dunstable Karaoke ZESPÓ£ “TWIST” ZAPRASZA NA NIEZAPOMNIANY WIECZÓR Z KARAOKE pod has³em ...”Œpiewaæ ka¿dy mo¿e trochê lepiej, lub trochê gorzej”... Startujemy juz o godz.19.00 20 czerwca (sobota) wstæp £5 Liczba miejsc ograniczona dzwoñ i rezerwuj miejsca siedz¹ce przy stoliku ju¿ dziœ!!! Po wiêcej informacji dzwoñ nr.tel.07892827639 Jest mo¿liwoœæ zorganizowania taniego transportu dla osób z Luton (tylko przy rezerwacji) POLISH CLUB w DUNSTABLE (przy polskiej parafii)LU6 3AZ 17 Victoria Street ================================== Dzieciêca Grupa SMYKI zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów wraz z dzieæmi do lat 4 na nasz¹ salê parafialn¹ w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Przewidziane s¹ ró¿ne gry, zabawy i inne formy aktywnoœci dla dzieci. Pytania prosimy kierowaæ do Anety, tel. 01582 513 055 Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym http://www.ppld.co.uk ================================== Wawel - Zespó³ Polskich Tañców Ludowych Zespó³ sk³ada siê z oœmiu par. Nowi cz³onkowie s¹ zawsze mile widziani. Je¿eli chcecie braæ udzia³, proszê zadzwoniæ do pani Barbary Fryc (01582) 650316 lub do Klubu Parafialnego (01582) 663241 w pi¹tki wieczorem. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek pomiêdzy 20.00 i 21.45 w Oœrodku Parafialnym przy Victoria Street w Dunstable ==================================

Informacje Koœcielne 14 czerwiec (niedziela) – Bo¿e Cia³o – Msze œw. godz. 9.00 i 11.00 21 czerwiec (niedziela) – Herbata dla emerytów – sala parafialna – godz. 12.30 21 czerwiec (niedziela) – Msza œw. dzieciêca – godz. 11.00 27 czerwiec (sobota) – Wieczór Ludowy – sala parafialna – godz. 20.00 4 lipiec (sobota) – Zakoñczenie Polskiej Szko³y Sobotniej – Luton – godz. 10.00 5 lipiec (niedziela) – Msza œw. na zakoñczenie Polskiej Szko³y – Dunstable – godz. 11.00

14

SEZON NA DZIECI OTWARTY

Chyba ju¿ nikt w bociany nie wierzy, przesz³y ju¿ do lamusa, mam nadziejê, ¿e po tych wszystkich epokach ciemnogrodu odlecia³y na zas³u¿one, bezterminowe wakacje do ciep³ych krajów.

P

oziom œwiadomoœci Polaków siê podnosi, nie tylko o tym œwiadczy wyk³adany w polskich szko³ach pr zedmiot „Wychowanie w rodzinie”, ale przede wszystkim postawa przysz³ych rodziców, mam na myœli tych, którzy sami decyduj¹ siê na powiêkszenie rodziny. ¯yjemy w dziwnych czasach, statystyki donosz¹, i¿ coraz wiêcej par zak³ada rodziny coraz póŸniej, macier zyñstwo oko³o tr zydziestki staje siê powoli norm¹, podyktowane jest to tak¹, a nie inn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹, najczêœciej dziecko pojawia siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci: praca, mieszkanie, samochód i zwieñczenie ciê¿kich lat dorabiania siê, czyli baby! A jak wygl¹da odzwierciedlenie prokreacyjnych trendów tutaj, na obczyŸnie czy grozi Polonii ni¿ demograficzny? Ja osobiœcie czujê aurê spr zyjaj¹c¹ zak³adaniu i powiêkszaniu rodzin, wystarczy przejœæ siê po mieœcie, ba rozejrzeæ siê w pracy, chyba najdobitniej œwiadczy o tym poprzedni rok, chocia¿ ten te¿ nie bêdzie gorszy. Trochê liczb, kiedy tak na chwilê zawiesi³am siê, odda³am siê w szpony algebry, pojawi³y siê nastêpuj¹ce wyniki: siedem par z mojego otoczenia sta³o siê szczêœliwymi rodzicami, na przestrzeni jakichœ trzynastu miesiêcy, ju¿ niebawem do tego grona do³¹cz¹ przynajmniej dwie kolejne, jaki wniosek? Nas tutaj ni¿ demograficzny nie dopadnie, choæ chwilowo, bo raczej wiêkszoœæ œwie¿ych mam i tatulków planuje zmieniæ miejsce zamieszkania, sadzenia drzewa i budowania domu. Zatem warto siê przyjrzeæ jak wygl¹da ¿ycie takiej kobiety przy nadziei w Luton i okolicach, czy tak bardzo ró¿ni siê od sytuacji w naszym kraju. Opieka zdrowotna to chyba najgorêtszy i najbardziej kontrowersyjny temat z jakim musz¹ siê zmierzyæ przysz³e Matki- Polki, bowiem ka¿da z któr¹ rozmawia³am, nie mog³a siê nadziwiæ jak mo¿na w dobie dwudziestego pierwszego wieku tak traktowaæ pacjentki. Wed³ug angielskich medycznych standardów jeœli ci¹¿a ma przetrwaæ to przetrwa, kobiety w pierwszym trymestrze ci¹¿y odwiedzaj¹c tutejszego lekar za tego siê dowiedz¹, nie liczcie na badanie, test ci¹¿owy ma

rozwi¹zaæ wasz dylemat, jestem w ci¹¿y, czy te¿ nie? Angielskie prowadzenie ci¹¿y bardzo siê ró¿ni od polskiego, mo¿e dlatego prawie wszystkie pytane przeze mnie kole¿anki sk³adaj¹ wizyty polskim lekarzom, dlaczego? Bo chc¹ byæ spokojne i przede wszystkim urodziæ zdrowe, silne dziecko. Jakie to szczêœcie niepojête, ¿e nasi medycy tak hurtowo wrêcz przybyli na wyspy, to prawdziwy akt patriotyzmu, bowiem w dobie pokoju wartoœci siê zmieniaj¹, nie wystarczy biegaæ i wymachiwaæ szabelk¹, to taka dygresja w ramach rozluŸnienia. Tr zeba te¿ liczyæ siê z dziwn¹ reakcj¹ pracodawcy na wieœæ, ¿e niebawem obdarzycie œwiat nastêpnym obywatelem, zazwyczaj szefowie nie skacz¹ z radoœci. I tu zaczyna siê czêsto typowa przepychanka, na ka¿dym kroku musicie, przysz³e Matki dbaæ o swoje bezpieczeñstwo i komfor t pracy, tzn. nie przemêczaæ siê, walczyæ o l¿ejsze zajêcia, domagaæ siê dodatkowych przerw, odwo³ywaæ siê do przepisów, wszystko by spokojnie przejœæ ci¹¿ê. Wierzcie mi kobieta oczekuj¹ca na swe ukochane dziecko potrafi nieraz wyjœæ z siebie, walczyæ jak lwica, trochê to smutne, ¿e nieraz musi przypominaæ w jakim znajduje siê stanie, bo ktoœ mo¿e pomyliæ j¹ z jak¹œ oty³¹, zaniedban¹ wyspiark¹. Bêd¹c œwiadkiem kilku takich zdarzeñ wiem, co to znaczy solidarnoœæ jajników, w pe³ni popieram takie „pospolite kobiece r uszenie”, ale w jakie szczytne idee przyœwiecaj¹ tym zr ywom, utarczkom s³ownym. W ka¿dym razie, kiedy widzê kobietê w ci¹¿y, bez problemu rozpoznaje jej polsk¹ narodowoœæ, to robi mi siê mi³o, bo wiem, ¿e kroczy pr zede mn¹ odwa¿na osoba, która zdecydowa³a siê w obcym kraju, jakby nie patr zeæ, oczekiwaæ pocz¹tku nowego ¿ycia, bior¹c pod uwagê wszystkie barier y i pr zeciwnoœci i

osamotnienie, to zas³uguje na miarê bohaterstwa, tym akcentem koñczê i pozdrawiam wszystkie obecne i przysz³e Matki- Polki, swego czasu to okreœlenie przylgnê³o do Danuty Wa³êsowej, ale czasy siê zmieniaj¹ na lepsze!

15


Fina³ przy piêknej, s³onecznej pogodzie odby³ siê na boisku przy Wigmore Park. Pierwszy mecz o 3 miejsce zosta³ rozegrany pomiêdzy dru¿ynami FC Lublo Kielce i 11 Leona. Ju¿ na pocz¹tku FC Lublo Kielce przejê³a w tym meczu inicjatywê, której nie odda³a ju¿ do koñca. Szybkoœci, pewnoœæ siebie oraz pe³na kontrola nad 16

przeciwnikiem, zapewni³a jej trzecie miejsce. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 10:3. Trzeba przyznaæ, i¿ 11 Leona do koñca walczy³a o ka¿d¹ pi³kê, jednak z ró¿nym rezultatem. Kapitan dru¿yny FC Lublo Kielce, Bart³omiej Brzostowski tu¿ po rozegranym meczu powiedzia³: - By³em przekonany o zwyciêstwie swojej dru¿yny. Sk³ad by³ bardzo dobry. W tym tygodniu pokazaliœmy,

¿e umiemy graæ pi³kê i wygraliœmy bardzo wysoko. Kibicowali nam przyjaciele i zawodnicy rezerwowi. Dla nas to nie koniec przygody z pi³k¹. Trenujemy w ka¿dy pi¹tek, jesteœmy ca³y czas w ruchu i ci¹gle siê doskonalimy. Bez przerwy szukamy nowych zawodników, niekoniecznie z Kielc, którzy wzmocniliby nasz¹ dru¿ynê.

Ostatni mecz Amatorskiej Ligii Pi³ki No¿nej, to pokaz iœcie profesjonalnej gry obydwu dru¿yn. White-Reds Patriots po wyrównanym pojedynku pokona³a dru¿ynê KS Victoria 2:1. Liczne sytuacje pod bramkami zapewnia³y widzom

œwietn¹ zabawê. Emocje by³y tym wiêksze, i¿ zapowiada³o siê, ¿e mecz zakoñczy siê remisem. Jednak zmobilizowani i zdeterminowani zawodnicy White-Reds Patriots w ostatnich minutach meczu zaatakowali bramkê dru¿yny przeciwnej, dziêki czemu zdobyli przewagê w meczu. Kapitan White - Reds Patriots, Pawe³ Okoñski: Bardzo ciê¿ko by³o doprowadziæ dru¿ynê do zwyciêstwa. Pierwsze dwa mecze posz³y g³adko, póŸniej by³a pora¿ka i ona nas umotywowa³a.

Przeciwnik postawi³ trudne warunki. Na szczêœcie nie poddaliœmy siê. W meczu fina³owym dru¿yna dobrze zagra³a, choæ nie wszystko siê dobrze uk³ada³o od pocz¹tku gry. Chcemy hucznie œwiêtowaæ zwyciêstwo, chocia¿ czêœæ z nas jest prosto po pracy. A emocji po zwyciêskim meczu nie brakowa³o. Zawodnicy dru¿yny White - Reds Patriots zgodnie stwierdzili: - Czujemy siê œwietnie. By³o ciê¿ko, ale uda³o nam siê wygraæ. Pokazaliœmy prawdziwy charakter i dlatego zas³u¿yliœmy na zwyciêstwo

WHITE - REDS PATRIOTS

Pot, wysi³ek, a przede wszystkim du¿a dawka emocji towarzyszy³y rozegranemu w sobotê, 30 maja, fina³owi Amatorskiej Ligii Pi³ki No¿nej o Puchar portalu wLuton.net i Magazynu Lokalnego. Fina³ by³ uwieñczeniem miesiêcznych rozgrywek, w których udzia³ wziê³o 8 dru¿yn. Polacy zmobilizowani i pe³ni zapa³u stanêli w szranki ju¿ 2 maja. Od tej pory ka¿dy weekend obfitowa³ w spotkania. Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy z³o¿one z czterech dru¿yn. Rozgrywki grupowe wy³oni³y pó³finalistów: KS Victoria, 11 Leona, FC Lublo-Kielce, White - Reds Patriots. W pó³fina³ach dru¿yna K.S. Victoria, po zaciêtej koñcówce i rzutach karnych wyeliminowa³a 11 Leona, natomiast White - Reds Patriots doœæ pewnie uporali siê z jedenastk¹ FC Lublo–Kielce.

17


w ca³ym turnieju. Spodziewaliœmy siê, ¿e puchar trafi w nasze rêce. Po rozegranym turnieju na zwyciêskie dru¿yny czeka³y komplety medali i puchary ufundowane przez portal wLuton.net i Magazyn Lokalny. Nagrodê odebra³ równie¿ najskuteczniejszy strzelec rozgrywek, Andrzej Kruk. - Czuje siê dobrze, ale bez ch³opaków z dru¿yny bym tego nie osi¹gn¹³. Dziêki ich podaniom uda³o mi siê strzeliæ tyle bramek, ¿eby zostaæ królem strzelców. Gratulujê reszcie ch³opaków, za udane strza³y i ¿yczê sukcesów w Lidze, która wkrótce rusza.- powiedzia³ Andrzej Kruk.Jeszcze siê nie zastanawia³em, gdzie stanie moje trofeum, ale najprawdopodobniej w salonie i bêdzie mi przypominaæ o pierwszym turnieju, który siê odby³ w Luton. To jest bardzo mi³e i dlatego bardzo dziêkuje organizatorom, ¿e pomyœleli o czymœ takim. Natomiast najlepszym bramkarzem turnieju okaza³ siê S³awomir Krzy¿owski. Sêdzia, Grzegorz Malinowski, tak¿e podzieli³ siê z nami swoimi wra¿eniami: - Mecze toczy³y siê w przyjaznej atmosferze. Pogoda dopisa³a, a zawodnicy walczyli fair. Na szczêœcie pseudo kibice nie przybyli na dzisiejsze spotkanie. Nasz reporter Marek D¹browski rozmawia³ równie¿ z organizatorami Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej, Tomaszem Langerem, Rafa³em Babiarzem, Paw³em Piêtowskim. M. D¹browski: Sk¹d pomys³? Organizatorzy: Pomys³ na rozegranie pucharu zrodzi³ siê niedawno. Spotykaliœmy siê na Dallow, dzieliliœmy siê na dwie dru¿yny i graliœmy. Pomys³ by³ spontaniczn¹ decyzj¹. Kiedyœ, po rozegranym meczu, wracaj¹c do domu, postanowiliœmy zorganizowaæ takie rozgrywki. Pi³ka no¿na to nasz ulubiony sport. A maj ze wzglêdu na ³adn¹ pogodê wyda³ nam siê, i s³usznie, dobrym terminem. Poprzez Puchar chcieliœmy zachêciæ ludzi do wziêcia udzia³u w dalszych rozgrywkach. 18

M. D.: Sk¹d wziêliœcie pieni¹dze na organizacjê? O.: Zrobiliœmy wewnêtrzn¹ sk³adkê miêdzy kapitanami dru¿yn. Dziêki temu mogliœmy kupiæ siatki, chor¹giewki, flagi, Robimy to dla przyjemnoœci, a nie korzyœci finansowych. Nagrody zakupiliœmy ze sk³adek, a puchary i medale ufundowa³ Magazyn Lokalny i portal wLuton.net. M. D.: Jakie macie plany zwi¹zane z Lig¹? O.: Chcemy uczciæ zwyciêstwo, trochê odpocz¹æ i ruszamy z treningami. Zapraszamy wszystkich chêtnych do zg³aszania swojego dzia³u w dalszych rozgrywkach. Tabela rozgrywek Grupa A 2-05-2009 godzina 14.00 11 LEONA - LSD TEAM 4:2 2-05-2009 godzina 16.30 WHITE-REDS PATRIOT’S - NO NAME 6:1 Grupa B

14.00 WHITE-REDS PATRIOT’S - LSD TEAM 6:2 16-05-2009 godzina 16.30 11 LEONA - NO NAME 0:5 Grupa B 16-05-2009 godzina 14.00 CANARINIOS - FC LUBLO-KIELCE 1:4 16-05-2009 godzina 16.30 UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE - K.S VICTORIA 1:7 Pó³fina³y 23.05.2009 1. Pó³fina³, godzina 14.00; KS VICTORIA - 11 LEONA 4:3 po rzutach karnych 2. Pó³fina³, godzina 16.30; FC LUBLO KIELCE - WHITE-REDS PATRIOTS 1:4 Mecz o 3. miejsce - 30.05.2009 godz. 14 .00 11 LEONA - FC LUBLOKIELCE 3:10 Fina³ - 30.05.2009 godz. 16.30 WHITE - REDS PATRIOTS i KS VICTORIA 2:1

2-05-2009 godzina 14.00 UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE – CANARINIOS 1:5 2-05-2009 godzina 16.30 KS VICTORIA - FC LUBLO-KIELCE 2:3 Grupa A 9-05-2009 godzina 14.00 WHITE-REDS PATRIOT’S - 11 LEONA 3:4 9-05-2009 godzina 16.30 NO NAME - LSD TEAM 3:3

KS VICTORIA

Grupa B 9-05-2009 godzina 14.00 KS VICTORIA – CANARINIOS 1:1 9-05-2009 godzina 16.30 FC LUBLO-KIELCE UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE 10:1

FC LUBLOKIELCE

Grupa A 16-05-2009 godzina 11 LEONA

19


Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem, Cz³owiek cz³owiekowi str ykiem… strykiem…

Potrzebujesz reklamy w:

Podobno ludzie zmieniaj¹ siê co siedem lat, tak przynajmniej podaj¹ ró¿ne m¹dre ksi¹¿ki i psychologowie, tudzie¿ wró¿ki prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jeœli to prawda, to zacznê odliczaæ czas, bo momentami nie mogê uwierzyæ jak rodacy potrafi¹ sobie umiliæ ¿ycie z dala od rodziny, znajomych, od króluj¹cej polszczyzny, nie tylko w okreœlonych miejscach, ale na ka¿dym skrawku polskiej ziemi. Czy¿by Edward Stachura narodowy bard przewidzia³, i¿ bêdziemy falowo emigrowaæ i ¿yæ zgodnie z jego s³owami? Mam nadziejê, ¿e nie, wznoszê mod³y do nieba, aby odwróciæ ten czarny scenariusz jak bêdzie trzeba wypowiem magiczne zaklêcia, albo rzucê kl¹twê na kota z s¹siedztwa, jeœli to uchroni nas pr zed spodleniem, schamieniem, wyzbyciem siê ludzkiej natury. Jak¿e to przykre, kiedy Polak zapomina o swej narodowoœci i traktuje nad wyraz obcesowo swych ziomków, nagle staje siê nieczu³y na bol¹czki ludzi, z którymi pracuje, lekcewa¿y ich prawa i potr zeby, ale dlaczego? Bo wstydzi siê swych korzeni, rodaków, którzy nie w³adaj¹ tak zgrabnie obcym jêzykiem i uto¿samiaj¹ siê ze sw¹ ojczyzn¹? Serce siê kraje, jak jesteœmy œwiadkami, sytuacji, kiedy to wy¿ej postawiona Polka w hierarchii warehousowej rozlicza swe rodaczki z czasu, które te spêdzi³y w toalecie, albo pomimo, ¿e sama jest matk¹,

nie rozumie swych kole¿anek przy nadziei, prosz¹cych o l¿ejsz¹ pracê. Za kilka lat takie osoby nagle siê przebudz¹ z dziwnego snu pt. „ Kariera ponad wszystko”, tylko, ¿e wtedy bêd¹ ju¿ totalnie same, a przechodz¹cy na ulicy dawni znajomi, odwróc¹ siê jakby nigdy nic. I faktycznie „ Lecz ty nie daj siê zgnêbiæ, lecz ty siê nie daj spêtliæ…”, nie mo¿emy pob³a¿aæ takim zachowaniom, zawstydzaæ tych, którzy tak ³atwo zapominaj¹ o podstawach bycia normalnym, ¿yczliwym cz³owiekiem. Przecie¿ to chora satysfakcja, czerpaæ przyjemnoœæ z gnêbienia, oœmieszania, kompromitowania wspó³pracowników i znajomych, po to, by wykazaæ siê podobno silnym charakterem, pracowitoœci¹, ale czyim kosztem? A kiedy te osoby spotykamy w koœciele, to czêsto zastanawiamy siê jak to mo¿liwe? Na co dzieñ zion¹ agresj¹, chamstwem, po prostu z³em, a w niedzielê t³umnie nawiedzaj¹ polski koœció³ w Dunstable, funkcjonuj¹ w dwóch ró¿nych œwiatach, tym powszednim, w któr ym rz¹dzi prawo buszu, zniewagi i w tym weekendowym, kiedy nagle ucz³owieczaj¹ siê. War to zaprzepaszczaæ swe dobre imiê, honor, fabr ykowaæ fa³szywe dowody, aby wspinaæ siê jeszcze wy¿ej, to nie s¹ zdrowe zasady konkurencji, rozwoju, jakie zapewne zosta³y zaszczepione jeszcze w Polsce. Gdziekolwiek bêdziemy, zawsze

b¹dŸmy Polakami i przede wszystkim ludŸmi. „Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem Lecz ty siê nie daj zwalczyæ Cz³owiek cz³owiekowi bliŸnim Z bliŸnim siê mo¿esz zabliŸniæ” Ostatnia strofa niesie jak¹œ nadziejê, mo¿e co niektóre osoby, zaczn¹ siê zmieniaæ przed up³ywem siedmiu lat, szczerze nak³aniam do wielkiej odmiany, bo zawsze jest pora na rozpoczêcie ¿ycia od nowa.

Magazynie? Portalu? Radiu? www.inti-group.co.uk info@inti-group.co.uk aktualne informacje polityczne i kulturalne, reporta¿e, wywiady, praca, og³oszenia, ekonomia, forum, czat, randki, rozrywka, 20

21


æ Czeœ

dzie

ciak

i !! !

PSIE I KOCIE FIGLE–MIGLE

Jestem DAISY

Jestem BETSY

P

Jestem SARAH

NAJMILSI! Sarah: Jak tu du¿o piasku!!! Betsy: I wody! Mo¿e zbudujemy zamek? Daisy: Dobry pomys³ tylko nie mamy cegie³. Sarah: Cegie³? No co ty! Przecie¿ do budowania zamku z piasku nie potrzeba cegie³ tylko piasek i woda! Daisy: To ciekawe? Myœlicie ¿e uda nam siê zbudowaæ taki zamek bez cegie³? Sarah: Oj Daisy, no pewnie ¿e siê uda! WeŸ wiaderko i przynieœ lepiej wody z morza. Daisy: Ju¿ biegnê. Ojejku aaajj !!! Coœ mi siê przyczepi³o do nogi! Betsy: Daisy nie ruszaj siê! Ju¿ biegniemy do Ciebie! O patrzcie to krab!!! Daisy: Dlaczego on siê do mnie przyczepi³? Sarah: Pewnie siê ba³, ¿e na niego nadepniesz, zaraz go odczepiê niech sobie pop³ynie do swojego domku. Betsy: Ale przygoda, nie ma co, zawsze nam siê coœ przytrafia, dobrze ¿e Ciê nie ugryz³. Daisy: ChodŸmy lepiej budowaæ ten zamek bez cegie³. Na piasku nic nam nie grozi. Betsy: Tak to prawda, mamusia te¿ powtarza, ¿e samemu nie wolno wchodziæ do wody, nawet wtedy gdy siêga tylko do kolan.

Krzy¿ówka 1. Kto go w lesie spotyka ten na drzewo zaraz zmyka 2. Jest królem choæ nie w koronie, ma grzywe lecz nie jest koniem 3. Za koœci rzucone dziêkuje ogonem 4. Ma krótkie nó¿ki i ma³y ryjek. Choæ nosi ig³y to nimi nie szyje 5. D³ugie uszy i puszyste futerko, wcina marchewkê z ochot¹ wielk¹ 6. Mieszka³a nad rzeczk¹ opodal krzaczka 7. Poka¿e ci rogi gdy dasz mu sera na pierogi 8. Ka¿dego ranka zamiast budzika us³yszysz ³obuza prosto z kurnika 9. Na wysokim drzewie orzechy chrupie, gdy j¹ przestraszysz schowa sie w dziuplê. 22

Barbara Michewicz

Dzisiaj dla dzieci, które czytaj¹ o przygodach naszych milusiñskich, oraz dla tych wszystkich, którzy dopiero pierwszy raz bêd¹ czytaæ, mamy ci¹g dalszy przygód Betsy, Deisy i Sarah. Tym razem zwierzaczki posz³y pobawiæ siê na pla¿ê. Kogo tam spotka³y? Pos³uchajcie.

rzeliczcie drogie panie, ile macie w szafie par spodni. Ta liczba przypadaj¹ca na iloœæ spódnic c z y sukienek poka¿e czy jesteœcie spodnioholiczkami. Przypuszczam ¿e wiêkszoœæ kobiet nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez spodni. Chcia³am równie¿ zaznaczyæ, ¿e kobiety zaczê³y je nosiæ po pierwszej wojnie œwiatowej. Mê¿czyŸni trochê wczeœniej, ale nie od zawsze. Spodnie w dziewiêtnastym wieku by³y wyznacznikiem p³ci. Ale znalaz³y siê zwolenniczki, które walczy³y z tym ograniczeniem. Jednak wojenne zawieruchy nie sk³ania³y do interesowania siê mod¹. Lata 60-te to prawdziwy SPODNIOWY SZA£. By³y to jeansy Levi Straussa, który jako pierwszy zaprojektowa³ je dla poszukiwaczy z³ota. Obecnie moda na spodniowy sza³ nie przemija. Ka¿dego sezonu zmieniaj¹ siê tylko trendy. Rok temu szczególn¹ uwag¹ cieszy³y siê tzw. rurki, które do dnia dzisiejszego nie znikaj¹ z naszych szaf. Nie trzeba mieæ figury modelki, ¿eby nosiæ tego typu spodnie. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e kobiety o szerokich biodrach i krótkich nogach nie mog¹ sobie pozwoliæ na w³o¿enie p³askich butów do rurek. Szpilka pozwoli ukryæ te niedoskona³oœci. Za³o¿enie tuniki czy d³u¿szego kardiganu doda sylwetce du¿o lepszy wygl¹d. Oprócz rurek, na które narzeka³y panie nie nosz¹ce rozmiaru 36, wylansowa³y siê style, w których

ka¿da z nas mo¿e dopasowaæ coœ dla siebie. W sezonie wiosna-lato 2009 bêdzie królowaæ wygoda. LuŸne i np. lekko znoszone jeansy albo pumpy (alladynki) w ró¿nych wersjach. Nawet rybaczki, maj¹ byæ luŸne. Ich nogawki maj¹ powiewaæ na wietrze. Spodnie a la sindbad. Zaczê³o siê od tzw. harem pants (sportowych spodni do tañca). Zrobi³y one furorê dziêki programowi “So You Think You Can Dance”. Zdominowa³y one pokazy mody. S¹ wersje d¿insowe, z³ote, wzorzyste i g³adkie. Przy noszeniu takich spodni obowi¹zuj¹ dwie zasady: do luŸnego do³u dopasowana góra. Je¿eli chodzi o obuwie, to ka¿dy fason powinien wygl¹daæ dobrze. Spodnie z mega szerokimi nogawkami, to spodnie dla kobiet z wieloma niedoskona³oœciami figury. Skutecznie maskuj¹ niezbyt zgrabne nogi. Œwietnie wspó³graj¹ np. z bia³¹ koszul¹ wpuszczon¹ do œrodka spodni i paskiem. Je¿eli wk³adamy szpilki pamiêtajmy, ¿eby zakrywa³y buty. Wa¿nym elementem jest tez materia³. Lej¹cy nigdy sztywny. Spodnie z podwy¿szonym stanem to te¿ hit sezonu. Nic dziwnego wyszczuplaj¹ sylwetkê, a zarazem s¹ bardzo eleganckie. Od bardzo dopasowanych po ca³kiem szerokie, od d¿insowych po materia³owe, ale najbardziej zgrabne bêd¹ w¹skie w ciemnych kolorach. Zatem drogie panie...

cieszcie siê wygod¹!

CIEKAWOSTKI ŒWIATA MODY 21 finalistek konkursu ELITE MODEL LOOK 2009 czeka ciê¿ka praca podczas ELITE MODEL SCHOOL w podwarszawskim hotelu Boss. Pod czujnym okiem profesjonalistów bêd¹ rozwijaæ swoje dotychczasowe umiejêtnoœci. 3 czerwca rozpocz¹³ siê kolejny etap dla dziewcz¹t, które zakwalifikowa³y siê do fina³u. Od 3 do 8 czerwca finalistki nie tylko bêd¹ siê przygotowywaæ do konkursu, ale zdobywaæ wiedzê przydatn¹ w pracy modelki. Konkurs zakoñczy siê uroczyst¹ Gal¹, która odbêdzie siê 8 czerwca w teatrze Roma w Warszawie. Zwyciê¿czyni bêdzie reprezentowaæ Polskê w œwiatowych eliminacjach ELITE MODEL LOOK w Chinach.

Przygotowa³a Barbara Bednarczyk

23


Posty z forum portalu

www.wLuton.net Przedstawiamy kolejny w¹tek poruszony przez internautów portalu informacyjnego www.wLuton.net. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zawarte w nim rady czy opinie zaciekawi¹ sw¹ form¹ lub przydadz¹ siê w sensie praktycznym naszym czytelnikom. Zapraszamy do uczestnictwa i wypowiedzi na ³amach forum. Z internetowymi pozdrowieniami Redakcja Portalu wLuton.net

Citizen Advice Boreau-darmowa pomoc prawna... mysza_lbn W skrócie CAB. Bezpłatna pomoc, kolejki spore, trzeba umawiać się najpierw przez telefon - dodzwonienie się za pierwszym razem graniczy z cudem. Pomagają w zdobywaniu benefitów, w prawie pracy, kłopotach z landlordem/agencją i w wielu innych sprawach.. ADRES: Luton CAB 24-26 King Street LUTON LU1 2DP TEL: 01582 731616 (advice line) Mon-Fri 9.00-16.00 appointments only. Advice line Mon-Fri 09.30-12.00, 13.00-15.30. damrak Ale się uparłaś z tymi benefitami... jeśli dana osoba uważa, że jej się cos od tego państwa należy (w tym przypadku benefit) to przy odrobinie inteligencji, można się dowiedzieć co, gdzie i jak. Zdaje sobie sprawę, ze post jest w głównej mierze o CAB i co tam można za darmo “wydębić”, wiem również, że CAB to nie tajemnica poliszynela i dobrze informować ludzi czym się zajmują -tak dla wyjaśnienia. mysza_lbn Jeśli pan Kowalski przyjeżdża po raz pierwszy do UK to uwierz mi, ale na pewno (jeśli koledzy Polacy go o tym nie poinformują..) nie będzie nic wiedział ani o benefitach, ani o rejestracji w HO, ani o innych przydatnych rzeczach... Chciałabym informować - tych którzy nie wiedza, ze takie instytucje jak np. CAB istnieją - a skoro ci to przeszkadza to nikt cię nie zmusza żebyś to czytał i odpowiadał A ze tematyka BENEFITOW nie jest mi obca to będę o nich pisać

24

damrak Jeśli Kowalski pierwszy raz przyjeżdża do UK to wypadałoby, zanim zacznie brać benefity, żeby najpierw na nie zapracował. Rozumiem, ze w/g Ciebie, należy wyciągać łapę po wszystko, niezależnie czy ktoś tu przepracował 10 lat czy 1 miesiąc. Oczywiście pisz dalej o benefitach a ja z “przyjemnością” będę odpowiadał. mysza_lbn To niestety źle rozumiesz... aurora damrak - wyciągać mogą -ale to nie znaczy ze dostana, to nie jest takie proste wiec się nie denerwuj bo nie warto. Ja poznałam dwa lata temu cwaniaków, którzy chcieli załatwić wszystko co możliwe bo w planach mieli brać dodatki a mieszkać w Polsce wyjeżdżając jeszcze zawinęli mi wózek sportowy od mojej córki ludzie już niejednokrotnie mnie zaskoczyli swoim zachowaniem. Niestety. Uodporniłam się chyba już na to wszystko co się dzieje. Polecam ci to samo. Viki Kłamstwo ma krótkie nogi – też poznałem człowieka (naciągacza) ale na dobre mu to nie wyszło. To prawda że Anglia pomaga swoim mieszkańcom i jak widzimy są to kwoty gdzie z rożnych zasiłków można przeżyć lub podreperować budżet domowy. W odniesieniu do Polski w zasadzie tego się nie da odnieść. Niestety tam jeśli już jakiś zasiłek zostanie przyznany to osoba która go otrzymała zastanawia się co z nim zrobić bo jak to mówią jest tego za dużo aby umrzeć ale za mało aby przeżyć. Taką mamy rzeczywistość. Angielskie urzędy choć czasem ułomne w swoim działaniu - wcześniej czy później dochodzą do tego czy zasiłek się należał czy nie. Oglądałem ostatnio program telewizyjny gdzie opowiadano jakie

stanowiska stworzono aby (dosłownie) śledzić osoby które np. oszukują że są długo chore i przez kilka lat pobierają nienależnie zasiłki. Był przykład osoby która miała problemy z nogami i dokumentacja to wykazywała (praktycznie człowiek nie mógł chodzić ani nic dźwigać) lecz z działań operacyjnych urzędnika wynikało (co było potwierdzone nagraniem na kamerze) że osoba normalnie chodzi po zakupy czy tez na pole golfowe dźwigając kijki itp. Wezwano później tego człowieka na komisję pokazując mu zdjęcia. Fakt – nie było to przyjemne spotkanie – ale prawda wyszła na jaw. Anna Zgadzam się z Viki – oglądałam podobny program. Chyba miedzy innymi przez takie programy chcą zniechęcić do tego aby ludzie którzy myślą o naciąganiu przestali po prostu o tym myśleć aurora mysza_lbn ..ja mam pytanie, jeśli można. Wiesz cos o rejestracji jako poszukująca pracy w job center ? czy tutaj tez można starać się o kredyt na otwarcie działalności tak jak to ma miejsce w Polsce? damrak O tym właśnie pisze, pewnie podobne doświadczenia co Twoje ma większość Polaków lub będzie je miała. mysza_lbn aurora obawiam się ze tutaj cos takiego nie istnieje ale jeszcze poszperam, jak się czegoś dowiem to napisze

————————————————————— Za treœæ wypowiedzi internautów redakcja portalu „wLuton.net” ani magazynu „Magazyn Lokalny” nie ponosi odpowiedzialnoœci

25


Dziecko w szpitalu Dzieci przyjmowane s¹ do szpitala na podobnych warunkach jak doroœli. Na Emergency (nag³e wypadki), lub za skierowaniem od GP. Jeœli udasz siê do lekarza, a ten stwierdzi, ¿e dziecko powinno byæ skierowane do szpitala, wtedy informacje o stanie zdrowia ma³ego pacjenta, po czym szpital kontaktuje siê bezpoœrednio z opiekunem. Pozostawienie dziecka w szpitalu jest ciê¿kim prze¿yciem, tak¿e dla rodziców. Dlatego istnieje mo¿liwoœæ ze skorzystania z rady i pomocy tzw. PALS (Patient Advise & Liaison Service). Znajdziecie tam wszystkie informacje o procedurach jakie kieruj¹ szpitalem i o mo¿liwoœciach kontaktu z dzieckiem podczas jego pobytu. Do PALS mo¿na tak¿e kierowaæ skargi, je¿eli jesteœcie niezadowoleni ze sposobu potraktowania przez personel szpitalny. Innym sposobem na z³o¿enie za¿alenia jest skontaktowanie siê z dzia³em skarg NHS lub bezpoœrednio z rzecznikiem szpitala. Chidren National Service Framework to organizacja powo³ana przez Sekretarza Stanu, maj¹ca na celu poprawienie opieki zdrowotnej od pocz¹tku ¿ycia. Kluczowymi wartoœciami jakimi siê kieruje s¹: - Modernizacja - Prze³amywanie granic profesjonalnych - Partnerstwo pomiêdzy instytucjami ChNSF chce usprawniæ dzia³anie wszystkich sektorów opieki medycznej poczynaj¹c od GP, a koñcz¹c na dzia³aniu szpitali w tym np. chirurgii. Wa¿ne jest dla nich udoskonalanie dróg, jakimi przekazywane s¹ rodzicom informacje np. o stanie zdrowia ich dziecka oraz aktywne anga¿owanie opiekunów w próbê poprawy stanu zdrowia maluchów.

26

Procedury szpitalne: E m e r g e n c y : Dziecko badane jest przez pielêgniarkê, która przekazuje dalsze informacje lekarzowi. Zwykle dzieci przyjmowane s¹ w pierwszej kolejnoœci, ale nie jest to regu³¹ i wszystko zale¿y od szpitala i stanu zdrowia w jakim znajduje siê ma³y pacjent. Za skierowaniem: nale¿y zg³osiæ siê o umówionej godzinie do oddzia³u wskazanego w liœcie ze szpitala. Na oddzia³ach dzieciêcych pracuj¹ pielêgniarki wyspecjalizowane w opiece nad najm³odszymi, które potrafi¹ im fachowo pomóc oraz u³atwiæ pobyt w szpitalu. Lekarz przyjmuj¹cy dziecko omawia sposoby leczenia i czasami zleca dodatkowe badania, wtedy pielêgniarka informuje, gdzie nale¿y siê na nie udaæ. Pamiêtaj ! Bardzo wa¿ne jest by dziecko, szczególnie w tak trudnym dla niego okresie, mia³o zapewnione poczucie bezpieczeñstwa. Powinniœcie pokazywaæ mu jeszcze bardziej swoj¹ mi³oœæ. Nale¿y przebywaæ z nim jak najczêœciej i powtarzaæ, ¿e stan w jakim siê znajduje jest tylko przejœciowy i wkrótce wszystko wróci do normy. Jeœli masz tak¹ mo¿liwoœæ, postaraj siê zostaæ z nim na noc, korzystaj¹c za szpitalnych ³ó¿ek lub dodatkowych materacy. Jeœli umawiasz siê z nim na konkretn¹ godzinê, musisz przyjœæ punktualnie, inaczej dziecko straci do ciebie zaufanie. Dodatkowe informacje: www.drfoster.co.uk Artyku³ pochodzi ze strony www.dzieciak.co.uk

Wybory Wybor y do EUROP ARLAMENTU EUROPARLAMENTU – wyniki Jaki bêdzie ten nowo wybrany Parlament Europejski? Jakie pogl¹dy bêdzie reprezentowaæ? Czy bêdzie bardziej polski? Czas poka¿e, wyniki ju¿ znamy…

MUZYKA na ¿ywo Luton & Dunstable za swoje bilety… po koncercie! Wiêcej szczegó³ow na www.hatfactory.org

375 mln obywateli Unii wybra³o od czwartku (4.06.) do niedzieli (7.06) swoich 736 reprezentantów do strasburskiego parlamentu. W momencie zamykania tego numeru gazety dane dotycz¹ce frekwencji i pierwsze wyniki pokazywa³y, ¿e spo³eczeñstwo europejskie nie jest zachwycone tym, co dzieje siê w Europie. Frekwencja nie by³a osza³amiaj¹ca - zgodnie z szacunkami wynios³a ona jedynie 43,2 proc., co jest najni¿szym wynikiem w historii. Na scenie politycznej od razu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w si³ê rosn¹ partie nacjonalistyczne i antyeuropejskie. Sukces ekstremistów to jednak bardzo powa¿ny sygna³ ostrzegawczy. Sugeruje nam, ¿e wielu Europejczyków w dobie kryzysu najchêtniej zamknê³oby siê w swoich krajach, nie wpuszcza³o obcych i nie pomaga³o sobie nawzajem. Eurosceptycy bêd¹ bardziej wp³ywaæ na Europê, gdy¿ br ytyjscy konser watyœci zamierzaj¹ utworzyæ now¹ grupê z polskim PiS i czeskim ODS. Jak dot¹d musieli wstrzymywaæ swoje eurosceptyczne zapêdy, bo zasiadali w proeuropejskiej grupie chadeków. Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest kluczowa nie tylko dla niej samej, lecz ca³ej UE. Bezdyskusyjnie wiadomo by³o, ¿e wybory przegra rz¹dz¹ca Partia Pracy, a wygraj¹ konserwatyœci. Wynik zale¿a³ od laburzystów, czy premier Gordon Brown utrzyma siê u w³adzy, czy te¿ laburzyœci zmuszeni bêd¹ rozpisaæ wczeœniejsze wybory. To mog³oby siê zakoñczyæ nawet referendum w sprawie traktatu lizboñskiego. Konser watyœci zapewniali, ¿e do tego dojdzie, jeœli bêd¹ u w³adzy, a traktat nie bêdzie jeszcze ratyfikowany we wszystkich krajach. Pomimo tych pesymistycznych wiadomoœci z wielu krajów Europy, Polacy mogli mieæ nadziejê, ¿e nowy parlament nie bêdzie wygl¹da³ dla nas niedobrze. PO i PSL z pewnoœci¹ zwiêksz¹ swój stan posiadania w najwiêkszej grupie chadeków. Wielu analityków utrzymuje, ¿e to mo¿e byæ kluczowa zmiana. Po raz pierwszy pos³owie z nowych krajów bêd¹ siê liczyæ w du¿ej grupie w PE. Konsekwencj¹ mog¹ byæ wiêksze wp³ywy, jak równie¿ stanowisko szefa europarlamentu dla Jerzego Buzka.

17 Czerwca - 20.00 – 23.00 – HeadJamz – Hat Factory Comiesiêczne rockowe jam session, pozwalaj¹ce indywidualnym muzykom I pocz¹tkujacym zespo³om zaprezentowaæ swój materia³ dla szerszej publicznoœci. bilety: £2.00 / free z instrumentem 19 Czerwca – 20.30 – Blues Control w Four Kings (Dunstable) Bêdzie mo¿na us³yszeæ covery takich gigantów jak Pink Floyd, Led Zeppelin, The Roosters I wiele innych. Wstêp darmowy,

6 Czer wca, godz. 20.00 – The Knockouts (indie rock pop) - w The George 2nd 10 Czerwca – 20.00 – 23.00 - Jazz Jam Session – Hat Factory Popularne Jam session odbywaj¹ce siê co 2 tygodnie w Hat Factor y w centrum Luton to œwietna okazja by us³yszeæ wielu œwietnych muzyków jak równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszka muzyki blues i funky. Co ka¿dy Jam nowy prowadz¹cy ar tysta. Do tej por y piwnica hat factory w której odbywaj¹ siê jamy goœci³a takich instrumentalistów jak Chris Mach - saxofon (Level 42), Scott Garland – saxofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Tracey – perkusja (Stan Tracey, Randy Brecker, Barney Kessell, Bireli Lagrene). Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS

cards – free Adres: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tu¿ przy stacji kolejowej) www.local-news.tv/search/jazz/ v356-jazz_jam_08 13 Czerwca - godz.20:00 – The Tyke Tyler Band / Penny Racer’s Last Journey w The George 2nd indie-rock, wstêp darmowy, adres: George 2nd, Bute St, Luton, LU1 2EY 15 – 26 Czerwca - Brakin’ Arts Fringe Festival 09 – Hat Factory “Luton Fringe Festival - 10 days of new art! No tickets, just come along, join in and enjoy!” ‘Brakin’ Ar ts Festival 09 to mix wydarzeñ ar tystycznych: muzyki, teatru, poezji, tañca i wizualizacji. Bêdzie to druga edycja tego festivalu, podczas której publicznoœæ p³aci

20 Czerwca - godz. 20.00 – NEMO (folk, pop-rock) - George 2nd, wstêp free Nemo to lokalny zespó³ folkowy który niedawno odby³ trasê po Australli i Nowej Zelandii. Styl Nemo to tzw. ‘contemporary folk’, zainspirowany takimi artystami jak Joni Mitchell, Tori Amos i Bob Dylan. www.myspace.com/nemoluton 24 Czerwca – 20.00 – 23.00 - Jazz Jam Session – Hat Factory Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards - free 26 Czerwca – 21.00 - Sandra Grant ‘Lady Saxophonist – Hat Factory koncert fenomenalnej saxofonistki (tenor sax, alt sax, flute), która zaprezentuje swój materia³ w klimacie Jazz, Latin, Blues, R&B, Soul, Reggae, Calypso, Rock, Pop… Przygotowa³ Mariusz Ptaœ 27


Czerwiec 2009

KALENDARZ

Niedziela 7 Czerwca, godz. 10.00-13.00 Warden and Galley Hills Spacer po Warden Park oraz Wzgórzami Galley, organizatorzy zapraszaj¹ ca³e rodziny do wspólnej wêdrówki oraz obserwacji otaczaj¹cej nas przyrody. Wstêp wolny, spotykamy siê na skrzy¿owaniu ulic Warden Hill Road i Links Way o 10 rano. Poniedzia³ek 8 Czerwca, godz. 19.30-22.00 The Hat Factory Co tydzieñ mo¿ecie obejrzeæ za niewielk¹ op³at¹ filmy , których nie zobaczycie nigdzie indziej. Chcesz wiedzieæ wiêcej, wejdŸ na www.filmlab.co.uk Wtorek 9 Czerwca – Sobota 13 Czerwca, godz. 19.30-22.00 The Library Theatre

28

Masz ochotê oderwaæ siê od codziennoœci? Colin Smith Luton Youth Musical Theatre przygotowa³o dla Ciebie musical pt. ‘Sweet Charity’ opowiadaj¹cy o perypetiach ‘wieczornej kobiety’ Charity Agnes Valentine. Musical obfituje we wspania³y œpiew, taniec, œmiech i ³zy. Wiêcej na http:// www.lutonlibrarytheatre.co.uk/ Sobota 13 Czerwca Park Town Community Centre, Bailey Street, Luton Rodzinny dzieñ w Park Town wype³niony gr¹ w pi³kê no¿n¹, skokami w bouncy castle oraz darmowymi przek¹skami. Kontakt Vera McNamara 01582 482957 lub vera.mcnamara@luton.gov.uk.

Poniedzia³ek 15 Czerwca – Pi¹tek 26 Czerwca The hat Factory, Bute Street, Luton Luton Fringe Festival oferuje próbkê eksperymentalnego teatru jak równie¿ muzyki z ró¿nych zak¹tków œwiata. Festiwal bêdzie obfitowa³ równie¿ w wystêpy m³odych lokalnych artystów. Œroda 17 Czerwca, godz. 14.0015.00 The hat Factory, Bute Street, Luton Kapelusze! Kapelusze! Kapelusze! Wystawa kapeluszy, wstêp wolny. Pi¹tek 19 Czerwca, godz. 10.3011.30 Wardown Park Museum Czas dla niemowlaka. Jeœli nie wiesz jak spêdziæ efektywnie czas

IMPREZ ze swoim dzieckiem, wst¹p na zajêcia zorganizowane specjalnie dla niego w Wardon Park Museum, wstêp 50 p, rezerwacja miejsca dla dziecka pod numerem telefonu 01582 546722. Poniedzia³ek 22 Czerwca – Sobota 27 Czerwca Recycle Week – marnujmy mniej! PrzyjdŸ do Arndale (obok mothercare), aby dowiedzieæ siê, co zrobiæ by staæ siê bardziej przyjaznym dla œrodowiska. Œroda 24 Czerwca, godz. 20.0023.00 The Hat Factory Jazz Jam, przyjdŸ pos³uchaæ dobrej muzyki lub przy³¹cz siê do wspólnego grania, wstêp 3 funty, z

instrumentem 2 funty. Czwartek 25 Czerwca, godz. 20.0022.30 The Lansdowne Club, 70 New Bedford Road, Luton, LU3 1BS Koncer jazzowej grupy Bob Dwyer’s Hot Six. Sobota 27 Czerwca Wardown Swimming & Leisure Centre, Bath Road, Luton Masz ochotê na och³odê w basenie? Skontaktuj siê z Jim Campbell Marshall tel 01582 720621 lub email: info@activeluton.co.uk. Wstêp wolny.

Lipiec 2007 Œroda 1 Lipca, godz. 19.45 – 22.00 The Library Theatre The Wedding Singer – przedstawienie bazuj¹ce na hicie filmowym, które przeniesie Was w lata 80-te i sprawi, ¿e bêdziecie tañczyæ na siedz¹co. Wstêp 10 funtów, wiêcej na http:// www.lutonlibrarytheatre.co.uk/ Pi¹tek 3 Lipca, godz. 18.30 – 20.00 Luton Central Library, St Georges Square, Luton Town Centre Spotkanie ze znanym I lubianym autorem ksi¹¿ek dla m³odzie¿y Louisem Rennisonem.

Agnieszka Niemczuk

29


Copyright © 2009 INTI, All rights reserved, Opracowa³a Magdalena Mazurek

OG£OSZENIA US£UGI PRZEPROWADZKI, Luton, Hemel Hempstead, Hatfield, Dunstable, Milton Keynes DYSPONUJE DUZYM VANEM DO PRZEPROWADZEK, Zawsze profesjonalnie, szybko i bezstresowo. www.raffandvan.com 077 370 16 164

AUTOHOLOWANIE 24H.LAWETA NAPRAWY MECHANICZNE. TRANSPORT AUT OSOBOWYCH, VANOW, 4X4. CALA ANGLIA WYJAZDY Z LUTON £0,95/MILA KONTAKT ROBERT 07912525454, TOMEK 07912747847

AVANGARDA STUDIO TATUAZY- 10 LAT DOŒWIADCZENIA, KONKURENCYJNE CENY, PRZERABIANIE TATUA¯Y STARYCH TZW.COVER UP. TEL. 01582 524 813

KOSMETYKI VICHY, POMOGE W UZYSKANIU ODSZKODOWAÑ! Je¿eli DOSTEPNE SA WSZYSTKIE NA ZAMOWIENIE,BARDZO miales wypadek DOBRE CENY!!!KONTAKT: komunikacyjny lub przy AVANGARDA TANNING pracy zadzwon SALON AND TATTOO 07853745234 Krzysztof STUDIO- 01582524813. Angielscy prawnicy i rzeczoznawcy BEZ OPLAT!!! NAM PLACI FIRMA UBEZPIECZENIOWA!!! Wracasz do Polski? Szukasz zaufanej ekipy budowlanej? Mo¿emy Ci pomóc! Firma budowlana z wieloletnim sta¿em, tanio, solidnie. Posiadamy w³asny sprzêt, stawiamy budynki od podstaw. Kontakt: Miros³aw Michewicz, tel: 0048 501 249 561, weekendy: 0048 56 4748 908.

Og³oszenia drobne mo¿ecie sk³adaæ za poœrednictwem strony www.MagazynLokalny.co.uk cena juz od £0.90 ¯yczenia urodzinowe, imieninowe i wszelkiego innego rodzaju ¿yczenia wraz ze zdjêciami mo¿ecie sk³adaæ bezp³atnie na mail: info@magazynlokalny.co.uk (ka¿de wydanie magazynu bêdzie ukazywaæ siê w pierwsza niedziele miesi¹ca natomiast termin sk³adania ¿yczeñ jest na pó³tora tygodnia przed ukazaniem siê kolejnego numeru)

Wa¿ne telefony i adresy LUTON W razie nag³ego wypadku nr 999 - policja, stra¿ po¿arna, ekipy ratownicze Policja - 01582 40 12 12 Lokalne posterunki policji Town centre 01582 394227 Central Luton 01582 394227 West Luton 01582 394427 North Luton 01582 394427 East Luton 01582 473456 South Luton 01582 394127

Idzie niedŸwiedŸ przez las i widzi na drodze je¿a, który coœ sobie zajada: - Co jesz? - pyta niedŸwiedŸ. - Co niedŸwiedŸ? - odpowiada je¿. NiedŸwiedziowi zrobi³o siê trochê g³upio, wiêc postanowi³ zapytaæ inaczej: - Co jesz je¿yku? - Co niedŸwiedŸ misiu?

Stary wêdkarz ³owi pod lodem. Mija godzina, dwie, ani jednego brania. Zmarz³ na koœæ. Ju¿ ma wracaæ do domu, kiedy widzi ch³opaka, który wybra³ stanowisko obok. Ten wycina przerêbel, zarzuca wêdkê i po chwili wyci¹ga wielka rybê. Mija piêæ minut - jest natêpna. Potem jeszcze jedna, jeszcze jedna i jeszcze jedna... - Jak ty to robisz? Ja siedzê od bia³ego rana i nic, a ty w kwadrans

wyci¹gna³eœ ju¿ osiem piêknych sztuk! - Uouaki uchoa yc eyue. - Co? - Uouaki ucha yc yeuue. - Nic nie rozumiem. Powtórz to powoli! Ch³opak wypluwa coœ na rêkê i mówi: - Robaki musza byæ ciep³e!

Jak mog³eœ powiedzieæ swoim kolegom, ¿e o¿eni³eœ siê ze mn¹ dla > pieniêdzy? Przecie¿ ja nie mia³am ¿adnych pieniêdzy! > - A co mia³em im powiedzieæ?

HUMOR

30

Chiñski restaurator chwali siê przed Polakami znajomoœci¹ polskiego: - Lowel, klowa, Lenatka, luchanko... Nagle tu¿ pod jego nogami przelatuje szczur. - O ploszê! A to jest kulciak!

Luton Borough Council Town Hall, George Street Bedfordshire LU1 2BQ Tel. 01582 54 60 00 Godziny pracy i kontakty do odpowiednich departamentów Luton Borough Council pod adresem: http:// www.luton.gov.uk/internet/ references/contactus.html Luton NHS Walk-in Centre 01582 556400

S³u¿ba zdrowia Luton and Dunstable Hospital, Lewsey Road, Luton LU4 0DZ www.ldh.nhs.uk tel. 0845 1270127 Luton PCT www.lutonpct.nhs.uk 01582 709134 NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk 0845 4647 S³u¿by wodne Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 0845 7823333 National Grid (formerly Transco) http://www.nationalgrid.com/ uk/ 0800111999 (24 hour emergency line) Inne Citizens Advice Bureau 01582 731616 Child Line 0800 1111 Social Services 01582 402500

SPRZEDAM Sprzedam pamiêæ RAM HYNIX PC2700 DDR333 MHz 200PIN; 1x256MB i 1x512MB Cena: £20 komplet. Kontakt: 07522833478 Sprzedam zmieniarke do p³yt CD w samochodzie na 6 plyt Typ Alpine. Korzystna cena. 0772 47 47 878 Sprzedam MOTOR APRILLA 125CC K reg. LUTON 078 574 245 46

DUNSTABLE Pogotowie gazowe National Grid www.nationalgrid.co.uk 0800 111 999 Pogotowie wodne Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 08457 82 33 33. Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155

¯yczenia dla kumpla z pracy- zgubionego w angielskiej rzeczywistoœci W³ocha w s³u¿bie Cezara na us³ugach Królowej

Pogotowie elektryczne 0800 78 388 38 Dunstable Town Council Grove House 76 High Street North Dunstable Bedfordshire LU6 1NF 01582 513000 info@dunstable.gov.uk Dunstable Police Station Tel: 01582 471212| West St, Dunstable, Bedfordshire LU6 1SJ

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? www.inti-group.co.uk info@inti-group.co.uk

31


32

Magazyn Lokalny 5  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 5  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement