Page 1

1


2

3


Drodzy czytelnicy! Du¿o w obecnym numerze piszemy o powstaj¹cym Radiu Flash, w zwi¹zku z tym odsy³am Was na dalsze strony, aby dowiedzieæ siê jak¹ ma ramówkê, kto go tworzy oraz jakiego typu informacje i muzykê bêdzie nadawaæ. Zwracam szczególn¹ uwagê na bardzo ciekawy felieton „Z dziennika emigrantki …” który opisuje spostrze¿enia i odczucia osoby mieszkaj¹cej w Luton w formie dziennika. Bardzo ciekawy temat – zapraszam do lektury. Wreszcie powsta³ dzia³ z sond¹ uliczn¹, przez któr¹ chcieliœmy przewrotnie zaktywowaæ naszych czytelników (trochê z ³apanki) – przeczytajcie co z tego wynik³o. Przez ca³y czas otrzymujemy od Was uwagi zwi¹zane z zawartoœci¹ naszego magazynu, w zwi¹zku z tym w odpowiedzi na oczekiwania od obecnego wydania bêd¹ pojawiaæ siê dodatkowo: eseje, fotogaleria czytelników, dzia³ poetycki. Zapraszamy w dalszym ci¹gu do przesy³ania swoich opinii, zdjêæ do fotogalerii i propozycji artyku³ów na adres info@magazynlokalny.co.uk ¯yczê mi³ej lektury.

Redaktor Naczelny

Spis Treœci Sukces Lubi Tempo str. 12

Poezja Majowa str. 17

Luton Town FC str. 25

Czy Emigracja Sprzyja... - 6 Fotorelacja / Sonda - 7 Przegl¹d Prasy Lokalnej - 8 Z Rodzin¹ na Szlaku - 9 Stowarzyszenia - 10 „Sukces Lubi Tempo” - 12 Opowiedz nam Swoj¹... - 14 Zdrowie - 15 Bezdomny - 16 Poezja Majowa - 17 Uczmy siê Samorz¹dnoœci - 21 Z Dziennika Emigrantki - 22 Luton Town FC - 25 Figle-Migle - 26 Moda - 27 Posty z Forum - 28 K¹cik Kulinarny - 29 Wywiad z... - 30 Muzyka na ¿ywo - 31 Kalendarz Imprez - 32 Rozrywka - 34 Og³oszenia - 35

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 5 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

Napisz do nas! Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

4

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Agnieszka Libera-Talaga (Project Manager) Izabela Malc (Event Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Przemek Staniszewski (Editorial Director) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Mariusz Ptaœ Barbara Bednarczyk Karol Podsiedlak Mariola Ma³ycha Agnieszka Matusz Aneta Adamczyk Anna Biliñska Krzysztof Biliñski Wspó³praca: Marta Wawryszuk (Ilustracje) Magdalena Mazurek Ma³gorzata Szyd³owska Halina Kuchyt Ma³gorzata Glego³a Marketing i Reklama (Advertising): Karolina Smoleñska, tel.: 078 532 79965, e-mail: karolina@inti-group.co.uk Agnieszka Rêbosz tel.: 075 455 64680 e-mail: agnieszka@inti-group.co.uk Pawe³ Michalak tel.: 075 455 64661 e-mail: pawel@inti-group.co.uk

5


Czy emigracja sprzyja rozwodom?

Okazja wyjazdu do Londynu pojawi³a siê ca³kiem niespodziewanie. Od wujka Anity przebywaj¹cego tam ju¿ od kilku lat, dowiedzia³ siê, ¿e jest praca na budowie. jako pomocnik za ca³kiem niez³e pieni¹dze. Pocz¹tkowo siê waha³. Nie zna³ siê na budowlance. Jedynie w czym mia³ doœwiadczenie to prowadzenie hurtowni. Przekona³a go Anita która stwierdzi³a, ¿e w koñcu nie maj¹ nic do stracenia, bo to na czym najbardziej im do tej pory zale¿a³o, jest w innych rêkach. Ustalili, ¿e najpier w wyjedzie Jacek. Tam zarobi trochê pieniêdzy i w nied³ugim czasie œci¹gnie ¿onê. Jak zaplanowali tak siê te¿ sta³o. Po pó³ roku, Anita do³¹czy³a do mê¿a, który w obcym kraju, bez znajomoœci jêzyka czu³ siê zagubiony i samotny. Dziewczyna nie mia³a tego samego problemu. Odk¹d pamiêta posiada³a zdolnoœci jêzykowe. Na tyle dobrze zna³a angielski ¿e znalezienie pracy jako kelnerka w ekskluzywnej restauracji nie stanowi³o dla niej wiêkszego problemu. Anita by³a zachwycona nowym krajem. Podoba³o jej siê dos³ownie wszystko. Pocz¹wszy od hamburgerów z McDonald’s, które tak w Polsce uwielbia³a a na które nie zawsze mog³a sobie pozwoliæ, skoñczywszy na ró¿norodnoœci ras i kultur z któr¹ styka³a siê ka¿dego dnia. Jacek zupe³nie nie rozumia³ podejœcia ¿ony. W g³êbi serca têskni³ za Polsk¹. To co dla Anity by³o zalet¹ dla niego wydawa³o siê byæ wad¹. Mia³ dosyæ ciê¿kostrawnego jedzenia a i tak wielka iloœæ innych kultur i narodowoœci nie za bardzo do niego przemawia³a. Coraz bardziej denerwowa³o go tak¿e ¿e Anita zaczê³a unikaæ tematu powrotu do kraju. Z czasem zauwa¿y³, ¿e przebywanie w obecnoœci w³asnej ¿ony stawa³o siê dla niego nu¿¹ce. Ucieczk¹ dla niego byli koledzy, zawsze chêtni do wypicia piwa i ogl¹dniêcia meczu. Swoje zachowanie t³umaczy³ sobie niezrozumieniem

6

ze strony ¿ony. Coraz czêœciej dochodzi³o miêdzy nimi do ostrych k³ótni. Anita mia³a juz dosyæ wiecznie pijanego mê¿a. Poza tym to co kiedyœ urzeka³o j¹ w Jacku czyli czu³oœæ, opiekuñczoœæ, teraz odbiera³a jako przejaw niezaradnoœci i bylejakoœci. W jednej z wielu k³ótni, nazwa³a go niezdar¹ i nieudacznikiem, nie potrafi¹cym o ni¹ zadbaæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e kiedy spotka³a Phila, od razu wpad³ jej w oko. Przystojny, szarmancki, w dodatku muzyk w niczym nie przypomina³ jej wiecznie narzekaj¹cego mê¿a,

Marta Wawryszuk

A

nita (28l.) i Jacek (33l.) pobrali siê 8 lat temu, jak sami twierdz¹ z wielkiej mi³oœci. Na pocz¹tku wszystko wygl¹da³o jak w bajce. Hurtownia przejêta przez Jacka po schorowanym ojcu, du¿a kawalerka, dobr y samochód, zapewni³y m³odym doskona³y start w ich wspólne ¿ycie. Wydawa³o siê ¿e nic nie jest w stanie zak³óciæ ich rodzinnego szczêœcia... A jednak. Problemy pojawi³y siê gdy hurtownia zaczê³a coraz gorzej prosperowaæ. Sytuacja by³a na tyle z³a ¿e para zaczê³a siê zastanawiaæ nad jej sprzeda¿¹. Coraz to pog³êbiaj¹cy siê spadek zysków tylko utwierdzi³ ich w przekonaniu ¿e to bêdzie to najs³uszniejsza decyzja. Pojawi³o siê pytanie co dalej? Jacek mia³ ju¿ dosyæ nieprzespanych nocy i zamartwiania siê czy im starczy do pierwszego. W koñcu kocha³ swoj¹ ¿onê i chcia³ zapewniæ im jak najlepsze ¿ycie.

którego jedynym zmartwieniem by³o uzupe³nienie szeœciopaku piwa w lodówce. Coraz bardziej mia³a tego wszystkiego dosyæ, dlatego gdy Phil zapyta³ j¹ o wspólne wyjœcie, nie w¹cha³a siê d³ugo. Potem by³o ju¿ tylko nastêpne i nastêpne...Nawet nie zauwa¿y³a, kiedy przypadkowa znajomoœæ zamieni³a siê w g³êboki romans. Dosz³a do wniosku ¿e z Jackiem nic j¹ ju¿ w³aœciwie nie ³¹czy. Po nied³ugim czasie odwa¿y³a siê powiedzieæ mu o wszystkim. Reakcja Jacka nieco j¹ zaskoczy³a. Oczekiwa³a próœb i b³agañ aby zosta³a ale zamiast tego, us³ysza³a od niego ze to s³uszna decyzja i ¿e tak bêdzie najlepiej dla nich obojga. Rozwód postanowili wzi¹æ bez orzekania o niczyjej winie w Polsce. Tam te¿ Jacek zdecydowa³ siê zostaæ.

O pobycie w UK wola³by ju¿ zapomnieæ. Z kolei Anita nie wyobra¿a³a sobie ¿ycia gdziekolwiek indziej. I mimo, ¿e po nied³ugim czasie rozsta³a siê z Philem, zdecydowa³a siê zostaæ w Anglii, bo jak sam twierdzi tu dopiero odnalaz³a sam¹ siebie.

Czy wyjazd za granicê musi oznaczaæ koniec ma³¿eñstwa? Psycholodzy bij¹ na alarm. Coraz czêstszym powodem rozstañ jest emigracja. W ci¹gu ostatnich siedmiu lat liczba rozwodów w œród Polaków podwoi³a siê. Jeszcze w 2000 roku wynosi³a ona 43 tys.2000. W 2008 wzros³a ona do 80 tys. Co jest przyczyn¹ takiego stanu rzeczy? Czy przys³owiowa pogoñ za chlebem musi oznaczaæ koniec czêsto szczêœliwie ¿yj¹cych do tej pory zwi¹zków? Zdaniem psychologów na obczyŸnie par y przechodz¹ prawdziwy sprawdzian uczuæ. Jak siê okazuje wyjazd do UK wcale nie oznacza koñca problemów ¿ycia codziennego, którymi w Polsce by³ g³ównie brak pieniêdzy. Wrêcz przeciwnie-zastêpuj¹ je nowe. Zderzenie z inn¹ kultur¹, brak znajomoœci jêzyka, zazwyczaj nudna monotonna praca s¹ przyczynami frustracji wœród partnerów i zazwyczaj Ÿle wp³ywaj¹ na ich wzajemne relacje. Brak wzajemnego zrozumienia nieraz doprowadza do zdrady. Czêsto te¿, i s¹ to zazwyczaj kobiety dochodz¹ do wniosku ¿e do tej pory ¿y³y w toksycznym zwi¹zku i ¿e dopiero za granic¹ zobaczy³y prawdziwe oblicze swojego mê¿a. Dostrzegaj¹ ¿e krótki wyjazd lub wyjœcie bez partnera zamiast smuciæ poprawiam im humor. Kolejna sprawa jest fakt, ¿e wielu Polaków mieszkaj¹cych na wyspach traci swój zapa³ do koœcio³a katolickiego. Zdaniem ekspertów takie odwrócenie siê od koœcielnych wartoœci dodatkowo sprzyja podjêciu decyzji o rozwodzie. Czy jest wiêc jakakolwiek recepta na udany zwi¹zek poza granicami kraju?. Warto sobie uœwiadomiæ co jest tak naprawdê wa¿ne. Nale¿y równie¿ zachowaæ szczególn¹ czujnoœæ je¿eli chodzi o potrzeby emocjonalne partnera i byæ ostro¿nym w dokonywaniu w³asnych wyborów, które mog¹ zawa¿yæ na ca³ym zwi¹zku. I pozostaje nam ju¿ tylko wierzyæ ¿e to sprawi ¿e bêdziemy ogl¹dali mniej dramatów w którym cierpi¹ nie tylko dwoje ludzi ale czêsto tez niczemu niewinne dzieci.

FOTORELACJA Nie trzeba byæ pasjonatem fotografii, aby uchwyciæ piêkny obraz za pomoc¹ swojego aparatu. Zachêcamy wszystkich Pañstwa do przejrzenia swoich prywatnych galerii, gdzie z pewnoœci¹ znajd¹ siê zdjêcia, którymi warto podzieliæ siê z innymi. Fotografie opatrzone krótkim opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora prosimy nadsy³aæ na adres: info@magazynlokalny.co.uk

„Zielono mi”. Trochê zaros³a ta restauracja w Ivinghoe, ale i tak ma w sobie du¿o uroku.

Nasza sonda Gdzie najchętniej wybierasz się z przyjaciółmi podczas weekendu? Które lokale w Luton, są wg Ciebie godne polecenia? Zaczęła się też wiosna, a to świetny czas na spacer. W które miejsca więc najchętniej wybierasz się na przechadzkę?

Agnieszka Matusz Marta (20 lat) Najbli¿szy klub windsurfingowy w okolicy cieszy siê spor¹ popularnoœci¹. Po lewej instruktor objaœnia tajniki windsurfingu jednemu z pocz¹tkuj¹cych. Jak widaæ przyje¿d¿aj¹ tu nie tylko zapaleni fani tego sportu, ale i amatorzy. Agnieszka Matusz

U podnó¿a majestatycznej katedry w St Albans stoi osiemnastowieczna oœmiok¹tna karczma s³yn¹ca z walk kogutów, ca³kowicie zakazanych w po³owie dziewiêtnastego wieku w Anglii. Jest to jeden z najstarszych pubów w ca³ym kraju. Agnieszka Matusz

Sekretna alejka do Stockwood Park (Luton, the Lawn Path) Liwia Klich

Jeœli siê bawie, to raczej w pubach. W Liquidzie by³am tylko raz i nie by³am z a d o w o l o n a . Generalnie, ró¿nie to wygl¹da. Do tej pory miejscem moich wizyt by³ The Park, a ostatnio polubi³am te¿ White House. Jest tam fajna muzyka i klimat. No i nie zamykaj¹ tak wczeœnie. Jeœli chodzi o sobotnie, czy niedzielne spacery to lubiê wybraæ siê do Wardown Parku albo, ostatnio czêœciej, Stockwood Parku. Odpowiada mi tamtejsza atmosfera, zieleñ, przechadzaj¹ siê golfiœci...

Marcin (25 lat) W tygodniu przewa¿nie zagl¹dam do The Park, a w weekendy zdarzaj¹ siê wypady do Liquid’u. Ze spokojniejszych miejsc, gdzie mo¿na napiæ siê piwa i porozmawiaæ poleci³bym Brewery Tap. The Heights te¿ jest takim miejscem. Rzadko spacerujê. Od kiedy jestem w Luton, nie pamiêtam, ¿ebym wybra³ siê na jakiœ spacer.

Bartosz (25 lat) Wiosna na University of Bedfordshire (2008) Liwia Klich

“W samym sercu parku...” (Wardown Park, Luton, 2008r.) Liwia Klich

Podczas weekendu prowadzê z tat¹ przez telefon powa¿ne rozmowy na tematy p o l i t y c z n e , filozoficzne, kulturalne i historyczne. Jeœli gdzieœ wychodzê, to nie mam preferencji. Mogê siê wybraæ na piwo do The Heights, czy The Park, a w weekendy to z regu³y Liquid. Jeœli chodzi o spacery, to czasami lubiê sobie pochodziæ po cmentarzu przy Crawley Green Road. Dumam wtedy nad ¿yciem i szukam grobów polskich ¿o³nierzy.

Mariola Ma³ycha

7


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

Przegl¹d prasy lokalnej Luton At Large Nareszcie Biblioteka G³ówna otwarta

Po wielu miesi¹cach oczekiwania Biblioteka G³ówna w koñcu zosta³a otwarta. Biblioteka jest teraz miejscem gdzie mo¿na nie tylko wypo¿yczyæ ksi¹¿ki, ale równie¿ pos³uchaæ muzyki, coœ zjeœæ a tak¿e przeprowadziæ spotkanie biznesowe. Na parterze odnowionej biblioteki mo¿ecie znaleŸæ k¹cik dla dzieci poni¿ej 5-ciu lat, wyposa¿ony w komputery, z których mog¹ korzystaæ zarówno dzieci jak i rodzice. Wasze pociechy znajd¹ tam równie¿ wiele pozycji ksi¹¿kowych a tak¿e bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w konkursach organizowanych przez bibliotekê. Ponadto otwarto równie¿ miejsce dla nastolatków, w którym zgromadzono ciekawe filmy, p³yty z muzyk¹, telewizory, na których m³odzie¿ mo¿e œledziæ wiadomoœci z kraju i ze œwiata. Ostatni¹ nowoœci¹ jest pokój nauki i IT, w którym Ci, którzy potrzebuj¹ ciszy do nauki z pewnoœci¹ odnajd¹ miejsce dla siebie. Mog¹ oni skorzystaæ tak¿e z komputerów oraz drukarek.

Lutonline Pieluszki wielokrotnego u¿ycia oszczêdz¹ 500 funtów rocznie To nie jedyna zaleta u¿ywania pieluch wielokrotnego u¿ycia, nastêpn¹ z nich

D 8

jest zmniejszenie wysypisk œmieci, a co za tym idzie bycie przyjaznym dla œrodowiska. Wed³ug The Real Nappy Campaign ka¿de dziecko, od momentu urodzenie do przejœcia na nocnik, potrzebuje 20tu pieluch wielokrotnego u¿ycia w przeciwieñstwie do 3800 pieluch jednorazowych. Kampania prowadzona przez The Real Nappy Campaign ma za zadnie nak³oniæ m³odych rodziców do odejœcia od kupowania pieluch jednorazowych na korzyœæ tanich pieluch wielokrotnego u¿ytku, które zaowocuj¹ popraw¹ œrodowiska, a tym samym lepsz¹ przysz³oœci¹ dzieci.

Luton on Sunday EasyJet likwiduje po³¹czenie Luton-Warszawa Niskobud¿etowe linie lotnicze EasyJet wycofuj¹ od lipca po³¹czenie pomiêdzy Luton, a Warszaw¹, ze wzglêdu na dwukrotne podniesienie kosztów obs³ugi przewoŸników przez lotnisko w Warszawie. Wed³ug Olivera Aust’a, rzecznika prasowego EasyJet, prawie wszystkie lotniska w Polsce zmniejszaj¹ koszty obs³ugi przewoŸników chc¹ utrzymaæ klientów, w przeciwieñstwie do lotniska w Warszawie, które dwukrotnie te koszty podnios³o. Ju¿ w styczniu tego roku liczba osób korzystaj¹cych z us³ug warszawskiego

lotniska spad³a o 18%, bior¹c pod uwagê wy¿sze koszty oraz odwo³ane loty liczba ta z pewnoœci¹ nadal bêdzie spadaæ.

Herald&Post The Luton News Korki w drodze na lotnisko Jak donosi Herald&Post roœnie liczba skarg na korki towarzysz¹ce kierowcom podró¿uj¹cym w kierunku lotniska. Intensywne roboty drogowe w rejonie lotniska w po³¹czeniu z niedawnym otworzeniem strefy dla pasa¿erów wysiadaj¹cych na parkingu nieopodal portu lotniczego spowodowa³y ogromne opóŸnienia w ruchu drogowym. Niekiedy kierowcy czekaj¹ w korkach nawet ponad godzinê. W rezultacie czêœæ podró¿nych spóŸnia siê na odprawê swojego lotu, co powoduje jeszcze wiêksz¹ irytacjê. Przedstawiciele lotniska broni¹ siê twierdz¹c, ¿e zrobi³y wszystko, aby remonty dróg dojazdowych do poru lotniczego w jak najmniejszym stopniu odbi³y siê na pasa¿erach i podró¿nych. W zwi¹zku z przed³u¿aj¹cymi siê robotami drogowymi, na pewien czas od³o¿ono plany wprowadzenia op³at za wjazd do strefy parkowania dla pasa¿erów.

Agnieszka Niemczuk

Wrest Park

Z

wiedzaj¹c Angliê mo¿na napotkaæ piêkne obiekty historii. Niemal w ka¿dym mieœcie mo¿na zobaczyæ wiele ciekawych miejsc. Najpiêkniejsze miejsce w hrabstwie Bedfordshire, po³o¿one przy ma³ej wiosce Silsoe to Wrest Park. Z t³umaczenia na jêzyk polski jego nazwa oznacza wydarty Park. Znajduje siê tam ogromna posiad³oœæ wraz z przepiêknym parkiem i tajemniczymi ogrodami. To miejsce posiada szerok¹, bogat¹ i fascynuj¹c¹ historiê. G³ówny ogród jest inspirowany przez wersal we Francji. Pewnego dnia wyruszyliœmy zwiedziæ pobliskie wioski Luton. Jad¹c na pó³noc w kierunku Bedford na odcinku 9 mili zobaczy³em br¹zow¹ tablicê informacyjn¹ kieruj¹c¹ nas do wioski Silsoe. Po przejechaniu odcinka dwóch mil wioska nie charakteryzowa³a siê niczym szczególnym. Wokó³ nas znajdowa³y siê domki z czerwonej ceg³y jak ka¿de tutejsze, gdy nagle podjecha³em do du¿ej zdobionej bramy Parku. Tu¿ za ni¹ rozci¹ga siê droga przez most, przy której rosn¹ równiutko posadzone drzewka. Droga prowadzi przez park do pa³acu z tajemniczymi ogrodami. Wokó³ pa³acu rozci¹gaj¹ siê na trzy metry wysokoœci mury z bia³ymi bramami. Ca³y dwór wraz z ogrodami rozci¹ga siê na 90 hektarów. Obiekt zawiera wiele elementów pierwotnego rokoko, zw³aszcza w holu wejœciowym, a tak¿e inne wa¿ne elementy dekoracji. W tym przecudownym miejscu znajduje siê mnóstwo drogocennych i bardzo starych pami¹tek. Wnêtrze budynku charakteryzuje siê starym i bardzo bogatym wystrojem. S¹ tutaj rzeŸby, obrazy, zachwycaj¹co zdobione balustrady. Na pierwszym piêtrze budynku godne uwagi s¹ starodawne tapety w stylu chiñskim i francuskim. Wokó³ dworu rozci¹ga siê bajeczna i bujna zielona trawa. Chlub¹ i ozdob¹ zewnêtrz budynku s¹ przeœliczne i kolorowe ogrody, na których s¹ umieszczone rzeŸby z gipsu i marmurowe fontanny oraz stawy Miêdzy innymi znajduj¹ siê takie atrakcje jak, kolumna Lancelota Browna, Pawilon Thomasa Archer’sa 1711-1712 czy te¿ oran¿eria 1710-1737roku. Budowê dworku rozpoczêto w XIII wieku,

Z RODZIN¥ NA SZLAKU

ale dopiero w XVII wieku Tomas Archer przekszta³ci³ to miejsce w ogród na style: francuski i w³oski, a tak¿e z dodatkami chiñskimi. Dom zosta³ zdemolowany i rozgrabiony podczas wojny, odbudowany i kompletnie odrestaurowany w 1830 roku. Powróci³ do swojej œwietnoœci z dawnych lat i od roku 2006 roku jest systematycznie restaurowany przez English Haritage. Koszty renowacji tego miejsca wyniosùy £800.000. To miejsce, które dawniej nale¿a³o do bardzo zamo¿nej rodziny Grey, obecnie uznawane jest za najpiêkniejszy ogród Anglii. Wrest Park otwiera swe tajemnicze bramy od 1 kwietnia, gdy tylko zakwitn¹ pierwsze kwiaty i mo¿na go odwiedzaæ, a¿ do ostatnich dni paŸdziernika. Niestety zwiedzanie jest p³atne, bilety £4,90 doroœli i £6 dzieci, wejœcia grupowe 15% po wczeœniejszym zarezerwowaniu. Natomiast ju¿ 25-26 kwietnia w tym ogrodzie odbêdzie siê wielkie œwiêto. Spektakularne widowisko, pokazów konnej walki rycerskiej, pokazy robótek rêcznych oraz wyrobów z wikliny i wiele innych atrakcji zwi¹zanych z obchodami dnia St. George’s. Warto zobaczyæ coœ tak nadzwyczajnego, co pozwoli nam, choæ na chwilê przenieœæ

siê w czasy œredniowiecza. Ceny biletów doroœli £12, dzieci £6. Jesteœ znudzony i zmêczony ci¹g³ymi widokami Luton, to jest œwietne miejsce dla ciebie i twoich bliskich na czynny wypoczynek. Mo¿esz siê zrelaksowaæ spaceruj¹c alejkami wœród drzew, zachwyciæ piêknem zieleni, pos³uchaæ œpiewu ptaków oraz szumu fontann i przenieœæ siê w dawne czasy. Przed budynkiem znajduje siê boisko, gdzie mo¿na pograæ w pi³kê i pojeŸdziæ rowerami. Jeœli chcesz, siê dowiedzieæ wiêcej informacji lub obejrzeæ wiêcej zdjêæ zapraszamy do odwiedzania stron: www.english-heritage.org.uk/server/ show/nav.12008 www.historic-uk.com/HistoryUK/ WrestPark/index.htm Dla u¿ytkowników nawigacji przydatny kod pocztowy MK45 4HR

Tekst oraz foto: Anna i Krzysztof Biliñscy

9


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

K

wiecieñ dla Polish Society przy University of Bedfordshire by³ pe³ny wyzwañ i niespodzianek. Pomimo œwi¹tecznej atmosfery organizacja nie spoczê³a na laurach i prê¿nie wyznacza³a i spe³nia³a nowe cele. Planowany od d³u¿szego czasu wyjazd na pole paintball’owe doczeka³ siê realizacji 18 kwietnia. Z samego rana entuzjaœci sportów ekstremalnych wraz z przedstawicielami Polish Society pojechali na pole paintball’owe, aby daæ upust swoim emocjom. Wed³ug uczestników zabawa by³a przednia i nawet drobne kontuzje nie zdo³a³y popsuæ dobrego humoru. Wszystkich mi³oœników mocnych wra¿eñ Polish Society zaprasza równie¿ na loty szybowcowe, które odbêd¹ siê w terminach od 1 do 23 maja. Wiêcej szczegó³ów na stronie internetowej: http://www.facebook.com/event.php?eid=65667188156&ref=ts Od 2 maja ruszaj¹ te¿ rozgrywki o Puchar Portalu wLuton.net i Magazynu Lokalnego które wy³oni¹ najlepsz¹ amatorsk¹ dru¿ynê pi³karsk¹ w Luton. Mecze rozegrane zostan¹ na stadionie przy Wigmore Park, Eaton Green Rd, a zwyciêzca wy³oniony zostanie podczas wielkiego fina³u 30 maja. Szykuj¹ siê prawdziwe, pi³karskie emocje! Dla kibiców pi³ki no¿nej to obowi¹zkowa impreza tej wiosny. A ju¿ 30 kwietnia o godz. 19.00 w Sub Clubie przy Vicarage Street, Polish Society organizuje koncert rockowy. Zapamiêtajcie te zespo³y: Reflections, OBC, Fresh. Byæ mo¿e jeden z nich ma przed sob¹ wielk¹ karierê. Polish Society ma w planach otworzenie szko³y jêzykowej dla wszystkich tych, którzy chcieliby podszlifowaæ swój angielski. Chcemy równie¿ pomóc tym, którzy stawiaj¹ swoje pierwsze kroki w Luton czy na uniwersytecie. W planach Polish Society jest równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy z organizacjami charytatywnymi, a tak¿e wziêcie udzia³u w kongresie polskich stowarzyszeñ w Londynie, aby zapocz¹tkowaæ partnerstwo z innymi, podobnymi organizacjami zrzeszaj¹cymi Polaków w Wielkiej Brytanii. Je¿eli widzisz swoje miejsce w Polish Society i chcia³byœ aktywnie w³¹czyæ siê w ¿ycie stowarzyszenia i poznaæ nowych ludzi odwiedŸ ni¿ej podane linki: www.psuob.strefa.pl www.facebook.com/group.php?gid=31034083663&ref=ts http://nasza-klasa.pl/profile/24559336 Karol Zawistowski karolsonn@gmail.com

Akcja charytatywna “Podaruj dzieciom uœmiech” Active Polish Community wraz z Magazynem Lokalnym, portalem wLuton.net oraz Radiem Flash zapraszaj¹ wszystkich do wziêcia udzia³u w akcji charytatywnej “Podaruj dzieciom uœmiech”. Jej celem jest zebranie zabawek, gier, ksi¹¿ek i ubrañ (zarówno nowych jak i u¿ywanych) dla dzieci z rodzin potrzebuj¹cych wsparcia. Czêsto robimy zakupy naszym pociechom, du¿o zabawek nie jest wogóle u¿ywanych i nie wiadomo co z nimi zrobiæ. Dlatego prosimy pomyœlcie o innych dzieciach, którym zabraknie tego nawet w dniu ich œwiêta. Chcemy aby w Dniu Dziecka równie¿ na twarzach dzieci z ubogich domów pojawi³ siê uœmiech, bez wzglêdu na kolor skóry, narodowoœæ czy religiê. Poka¿my, ¿e polska spo³ecznoœæ w Luton mo¿e równie¿ daæ coœ od siebie innym. Bardzo wa¿ne jest aby pomoc trafi³a do naprawdê potrzebuj¹cych, dlatego prosimy Was o wskazanie konkretnych rodzin, którym nasze wsparcie mo¿e okazaæ siê potrzebne. Je¿eli znacie takie osoby, skontaktujcie siê z nami na email info@activepolish.co.uk lub telefonicznie 07521 745 637. Poza pomoc¹ materialn¹ Active Polish Community zaoferuje tym rodzinom równie¿ wsparcie informacyjne oraz doradcze. Akcja zbierania prezentów bêdzie prowadzona w kilku punktach w Luton pomiêdzy 8 a 24 maja 2009 r. Po szczegó³y zapraszamy na stronê www.activepolish.co.uk Prosimy o wsparcie w postaci: - materialnej (zabawki, gry, ksi¹¿ki, ubrania...) - informacyjnej (kontakt do rodzin potrzebuj¹cych) - wolontaryjnej (je¿eli mo¿esz pojechaæ swoim samochodem z przedstawicielem Active Polish Community do potrzebuj¹cych dzieci, aby przekazaæ prezenty). Wiêcej informacji o akcji uzyskacie pod adresem: www.activepolish.co.uk na e-mail: info@activepolish.co.uk lub telefonicznie: 07521 745 637 Patroni medialni:

B

Wydarzenia przy Polskiej Parafii Luton i Dunstable Dzieciêca Grupa SMYKI zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów wraz z dzieæmi do lat 4 na nasz¹ salê parafialn¹ w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Przewidziane s¹ ró¿ne gry, zabawy i inne formy aktywnoœci dla dzieci. Pytania prosimy kierowaæ do Anety, tel. 01582 513 055 Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym http://www.ppld.co.uk Wawel - Zespó³ Polskich Tañców Ludowych Zespó³ sk³ada siê z oœmiu par. Nowi cz³onkowie s¹ zawsze mile widziani. Je¿eli chcecie braæ udzia³, proszê zadzwoniæ do pani Barbary Fryc (01582) 650316 lub do Klubu Parafialnego (01582) 663241 w pi¹tki wieczorem. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek pomiêdzy 20.00 i 21.45 w Oœrodku Parafialnym przy Victoria Street w Dunstable Informacje Koœcielne 3 maja – Akademia 3 Maja – sala parafialna godz. 12.30 3 maja – Msza œw. dzieciêca 31 maja – Zes³anie Ducha Œwiêtego 7 czerwca – I KOMUNIA ŒW. DZIECI – godz. 15.00 7 czerwca – walne zebranie SPK – Luton – godz.16.00

10

11


“Sukces lubi tempo!” ...przyszed³ czas na Radio FLASH

W sierpniu ubieg³ego roku w sieci zaistnia³ portal wLuton.net. W za³o¿eniach mia³ on wype³niæ lukê i zapewniæ Polakom mieszkaj¹cym w Luton dostêp do infor macji o charakterze lokalnym oraz byæ platfor m¹ do wymiany opinii i komentarzy na temat problemów i spraw zwi¹zanych z miejscem, w którym przysz³o nam ¿yæ. Kto wtedy móg³ spodziewaæ siê, ¿e ten pomys³ poci¹gnie za sob¹ tak wiele obiecuj¹cych inicjatyw? Chyba nawet pomys³odawca i za³o¿yciel portalu wLuton.net, Robert Szyd³owski, nie oczekiwa³, ¿e w przeci¹gu niespe³na dziesiêciu miesiêcy na rynku medialnym w Luton bêdziemy mogli cieszyæ siê z lokalnego magazynu dla Polaków, a teraz tak¿e radia i to co mówi potwierdza ten fakt: „Faktycznie, zaanga¿owanie i pasja nas wszystkich prowadzi pomimo przeszkód do celów jakie sobie postawiliœmy. Du¿e tempo dzia³añ zaskakuje niektórych a konsekwencja zdumiewa. Cieszymy siê nade wszystko, ¿e jest du¿o takich ludzi, którzy ¿ycz¹ nam dobrze i ciesz¹ siê naszymi sukcesami. Przez ca³y czas do³¹czaj¹ do nas ludzie, którzy maj¹ pomys³y na tworzenie nowej rzeczywistoœci wokó³ siebie a my cieszymy siê, ¿e mo¿emy im pomóc” Dzia³ania grupy INTI na rynku mediów niew¹tpliwie, z lekk¹ doz¹ nieskromnoœci, mo¿emy, wiêc nazwaæ sukcesem tym bardziej, ¿e w ramach nowego projektu „Media Promotion” zaczynamy otrzymywaæ zlecenia dotycz¹ce kampanii marketingowych firm szukaj¹cych nowych rynków zbytu na swoje produkty czy us³ugi. Co wp³ynê³o na powodzenie projektów? Z pewnoœci¹ wsparcie i wskazówki od u¿ytkowników i czytelników Portalu oraz Magazynu, dla których przecie¿ dzia³amy. Ogromnym sukcesem jest te¿ sama 12

ekipa, któr¹ uda³o siê nam zgromadziæ – redakcja oraz osoby zaanga¿owane w dzia³ania marketingowe stanowi¹ zespó³ ludzi bardzo kompetentnych. Do tej za³ogi do³¹czyli te¿ niedawno cz³onkowie Radia Flash, które swoj¹ premierê bêdzie mia³o ju¿ 16 maja. Dlaczego radio? Jakkolwiek dziêki istnieniu portalu wLuton.net i Magazynu Lokalnego Luton & Dunstable mo¿emy odpowiadaæ na potrzeby naszych odbiorców mieszkaj¹cych w Luton, tak projekt powstania radia niesie ze sob¹ du¿y powiew œwie¿oœci. Nowa forma przekazu pozwoli lepiej dotrzeæ do naszych s³uchaczy i byæ jeszcze bli¿ej ni¿ do tej pory. Ju¿ sama nazwa – Radio Flash – wskazuje, ¿e za cel postawiliœmy sobie naœwietlenie najwa¿niejszych spraw i bol¹czek, z którymi borykaj¹ siê nasi rodacy w Luton. Mo¿na wiêc spodziewaæ siê programów informacyjnych, dyskusji, komentarzy i publicystyki. Jak na radio przysta³o, ka¿dy u¿ytkownik znajdzie te¿ w ramówce sporo satysfakcji s³uchaj¹c naszych audycji rozrywkowych, kulturalnych oraz muzycznych. W chwili obecnej program przygotowany przez redakcjê radia obejmuje wieczory w ka¿dy pi¹tek, sobotê oraz niedzielê w godzinach 18.00 – 22.00. Nasza ramówka Jak bêdzie wygl¹da³ szkielet ramówki Radia Flash? W cotygodniowym planie audycji znajd¹ siê przede wszystkim informacje kulturalne i lokalne prezentowane przez Rafa³a ‘Dundee’ Tanonê. Bezpoœrednio po tej audycji, w naszych g³oœnikach us³yszmy luŸn¹ dyskusjê i komentarze serwowane przez Roberta Szyd³owskiego oraz Marcina Z³otosia. Panowie wype³ni¹ wieczór rozmowami o lokalnych wydarzeniach, i bêd¹ analizowaæ najbardziej interesuj¹ce materia³y

ukazuj¹ce siê w prasie oraz portalach internetowych zwi¹zanych z Luton i nie tylko. Silny g³os kobiet podczas swojej godzinnej autorskiej audycji „Œwiat wed³ug kobiet” zaprezentuje Roma Kozar. Sta³e miejsce w ramówce bêd¹ mieæ te¿ studenci miejscowego Uniwersytetu oraz Stowarzyszenie APC. Radio nie istnieje bez muzyki... Fanów ciê¿szych, rockowych brzmieñ z pewnoœci¹ ucieszy audycja: ‘kultowo-rockowo’. O legendach rocka rozprawiaæ bêd¹ S³awek Boruchowski oraz Adam Pary¿. Pere³k¹ w naszych audycji bêdzie z pewnoœci¹ te¿ lista przebojów prowadzona przez Sandrê Dobosz. Decyzja o tym, co znajdzie siê na czele listy nale¿eæ bêdzie oczywiœcie do s³uchaczy. Mariusz Ptaœ, muzyk, gitarzysta równie¿ postara siê trafiæ w gusta muzyczne w swojej godzinnej audycji. www.radioflash.co.uk Pod podanym wy¿ej adresem internetowym mo¿na ju¿ teraz znaleŸæ wszelkie niezbêdne informacje o Radiu Flash. Wszelkie szczegó³y dotycz¹ce ramówki, wiadomoœci o zespole redakcyjnym, wieœci o konkursach i zapowiedzi – wszystko to na stronie: www.radioflash.co.uk. Za poœrednictwem witryny mo¿na te¿ wys³aæ pozdrowienia, ¿yczenia oraz dedykacje dla naszych najbli¿szych. Tutaj te¿ istnieje mo¿liwoœæ umieszczenia swoich propozycji do listy przebojów i oddania swojego g³osu. Co wa¿ne, strona zawiera te¿ techniczne wskazówki, jak odbieraæ sygna³ naszego Radia. Aby s³uchaæ Radia Flash najproœciej zainstalowaæ jeden z popularnych odtwarzaczy audio (np. Winamp).

Przemek Staniszewski 13


„Opowiedz nam swoj¹ historiê...” Ka¿dy z nas pisze swoim ¿yciem indywidualn¹ historiê. Jednak czasami, patrz¹c na drugiego cz³owieka mamy wra¿enie, ¿e spogl¹damy w lustro. Innym razem z niedowierzaniem oburzamy siê s³uchaj¹c jego œwiatopogl¹dów. Co nas ³¹czy, a co dzieli? Szczególnie tutaj w Anglii. Poszukajmy odpowiedzi w opowiadaniu o 26-letniej Kasi, jednej z naszych rodaczek mieszkaj¹cych w Luton.

CZY ZNASZ SWOJ¥ GRUPÊ KRWI? ...”To co ¿ywnoœci¹ jest dla jednego cz³owieka mo¿e byæ trucizn¹ dla drugiego” - dr Peter J. D’ Adamo

„Co ja robiê tu?!” Obecnie doœæ czêsto zadaje sobie to pytanie. Powody, dla których opuœci³a ojczysty kraj trac¹ na wartoœci w chwilach, gdy codziennoœæ przyt³acza j¹ ca³ym swoim ciê¿arem. W Polsce zajmowa³a siê prowadzeniem sklepu odzie¿owego. Uwa¿a, ¿e dostawa³a doœæ godziwe wynagrodzenie, jak na teren Œl¹ska. Jednak wyjecha³a, by poczuæ smak wiêkszych pieniêdzy. Kusz¹ce opowieœci siostry, zagwarantowana praca w Superdrug’u, chêæ poprawienia sytuacji materialnej i wizja wspólnego ¿ycia oraz mieszkania z wybrankiem serca sprawi³y, ¿e nie zastanawia³a siê nad pytaniem - lecieæ - nie lecieæ? Planowa³a zostaæ w Anglii na d³u¿ej, mo¿e nawet na sta³e. Dzisiaj, po ponad roku pobytu za granic¹, zmieni³a zdanie...

Pierwsze wra¿enie i pocz¹tki na emigracji Siostra przestrzeg³a j¹ przed szarym i przygnêbiaj¹cym obliczem Luton. Jednak wygl¹d miasta przeszed³ najgorsze oczekiwania œwie¿ej emigrantki. By³a zszokowana jednym wielkim syfem, który zobaczy³a. Mimo uprzedzeñ siostr y, mia³a cich¹ nadziejê, ¿e zamieszka w typowo angielskim, ociekaj¹cym zieleni¹ miasteczku, przypominaj¹cym chocia¿by St. Albans. Zazwyczaj nasze wyobra¿enia s¹ bardzo wyidealizowane i sprzeczne z rzeczywistoœci¹. Strawi³a jakoœ pierwsze rozczarowanie, które jak siê póŸniej okaza³o nie by³o jedynym tego dnia. Siostra nie mia³a dobrych wieœci. Superdrug zawiesi³ nabór pracowników. Tym samym obietnica o zagwarantowanej pracy rozp³ynê³a siê gdzieœ

w powietrzu, niczym bañka mydlana. Partner naszej bohaterki nie podo³a³ przeciwnoœciom losu i popad³ w niewielk¹ depresjê. Ale ona by³a twarda i podtrzymywa³a pozytywnymi myœlami tl¹c¹ siê w niej iskierkê nadziei. W koñcu po kilku dniach poszukiwañ, znaleŸli pracê przez agencjê w typowym ‘warehousie’ pod Luton i pracuj¹ tam do dnia dzisiejszego.

DIETA I STYL ¯YCIA ZGODNIE Z W£ASN¥ GRUP¥ KRWI

zdrowego rozs¹dku przypominaj¹cego o braku perspektyw w ojczyŸnie. Jest silna - wytrzyma do tych 5 tysiêcy... ,,Wehiku³ czasu - to by³by cud?”

Za i przeciw W opinii Kasi ogromn¹ zalet¹ ¿ycia w Wielkiej Brytanii jest to, ¿e pracuj¹c za podstawow¹ stawkê jest w stanie zap³aciæ czynsz za mieszkanie i w³o¿yæ do koszyka wszystkie produkty z listy zakupów, nie licz¹c po kryjomu pieniêdzy w portfelu. S¹ jednak dni, kiedy ten beztroski styl ¿ycia nie wystarcza. Pojawiaj¹ siê pytania dotycz¹ce przysz³oœci. Ambicja i marzenia domagaj¹ siê powrotu do Polski z pokaŸn¹ sum¹ pieniêdzy, któr¹ tak naprawdê ciê¿ko uzbieraæ. Zdziwi³am siê, gdy ta m³oda kobieta wyzna³a, ¿e wróci³aby do kraju, gdyby mia³a na koncie 5 tysiêcy funtów. Zwi¹zek z partnerem nie do koñca spe³nia jej oczekiwania. Dzisiaj mo¿e liczyæ tylko na siebie. Nic wiêc dziwnego, ¿e czuje siê osamotniona w wielkim œwiecie i pragnie znowu znaleŸæ siê tam, gdzie ramiona bliskich s¹ szeroko otwarte. Nie raz, w chwili, gdy emocje targa³y ca³ym jej cia³em, zamierza³a po prostu wyjœæ z pracy, pojechaæ na lotnisko i wsi¹œæ w pierwszy lepszy samolot do Polski. Co j¹ powstrzyma³o? Upór w d¹¿eniu do celu i g³os

Mimo borykania siê z trudami codziennoœci, Kasia nigdy nie cofnê³aby czasu. Pobyt w (jak ona to okreœla) ,,Brytfance” traktuje jak przygodê i szko³ê ¿ycia. Pozna³a masê przeró¿nych ludzi, poszerzy³a wiedzê na temat innych kultur oraz narodowoœci i znalaz³a odpowiedzi na drêcz¹ce j¹ pytania egzystencjalne. Jednak z pewnoœci¹ nasza bohaterka chcia³aby poznaæ swoj¹ przysz³oœæ. Czy Kasia, po powrocie do Polski, otworzy sklepik z bi¿uteri¹ i dodatkami, o którym zawsze marzy³a? ,,Los jest przewrotny, nigdy nie wiesz, co czeka Ciê za zakrêtem.” - mówi i dodaje z lekkim uœmiechem na twarzy - ,,Ale czym by by³o ¿ycie bez marzeñ i prób realizacji naszych pragnieñ?”. Drodzy Czytelnicy! Chcia³abym otworzyæ Was na myœli i problemy, z jakimi my, emigranci mamy do czynienia ka¿dego dnia. Nie zrobiê tego bez Waszej pomocy. Opinie, komentarze i historie, o których wszyscy powinniœmy przeczytaæ, przysy³ajcie na adres: anetka@inti-group.co.uk.

Aneta Adamczyk

Dieta ta opracowana zosta³a przez ojca Jamesa D Adamo i syna Petera D Adamo. Obaj lekarze w tej diecie uwzglêdniaj¹ zale¿noœci miêdzy grupami krwi, doborem diety, stylem ¿ycia oraz sk³onnoœciami do chorób. Ka¿da grupa potrzebuje odpowiednich sk³adników, minera³ów potrzebnych dla prawid³owego funkcjonowania ca³ego organizmu. Je¿eli chcemy d³u¿ej cieszyæ siê zdrowiem, to powinniœmy od¿ywiaæ siê zgodnie z potrzebami naszego organizmu . Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi do tajemnic zdrowia, choroby, d³ugowiecznoœci, witalnoœci i odpornoœci psychicznej. Decyduje o podatnoœci na choroby, o upodobaniu do ¿ywnoœci a nawet o rodzaju wykonywanych æwiczeñ. Grupa A - Ludzie zatroskani, wra¿liwi, per fekcjoniœci Grupa O - Zdecydowani, pewni siebie, ciekawi œwiata Grupa B - Serdeczni i troskliwi, ekstrawaganccy i niezale¿ni Grupa AB - Wymagaj¹cy i ch³odni, czêsto o sk³onnoœciach artystycznych (krew na ca³unie turyñskim) Ale kto chcia³by ca³y czas kontrolowaæ swoj¹ dietê, eliminowaæ ulubione dania i wprowadzaæ inne, niezbyt smaczne, ale za to zawieraj¹ce niezbêdne minera³y i witaminy. Z pewnoœci¹ wiele osób, ale w dzisiejszych czasach to nie jest ³atwe zadanie. Z pomoc¹ przychodz¹ nam specjalistyczne preparaty CaliVita. W preparatach firmy CaliVita znajdziemy kompleksowe dodatki ¿ywieniowe

14

adresowane do posiadaczy 4 grup krwiVITAL -(MULTIWITAMINA zawieraj¹ca ponad czterdzieœci sk³adników). Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom i proporcjom stanowi¹ one nie tylko wspania³e uzupe³nienie diety zgodnej z grup¹ krwi, ale równie¿ dostarczaj¹ substancji ochronnych tym osobom, które nie s¹ sk³onne dla w³asnego zdrowia zrezygnowaæ z ulubionych potraw. Szczegó³y odnoœnie produktów otrzymacie Pañstwo pod adresem internetowym: www.nasze-zdrowie.org pod pozycj¹ „ Dieta zgodna z grupa krwi” Vital A – dla grupy A , Vital 0 - dla grupy 0, Vital B - dla grupy B, Vital AB - dla grupy AB

KORZYŒCI WYNIKAJ¥CE ZE STOSOWANIA DIETY ZGODNEJ Z GRUP¥ KRWI ORAZ SUPLEMENTÓW VITAL 1. Tracisz zbêdne kilogramy, gdy¿ twój organizm gwa³townie przestawia siê na eliminowanie ¿ywnoœci Ÿle trawionej lub toksycznej, a przede wszystkim stara siê wyp³ukaæ toksyny. S¹ one odk³adane g³ównie w tkance t³uszczowej, a wiêc proces eliminacji toksyn eliminuje tak¿e t³uszcz.

zaburzenie równowagi hormonalnej, powoduj¹ce zatrzymanie wody w organizmie, zapalenie wyœció³ki przewodu pokarmowego i wiele innych. 3. Unikasz wielu powszechnych wirusów i infekcji 4. Zwalczasz choroby zagra¿aj¹ce ¿yciu, takie jak rak, choroby sercowonaczyniowe, cukrzyca niewydolnoœæ w¹troby. 5. Unikasz wielu czynników, które powoduj¹ gwa³towne pogarszanie stanu komórek i w ten sposób zwalniasz proces starzenia siê. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o skutecznej naturalnej metodzie leczenia suplementami tej i innych chorób, zapraszam na stronê poœwiêcon¹ temu tematowi www.nasze-zdrowie.org lub konsultacje telefoniczne.

Ma³gorzata Szyd³owska Konsultant i Niezale¿ny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

2. Zabezpieczasz siê przed takimi dolegliwoœciami jak: zaburzenia procesu trawiennego, powoduj¹cego wzdêcia, zwolnienie tempa przemiany materii, os³abienie procesu produkcji insuliny,

15


Poezja majowa

Bezdomny... Zbiera to, czego inni już nie potrzebują. Szuka skarbów tam, gdzie każdy, szanujący swoje ego, posiadacz zadartego wysoko nosa, brzydziłby się wetknąć najmniejszego palca u ręki, nawet w rękawiczce. Ale on nie posiada w umyśle szufladki na myśli o bakteriach, zarazkach czy chorobach przenoszonych przez dotyk. Nie posiada tej cholernej szuflady pełnej obsesji i panicznego strachu przed pozostawionym odciskiem palca obcego na głupiej puszce. A może on po prostu ją wyrzucił? Ot, tak wysunął i wyrzucił cały bałagan mieszczący się w kilku drewnianych ściankach. Przynajmniej ma teraz znacznie więcej miejsca na rozważanie o rzeczach wzniosłych i najważniejszych. A może jest kolekcjonerem ludzkich twarzy? Twarzy, na które warto zwrócić uwagę, a już na pewno takich, które trzeba zapamiętać. Czy my, bojący się kichnięcia drugiego

człowieka, potrafimy pielęgnować ogródek kwitnących niczym róże, pozytywnych myśli o innych istotach ludzkich? Przecież my nawet nie mamy czasu, żeby uśmiechnąć się do rodzonego brata, a co dopiero zauważyć nieznajomą osobę na ulicy. Pił coś ciepłego. Kawę, herbatę, a może wodę... Opierał delikatnie opuszki palców o białą filiżankę - osobisty, mały kaloryferek... Pewnie zapomniał już, jak reaguje jego ciało na ciepło. Obok niego stał kosz na kółkach z supermarketu. Czy ja też potrafiłabym zmieścić cały swój dorobek życia pomiędzy metalowymi rurkami?

„Wszystko jest poezj¹, ka¿dy jest poet¹” (Edward Stachura) - w myœl tej sentencji, zachêcamy Was, drodzy Czytelnicy do lektury i nadsy³ania w³asnych utworów. Z pewnoœci¹ znajd¹ siê wœród Was tacy, którzy skrzêtnie chowaj¹ swoj¹ twórczoœæ do szuflady. Myœl¹c o takich w³aœnie osobach, oddajemy w Wasze rêce poni¿szy dzia³ poetycki. Wszystkich zainteresowanych publikacj¹ prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@magazynlokalny.co.uk

SpóŸniony poci¹g Nigdy ju¿ nie przyjedzie Na czas Naiwne æmy Zawsze bêd¹ po¿¹daæ Œmiertelnego ¿aru

Nie obchodzi mnie to, w jaki sposób stał się zapuszczonym człowiekiem, chodzącym w brudnych, poszarpanych łachmanach. Ja widzę w nim kogoś, komu warto poświęcić kilka sekund, kilka spojrzeń, kilka paciorków różańca... bo szanuję go bardziej niż to całe piękne i zawsze idealne społeczeństwo.

Trzecia pora roku Znów przybiegnie wyssaæ zieleñ z³ot¹ ró¿d¿k¹ równowagi

Aneta Adamczyk

Ale ja Wcale nie muszê Otwieraæ oczu o tej samej porze

Liwia Klich, 2004r.

***************************

Czym jesteœ?

Odlecieæ

Coœ

Poranna bryza, Rozwiewa moje w³osy. Stojê na tarasie wpatrzona, We wschodz¹cego s³oñca oczy.

Mam takie coœ. Takie ma³e coœ. Takie kruche coœ. Takie kolorowe coœ.

Zapach leœnego powietrza, Pieœci s³odko mój nos. A ta, zieleñ w oko³o Sprawia, ¿e czujê siê jak odlatuj¹cy kos.

Mam takie coœ. Coœ, co przywo³uje wspomnienia. Wspomnienia fal, piasku, bryzy. Wspomnienie morza.

Chcia³abym, polecieæ Do chmur, a¿ do nieba. Dotkn¹æ s³oñca Z³otego promienia.

Przy³ó¿ to coœ do ucha I s³uchaj. S³yszysz? Twoje ma³e morze, Na wyci¹gniêcie rêki.

Chcia³abym, siê wzbiæ W niebo, wysoko. Poczuæ, to uczucie, Gdy wszystko, z góry widzi moje oko.

Tylko wystarczy mieæ takie coœ. Takie ma³e coœ. Takie kruche coœ. Takie piêkne coœ.

I tak jak ptak, Odlecieæ st¹d, Do miejsca, które ja, Nazywam, “dom”.

Kornelia Kaczyñska, 14 lat

Kornelia Kaczyñska, 14 lat

Jesteœ królem w koronie liœciastej. Drewnianym cia³em tañczysz na wietrze, Czas ¿³obi zmarszczki w korowej skórze, Która pos³u¿y d³ugo Ci jeszcze... Jesteœ mocarzem o wiotkich d³oniach Z tysi¹cem papilarnych linii, Lecz która z nich ¿ycia - wie tylko Ziemia - Ona co jesieñ ³¹czy siê z nimi. Cierpliwie milcz¹ce wrastasz w codziennoœæ Dla tych, co Ciê mijaj¹ tu od lat, A przecie¿ taka w Tobie zmiennoœæ, A przecie¿ Ty podpierasz œwiat... I kwitniesz co roku dzieciêcym œmiechem, Szeptem wieczornych wyznañ kochanków, Kwitniesz te¿ czasem samotnym cz³owiekiem, Co towarzyszy³ Ci o poranku. Wiêc jesteœ ksiêg¹ wielu pokoleñ? Stra¿nikiem ciszy i natchnieniem, Pokarmem, powietrzem, fragmentem domu... Wrastasz od wieków w nasze istnienie. Liwia Klich, 2006r.

16

17

Liwia Klich


18

19


„Uczmy siê samorz¹dnoœci” Do najwa¿niejszych lokalnych wydarzeñ politycznych ubieg³ego miesi¹ca z pewnoœci¹ nale¿a³o spotkanie Polonii w Luton z jedynym polskim burmistrzem w Wielkiej Brytanii, Stefanem Kasprzykiem. Wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie Active Polish Community 19 kwietnia mia³o byæ te¿ okazj¹ do dyskusji na temat aktywnoœci Polaków na Wyspach. Oprócz burmistrza Islington, Stefana Kasprzyka, wziêli w nim udzia³ radni z Luton, Londynu oraz lokalni kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W s³owach skierowanych do obecnych Cllr Stefan Kasprzyk mówi³ sporo o w³¹czaniu siê Polaków w ¿ycie spo³eczne, a przede wszystkim o aktywnoœci wyborczej. Jak podkreœla³, aby g³os i sprawy Polonii by³y brane pod uwagê, Polacy musz¹ zaistnieæ na listach wyborczych oraz zarejestrowaæ siê w brytyjskim systemie

CIEKA WOS TKI CIEKAW Zamiast dawać na tacę, wyślij wiadomość tekstową Kościół w Finlandii przymierza się właśnie do wprowadzenia specjalnego udogodnienia dla wszystkich wiernych, którzy chcieliby wspomóc działalność danej parafii. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to już wkrótce każdy członek wspólnoty będzie mógł przeznaczyć ofiarę, wysyłając SMS-a pod właściwy numer. Aby uruchomić usługę “elektronicznej tacy”, konieczne będą jednak zmiany w prawie. Obecne zapisy nie przewidują bowiem wspierania działalności kościołów za pomocą takich metod. Matti Pikkarainen - przedstawiciel tamtejszego Kościoła już zapowiedział podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia odpowiednich reform.

wyborczym. Burmistrz Islington mówi³ równie¿ o prawach Polaków do benefitów – wg radnego nie s¹ one jedynie darem, czy przywilejem, ale nale¿¹ siê obywatelom polskim, jako cz³onkom wspólnot europejskich. Goœciem spotkania by³ równie¿ Maciej Psyk promuj¹cy kampaniê „Polacy g³osuj¹”. Zachêca³ on Polaków w UK do aktywnego udzia³u i rejestracji wyborczej w zwi¹zku z nadchodz¹cymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, 4 czerwca. Ostateczny termin zg³oszenia mija ju¿ 19 maja. Przy okazji rejestracji warto wspomnieæ, ¿e ma ona nie tylko wymiar spo³eczny, ale tak¿e bardzo praktyczny. Wpis na formularzu rejestracyjnym podnosi wiarygodnoœæ w oczach kredytodawców, co mo¿e znacznie pomóc podczas zakupów na raty oraz starania siê o po¿yczkê.

Najdłuższy piłkarski mecz w historii Drużyny Bristol Academy i Leeds Badgers postanowiły zmierzyć się z wynoszącym ponad 33 godziny rekordem jeśli chodzi o długość rozgrywania piłkarskiego spotkania, Anglikom udało się - grali o trzy godziny dłużej. Gratulujemy wytrwałości i z kronikarskiego obowiązku podajmy tylko, że Leeds wygrało 285:255. Troskliwa matka 73-letnia Austriaczka stanęła przed sądem za to, że zbyt często telefonowała do swojego syna. Prześladowania trwały od ponad dwóch lat. W tym czasie, kobieta potrafiła dzwonić do synka nawet 49 razy dziennie. Austriacki sąd nie znalazł okoliczności łagodzących i za nękanie potomka ukarał kobietę grzywną w wysokości 360 euro. “Chciałam tylko z nim porozmawiać.” - powiedziała w sądzie kobieta. Jak donoszą media, pozew został wniesiony przez syna kobiety. Źródło: Reuters

Pisz¹c o spotkaniu zorganizowanym przez Active Polish Community trudno przemilczeæ zatrwa¿aj¹co nisk¹ frekwencjê. Przyby³e osoby, poza organizatorami oraz zaproszonymi goœæmi, mo¿na by³o wyliczyæ na palcach jednej rêki... Sk¹d taki brak zainteresowania ze strony mieszkañców Luton? Trudno powiedzieæ. Sam temat spotkania, zachêcaj¹cy do aktywnoœci na polu spo³ecznym, niejako obna¿y³ to, co mo¿na by³o zaobserwowaæ na sali podczas spotkania. Pustki z pewnoœci¹ da³y do myœlenia samorz¹dowcom. Myœlê sobie, ¿e krótk¹ relacjê ze spotkania warto zakoñczyæ wiêc sporym znakiem zapytania... Czy Polakom w Luton rzeczywiœcie brak si³ i determinacji w walce o swoje w³asne interesy?

Opracowali: Izabela Malc i Przemek Staniszewski

Zawał w trakcie porodu 38-letnia Brytyjka doznała poważnych problemów z sercem w trakcie porodu. W trakcie zabiegu cesarskiego cięcia, lekarze stwierdzili niewydolność serca u kobiety i uznali, że konieczna będzie natychmiastowa operacja. Zgodnie z opinią lekarzy, 38-latka miała tylko 7 procent szans na przeżycie. Kobieta wyszła cało z opresji, a na świat przyszła para zdrowych bliźniaków. Źródło: The Daily Mail Rozwód przez komórkę Telefony komórkowe znalazły nowe zastosowanie. Teraz za ich pomocą można wziąć rozwód. Mieszkaniec Arabii Saudyjskiej wysłał do swojej żony wiadomość tekstową, za pomocą której poinformował ją, że nie chce być z nią dłużej w związku. Zgodnie z prawem obowiązującym w Arabii Saudyjskiej mężczyzna może się rozwieść z kobietą, trzykrotnie wypowiadając formułę: “Biorę z tobą rozwód”. Źródło: The Daily Telegraph

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? www.inti-group.co.uk info@inti-group.co.uk 20

21


Z dziennika emigrantki... Byæ albo nie byæ, to nie tylko dylemat Hamleta, ale równie¿ sporej czêœci naszych rodaków, a wszystko za spraw¹ kryzysu.

Gdzieœ w Anglii, 12 marca, godzina 7.30. Grupa ludzi t³oczy siê pod siedzib¹ agencji X, w nadziei ,¿e dzisiaj uda im siê dostaæ do busa i pojechaæ do pracy. Szanse s¹ marne, bowiem wszystko zazwyczaj le¿y nie w rêkach, lecz oczach kierowcy, któr y, broñ Bo¿e, nie zagl¹da w wiêkszoœci Polakom w zêby, ale dok³adnie filtruje ich swym wzrokiem. Jeœli ktoœ dostanie sw¹ wymarzon¹ miejscówkê w samochodzie, to i tak nie jest jednoznaczne, ¿e dziœ ma szczêœcie! Dopiero zaczn¹ siê schody, bêdzie trzeba wyegzekwowaæ zapracowane pieni¹dze, czêsto ciê¿ko, wystaj¹c pod agencj¹, wykonuj¹c setki telefonów, przypominaj¹c o swym istnieniu, ¿eby nie przepaœæ w rejestrze. Wprawdzie s¹ to niedu¿e pieni¹dze, ale uczciwie zarobione, to najbardziej boli, kiedy musimy upominaæ siê o swoje. Pomimo takich praktyk stosowanych przez agencjê X, nadal ka¿dego ranka wyrastaj¹ kolejki, w których stoj¹, drepcz¹ chêtni od zaraz do pracy, naiwni? Byæ mo¿e, ale wci¹¿ przepe³nieni nadziej¹, ¿e tym razem siê uda?! Niedaleko naszej ulicy, 16 marca, godzina 16.24. Polski sklep, jakich wiele, które ostatnio wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu, coraz wiêksza konkurencja na tym skrawku r ynku, motywuje sklepikar zy do oferowania swym klientom coraz bardziej chodliwych towarów, które umilaj¹ ¿ycie kulinarne rodaków, ale równie¿ dbaj¹ o doskonalenie umiejêtnoœci czytania, no mo¿e nie literatury piêknej, ale tekstów u¿ytkowych.

22

Jak zwykle w sklepie robi siê t³ocznie, w lokalu króluje soczysta polszczyzna, ale podobnie gwarnie jest przed sklepem, a dok³adniej przed oknem wystawowym, skrzêtnie zalepionym og³oszeniami ró¿nej treœci. Wiêkszoœæ to oferty wynajmu mieszkañ, ale jest te¿ kilka us³ugowych, fryzjer, korepetycje z jêzyka angielskiego, niestety najmniej tych po¿¹danych, czyli propozycji pracy, tych wypatruje t³umik zdesperowanych. Bardzo czêsto tu¿ pod sklepow¹ œcian¹ p³aczu mo¿na skonfrontowaæ og³oszenia, s¹ stali czytelnicy, bywalcy, znawcy wszelakich tematów. Ca³e szczêœcie, ¿e s¹ jeszcze ¿yczliwi ludzie… Tu¿ pod Londynem, zwyk³e miasteczko, Budynek Councilu, godzina 13.20. Zakrêcona kolejka do recepcji, ka¿dy dzier¿y w rêkach plik dokumentów, stertê form, ogólny spokój i senna atmosfera pozwalaj¹ jakoœ przetrwaæ, poza tym w powietrzu wyczuwalna jest nadzieja, na pozytywne za³atwienie sprawy, pr zecie¿ wszyscy s¹ tacy mili, us³u¿ni, opanowani.

wypatr zyæ Polaków, Rosjan, a w³aœciwie obywateli w³adaj¹cych jêzykiem podobnym do rosyjskiego, S³owaków, Czechów, a tak¿e spor¹ grupê przybyszy z trzeciego œwiata. Jednak nad tymi wszystkimi narodowoœciami niepodwa¿alnie góruj¹ obywatele z Pakistanu i Indii, którzy najliczniej okupuj¹ dostêp do urzêdników w asyœcie swych pociech, mê¿ów, ciotek i wujów, gremialnie nawiedzaj¹ nie tylko sklepy, ale równie¿ i siedziby wszelakiej w³adzy. Sobota, Centrum, pub - jeden z niewielu, jakie jeszcze istniej¹, Transmisja meczu, to chyba najlepsza okazja, ¿eby spêdziæ razem wolny czas i wypiæ na przyk³ad polskie piwo, które jest dostêpne w prawie ka¿dym pubie. Nie tylko sport przykuwa uwagê biesiadników, gor¹cy temat numer jeden – co zrobiæ? Wracaæ czy zostaæ? Przed takim wyborem stan¹³ Zbyszek, Maciek i Jarek, ale nastêpni koledzy coraz g³êbiej zastanawiaj¹ siê nad swoj¹ przysz³oœci¹. Z prac¹ krucho, lada dzieñ mo¿e siê skoñczyæ, a rodziny z utêsknieniem czekaj¹ na wieœci, b¹dŸ co b¹dŸ chodzi o jutro ¿on, dzieci, rodziców. Nawet mecz nie jest w stanie odwróciæ uwagi od ¿yciowych dylematów, a przecie¿ by³o tak kolorowo… Znoœna praca, mo¿liwoœæ dorobienia, kalendar z zape³niony kolejnymi holiday’ami, weekendowe telefony, odwiedziny rodziny i bezpieczne, pe³ne konto - ¿elazna rezerwa, która teraz kruszeje jak lód.

Marta Wawryszuk

Recesja, chyba najgorêtszy temat ostatnich czasów, zjawisko, a mo¿e bardziej przekleñstwo, zmora, która dopada naszych najbli¿szych, znajomych, s¹siadów i w koñcu nas, Polaków i przybyszy z innych rejonów, mieszcz¹cych siê kiedyœ za ¿elazn¹ kurtyn¹. O tym, ¿e nasi rodacy siê dwoj¹ i troj¹, ¿eby znaleŸæ jak¹kolwiek pracê i utrzymaæ j¹ kr¹¿¹ nie tylko mity i opowieœci dziwnej treœci, ale równie¿ media serwuj¹ takie newsy. Wiadomo, jak Polak chce to i potrafi, ale okazuje siê, ¿e nie zawsze ta dewiza zwiastuje sukces, wystarczy rozejrzeæ siê dooko³a. Dziej¹ siê dziwne rzeczy, panuje ogólny zamêt, powiew grozy kolejnych dni bez pespektywy znalezienia czegokolwiek spêdza sen z powiek licznym pr zybyszom ze wschodnio po³udniowych rejonów Europy.

Wiêkszoœæ petentów, to obcokrajowcy, ubiegaj¹cy siê o ró¿norakie formy dofinansowania, którzy znaleŸli siê w sytuacji nie do pozazdroszczenia, najczêœciej utracili pracê. Wœród ró¿nonarodowej kolejki mo¿na

Dla Zbyszka, Maæka i Jarka koñczy siê spokojny czas, wype³niony prac¹, têsknot¹, marzeniami o nastêpnej wizycie w Polsce, w rodzinnym domu. Swoje smutki zalewaj¹ polskim piwem, przy nim pozornie œwiat wygl¹da inaczej, jest przychylniejszy, ale na jak d³ugo?

A pytanie wci¹¿ dudni w g³owie, „ Byæ albo nie byæ ?”, Mo¿e na d³ugi czas pozostanie bez odpowiedzi. Wybór nale¿y do nas, bowiem ka¿dy jest kowalem swego losu, nara¿onego na recesje, depresje i inne schorzenia dwudziestego pierwszego wieku.

Roma Kozar

23


Trophy Cup dla Luton Town FC Niew¹tpliwie, zdobycie Johnstone’s Paint Trophy przez Luton Town FC jest wydarzeniem sportowym ostatniego miesi¹ca, jeœli nie dwóch ostatnich dekad. Zespó³ broni¹cy siê przed degradacja do Conference, po pe³nym dramaturgii pojedynku ze Scunthorpe, wygra³ spotkanie na stadionie Wembley 3-2. Na ostateczny wynik, licznie zgromadzeni kibice obu dru¿yn musieli czekaæ a¿ 120 minut. Podopieczni Micka Harforda niezbyt udanie ropoczęli to spotkanie. Już w 14 minucie ponad 55, 000 kibiców zgromadzonych na stadionie-legendzie oglądało pierwszą bramkę. Jednak to fani Scunthorpe mieli powody do radości, kiedy to Gary Hooper strzałem w długi dolny róg pokonał bramkarza Luton Town Deana Brilla, a Paul Hayes sprytnym podaniem zanotował asystę. 39.000, kibiców, którzy przyjechali z Luton, nie tak sobie wyobrażało początek tego spotkania. Przez pierwsze 30 minut to piłkarze Scnthorpe, klubu aspirującego o grę w League One w przyszłym sezonie, mieli optyczna przewagę i stwarzali więcej sytuacji pod bramka LTFC. Nadzieje kibiców z Luton odżyły na nowo, kiedy w 32 minucie po dośrodkowaniu Toma Craddocka piłkę do siatki ładnym uderzeniem głową skierował Chris Martin. W tym momencie mecz nabrał tempa, jednak do końca pierwszej połowy, rezultat pozostał bez zmian i piłkarze obu drużyn schodzili do szatni przy wyniku 1-1. Co się działo w szatni Luton Town w czasie przerwy, pewnie na zawsze pozostanie pomiędzy zawodnikami a trenerem. Cokolwiek by to nie było manager Micek Harford miał powody do zadowolenia, kiedy jego podopieczni wyraźnie podbudowani rozpoczęli drugą połowę z wielkim animuszem. Chris Martin, strzelec bramki dla The Hatters, mógł podwyższyć na 2-1, kiedy to znalazł się w znakomitej sytuacji po podaniu głową Jarvisa, strzałem z woleja posłał piłkę ponad bramkę. W międzyczasie Scunthorpe kontynuowało ataki na bramkę Brilla. Najpierw Pearce minimalnie przestrzelił po rozegraniu z rzutu rożnego, po czym Kevin Nicholls genialnie zblokował uderzenie Lansbury’ego. Przewaga The Iron rosła z minuty na minutę, jednak atak pozycyjny w obrębie pola karnego Luton Town FC nie przynosił pożądanego rezultatu w postaci bramki. Stare piłkarskie porzekadło mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Nie inaczej było i tym razem, kiedy w siedemdziesiątej minucie meczu, po przejęciu piłki na własnej połowie, świetne podanie, tuż przed pole karne Scunthorpe, otrzymał Craddock, który przyjął futbolówkę klatką piersiową i soczystym strzałem z półwoleja pokonał bezradnego w tej sytuacji bramkarza The Irons, Joe Murphy’ego. Na trybunach stutysięcznego Wembley, na dobre rozpoczęła się zabawa fanów The Hatters,

24

ale Scunthorpe nie chciało łatwo oddać wygranej i przy coraz głośniejszym aplauzie swoich kibiców rozpoczęło pogoń z czasem, co zaowocowało strzałem Lansbury’ego z sześciu metrów, po którym, ku zawodzie kibiców The Iron, piłka trafiła w poprzeczkę. Na zegarze była 88. minuta meczu. Wrzawa i śpiewy w sektorze zajmowanym przez kibiców Luton Town FC nie pozostawiały nikomu wątpliwości, kto dziś wyjedzie z Londynu z Pucharem. Jednak, dopóki piłka w grze...Fetę fanów LTFC niespodziewanie zakończył McCann strzałem z pierwszej piłki w górny narożnik bramki strzeżonej przez Brilla. O losie finału zdecydować miała więc dogrywka, jako że do końca regulaminowych dziewięćdziesięciu minut, żadnej z drużyn nie udało się rozstrzygnąć spotkania na swoją korzyść. Pierwszą część dogrywki mocnym akcentem rozpoczęli piłkarze Scunthorpe. Strzelec pierwszej bramki, Hooper, nie zdołał jednak czysto uderzyć piłki. W odpowiedzi na ten atak, wprowadzony pod koniec drugiej połowy Francuz Claude Gnakpa, oddal strzał na bramkę Joe Murphy’ego, który został umiejętnie zblokowany przez Davida Mirfina. Chwile później było już 3-2.Dlugie podanie Keith’a Keana’a do wysuniętego Gnakpy który

nie zmarnował wymarzonej okazji na strzelenie zwycięskiego gola, świetnym lobem nie dał szans bramkarzowi The Irons. Gol Gnakpy dał The Hatters upragnione zwycięstwo. Do końca regulaminowego czasu niewiele się już wydarzyło i na tablicy pozostał wynik 3-2 dla Luton Town FC. Wszyscy gratulujemy sukcesu i życzymy jak najlepszych wyników w przyszłości. Luton: Brill, Asafu-Adjaye, Pilkington, Spillane, Emanuel, Keane, Nicholls, Hall, Jarvis (Parkin 117), Martin, Craddock (Gnakpa 85) Ławka rez: Button, Davis, Roper Kartki: Nicholls,Martin Bramki: Martin 32 min; Craddock 70 min; Gnakpa 95 min. Scunthorpe: Murphy, Byrne, Pearce (Wright 85), Mirfin, Williams, Sparrow (Woolford 77), Lansbury, McCann, Hurst (Togwell 63), Hooper, Hayes Ławka rez. : Lillis, May Kartki: Wright Bramki: Hooper 14 min; McCann 88 min Widzów: 55,378 Sędzia: Phil Crossley Karol Podsiedlak

25


æ Czeœ

dzie

ciak

i !! !

PSIE I KOCIE FIGLE–MIGLE

Jestem DAISY

Jestem BETSY

Jestem SARAH

Kochane dzieci! Mamy nadzieję, że pamiętacie jeszcze Betsy, Deisy i Sarę oraz ich przygody z labiryntem? Ciekawe, komu z Was udało się ostatnio znaleźć wyjście z labiryntu? Jeżeli komuś się nie powiodło, to naprawdę nie ma się czym martwić, bo mamy dla Was następną niespodziankę, ale najpierw posłuchajcie gdzie dzisiaj baraszkowały nasze kociaczko -psiaczko - zwierzaczki. Sarah: Wpadłam na wspaniały pomysł! Betsy: Oj! Ja się boję troszkę tych twoich pomysłów! Daisy: a ja bardzo lubię pomysły szczególnie te kolorowe! Sarah: nie ma kolorowych pomysłów! Daisy: a jakie? Sarah: no na przykład fajne albo złe Betsy: cicho już bądźcie i powiedz lepiej jaki to pomysł bo mi nudno Sarah: niedaleko naszego domku jest piękna, zielona polana Daisy: a czym jest polana? może jakimś soczkiem? A może mleczkiem? Sarah: Oj Daisy, Daisy! Czy ty naprawdę nie wiesz co to jest p o l a n a? Betsy: ja wiem, ja ja!!! To taka zielona łączka w lesie! Daisy: no to biegnijmy tam! Kiedy zwierzątka dobiegły już na polanę zobaczyły widok, który ich zachwycił. Sarah: jak tu kolorowo! Ile tu kwiatków! no i jaka ta trawka mięciutka Betsy: jak tu pięknie pachnie od tych kwiatków i zielonej trawki Sarah: słuchajcie ja słyszę jakiś szmer? Daisy: a ja widzę coś za tym krzaczkiem malin! Betsy: tam ktoś jest! Wychodź zza tego krzaka! I nagle zza krzaczka malin wyszedł skrzat polny - cześć wam, jestem polnym malinowym skrzatem i chętnie się z wami pobawię Daisy: to super, bo my lubimy się bawić! Sarah: no to bawmy się w berka Betsy: więc ruszajmy do zabawy, huraaaa!

Dzieci! Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda roześmiana twarz skrzata, to połączcie kropeczki na obrazku. Powodzenia!

26

KO LO R O W Y WIOSENNY STYL Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê do nas coraz to cieplejsze dni i wiêcej s³oñca. Walentynki ju¿ dawno za nami, ale nastrój romantyczny bêdzie nam towarzyszy³ ca³y okres wiosenno-letni. Tym razem koncentrujemy siê na sukienkach i stylach, które wracaj¹ do nas. Nie ma nic bardziej podkreœlaj¹cego kobiecoœæ ni¿ sukienka. Dzisiaj mamy tak du¿y wybór, ¿e mo¿emy dopasowaæ sukienki do wieku, okazji, figury, pory roku, a nawet humoru. Na wiosnê-lato bêdzie nosiæ siê kolorowe sukienki z lekkich materia³ów, które w tym sezonie akcentuj¹ taliê i pokazuj¹ ³ydkê, ale o tych d³ugich te¿ nie zapominamy. Najmodniejsze to pe³ne drapowañ, zagnieceñ i marszczeñ o skomplikowanym kroju albo te, na których nie dziejê siê nic. S¹ to sukienki asymetryczne, noszone na jedno ramiê oraz te dziergane na szyde³ku, haftowane. Modna jest kilkuwarstwowoœæ gdzie wierzchni¹ warstwê stanowi koronka lub delikatny materia³ który sprawia wra¿enie delikatnej mgie³ki. Kolorowe kwiaty, które co roku powracaj¹ co raz to wiêkszymi krokami. Powinny byæ one du¿e, soczyste i przykuwaj¹ce uwagê. Nie zapominajmy równie¿ o kratce, która ponownie wraca do ³ask. Trochê w stylu ‘’country’’, ale przede wszystkim wdziêcznie i dziewczêco. Kraciasta koszula w po³¹czeniu z wytartymi d¿insami wygl¹da super. Wiosna-lato bêdzie sezonem. kiedy same swoj¹ garderob¹ bêdziemy kszta³towaæ swoj¹ sylwetkê, a przede wszystkim taliê, któr¹ bêdziemy mog³y ukryæ (tzw. sukienki bez talii).Projektanci daj¹ nam w tym sezonie mo¿liwoœæ pokazania tego, co natura da³a nam najlepszego a ukrycia tego, czego nie chcemy pokazaæ. Wróci³ styl marynarski. Jest modne wszystko to, co w paski, a tak¿e spodnie z wysok¹ tali¹. Jest to absolutny hit sezonu wiosna-lato. Czyli to, co kochaj¹ elegantki z Saint-Tropez. Paski, morskie motywy i szerokie nogawki to wszystko cechujê modê marynarsk¹. Dla odwa¿niejszych proponujê paski w kolorze czerwieni, a dla mniej odwa¿nych granat. A do tego na pewno p³ócienna torba i buty na wysokich platformach. Sukienki, spodnie, spódnice wszystko powinny uzupe³niaæ kolorowe dodatki typu: kolczyki, kolorowe torby, bransoletki, lakierowane paski, kolorowe apaszki.

CIEKAWOSTKI ŒWIATA MODY W Warszawie, 4 kwietnia, odby³ siê fina³ TRZECICH MISTRZOSTW POLSKI W ROBIENIU ZAKUPÓW. Wœród uczestników przewa¿a³y panie, choæ mê¿czyzn te¿ nie zabrak³o. Ka¿dy z uczestników mia³ 60 minut na wydanie 3 tys z³. Do walki w finale stanê³o 18 uczestników wy³onionych w eliminacjach, które wczeœniej odby³y siê we Wroc³awiu, Krakowie, Gdañsku, £odzi. Zwyciêzca dosta³ 20 tys z³.

ZNANI W BRAN¯Y Maciej Zieñ ur.1979 r. w Lublinie. Ju¿ jako m³ody ch³opak interesowa³ siê mod¹. Swoj¹ pasjê rozwija³ w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Zadebiutowa³ w bran¿y w 2000 roku. Stworzy³ bardzo siln¹ markê, która kojarzy siê z luksusem i elegancj¹. By³ autorem strojów sylwestrowych dla prezenterek TVP2. Klienci Zienia to m.in. Justyna Steczkowska, Gra¿yna Torbicka, Monika Richardson, Aneta Krêglicka, Ilona Felicjañska, Ma³gorzata Ko¿uchowska i wiele innych znanych twarzy. Jego projektami zachwyci³a siê francuska gwiazda Patricia Kass oraz osobista stylistka Madonny Victoria Fernandez. First Class to pierwszy sklep projektanta. Mo¿na tam znaleŸæ odzie¿ damsk¹ i mêsk¹ w ró¿nych stylach. To idealne miejsce dla osób ceni¹cych indywidualnoœæ. Barbara Bednarczyk

27


Posty z forum portalu

www.wLuton.net Przedstawiamy kolejny w¹tek poruszony przez internautów portalu informacyjnego www.wLuton.net. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zawarte w nim rady czy opinie zaciekawi¹ sw¹ form¹ lub przydadz¹ siê w sensie praktycznym naszym czytelnikom. Zapraszamy do uczestnictwa i wypowiedzi na ³amach forum. Z internetowymi pozdrowieniami Redakcja Portalu wLuton.net

Kasienka: Dla urz¹dzaj¹cych dom/stancjê oraz mi³oœników antyków i rzeczy nietuzinkowych polecam car booty. Mo¿na tam kupiæ tanio czasem œwietne rzeczy. Ludzie wystawiaj¹ tam przede wszystkim u¿ywane przedmioty. Mo¿na znaleŸæ du¿o rzeczy dla dzieci, ró¿ne drobiazgi do upiêkszenia domu, elektronikê itp. Dziœ by³am na car boocie pierwszy raz. Nie kupi³am du¿o, mimo, ¿e uwielbiam zakupy, ale myœlê, ¿e je¿d¿¹c, czêsto mo¿na trafiæ na prawdziwe okazje! Kupi³am klosz na lampê sufitow¹, piêkny, materia³owy w frêdzelkami. Cena: 20 pensów!!! Tak, pensów! Kupi³am te¿ wysadzan¹ kamieniami kolorowymi bransoletkê za 50p. Poza zakupami mo¿na odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem. Car booty s¹ wystawiane na wielkich przestrzeniach, zielona trawka, zrelaksowani ludzie przybywaj¹ ca³ymi rodzinami, pieski i w ogóle :) sympatycznie. Nie pamiêtam miejscowoœci, chyba Puloxhill, ale wykaz car bootów mo¿na znaleŸæ tu: http://www.carbootjunction.com/ —> find a car BOOT

Katka: Uwielbiam car booty - i faktycznie mo¿na kupiæ sporo rzeczy za grosze. Mo¿na kupiæ tam wszystko. Jest sporo nowych rzeczy, a s¹ te¿ unikatowe rzeczy u¿ywane. Ja swojemu dziecku ma³o kiedy kupuje nowe zabawki. Po jakimœ czasie stwierdzi³am, ¿e to po prostu nie ma sensu. Kupiê jej cos nowego, co trzepnie mnie nieŸle po kieszeni, a ona siê pobawi tym tydzieñ, góra dwa... Zatem kupuje jej zabawki u¿ywane, mniej wydam, dziecko i tak siê cieszy... A jak pójdzie zabawka po tygodniu w k¹t, mniej mi ¿al wydanych pieniêdzy :)

28

PanKracy: Ja siê na pewnym etapie zrazi³em do car bootów, bo stwierdzi³em, ¿e ilekroæ czegoœ szukam, to akurat tego dnia na ¿adnym tego nie maj¹. Straci³ cz³owiek masê czasu i paliwa i nic, a na dodatek tydzieñ póŸniej dowiaduje siê od kumpla, ¿e w³aœnie dzisiaj to widzia³ za grosze. Uwa¿am, ¿e jest to œwietny sposób na spêdzenie czasu na œwie¿ym powietrzu i ewentualnie kupienie czegoœ za grosze, ale raczej nie poleca³bym tego komuœ, kto szuka konkretnej rzeczy i chce zaoszczêdziæ, bo to czy na tym dobrze wyjdzie to kwestia szczêœcia :(

monia: To musisz jechaæ nie zak³adaj¹c ¿e czegoœ szukasz i wtedy znajdziesz. Kurcze, ja miewam podobnie i te¿ mnie to rozbraja, ale...Tak czy inaczej one s¹ potrzebne i s³u¿¹ fajnej zabawie!

PanKracy: Pewnie Moniu - jest to prawdziwa kopalnia skarbów i pomimo, ¿e nie znalaz³em tego, czego szuka³em, to i tak przywioz³em pó³ baga¿nika ‘rozmaitoœci o w¹tpliwej przydatnoœci’, a wyda³em raptem 10 funtów ;) (miêdzy innymi strzeli³em sobie komplet do Martini, którego nie pijê, ale by³ bardzo ³adny i kosztowa³ 50 pensów, oraz miniwie¿ê Panasonica za 5 funtów, która s³u¿y³a mi przez prawie rok, a¿ upomnia³a siê o ni¹ przyroda :) Chodzi mi tylko o to, ¿e jeœli ktoœ poluje na, powiedzmy, telewizor, to s¹ ³atwiejsze sposoby znalezienia czegoœ w przystêpnej cenie.

monia: Pisz dalej, bo to interesuj¹ce z tym telewizorkiem. W³aœnie takiego czegoœ szuka teraz moja przyjació³ka, a ja szczerze to nie bardzo wiem, jak jej pomóc. Coœ ma³ego do sypialni...Gdzie szukaæ?

PanKracy: A co oznacza w dzisiejszych czasach “ma³y” telewizor? ;) Bo jeœli nadal przek¹tna 16", to tego na car bootach trochê widzia³em, ale i tak warto sprawdziæ, np: http://luton.gumtree.com/ Tudzie¿ w sklepach z u¿ywanym/ uszkodzonym towarem. Jest taki miêdzy innymi na Leagrave. Kupi³em tam rok temu pralkê z “odrzutu” za nieco ponad pó³ wartoœci rynkowej i jedyne, co jej doskwiera³o to kilka rys na przednim panelu. Dali mi roczn¹ gwarancjê, ale to chyba zbyteczne, bo feler by³ natury estetycznej, a pralka chodzi bez zarzutu i to dobra pralka jest :) dop³ukuje i ma 1600 obrotów!

aurora: A my urz¹dziliœmy dom dziêki E-bay powiem szczerze zaoszczêdzi³am i nie kupowa³am byle czego...Stylowe mebelki typu Ikea itp. zmywarka, pralko-suszarka, lodówka, piec z p³yt¹ ceramiczn¹...Wszystko jak nowe. Najwiêksza cena wylicytowana, to 150 funtów za naro¿nik ze skóry, reszta do 100 funtów. Jedynie sprzêt RTV kupiliœmy nowy, wiêc za tym siê nie rozgl¹da³am... ;)

monia: Te¿ bardzo lubiê Ikeê, bo ma styl prosty i oszczêdny w formie. To coœ, co lubie najbardziej. Na szczêœcie jest blisko Luton, wiêc nie ma problemu. Jeœli chodzi o zakupy on-line, to fakt, ¿e mo¿na spokojnie siê urz¹dziæ. Tak jak pisze Katte, ceny s¹ przystêpne i ma³o rozczarowañ. A car booty...Jakoœ ostatnio pogoda nie sprzyja³a i naprawdê nie by³o mo¿liwoœci po³a¿enia :)

————————————————————— Za treœæ wypowiedzi internautów redakcja portalu „wLuton.net” ani magazynu „Magazyn Lokalny” nie ponosi odpowiedzialnoœci

29


„Chcemy pokazać Polakom, jak wiele można osiągnąć dzięki determinacji”

Przykład Luton i Dunstable pokazuje, że Polacy, przy odpowiednim zaangażowaniu, potrafią się świetnie zorganizować. Do listy istniejących lokalnych organizacji i stowarzyszeń polonijnych dołączyło w październiku ubiegłego roku Polsih Society przy University of Bedfordshire. O najbliższych planach i wyzwaniach, jakie stoją przed Polish Society rozmawiamy z Marcinem Dudzińskim, odpowiedzialnym za stronę marketingową stowarzyszenia.

W Luton istnieje już kilka organizacji wspomagających Polaków. Czym Polish Society przy University of Bedfordshire różni się od pozostałych? Czy tylko siedzibą? Czy organizacje te nie wchodzą sobie w drogę ? Nie można ze sobą rywalizować w sferze tego typu działalności. Naszym zadaniem jest pomaganie ludziom, którzy chcą z naszej pomocy skorzystać i tylko od nich zależy, którą organizację wybiorą. Każde stowarzyszenie ma swoją specyfikę i coś wyjątkowego do zaoferowania, dlatego zauważam coraz większą potrzebę współpracy między tymi organizacjami. Ze swojej strony Polish Society chce zadbać o rozwój polskiej społeczności w Luton. Otwieramy szkołę językową na uniwersytecie, współorganizujemy targi edukacyjne, wskazujemy drogę i chcemy pokazać Polakom, jak wiele można osiągnąć przy odrobinie determinacji. Stowarzyszenie powstało w ubiegłym roku. Powiedz proszę coś o jego początkach. Co w tym czasie się działo? Jak zmieniało się oblicze stowarzyszenia i w jakim kierunku zmierza Polish Society ? Rzeczywiście jesteśmy jeszcze młodym stowarzyszeniem. Ja dołączyłem do PS-u po kilku miesiącach od jego powstania i mogę z całą pewnością stwierdzić, że nigdy nie widziałem takiego nagromadzenia pozytywnej energii w jednym miejscu. Na początku brakowało nam jeszcze klarownego planu i skupialiśmy się na promocji Polski, zaniedbując tym samym „lokalną Polskę” w Luton. Teraz obraliśmy konkretny kierunek. Działamy dużo efektywniej, a to w dużej mierze zasługa odpowiedniego doboru ludzi. Współpraca z lokalnymi mediami pozwala nam dotrzeć do wielu odbiorców. Poprzez swoją działalność dajemy też możliwość studentom na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w wielu dziedzinach. A jak wygląda wsparcie ze strony uniwersytetu? Jak wypadają Polacy na tle innych stowarzyszeń uniwersyteckich ?

30

Na uniwersytecie jest wiele „papierowych stowarzyszeń”, które poza samym istnieniem nie dają o sobie szczególnie znać. Polish Society jest na ich tle niezwykle aktywne i jako takie zostało zauważone przez uniwersytet. Otrzymujemy od uniwersytetu ogromne wsparcie w przypadku praktycznie każdej formy naszej działalności. Mówi się, że na uniwerku jest obecnie ok. 250 Polaków. Jednak członkami Polish Society jest w zasadzie niewielka grupa. Co jest przyczyna takiego stanu rzeczy ? Jak zamierzacie to poprawić ? „Nasza-klasa” miała 50 członków po kilku miesiącach działalności, ale dali sobie z tym jakoś radę. Nie porównuje PS-u do tego portalu, ale wiem, że po prostu potrzeba nam troszkę więcej czasu. Promujemy PS na wielu płaszczyznach. Poza organizacją koncertów i innych imprez dajemy członkom PS-u możliwość wyjazdów na żagle, szybowce czy paintball. Jak już wcześniej wspomniałem, Polish Society to też świetna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego. Jestem pewien, że wiele osób zechce skorzystać z takiej szansy i przyłączy się do stowarzyszenia. Widzimy już pierwsze oznaki wzrostu zainteresowania. Projekt zmiany w waszym statucie zakłada wprowadzenie punktu pomocy dla Polaków. Jak miałaby on wyglądać? Kto, tak naprawdę, może zostać członkiem, czy uzyskać status gościa PS? Czy trzeba być studentem? Jak już wspomniałem pomoc ma polegać na ułatwieniu wykonywania codziennych czynności. Wiemy, że pokaźna grupa Polaków ma problem z językiem. Dlatego otwieramy szkołę językową, do której zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podszlifować swój angielski. Udzielamy również porad wszystkim tym, którzy chcą studiować na uniwersytecie, ale nie wiedzą jak zacząć. Widzimy ogromny potencjał w naszych rodakach i nie chcemy go zmarnować. Jeśli chodzi o członkostwo to jesteśmy otwarci nie tylko dla studentów, ale na wszystkich, którzy mogą do PS-u wnieść coś swoją osobą. Tacy ludzie mogą otrzymać status „gościa”, który jest niemal równorzędny statusowi „członka”. Pytanie o plany. Oczkiem w głowie ma być szkoła językowa. Skąd taka decyzja, skąd pieniądze, czego można oczekiwać po ofercie takiej szkoły i kto może z niej skorzystać? Jesteśmy już w zaawansowanej fazie prac nad szkołą i projekt powinien ruszyć w czerwcu tego roku. Uniwersytet jest nam przychylny i teraz nadszedł czas na negocjowanie finansów z Borough Council. Projekt szkoły zakłada utworzenie trzech grup na poziomach zaawansowania podstawowym i średniozaawansowanym. Każda grupa ma uczestniczyć w dwóch zajęciach tygodniowo. Nie mogę jeszcze powiedzieć nic konkretnego o kosztach rocznego kursu, ale z pewnością nie

będziemy obciążać domowych budżetów tym bardziej, że nasze czesne będzie w dużej mierze refundowane po zakończeniu kursu. Wprowadzamy czesne nie po to, żeby na szkole zarabiać, ale żeby zmotywować naszych studentów. Do tej pory zdołaliśmy już zebrać nauczycieli i po wstępnych rozmowach zakładam, że poziom nauczania będzie bardzo wysoki. Mówiłeś już o poprzednich akcjach. Jakie są plany stowarzyszenia na chwilę obecną ? Jak sam zauważyłeś poświęcamy dużo uwagi szkole językowej, która jest teraz naszym priorytetem. Poza tym pracujemy nad programami partnerskimi z innymi polskimi stowarzyszeniami. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć od siebie. Dopiero w fazie projektu jest współpraca z organizacjami charytatywnymi i fundacjami w Polsce, ale bardzo chcemy się w taką działalność zaangażować. Wspominasz sporo o partnerstwie, współpracy. Z jakimi organizacjami się kontaktujecie? Z jakimi zamierzacie się kontaktować? W tej chwili prowadzimy rozmowy ze stowarzyszeniem na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną „Patrzmy Sercem”. W planach mamy kongres polskich stowarzyszeń w Londynie pod koniec kwietnia, gdzie będziemy mieli możliwość poznania innych stowarzyszeń i zapoczątkowania współpracy. Dzięki uprzejmości powstającego radia Flash będziemy prowadzić swoją godzinną audycję. Jednym z naszych partnerów jest też sam Uniwersytet, a szkoła językowa da nam możliwość współpracy z Borough Council. Planów i organizacji jest cała lista, ale nie chcę aż tak bardzo wybiegać w przyszłość. Stowarzyszenie ma swoją nową stronę internetową. Co przeciętny mieszkaniec Luton tam znajdzie?

MUZYKA na ¿ywo Luton & Dunstable 7 Maja, godz. 20.00 – Gospel Jazz Evening with Sharlene Hector and guests – Hat Factory koncert fenomenalnej wokalistki Sharlene Hector wraz z Trio Divine Unity, laureatów nagrody The Gospel Star Award. Sharlene znana jest miêdzy innymi z piosenki do reklamy Coca Coli pt. “I wish (I knew how it would feel to be free)”, by³a ona równie¿ g³ówn¹ wokalistk¹ popularnego zespo³u “Basement Jaxx” przez 7 lat. Koncert ten bêdzie prezentacj¹ jej solowego projektu, który osadzony jest g³êboko w jazzowych rytmach po³¹czonych z Soulem i tradycyjnym Gospel. Adres: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tu¿ przy stacji kolejowej) bilety: £8 / £6 concs / £5 NUS 13 Maja, 20.00 – 23.00 - Jazz Jam Session – Hat Factory Popularne Jam session odbywaj¹ce siê co 2 tygodnie w Hat Factory w centrum Luton, to œwietna okazja by us³yszeæ wielu œwietnych muzyków, jak równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszka muzyki blues i funky. Co ka¿dy Jam, nowy prowadz¹cy artysta. Do tej pory piwnica Hat Faktory, w której odbywaj¹ siê jam’y goœci³a takich instrumentalistów jak Chris Mach - saxofon (Level 42), Scott Garland – saxofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Tracey – perkusja (Stan Tracey, Randy Brecker,

Barney Kessell, Bireli Lagrene). Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards – free www.local-news.tv/search/jazz/v356jazz_jam_08 16 Maja, 20.00 - The Soul Corporation w Four Kings (Dunstable) 9-osobowy zespó³ zaprezentuje muzyczne klasyki od soul po rock n roll. bilety: £3 adres: 59 High Street South, Dunstable 20 Maja, 20.00 – 23.00 – HeadJamz – Hat Factory Comiesiêczne rockowe jam session, pozwalaj¹ce indywidualnym muzykom i pocz¹tkuj¹cym zespo³om zaprezentowaæ swój materia³ szerszej publicznoœci. bilety: £2.00 / free z instrumentem 21 Maja, 21.00 – FreshLIVE @ Subclub Students Union (Bedfordshire University) – Vicarage Street koncert w klimatach funky po³¹czony z elementami muzyki elektronicznej i minimal. 22 Maja, 20.30 – Blues Control w Four Kings (Dunstable) Bêdzie mo¿na us³yszeæ covery takich gigantów jak Pink Floyd, Led Zeppelin, The Roosters i wiele innych. Wstêp darmowy, 23 Maja, godz.20:00 – The Donkey’s w The George 2nd indie-rock, wstêp darmowy, adres: George 2nd, Bute St, Luton, LU1 2EY

23 Maja, 21.00 – 02.00 Bustin Loose Hat Factory klimaty lat 70, 80; Jazz, Funk, Soul and Boogie, wyst¹pi¹ prowadz¹cy DJ Perry Louis, Lee Drummond i goœcie specjalni. Podczas imprezy na scenie bêd¹ prezentowaæ swoje umiejêtnoœci tancerze z grupy JazzCotech. Bustin’ Loose to niesamowity kolektyw artystów, którzy udowadniaj¹, ¿e taniec i muzyka Oldskool Jazz/Funk wci¹¿ ¿yje i mo¿na siê przy niej œwietnie bawiæ. Bilety: £6 / £4 NUS 27 Maja, 20.00 – 23.00 - Jazz Jam Session – Hat Factory Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards - free 30 Maja, godz. 20.00 – Von Trapps (indie, rock) - George 2nd, wstêp free 31 Maja, 21.00 - FreshLIVE– DÉJA VU CLUB, 5 Hightown road, Luton. Koncert funkowo acid-jazzowej grupy FreshLIVE Wkrótce w sprzeda¿y uka¿e siê debiutancki album EP Zapraszam na stronê: www.myspace.com/freshchill wstêp: free do 21.00, póŸniej £5 6 Czerwca, godz. 20.00 – The Knockouts (indie rock pop) - w The George 2nd

mariusz@inti-group.co.uk

Przede wszystkim zbiór informacji na temat działalności PS-u. Mam na myśli wszystkie organizowane przez nas imprezy i wyjazdy, w których każdy może wziąć udział. Poza tym udostępnimy pomoce do nauki języka angielskiego, które każdy będzie mógł bezpłatnie ściągnąć z naszej strony. W opracowaniu jest również przegląd prasy i sekcja poświęcona w całości wiadomościom ogólnym i tym z uniwersytetu. Czego można więc życzyć stowarzyszeniu? Utrzymania tempa. O resztę powinniśmy zadbać sami.

Z Marcinem Dudzińskim rozmawiał Przemek Staniszewski

31


Maj 2009

KALENDARZ

Niedziela 3 Maja Wiosenny pokaz lotniczy Shuttleworth, Old Warden Park. Pierwszy pokaz lotniczy tej wiosny, mo¿esz zobaczyæ tam nie tylko samoloty ze s³ynnej kolekcji Shuttleworth, ale równie¿ samoloty z ró¿nych zak¹tków Anglii. Wstêp 20 funtów obejmuje wejœcie na teren pokazu, wejœciówkê do Swiss Garden, Bird of Prey Centra jak równie¿ Children’s Play Centre. Info na stronie www.shuttleworth.org/events Niedziela 3 Maja – Poniedzia³ek 4 Maja Classic Motor Show Shuttleworth, Old Warden Park zaprasza na pokaz samochodów Alfa Romeo. Niepowtarzalna okazja zobaczenia tych fascynuj¹cych pojazdów oraz zapoznania siê z ich histori¹ mo¿e

32

siê ju¿ nie powtórzyæ, zatem nie czekaj i odwiedŸ w tym dniu Old Warden Park. Wiêcej na www.aroc-uk.com Niedziela 3 Maja – Poniedzia³ek 4 Maja, godz. 13.00-17.00 Bank Holiday Open Garden The Manor Mouse Garden, Stevington zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami na spacer œcie¿kami by³ego ogrodu francuskiego, wstêp 4.5 funta doroœli, dzieci for free. Poniedzia³ek 4 Maja SpêdŸ dzieñ ze swoja maskotk¹ Leighton Buzzard Railway zaprasza na spotkanie z Misiem i jego przyjació³mi, zabierz swoje dziecko i jego ulubionego misia

a bêdziecie mogli udaæ siê w podró¿ za jeden uœmiech. Info na www.buzzrail.co.uk Poniedzia³ek 4 Maja, godz. 11.0016.00 Zastêpuj to Stockwood Discovery Centre, Luton, przyjdŸ z dzieæmi i œwiêtuj rocznicê u¿ycia po raz pierwszy znaczka pocztowego, które mia³o miejsce 6 maja 1840 roku. Zobacz niepowtarzalne znaczki i zaprojektuj swój w³asny, wstêp wolny. Poniedzia³ek 4 Maja Œwiêtowanie May Day Northill & Ickwell, tradycyjna impreza z okazji dnia majowego dnia wolnego, zabawiaæ was

IMPREZ bêdzie zespó³ Morris Men, mo¿liwoœæ zakupienia przek¹sek oraz pami¹tek na straganach. WejdŸ na www.northill-parish.info/ mayday Poniedzia³ek 4 Maja, godz.12.00 Dunstable Festival Bennett’s Recreation Grodnu, Dunstable zaprasza wszystkich rodziców z dzieæmi do zabaw dla ca³ej rodziny przez ca³e po³udnie, w planie liczne atrakcje. Wiêcej na www.dustable.gov.uk

Sobota 9 Maja Dzieñ Otwarty Hyde Walled Garden The Hyde, East Hyde, Luton. PrzyjdŸ I zobacz przepiêkny ogród ró¿any

plus wspaniale przystrzy¿one angielskie trawniki, wstêp 3 funty, dzieci - wstêp wolny.

Pi¹tek 15 Maja, godz. 20.00 Maggie Bell i Dave Kelly The Hat Factory, Luton zaprasza na koncert dwóch wspania³ych g³osów brytyjskiego R&B, publicznoœci ich kocha, mo¿e Tobie równie¿ przypadn¹ do gustu. Bilety 12 funtów od osoby. Sobota 16 Maja Charity Balloon Release Snakes & Ladders, Houghton Regis. Chcesz pomóc Keech Cottage Children’s Hospital? Jeœli tak, to przyjdŸ w sobotê do Snakes & Ladders, kup balonika za 1 funta i weŸ udzia³ w loterii fantowej. Pi¹tek 22 Maja – Niedziela 25 Maja FIA – The Main Events Santa Pod Raceway, Podington.

The Main Events jest najwiêksza w roku imprez¹ na torze wyœcigowym Santa Pod oraz pierwsz¹ rund¹ presti¿owego konkursu European Drag Racing Championship! Wiêcej na www.santapod.co.uk Poniedzia³ek 25 Maja, godz.12.0019.00 Luton International Carnival Luton Town Centre. Jedyny taki w roku miêdzynarodowy festiwal kultury i muzyki z ca³ego œwiata. W centrum miasta ju¿ od 12.00 w po³udnie rozbrzmiewaæ bêd¹ dŸwiêki z ró¿nych zak¹tków œwiata, przede wszystkim z po³udniowej Afryki, Karaibów, Azji oraz Irlandii. Bêdziesz tak¿e mia³ mo¿liwoœci zasmakowania ró¿nych, przedziwnych czasem, dañ.

Agnieszka Niemczuk

33


Copyright © 2009 INTI, All rights reserved, Opracowa³a Magdalena Mazurek

OG£OSZENIA US£UGI

PRZEPROWADZKI, Male i Duze Dysponuje duzym Vanem z winda 500kg. Powierzchnia za³adunku:dlugosc4m,szerokosc2m,wysokosc- 2.2m rafal 077 370 16164 www.raffandvan.com

AUTOHOLOWANIE 24H.LAWETA NAPRAWY MECHANICZNE. TRANSPORT AUT OSOBOWYCH, VANOW, 4X4. CALA ANGLIA WYJAZDY Z LUTON.95£/MILA KONTAKT ROBERT 07912525454, TOMEK 07912747847

POMOGE W UZYSKANIU ODSZKODOWAÑ! Je¿eli miales wypadek komunikacyjny lub przy pracy zadzwon 07853745234 Krzysztof Angielscy prawnicy i rzeczoznawcy BEZ OPLAT!!! NAM PLACI FIRMA UBEZPIECZENIOWA!!! SPRZEDAM Sprzedam pamiêæ RAM HYNIX PC2700 DDR333 MHz 200PIN; 1x256MB i 1x512MB Cena: £20 komplet. Kontakt: 07522833478

- Projetkowanie stron www - Promowanie w internecie - Uslugi IT tel. 07707660797

Sprzedam zmieniarke do p³yt CD w samochodzie na 6 plyt Typ Alpine. Korzystna cena. 0772 47 47 878

MIESZKANIA

Szukam ma³¿eñstwa lub pary (najlepiej z ma³ym dzieckiem) ch¹cych wynaj¹æ dom na pó³ w Luton Tel.: 075-413-148-96 ¯YCZENIA

M¹droœci, mi³oœci, doroœniêcia do roli mê¿a i ojca- bo chyba ju¿ najwy¿szy czas, oraz spe³nienia marzeñ - jesli takie masz, z okazji urodzin, imienin i rocznicy œlubu - ¿yczy ta, któr¹ pokocha³eœ... Dla Jr- M..

Og³oszenia drobne mo¿ecie sk³adaæ za poœrednictwem strony www.MagazynLokalny.co.uk cena juz od £0.90 ¯yczenia urodzinowe, imieninowe i wszelkiego innego rodzaju ¿yczenia wraz ze zdjêciami mo¿ecie sk³adaæ bezp³atnie na mail: info@magazynlokalny.co.uk (ka¿de wydanie magazynu bêdzie ukazywaæ siê w pierwsza niedziele miesi¹ca natomiast termin sk³adania ¿yczeñ jest na pó³tora tygodnia przed ukazaniem siê kolejnego numeru)

Serdeczne gratulacje i ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci dla œwie¿o upieczonej mamy! Agnieszko, ¿yczymy Ci du¿o spe³nienia i radoœci w odkrywaniu uroków macierzyñstwa. Wierzymy, te¿ ¿e œwietnie siê odnajdziesz siê w nowej roli. Wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie i Twoich Ch³opaków ¿ycz¹ koledzy z redakcji Magazynu Lokalnego, Portalu wLuton.net i Radia Flash.

Kochanemu braciszkowi i spoko szwagrowi Piotrowi z okazji 30. urodzin du¿o zdrówka i spe³nienia marzeñ ¿yczy siostra z mê¿em

Wa¿ne telefony i adresy LUTON W razie nag³ego wypadku nr 999 - policja, stra¿ po¿arna, ekipy ratownicze Policja - 01582 40 12 12 Lokalne posterunki policji Town centre 01582 394227 Central Luton 01582 394227 West Luton 01582 394427 North Luton 01582 394427 East Luton 01582 473456 South Luton 01582 394127

Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu. Spotyka go szef i pyta: - Nie lepiej by³oby na taczce? - Mo¿e i lepiej, ale kó³ko trochê w plecy gniecie.

Siedzi wêdkarz nad rzek¹. Podchodzi facet: - Nie widzia³ pan tu kobitki w fioletowej sukience? - Aaaaa... tak, jakieœ 5 minut temu... - No, to jak siê poœpieszê, to j¹ dogoniê! - W¹tpiê, dzisiaj w rzece bardzo silny pr¹d.

Kowalski postanowi³ zrobiæ ¿onie niespodziankê. Poszed³ do fryzjera, zgoli³ w¹sy, brodê, przystrzyg³ krótko w³osy. Kiedy wróci³, ¿ona rzuci³a mu siê na szyjê i zaczê³a namiêtnie ca³owaæ. - Wiedzia³em kochanie, ¿e zrobiê ci niespodziankê! - Och, to ty?! - krzyknê³a speszona ¿ona.

Podczas przedstawienia w cyrku wybuch³ po¿ar. Wszyscy biegaj¹ w panice, wo³aj¹c: “Ratunku, po¿ar!”, tymczasem z boku stoi spokojnie jakiœ facet i mówi: - Jestem dyrektorem cyrku. Proszê zachowaæ spokój, za chwilê wyst¹pi po³ykacz ognia!

HUMOR

Dzieci podchodz¹ do hrabiego spaceruj¹cego po parku i wskazuj¹c na zamek, pytaj¹: - Czy pan mieszka w tym zamku? - Tak. - A czy tam nie ma ¿adnego straszyd³a? - Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.

34

Hrabia zosta³ ambasadorem Polski w Londynie. Dwa lata póŸniej baronowa pyta go: - Czy du¿o trudnoœci sprawia panu hrabiemu jêzyk angielski? - Mnie - nie. Anglikom - tak.

Skar¿y siê bankier: - Ten kryzys jest gorszy ni¿ rozwód! Straci³em po³owê maj¹tku i nadal mam ¿onê!

Bal, m³oda margrabianka tañczy ze starym hrabi¹. - Ile¿ to lat macie, hrabio? - Osiemdziesi¹t, moja panno! - Powiada pan? Nie da³abym... - Bo te¿ i ja bym prosiæ nie œmia³!

Luton Borough Council Town Hall, George Street Bedfordshire LU1 2BQ Tel. 01582 54 60 00 Godziny pracy i kontakty do odpowiednich departamentów Luton Borough Council pod adresem: http:// www.luton.gov.uk/internet/ references/contactus.html Luton NHS Walk-in Centre 01582 556400

S³u¿ba zdrowia Luton and Dunstable Hospital, Lewsey Road, Luton LU4 0DZ www.ldh.nhs.uk tel. 0845 1270127 Luton PCT www.lutonpct.nhs.uk 01582 709134 NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk 0845 4647 S³u¿by wodne Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 0845 7823333 National Grid (formerly Transco) http://www.nationalgrid.com/ uk/ 0800111999 (24 hour emergency line) Inne Citizens Advice Bureau 01582 731616 Child Line 0800 1111 Social Services 01582 402500

DUNSTABLE Pogotowie gazowe National Grid www.nationalgrid.co.uk 0800 111 999 Pogotowie wodne Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 08457 82 33 33. Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155

Z okazji Dnia Matki, mamom Eli i Halinie gor¹ce ca³usy przesy³aj¹ kochane dzieciaki :)

¯yczenia du¿o radoœci i zdrowia oraz wielu pogodnych dni z okazji 55. urodzin tacie Krzysiowi ¿ycz¹ dzieci!

Pogotowie elektryczne 0800 78 388 38 Dunstable Town Council Grove House 76 High Street North Dunstable Bedfordshire LU6 1NF 01582 513000 info@dunstable.gov.uk Dunstable Police Station Tel: 01582 471212| West St, Dunstable, Bedfordshire LU6 1SJ

Œlicznej Emilce du¿o radoœci i uœmiechu od ucha do ucha z okazji dnia urodzin ¿ycz¹

ciocia Magda i wujek Marcin 35


aktualne informacje polityczne i kulturalne, reporta¿e, wywiady, praca, og³oszenia, ekonomia, forum, czat, randki, rozrywka, zdrowie, nauka, galerie zdjêæ i wiele innych - ZAPRASZAMY !!!

36

Magazyn Lokalny 4  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 4  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement