Page 1

magazyn lokalny

1


2

magazyn lokalny

magazyn lokalny

3


OD REDAKCJI SPORT S³ów kilka… Œwiêta Wielkanocne to czas radosny, czas refleksji i zadumy, czas, który my Polacy szczególnie œwiecimy. Czêœæ artyku³ów tego wydania jest dedykowana temu szczególnemu okresowi. Piszemy o œwiêtach maj¹c nadziejê, ¿e po czêœci poprzez nasz magazyn odczujecie to, co Polskiej tradycji tak bliskie. ¯yczenia pogodnych i weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych sk³ada redakcja Magazynu Lokalnego

PS. Poprzednie dwa numery ukaza³y siê w po³owie miesi¹ca natomiast z racji tego, ¿e chcieliœmy zd¹¿yæ przed Œwiêtami Wielkanocnymi pocz¹wszy od tego wydania bêdziecie mogli nas znaleŸæ na rynku w ka¿d¹ pierwsz¹ niedziele miesi¹ca. Reaguj¹c na Wasze uwagi i propozycje, którymi jesteœmy zasypywani wprowadziliœmy w tym numerze zmiany, które ka¿dy nasz czytelnik szybko zauwa¿y, s¹ to miêdzy innymi: recenzje filmowe, s³owniczek, ciekawostki, sudoku.

Redaktor Naczelny

Spis Treœci Alkohol dla 5 latka? str. 9

Dotacja dla przyszlej mamy str. 12

Po¿egnanie w wielkim stylu str. 19

Historia Lotniska - 6 Ciekawostka - 7 Nasza Wielkanoc na Emigracji - 10 Dotacja dla Przyszej Mamy - 12 Bezpieczeñstwo - 13 Stowarzyszenia - 14 Cukrzyca Atakuje - 15 W Imiê Demokracji - 16 Sport - 18 Po¿egnanie w Wielkim Stylu - 19 Konferencja - 21 Figle-Migle - 22 Moja Szafa - 23 Posty z Forum - 24 Darmowe Ksi¹¿eczki... - 25 Wywiad z... - 26 Muzyka na ¯ywo - 27 Kalendarz Imprez - 28 Krzy¿ówka - 30 Og³oszenia - 31

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 5 000 egzemplarzy

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Agnieszka Libera-Talaga (Project Manager) Izabela Malc (Event Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Przemek Staniszewski Sebastian Buda Mariusz Ptaœ Barbara Bednarczyk Karol Podsiedlak Mariola Ma³ycha Wspó³praca: Magdalena Mazurek Ma³gorzata Szyd³owska Halina Kuchyt Ma³gorzata Glego³a Marketing i Reklama (Advertising): Karolina Smoleñska, tel.: 078 532 79965, e-mail: karolina@magazynlokalny.co.uk Agnieszka Rebosz tel.: 075 455 646 80, e-mail: agnieszka@magazynlokalny.co.uk

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

4

magazyn lokalny

magazyn lokalny

5


CIEKAWOSTKA SPORT

HISTORIA

„Lutownica z księżyca” czyli krótka historia lotniska London – Luton London Luton jest jednym z najbardziej strategicznych portów lotniczych w Wielkiej Brytanii. Stanowi równie¿ jedn¹ z najwa¿niejszych si³ napêdowych regionalnej gospodarki. Dziêki otwarciu lotniska miasto Luton niew¹tpliwie przyspieszy³o swój rozwój gospodarczy.

P

Po wojnie lotnisko by³o wykorzystywane w charakterze cywilnym. W roku 1952 otworzono now¹ wie¿ê kontroln¹. Mniej wiêcej w tym samym czasie zrodzi³a siê idea wyjazdów wakacyjnych, przez co lotnisko niesamowicie szybko rozpoczê³o swoja ekspansjê. Pojawi³o siê du¿o prywatnych przewoŸników, rozpoczê³a siê tak¿e epoka lotów czarterowych. W roku 1978 lotnisko zosta³o uznane za integraln¹ czêœæ londyñskiego systemu lotnisk. 7 lat póŸniej otwarto nowy budynek ter minala miêdzynarodowego. Terminal ten, którego otwarcia dokona³ Jego Królewska Wysokoœæ Ksi¹¿ê Walii, jest wykorzystywany po dziœ dzieñ.

6

magazyn lokalny

Obchody Œwi¹t Wielkanocnych kojarz¹ siê z g³ównie ze œniadaniem wielkanocnym, œwiêconk¹, pisankami, palemkami oraz ze œmigusem-dyngusem. To jednak nie wszystkie obrzêdy œwi¹teczne. Wiele z nich obchodzonych jest tylko na ma³ych obszarach Polski, a niektóre zosta³y ju¿ ca³kowicie zapomniane. S³yszeliœcie kiedykolwiek o zwyczaju obchodzonym w Poniedzia³ek Wielkanocny zwanym Siud¹ Bab¹? Otó¿, Siuda Baba to, wed³ug legendy pogañskiej, kap³anka, która zamieszkiwa³a œwi¹tyniê na Lednicy ko³o Wieliczki. Strzeg³a ona ognia pal¹cego siê w œwi¹tyni, nie mog³a siê myæ, dlatego by³a czarna od sadzy. Raz w roku polowa³a na swoj¹ nastêpczyniê. Obecnie zwyczaj Siudej Baby obchodzony jest tylko we wsi Lednica Górna. Siuda Baba, mê¿czyzna przebrany za usmolon¹ kobietê, chodzi od domu do domu z kominiarzem czerni¹c rêce i twarze domowników sadz¹.

ocz¹tki historii lotniska London Luton siêgaj¹ lat 30-tych XX wieku, kiedy to zosta³o ono oficjalnie otworzone 16 lipca 1938 r. jako “Lotnisko Miejskie w Luton”. Otwarcia tego dokona³ sekretarz stanu ds. lotów, Kingsley Wood. W³aœcicielem lotniska sta³o siê miasto Luton. Twierdzono wtedy, i¿ port lotniczy powinien pe³niæ rolê pó³nocnego terminala dla Londynu. W czasie II Wojny Œwiatowej lotnisko by³o baz¹ dla 264 Dywizjonu Myœliwców oraz pe³ni³o rolê lotniska komercyjnego. Sta³o siê tak¿e oœrodkiem wytwórczym. Zaprojektowano i zbudowano tam seriê samolotów dla u¿ytku cywilnego i wojskowego. Wœród nich s³ynny myœliwiec bombarduj¹cy Mosquito “Drewniany cud”.

Polacy nie gêsi i swój obyczaj maj¹…

Obecnie lotnisko obs³uguje oko³o 10 milionów pasa¿erów rocznie. Przewozy cargo wynios³y w 2007 roku 38 tysiêcy ton. W poprzednim roku London Luton prowadzi³ w statystykach pod wzglêdem wzrostu liczby podró¿uj¹cych pasa¿erów. Kierownik lotniska, Glyn Jones, skomentowa³ ten fakt w ten sposób: “Osi¹gnêliœmy to dziêki doskona³ym po³¹czeniom z Londynem, po³udniowym wschodem oraz ze œrodkow¹ Angli¹, jak równie¿ dziêki temu, ¿e posiadamy jedn¹ z najlepszych lokalizacji w UK. To by³ dla nas zachêcaj¹cy rok, który pokaza³ nam, ¿e nasze lotnisko jest atrakcyjne zarówno dla linii lotniczych jak i dla podró¿uj¹cych.” Lotnisko w Luton rozwija siê z dnia na dzieñ. Prowadzone s¹ prace remontowe maj¹ce na celu przyspieszyæ proces odpraw pasa¿erów. A na zakoñczenie kilka anegdot z ¿ycia kasjerów lotniczych, zwi¹zanych z naszym lotniskiem:

Pisze Pani, czy teraz wychodzi ten samolot z Niuton? - Przepraszam, sk¹d?! - No z Niuton, Londyn - Pan chyba ma na myœli Luton, - Raczej nie.. ale niech Pani bêdzie.. - Czy by³ ju¿ przylot lutownicy z ksiê¿yca? - Przepraszam, ale chyba Ÿle us³ysza³em.. Czy chodzi Pani o przylot z LONDYNU LUTON??? - Nie... to mia³a byæ Lutownica! (krzyczy Babka) - (w szoku..) Proszê Pani.. Ten samolot.. znaczy siê lutownica z ksiê¿yca.. mia³a awarie i l¹dowa³a w Monachium, pasa¿erowie przylec¹ samolotem LOT-u o 23.00.

Mo¿e znana jest Wam tradycja pucheroków celebrowana w Niedzielê Palmow¹ w Krakowie i okolicach. Rankiem tej szczególnej niedzieli przebrani m³odzi ch³opcy chodz¹ od domu do domu œpiewaj¹c, wyg³aszaj¹c oracje oraz ¿ycz¹c Weso³ego Alleluja. Maj¹ na sobie wysokie, sto¿kowate czapki z bibu³y a ich twarze s¹ posmolone sadz¹. W zamian za

Zapewne zastanawiacie siê, dlaczego piszê o tradycjach Wielkanocnych. Otó¿ z kilku powodów. Przede wszystkim po to, abyœcie przypomnieli sobie dawno ju¿ zapomniane obrzêdy, jak równie¿ z chêci przybli¿enia tych zupe³nie nieznanych, a jak¿e ciekawych zwyczajów. œpiewy i ¿yczenia otrzymuj¹ jajka oraz pieni¹dze. Interesuj¹cym obrzêdem wielkanocnym jest tak¿e pogrzeb ¿uru i œledzia. Podczas ca³ego Wielkiego Postu dominuj¹cym po¿ywieniem w dawnych czasach, w okolicach Krakowa by³ ¿ur i œledŸ. Kiedy post dobiega³ koñca, rankiem w Wielk¹ Sobotê urz¹dzano pogrzeb œledzia i ¿uru. Tekturowego lub drewnianego œledzia wieszano na wierzbie rosn¹cej przy g³ównej drodze na wsi na znak kary za tak d³ugi post, natomiast garnek z ¿urem zakopywano poza wsi¹. Równie ciekaw¹ tradycj¹ obok pogrzebu ¿uru i œledzia jest walatka zwana te¿ wybitk¹. Obrzêd ten polega³ na tym, i¿ dwie osoby toczy³y pisanki po stole naprzeciw siebie, pisanka, która przetrzyma³a zderzenie wygrywa³a, a zwyciêzca w nagrodê zabiera³ st³uczone jajko przeciwnika. Czasem jajka trzymano w rêkach i stukano nimi o siebie.

Innym obrzêdem wielkanocnym jest wieszanie Judasza b¹dŸ Judaszki. Zwyczaj ten nawi¹zuje do pogañskiego obrz¹dku topienia Marzanny. Judaszki rozpoczyna³y siê Wielki Czwartek noc¹, koñcz¹c siê w Wielki Pi¹tek po po³udniu. Kuk³a przedstawiaj¹ca Judasza by³a s¹dzona, wieszana na wie¿y koœcielnej, po to by zostaæ str¹cona i zbita w Wielki Pi¹tek. Na zakoñczenie tego, jak¿e agresywnego obrzêdu, podpalon¹ kuk³ê wrzucano do rzeki lub stawu. Po jakimœ czasie Koœció³ zabroni³ organizowania tego widowiska, w zwi¹zku z nadmiern¹ agresj¹ uczestników. Œwiêta Wielkanocne nios¹ ze sob¹ jeszcze wiele innych niesamowicie interesuj¹cych tradycji, obchodzonych zarówno w Polsce jak i na œwiecie, których nie sposób uj¹æ w jednym artykule. Pozostaje mi jedynie ¿yczyæ Wam Drodzy Czytelnicy Weso³ych Œwi¹t, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa. Agnieszka Niemczuk

- S³ucha Pani.. samolot z Londynu o 13.40 to tutaj? - Z Londynu Luton? - Nie, nie jutro, dzisiaj.

Agnieszka Niemczuk

magazyn lokalny

7


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

WIADOMOŒCI

Przegl¹d prasy lokalnej Luton At Large Bitwa zespo³ów 2009

Majick Music Group organizuje w Dunstable Battle of the Bands, skierowan¹ do m³odych muzyków z okrêgu Bedfordshire. Imprezy rozpoczynaj¹ siê w kwietniu i bêd¹ trwa³y a¿ do czerwca. Muzycy bêd¹ wystêpowali w pubach i klubach w Dunstable. Do wygrania s¹ bardzo atrakcyjne nagrody m.in. sesja zdjêciowa zwyciêskiego zespo³u, bony do wykorzystania w sklepach z perkusj¹, skóry na perkusjê, 50 T-shirtów z logo zespo³u, próby w Greenbank Music Village i wiele, wiele innych. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y wys³aæ e-mail na adres majick@live.co.uk

Lutonline Robi sie p³ywaj¹co

Luton Borough Council zgodzi³ siê na finansowanie wejœciówek na basen dla dzieci poni¿ej 16-tu lat oraz dla osób powy¿ej 60-ciu lat. Wszystkie uprawnione osoby bêd¹ mog³y korzystaæ z basenów w godzinach do tego wyznaczonych, pod warunkiem, i¿ posiadaj¹ kartê „Go 4 Less”, za która musz¹ zap³aciæ 4.20 funta. Kartê mo¿na uzyskaæ w wiêkszoœci oœrodków sportu w Luton lub œci¹gn¹æ for mularz aplikacyjny ze strony www.activeluton.co.uk

Luton on Sunday Lutoñczycy chc¹ siê nauczyæ gospodarnoœci

Tern TV przygotowuje dla telewizji Sky nowy program skierowany do wszystkich tych, którzy nie wiedz¹ jak radziæ sobie z kryzysem finansowym. Potrzebuje do tego celu chêtnych mieszkañców Luton, którzy chcieliby nauczyæ siê

D 8

magazyn lokalny

jak przetrwaæ te niew¹tpliwie ciê¿kie czasy. Ian Robinson, asystent re¿ysera, stwierdza, i¿ m³ode pokolenie nie potrafi gotowaæ, budowaæ ani naprawiaæ, jako ¿e od ma³ego uczone by³o jeœæ gotowe posi³ki z mikrofalówki, kupowaæ ubrania „jednorazowego u¿ytku”, wykorzystywaæ wszystko, co szybkie, a niekonieczne tanie. Teraz niestety przysz³a era oszczêdzania, którego trzeba siê nauczyæ.

Herald&Post The Luton News Czy wiêcej pieniêdzy to mniej dziur?

Bedfordshire Council dostanie od rz¹du 217 700 funtów na budowê dodatkowych progów ulicznych, oœwietlenia ulic oraz nowej sygnalizacji œwietlnej. Rz¹d wierzy, i¿ pozwoli to zapobiegaæ problemom na drodze zamiast przys³owiowego „³atania dziur” w momencie, kiedy problem nie mo¿e ju¿ zostaæ inaczej rozwi¹zany. Pieni¹dze pochodz¹ z Departamentu Transportu, do którego Bedfordshire Council musia³ zwróciæ siê o pomoc, s¹ te¿ czêœci¹ programu wartego ponad 2.6mln funtów, przeznaczonego na poprawê stanu dróg we Wschodniej Anglii.

Herald&Post Dunstable Gazette Ryanair tnie stanowiska odpraw

Od 1 paŸdziernika wszyscy podró¿uj¹cy tanimi liniami lotniczymi Ryaniar, którzy chc¹ unikn¹æ kolejek i opóŸnieñ, bêd¹ musieli dokonywaæ odpraw przez Internet, poniewa¿, jak zapowiedzia³ rzecznik linii, nast¹pi znaczna redukcja stanowisk do odpraw. Podró¿uj¹cy bêd¹ mogli dokonaæ odprawy on-line od 15 dni do kilku godzin przed odlotem samolotu, sami równie¿ bêd¹ musieli wydrukowaæ sobie kartê pok³adow¹, a baga¿ zostawiæ w miejscu do tego przeznaczonym.

Alkohol dla 5 latka?

Luton on Sunday

Dość kontrowersyjnym tematem, któremu należałoby się przyjrzeć z bliska, jest alkohol wśród młodzieży. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, kiedy prawo z całą stanowczością, próbuje chronić nasze dzieci przed używaniem, a szczególnie nadużywaniem alkoholu, kiedy szkoły i wszelkie organizacje społeczne i młodzieżowe, promują życie bez używek, problem alkoholu nie jest znaczny. Niestety statystyki mówią same za siebie.

Uwaga na truj¹ce mas³o orzechowe!

Luton Borough Council ostrzega przed kupowaniem mas³a orzechowego marki „Active” ze wzglêdu na wykrycie w tym maœle tzw. aflatoksyn produkowanych przez pewien rodzaj grzybów, które s¹ nie tylko bardzo toksyczne dla ludzkiego organizmu, ale równie¿ rakotwórcze. Mas³o orzechowe marki Active, produkowane w Ghanie, dystrybuowane jest w Anglii przez fir mê Marduro, której siedziba mieœci siê w Croydon. Produkt marki Active jest sprzedawany w du¿ych plastikowych s³oiczkach (ok.352g), z ¿ó³tym wieczkiem oraz czerwono-¿ó³t¹ nalepk¹. Nalepka zawiera pogrubione s³owa ‘Active Peanut Butter’, data a tak¿e numer serii jest rêcznie pisana i niestety nieczytelna. Mas³o zaczêto ju¿ wycofywaæ ze sprzeda¿y.

I kolejne zaskoczenie? Prawo, które bardzo rygorystycznie stanowi o spożywaniu alkoholu przez młodzież, w miejscach publicznych, które zabrania dzieciom do lat 16 nawet przebywania w pubach, chyba, że pod opieką dorosłych, a i wtedy nie wolno im podawać żadnych napojów alkoholowych, - to samo prawo zezwala na podawanie alkoholu dzieciom, powyżej 5 lat? oczywiście w domu! Decyzja należy do rodzica... Prawo pozostawia jedynie rodzicom decyzję, kiedy dziecko jest gotowe na kontakt z alkoholem. Zatem od dojrzałości i odpowiedzialności rodziców zależy, czy i kiedy nasze dziecko może zacząć spożywać napoje alkoholowe.

Lutonline Nowe Centrum dla dzieci - Park Town Children’s Centre

Jeœli chcesz siê nauczyæ czegoœ nowego, potrzebujesz pomocy w znalezieniu pracy albo po prostu szukasz miejsca, w którym mo¿esz siê bezpiecznie pobawiæ z dzieæmi, przyjdŸ do nowo otwartego Park Town Children’s Centre mieszcz¹cego siê w Park Town Community Centre, przy Bailey Street, i zapoznaj siê ze szczegó³ow¹ ofert¹. Jak mówi radna Sheila Roden, odpowiedzialna za opiekê socjaln¹ nad dzieæmi: “Park Town Children’s Centre ma na celu dostarczenie wielu ró¿nych us³ug pod jednym dachem, od zdrowotnych, po edukacjê w metodach poszukiwania pracy. Ustaliliœmy pewien zakres podstawowych us³ug, ale zachêcamy okolicznych mieszkañców do przedstawiania nam sugestii, co do poszerzenia oferty o kolejne, odpowiadaj¹ce ich potrzebom.”

Alkoholizm wśród młodzieży... Przeprowadzone ankiety NHS dowodzą, że problem alkoholu wśród młodzieży istnieje i to na sporą skalę. Jeden na pięciu uczniów, przyznaje się do picia alkoholu, co najmniej trzy razy w tygodniu, dwóch twierdzi, że pije w swoim domu, u przyjaciół, lub na różnych imprezach. Zapewne w tym momencie każdy z Was pokręci głową z oburzeniem, ale? i tu Was zaskoczę? robią to jak najbardziej legalnie!

Zdania są podzielone. Jedni rodzice uważają, że jeśli zaczną, od najmłodszych lat uczyć dziecko kultury picia, podając np. do obiadu lampkę wina, jeśli alkohol nie będzie tematem tabu, ani przedmiotem kategorycznych zakazów, dorastający nastolatek nie będzie odczuwał potrzeby spróbowania ?zakazanego owocu? w warunkach niekontrolowanych, czyli właśnie z przyjaciółmi, na imprezach. Skutki takiego próbowania mogą być bardzo poważne. Młody człowiek, któremu alkohol posmakował, a poznanie tajemnicy staje się niezłą przygodą, dość szybko wpada w nałóg. Z drugiej strony, obycie z alkoholem, może być atutem w nieustającej rywalizacji wśród

nastolatków. “Smakosz” łatwo może zaimponować kolegom znawstwem tematu, poza tym nie widzi nic złego w używaniu alkoholu. Bardzo trudno znaleźć złoty środek. Tym bardziej temat ten zasługuje, na głębokie przemyślenia, gdyż od naszego zachowania zależy, czy nasze dziecko nie popadnie w kłopoty. Niezbędna jest nasza nieustająca czujność, na wszelkie zmiany zachowania, które mogłyby świadczyć o tym, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Wnikliwa obserwacja, ze strony zarówno rodziców, jak i nauczycieli, niejednokrotnie pozwala zapobiec poważnym problemom.Warto też zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam rozpoznać pojawiające się kłopoty. Jak to mówią, alkohol jest dla ludzi, ale młody człowiek, nie zawsze wykazuje się zdrowym rozsądkiem i dojrzałością, do tego, aby wziąć całkowitą odpowiedzialność za swoje życie.Dlatego naszym zadaniem jest ustrzec nasze dzieciaki przed poważnymi błędami, które mogą rzutować na całe ich przyszłe życie. To ogromna odpowiedzialność, ale warto poświęcić dziecku odrobinę więcej czasu, rozmawiać na trudne tematy. Nie zakazywać, ale tłumaczyć, nie grozić, ale przekonywać. Nie straszyć, ale pomagać.Odpowiedzialność za przyszłe życie naszych dzieci leży w naszych rękach!Więcej informacji na temat spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież znajdziecie na stronach internetowych:www.bbc.co.uk/parenting/ family_matterswww.direct.gov.uk/en/Parents/ Yourchildshealthandsafety/ www.dzieciak.co.uk

Agnieszka Niemczuk S³owniczek s³ów zwi¹zanych z Wielkanoc¹ 1) Baranek Wielkanocny – Easter Lamb 2) Droga Krzy¿owa – Way of the Cross 3) ga³¹zki palmowe – palm branches 4) jajka z czekolady – chocolate eggs 5) koszyk ze œwiêconym – Easter basket 6) mazurek – Easter shortcake 7) Mêka Pañska – Lord’s passion 8) Niedziela Palmowa – Palm Sunday 9) Niedziela Wielkanocna – Easter Sunday 10) Odkupiciel – Redeemer 11) odrodzenie – rebirth 12) okres wiosenny – springtime 13) Ostatnia Wieczerza – Last Supper 14) parada Wielkanocna – Easter Parade 15) Pasja – Passion 16) pisanki – Easter Eggs 17) Poniedzia³ek Wielkanocny – Easter Monday 18) zaj¹czek - Easter bunny 19) œniadanie wielkanocne – Easter breakfast 20) Œroda Popielcowa - Ash Wednesday 21) ukrzy¿owanie – crucifixion 22) Wielka Sobota – Holy Saturday 23) Wielki Pi¹tek – Good Friday 24) Wielki Post – Lent 25) Wielki Tydzieñ – Holy Week 26) Zaj¹czek Wielkanocny – Easter Bunny 27) Zmartwychwstanie – Resurrection 28) ¿yczenia – greetings

magazyn lokalny

9


...Z OK£ADKI

Nasza Wielkanoc na emigracji

Czar i niezwyk³oœæ Œwi¹t Wielkanocnych polega zapewne na tym, ¿e jest to najstarsze i najwa¿niejsze œwiêto chrzeœcijañskie.

Œwiêta to czas, w którym wyj¹tkowo mocno od¿ywa têsknota za krajem, za rodzin¹, za polskimi tradycjami. Wydaje nam siê, i¿ wszystko w Polsce jest teraz piêkniejsze, bardziej kolorowe, weselsze, smaczniejsze. Nastroju tych piêknych œwi¹t nie da siê przenieœæ, ani w stu procentach odtworzyæ na emigracji. Œwiêta na wyspach wprawdzie przebiegaj¹ inaczej, ale maj¹ te¿ swój czar i wiele zalet. Najlepszym lekarstwem na têsknotê jest spêdzenie œwi¹t wœród innych ludzi. Wielkanoc w Wielkiej Brytanii Wielkanoc w Anglii ma swój pocz¹tek d³ugo przed nastaniem chrzeœcijañstwa. Wielkanoc swoj¹ nazwê zawdziêcza po anglo-saskiej bogini wiosny - Eostre. Narodziny, szczêœcie i p³odnoœæ to niektóre z symboli przypisywanych bogini. Jaja jako symbol wiosny i nowego ¿ycia s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z Wielkanoc¹ w Anglii. Dawniej by³y dekorowane farbami jak nasze polskie pisanki. Obecnie zostaj¹ wyparte przez czekoladowe jaja wielkanocne. Na pó³nocy Anglii w Preston jest zwyczaj turlania jaj. Jaja ugotowane na twardo s¹ turlane po zboczu i jajo które najdalej siê sturla wygrywa. W innych regionach ludzie bawi¹ siê tak: trzyma siê jajko w d³oni i uderza w jajko przeciwnika. Przegrywa ten którego jajo pierwsze pêknie. Inn¹ gr¹ jest polowanie na jaja poukrywane w zakamarkach ogrodu. Zaj¹c wielkanocny by³ symbolem pradawnej bogini ksiê¿yca i stanowi element dekoracyjny sto³u wielkanocnego. Dawniej po okresie œwi¹t wielkanocnych rozpoczynano polowania na zaj¹ce. W Anglii jajka z czekolady to w³aœciwie jedyny kultywowany na Wyspach wielkanocny zwyczaj. Do takich jaj, które s¹ puste w œrodku, wk³ada siê s³odycze i obdarowuje nimi domowników w niedzielny poranek. Dzieci maj¹ sporo radoœci, bo rodzice, czy te¿ mo¿e Easter Bunny - wielkanocny królik, ukrywaj¹ jajka w ogrodzie albo w domu i maluchy spêdzaj¹ pó³ dnia na poszukiwaniach,

10

magazyn lokalny

a drug¹ po³owê na opychaniu siê s³odkoœciami. Zamiast zamartwiaæ siê, emigranci raczej myœl¹ o tym jak zorganizowaæ ten czas, by nie odczuwaæ tak mocno têsknoty. Polacy na emigracji spêdza przewa¿nie œwiêta w dwojaki sposób. Ci, którzy s¹ w Wielkiej Brytanii razem ze swoimi rodzinami np. z partnerem i z dzieæmi, albo z rodzicami, rodzeñstwem, zazwyczaj jednocz¹ siê i spotykaj¹ wszyscy, w komplecie przy wielkanocnym stole. Œwiêta wtedy bardzo przypominaj¹ te w Polsce. S¹ takie osoby, które sprowadzi³y tutaj ca³e swoje rodziny, nie chc¹c pozostawiaæ najbli¿szych samotnie w Polsce. Podobnie spêdzaj¹ œwiêta ci, którzy na te kilka dni zaprosili z Polski swoich krewnych. Tradycyjne œniadanie wielkanocne, baranek z mas³a, babka, w miarê mo¿liwoœci wizyta w koœciele, aby poœwiêciæ potrawy oraz w Niedzielê Wielkanocn¹, wspólne popo³udnie, spacer po mieœcie.

robimy wspólne œniadanie wielkanocne, na której jest jak najwiêcej tradycyjnych punktów. Ja nie jestem jakimœ szefem kuchni, dlatego ograniczê siê do pomagania”. Ludzie planuj¹ spotkaæ siê z przyjació³mi. Zorganizowaæ siê w wiêkszym towarzystwie z tymi, którzy tutaj, na wyspach, s¹ nam bliscy i zastêpuj¹ nam rodzinê w wielu ró¿nych sytuacjach. Dla Marka taki sposób spêdzania œwi¹t staje siê ju¿ norm¹. Nie pierwszy raz bêdzie w tym czasie poza Polsk¹, bez swoich krewnych. “Œwiêta spêdzê ze znajomymi – czêœciowo z pracy, czêœciowo z poza. To ju¿ bêd¹ 4 œwiêta na wyspach w tym samym sk³adzie. Bêdzie nas oko³o 12 osób. Przygotujemy tradycyjne œniadanie, malujemy pisanki. Oczywiœcie g³ówny, punktem bêdzie Œmigus Dyngus. Chocia¿ w tym roku nie zamierzam wiele przygotowywaæ, bo w zesz³ym to ja organizowa³em wszystko. Mo¿e zrobiê ¿ur z torebki – mam ich z piêtnaœcie, powinno wystarczyæ”.

Nowa rodzina na œwiêta

Œwiêta zastêpcze

Ci, którzy pozostali na wyspach na œwiêta, a s¹ tu sami, lub tylko we dwoje, planuj¹ spêdziæ Wielkanoc, nieco inaczej ni¿ robili to w Polsce. Gdy jesteœmy na emigracji i myœlimy o œwiêtach, to wystêpuje te¿ potrzeba spotkania siê z wieloma osobami. Œwiêta w pojedynkê, a nawet we dwoje wydaj¹ siê niepe³ne. “Nie mam jakiejœ super têsknoty za krajem – mówi Filip – od kilku lat spêdzam œwiêta ze swoj¹ dziewczyn¹ w Anglii. Zwykle ze znajomymi

Ogólnie rzecz bior¹c, w czasie Wielkanocy na Wyspach Brytyjskich robi siê nudno. Cztery wolne dni to doskona³a okazja, ¿eby wyjechaæ za miasto. Mieszkañcy Londynu wyje¿d¿aj¹ po prostu

za miasto, a mieszkañcy ma³ych miasteczek robi¹ co mog¹. Jednym z takich zajêæ jest wielkanocny shopping, bowiem ju¿ w wielkanocny poniedzia³ek zaczynaj¹ siê wielkie wyprzeda¿e. Co ciekawsze, tak gremialnie obchodzone, ¿e palca nie wetkniesz w t³umy, odwiedzaj¹cych domy towarowe ludzi. Drugim sposobem jest przesiadywanie w pubach lub wylegiwanie na trawnikach w gronie weso³ych królików, których w Anglii wszêdzie pe³no. Oczywiœcie na ten czas przygotowuje siê wielkie kosze z jedzeniem i piciem i jeœli mo¿na zas³abn¹æ, to raczej z przejedzenia, ni¿ z niedo¿ywienia. Trochê rozrywki tym, którzy bêd¹ w mieœcie, mo¿e dostarczyæ “Egg Rolling” - organizowane w parkach wyœcigi w turlaniu jajek, i “Morris Dance” - folklorystyczne tañce na ulicach. Zespo³y w strojach ludowych pokazuj¹ swój kunszt i kto ma szczêœcie, ten mo¿e sobie poogl¹daæ. Ciekawie przebiega tak¿e pocz¹tek œwi¹t Wielkanocnych, czyli Wielki Czwartek: Królowa Anglii id¹c ulicami Londynu zaprasza bezdomnych i biednych ludzi do siebie. Rozdaje im specjalnie wybite monety. S¹ one produkowane tylko raz w roku, celowo na ten dzieñ.

Natomiast w Wielki Pi¹tek ludzie wypiekaj¹ specjalne bu³eczki z rodzynkami i symbolicznym krzy¿em na górze.

Bez rodziny Bêd¹c tu bez rodziny, Polacy nie chc¹ wydaæ zbyt wiele pieniêdzy, bo w koñcu to nie to samo. Dla wielu osób, œwiêta na wyspach, to jak nie œwiêta. Tote¿ nie wpadaj¹ w obsesjê zakupów. A poniewa¿ d³ugo pracuj¹ i s¹ bardzo zmêczeni, Polacy nie przejmuj¹ siê a¿ tak bardzo tym czy dywany s¹ wytrzepane, a okna umyte. Tym bardziej, ¿e tutaj nikt na to nie zwróci uwagi. Emigranci przyswajaj¹ nowe zwyczaje œwi¹teczne. Wysokie ceny biletów lub brak urlopu, to g³ówne przyczyny , dla których niektórzy nie wybrali siê do Polski na w œwiêta. Dlatego odwiedzaj¹ swoich bliskich przed

œwiêtami albo tu¿ po n i c h , a œwiêta trzeba po prostu jakoœ przetrzymaæ. W takiej sytuacji znalaz³ siê Micha³, który œwiêta spêdzi ze znajomymi w Anglii. “Jestem w tym roku sam w œwiêta, w Polsce odwiedzê ¿onê i dzieciaki na prze³omie kwietnia i maja, gdy¿ przez pracê nie mam szans na wizytê œwi¹teczn¹. Œwiêta spêdzê

tu u kolegi. Jakoœ to bêdzie”. Grzegorz “W zesz³ym roku by³em na œwiêta w Polsce, w tym roku razem z moj¹ dziewczyn¹ zostajemy w Anglii. Pewnie coœ specjalnego przygotujemy na œniadanie wielkanocne, ale nie wiem co. Jeszcze nie myœleliœmy o tym.”.

Po polsku??? Na stole wielkanocnym pojawiaj¹ siê

obok bia³ej kie³basy, ¿urku, chrzanu te¿ nowe potrawy, czasem angielskie, a czasem te z innych rejonów Polski czy œwiata. Wszystko zale¿y od tego w jakim gronie spêdzamy œwiêta. Dziêki emigracji nie tylko poznajemy zwyczaje Anglików, ale spotykamy siê z ludŸmi z ró¿nych stron Polski. Daje nam to mo¿liwoœæ nauki czegoœ o tradycjach z innych regionów naszego kraju. Niekiedy ustalaj¹c menu, trzeba iœæ na kompromisy, ale paradoksalnie, dziêki emigracji mo¿na jeszcze bardziej poznaæ kulturê w³asnego kraju. Mo¿emy równie¿ korzystaæ z innych kultur. Takie spotkania miêdzykulturowe integruj¹ nas z innymi, pozwalaj¹ zdobyæ nowe doœwiadczenia, nawet gdy trudno wyt³umaczyæ niektóre tradycje i zaakceptowaæ pewne ró¿nice kulturowe. Agnieszka Libera-Talaga magazyn lokalny

11


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

PRAWO

Dotacja dla przysz³ej MAMY Wspania³a informacja dla przysz³ych mam! Od kwietnia tego roku mo¿ecie otrzymaæ dodatek ci¹¿owy. To wolna od podatku dotacja, dla ka¿dej przysz³ej mamy, wyp³acana z HM Revenue & Customs (HMRC), której celem jest finansowe wsparcie przygotowañ na narodziny dziecka. Komu przys³uguje? Dodatek Health in Grant Pregnancy, przyznawany jest w równej wysokoœci, wszystkim mamom, które spe³niaj¹ poni¿sze warunki: * s¹ w ci¹¿y od co najmniej 25 tygodni * data porodu przypada co najmniej na 6 kwietnia, lub póŸniej * s¹ jest pod opiek¹ po³o¿nej lub lekarza Wyklucza siê jedynie mamy, które nie mieszkaj¹ na sta³e, lub nie maj¹ pozwolenia na sta³y pobyt w Anglii.

Wysokoœæ dodatku Po spe³nieniu wymaganych kryteriów, ka¿da mama otrzyma jednakow¹ kwotê - £190. Poniewa¿ kwota ta nie jest opodatkowana, nie wp³ywa na wysokoœæ dochodu, a co za tym idzie, nie koliduje z ¿adnymi innymi zasi³kami, zale¿nymi od wysokoœci dochodu. Wyp³ata dodatku nale¿y siê ka¿dej mamie, bez wzglêdu na jej sytuacjê finansow¹. Jakie formalnoœci? Aby zg³osiæ siê do wyp³aty grantu, nale¿y poprosiæ po³o¿n¹, lub lekarza, o specjalny formularz. Formularze wydawane s¹ od 1 stycznia tego roku. Po wype³nieniu i podpisaniu przez po³o¿n¹ lub lekarza, mama ma 31 dni na z³o¿enie go w HMRC. Wa¿ne jest, ¿eby dotrzymaæ tego terminu, gdy¿ po jego przekroczeniu, dotacja mo¿e nie zostaæ przyznana.

B 12

magazyn lokalny

Je¿eli mamy z jakiœ powodów nie mog¹ dostarczyæ w terminie podania, mog¹ wyznaczyæ osobê , pe³nomocnika, który za³atwi za nie t¹ sprawê. Aby formalnie wskazaæ pe³nomocnika, nale¿y wype³niæ formularz BF56. Sposób p³atnoœci HMRC dokona wp³aty, bezpoœrednio na twój rachunek bankowy. Wyp³aty rozpoczn¹ siê po 6 kwietnia 2009. Jeœli mama nie posiada jeszcze rachunku bankowego, bank lub building society account pomog¹ za³atwiæ formalnoœci, niezbêdne do jego otwarcia. Wiêcej szczegó³owych informacji znajdziecie na stronie: http://campaigns.direct.gov.uk/ money4mum2be/ www.dzieciak.co.uk

Bezpieczeñstwo dzieci Dzieci coraz czêœciej padaj¹ ofiar¹ przemocy fizycznej oraz psychicznej w domu lub w szkole. Zarówno bycie œwiadkiem, jak i ofiar¹ powoduje bardzo czêsto ciê¿ki uraz psychiczny. Jedn¹ z najczêœciej spotykanych form przemocy, z jak¹ dzieci spotykaj¹ siê w szkole jest tzw. bullying, czyli tyranizowanie s³abszych. Dzieci czêsto padaj¹ ofiar¹ bullyingu równie¿ ze strony doros³ych. Poni¿ej podajemy cenne wskazówki organizacji Kidscape, pomagaj¹ce w zrozumieniu, do czego m³ody cz³owiek ma prawo, gdy jest krzywdzony. – Dzieci musz¹ wiedzieæ, ¿e ich cia³a nale¿¹ do nich i nikt nie ma prawa ich w ¿aden sposób dotykaæ, szczególnie w miejsca intymne. Powiedz dzieciom, ¿e nie musz¹ siê godziæ na dotykanie, czy ca³owanie, jeœli im siê to nie podoba. Naucz dzieci, aby mówi³y Ci, jeœli ktoœ je dotknie i powie ¿eby zachowa³y to w tajemnicy. Nigdy te¿ sam nie zmuszaj dzieci do ca³owania lub przytulania kogoœ. – Osoby znajome, które molestuj¹ dzieci, czêsto mówi¹, ¿e poca³unek czy dotkniêcie to „nasz ma³y sekret”.

Powiedz dzieciom, ¿e niektórych sekretów nigdy nie nale¿y dotrzymywaæ nawet, gdy siê obieca³o. – Powiedz dzieciom, ¿e maja prawo powiedzieæ „nie”, jeœli ktoœ próbuje je skrzywdziæ. Wiele dzieci jest uczonych, i¿ zawsze musz¹ robiæ to, co osoba doros³a im powie. – £obuzy czêsto w swoich atakach wybieraj¹ m³odsze i s³absze dzieci. Naucz dzieci, ¿eby prosi³y o pomoc swoich przyjació³ i mówi³y „nie” bez walki. Powinny równie¿ poinformowaæ osobê doros³¹ o ca³ym zajœciu. Powiedz, ¿e czasami lepiej oddaæ coœ, co ³obuz chce ni¿ zostaæ pobitym. – Naucz siê rozmawiaæ z dzieæmi, zachêcaj je do tego, aby mówi³y ci o tym, co siê wydarzy³o w ich ¿yciu. – Jeœli dziecko potrzebuje twojej pomocy, musi wiedzieæ, ¿e mu uwierzysz i oka¿esz wsparcie. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku molestowania na tle seksualnym, gdy¿ dzieci rzadko k³ami¹ na ten temat. – Wiêkszoœæ ¿yczliwych doros³ych nie zagaduje dzieci bez obecnoœci

doros³ych, chyba ¿e wygl¹daj¹ na zagubione lub zrozpaczone. Powiedz dzieciom, aby nigdy nie rozmawia³y z nieznajomymi oraz uprzejmie ignorowa³y próby zagadywania ze strony obcych ludzi. Powinny ci równie¿ powiedzieæ, jeœli ktoœ nieznajomy próbuje wszcz¹æ z nimi rozmowê. – Powiedz swoim dzieciom, ¿e aby zapewniæ sobie bezpieczeñstwo, mog¹ z³amaæ regu³y. Mog¹ uciekaæ, krzyczeæ, k³amaæ lub kopaæ jeœli pomo¿e im to unikn¹æ niebezpieczeñstwa.

Wiêcej informacji znajdziecie na stronach www.kidscape.org.uk, www.dfs.gov/bullying, www.childline.org.uk oraz pod numerem telefonu 0800 1111 (linia Childline)

Przygotowa³a Agnieszka Niemczuk na podstawie broszury wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (Home Office) Marzec 2007

magazyn lokalny

13


ARTYKU£ SPONSOROWANY SPORT

STOWARZYSZENIA

Active Polish Community zaprasza na cotygodniowe spotkania polskich rodzin. Gry, zabawy, zajêcia plastyczne dla dzieci w ro¿nym wieku prowadzone przez specjalistów. Niedzielne popo³udnie pe³ne zabawy i humoru. Dla rodziców mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ, porad oraz mo¿liwoœæ mile spêdzonego czasu. Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ niedzielê od 15.30 do17.00 Adres: BURY PARK COMMUNITY CENTRE, 161-161B Dunstable Road, Luton LU1 1BW Pilnie poszukujemy instruktorów tañca dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Lekcje Tañca Wspó³czesnego Active Polish Community zaprasza na Lekcje Tañca Wspó³czesnego dla pocz¹tkuj¹cych (Technika Limone Release ) M³odzie¿y i Doros³ych (lat 16+ ) Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê ju¿ 17 Kwietnia w Bury Park Community Centre,161-161B Dunstable Road, godz. 17.30-19.30 Osoby bez doœwiadczenia mile widziane!!! Szczegó³owe informacje oraz zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 07545 564 680 lub na adres email: condance@o2.pl

Jak podaje The Times liczba osób cierpi¹cych na cukrzycê wzros³a w ci¹gu ostatnich 10 lat a¿ o 63% . W znacznym stopniu odpowiada za to szerz¹ca siê plaga oty³oœci.

Kontakt: Magdalena Oska, activepolish@yahoo.co.uk lub 07521 745 637

Barbary Fryc (01582) 650316 lub do Klubu Parafialnego (01582) 663241 w pi¹tki wieczorem. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek pomiêdzy 20.00 i 21.45 w Oœrodku Parafialnym przy Victoria Street w Dunstable Wydarzenia przy Polskiej Parafii Luton i Dunstable Dzieciêca Grupa SMYKI zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów wraz z dzieæmi do lat 4 na nasz¹ salê parafialn¹ w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Przewidziane s¹ ró¿ne gry, zabawy i inne formy aktywnoœci dla dzieci. Pytania prosimy kierowaæ do Anety, tel. 01582 513 055 Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym http://www.ppld.co.uk Wawel - Zespó³ Polskich Tañców Ludowych Zespó³ sk³ada siê z oœmiu par. Nowi cz³onkowie s¹ zawsze mile widziani. Je¿eli chcecie braæ udzia³, proszê zadzwoniæ do pani

Informacje Koœcielne 5 kwiecieñ (niedziela) – Niedziela Palmowa – Msza œwiêta z udzia³em zespo³u Wawel – sprzeda¿ palemek – Polska Szko³a 12 kwiecieñ – (niedziela) WIELKANOC – REZUREKCJA godz 7.00 i Msza œw. o godz. 11.00 26 kwiecieñ (niedziela) – Msza œw. dzieciêca godz. 11.00 26 kwiecieñ (niedziela) - ŒWIÊCONE PARAFIALNE – sala parafialna godz. 12.30 3 maj (niedziela) – Akademia 3 Maja – sala parafialna godz. 12.30 3 maj (niedziela) – Msza œw. dzieciêca

POLISH SOCIETY Wakacji nadszed³ kres, trzeba wzi¹æ siê do pracy… Wraz z nastaniem nowego semestru na University of Bedfordshire z zimowego, lecz, krótkiego snu zbudzi³o siê Polish Society. Jako, ¿e nowych pomys³ów zarz¹du by³o co niemiara, zakasano rêkawy i zaczêto wcielaæ je w ¿ycie. Na pierwszy ogieñ posz³o Polish Movie Night, które mia³o miejsce 27 lutego. By³a to niesamowita mo¿liwoœæ do podzielenia siê naszym dorobkiem filmowym z obcokrajowcami, ale co najwa¿niejsze – by³a to okazja do œwietnej zabawy. Wyœwietlane filmy: Pianista, Dzieñ Œwira, Testosteron i Seksmisja, które zachwyci³y polskich widzów w kinach, zosta³y równie ciep³o przyjête przez innych obywateli Europy. Innym przyk³adem dzia³alnoœci Polish Society by³o aktywne uczestnictwo w Œwiatowym Dniu Jedzenia(World Food Day), który odby³ siê 23 lutego, gdzie zaprezentowano najpopularniejsze polskie potrawy.

14

magazyn lokalny

CUKRZYCA ATA K UJ E

W najbli¿szych planach Polish Society jest m.in. organizacja koncertu rockowego, który odbêdzie siê 30 kwietnia w Sub Clubie. Start: godzina 19.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów ciê¿szego brzmienia! Inne planowane wydarzenia przez Polish Society to m.in.: uczestnictwo w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej, a dla fanów mocniejszych wra¿eñ: wyjazd na pole painball’owe oraz loty na paralotni. Jeœli widzisz w Polish Society miejsce dla siebie, chcia³byœ aktywnie w³¹czyæ siê w ¿ycie stowarzyszenia, chcesz poznaæ nowych ludzi, albo po prostu liczysz na dobr¹ zabawê odwiedŸ ni¿ej podane linki: www.psuob.strefa.pl http://www.facebook.com/ group.php?gid=31034083663&ref=ts http://nasza-klasa.pl/school/63498/forum

Karol Zawistowski karolsonn@gmail.com

Badania zosta³y przeprowadzone przez ekspertów z Hiszpanii i Szwecji, a jego wyniki opublikowano w Internecie w czasopiœmie medycznym “Journal of Epidemiology and Community Health”. Dowodz¹ one, ¿e wskaŸnik zachorowalnoœci na cukrzycê roœnie w Wielkiej Brytanii szybciej ni¿ w Stanach Zjednoczonych, gdzie choroba ta wystêpuje najpowszechniej na œwiecie.

Co to jest cukrzyca? Cukrzyca jest przewlek³¹ chorob¹ polegaj¹c¹ na zaburzonej przemianie materii, zw³aszcza w zakresie wêglowodanów z powodu wzglêdnego lub bezwzglêdnego braku insuliny. Trzustka produkuje w tych przypadkach za ma³o insuliny, co uniemo¿liwia prawid³ow¹ regulacjê metabolizmu. W szczególnie niekorzystnym wypadku zupe³nego braku hormonu nie jest mo¿liwe w³aœciwe wykorzystanie sk³adników pokarmowych co prowadzi do utraty masy cia³a, utraty p³ynów a nawet kwasicy metabolicznej zwanej Acidoza. Lekarze rozró¿niaj¹ kilka rodzajów cukrzycy. Natomiast my omówimy dwa g³ówne typy charakteryzuj¹ce cukrzycê m³odzieñcz¹ tzw. Insulinozale¿n¹ typ I i typ II, która najczêœciej pojawia siê w póŸniejszym wieku szczególnie u osób oty³ych.

uszkodzenia narz¹du trzustki jest tzw. reakcja autoimmunologiczna (wspó³udzia³ wirusów i grzybów oraz zanieczyszczenie œrodowiska). W dzieciñstwie lub w m³odoœci, wystêpuje od razu zbyt du¿y poziom cukru we krwi. W tym przypadku leczenie ju¿ w punkcie wyjœcia rozpoczyna siê od podania insuliny. Przyczyn¹ cukrzycy typu I s¹ wêglowodany, czyli dieta ze znaczn¹ przewag¹ cukrów w stosunku do spo¿ywanych bia³ek. Aby spaliæ wêglowodany, nasz organizm potrzebuje du¿o wiêcej bia³ka, witamin, magnezu i innych mikroelementów. Poniewa¿ w produktach roœlinnych jest ich zbyt ma³o, organizm zmusza nas do spo¿ywania jeszcze wiêkszej iloœci wêglowodanów ( apetyt, s³odkie i ci¹g³e jedzenie) a wtedy iloœæ wêglowodanów w naszej diecie znacznie wzrasta. Nie trudno siê domyœliæ, ¿e w tym miejscu zaczyna siê b³êdne ko³o. Insulina jest w naszym organizmie substancja, która wprowadza cukry do komórek. Cukrzycê typu II- najczêœciej stwierdza siê u osób oty³ych. Mo¿e byæ wynikiem coraz mniejszego wydzielania przez trzustkê insuliny, jak te¿ zmniejszaj¹cej siê wra¿liwoœci tkanek na ni¹. W cukrzycy typu II wystêpuj¹ zazwyczaj zaburzenia receptorowe w komórkach docelowych dla insuliny. Oznacza to, ¿e nawet prawid³owe iloœci insuliny nie s¹ w stanie

wykonaæ swojego zadania w gospodarowaniu poziomem cukru. Choroba charakteryzuje siê nadmiernym pragnieniem i obfitym oddawaniem moczu, powoli narasta poziom cukru we krwi i pojawia siê w moczu. Mimo zwiêkszonego apetytu chory chudnie, czuje siê os³abiony i senny. Choroba ta zaczyna siê u osób w sile wieku lub u ludzi starszych. Leczenie klasyczne mo¿liwe jest za pomoc¹ ró¿nych leków doustnych lub w ostatecznoœci insuliny, lecz nie likwiduje faktycznych przyczyn choroby. Cukrzyca mo¿e byæ wrodzona lub nabyta. Podstawow¹ form¹ terapii w obu typach cukrzycy jest DIETA ZGODNA Z GRUPA KRWI + SUPLEMENTACJA! Aby dowiedzieæ siê wiêcej o skutecznej naturalnej metodzie leczenia suplementami tej i innych chorób, zapraszam na stronê poœwiêcon¹ temu tematowi www.nasze-zdrowie.org lub konsultacje telefoniczne. Ma³gorzata Szyd³owska Konsultant i Niezale¿ny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

Cukrzyca typu I- to zazwyczaj konsekwencja uszkodzenia trzustki - organu. Spowodowana jest przez pierwotne uszkodzenie komórek beta (to te, które produkuj¹ w trzustce insulinê) i bezwzglêdny niedobór wydzielania insuliny. Zasadniczym mechanizmem

magazyn lokalny

15


POLITYKA LOKALNA

W imiê Demokracji… Parada Drugiego Batalionu Royal Anglian Regiment mia³a byæ œwiêtem i gor¹cym powitaniem dwustu ¿o³nierzy, którzy zakoñczyli swój drugi turnus w Iraku.

N

ie wszyscy jednak do koñca byli przekonani do s³usznej obecnoœci wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie. Grupa protestuj¹cych Muzu³manów, poprzez przygotowane wczeœniej banery i plakaty wyra¿a³a swój przeciw mówi¹c, ¿e ¿o³nierze to rzeŸnicy, mordercy i zbrodniarze wojenni. Zgromadzony t³um, który wita³ Batalion na George Street, mocno wyrazi³ swoja dezaprobatê w stosunku do protestuj¹cych. Gdyby nie szybka reakcja Policji, która musia³a otoczyæ kordonem oponentów, mog³oby dojœæ do sporych zamieszek W zwi¹zku z tym s³u¿by prewencji aresztowa³y dwóch mê¿czyzn. Pierwszy z nich, osiemnastolatek odpowie przed s¹dem za napastowanie na tle rasistowskim, drugi mê¿czyzna zosta³ ukarany grzywn¹. Dr.Fiaz Hussain, rzecznik Gminy Muzu³mañskiej w Luton stanowczo potêpia zachowanie dwudziestoosobowej grupy mówi¹c, ze to nie ¿o³nierze s¹ winni za decyzje podejmowane na szczeblu rz¹dowym. Nasuwa siê jednak pytanie czy ludzie, którzy tak zaciêcie protestowali obrzucaj¹c Drugi Batalion Rogal Anglia Regiment niestosownymi wyzwiskami, mieliby do tego prawo gdyby w³aœnie nie oni, ¿o³nierze, którzy walcz¹ o demokracje w kraju pogr¹¿onym w chaosie i ograniczonych prawach obywatelskich. To walka o demokracje, która pozwala im na tego typu demonstracje i wolnoœæ s³owa. Paradoksalnie ,to ¿o³nierze przyczyniaj¹ siê do tego,

by obywatele mieli prawo do swobody wyra¿ania swoich pogl¹dów. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ze wielu z nich traci ¿ycie byœmy cieszyli siê funkcjonowaniem w kraju, gdzie od wieków poszanowanie wolnoœci i demokracji jest priorytetem.

* * * 19 kwietnia o godzinie 15.30 w Holy Ghost Chuch Hall na Westbourne Road w Luton odbêdzie siê spotkanie z Cllr Stefanem Kasprzykiem z London Borough of Islington. Cllr Stefan Kasprzyk jest jedynym polskim burmistrzem w Wielkiej Brytanii. Burmistrz Stefan Kasprzyk, reprezentant Liberal Democrats, opowie o swoich doœwiadczeniach i pracy w Radzie Miasta. Bêdzie równie¿ otwarty na wszelkie pytania i opinie dotycz¹ce ¿ycia i pracy w Luton. Postara siê tak¿e zachêciæ do aktywnego udzia³u w lokalnej, jak i krajowej polityce.

Wszystkich serdecznie zapraszamy Karol Podsiedlak

aktualne informacje polityczne i kulturalne, reporta¿e, wywiady, praca, og³oszenia, ekonomia, forum, czat, randki, rozrywka, zdrowie, nauka, galerie zdjêæ i wiele innych - ZAPRASZAMY !!!

16

magazyn lokalny

magazyn lokalny

17


KINO SPORT

SPORT

Luton Town FC czyli pi³ka w mieœcie kapeluszy Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e pi³ka no¿na w Anglii cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹. Wype³nione po brzegi puby pe³ne kibiców w sobotnie popo³udnie, czy zakorkowany Bury Park z pilnuj¹cymi porz¹dku policjantami, œwiadcz¹ o kolejnej pi³karskiej kolejce.

M

ieszkañcy Luton równie¿ maj¹ swojego reprezentanta w ligowych rozgrywkach. Jest nim Luton Town FC. Chcielibyœmy przybli¿yæ naszym czytelnikom historie klubu, który ju¿ w niedziele 5 kwietnia zagra w finale Johnston’s Paint Trophy przeciwko Scunthorpe na stadionie Wembley. Luton Town Football Club zosta³ za³o¿ony 11 kwietnia 1885 roku z po³¹czenia dwóch lokalnych klubów pi³karskich: The Wanderers i Excelsior. Pocz¹tkowy sk³ad klubu opiera³ siê na szeœciu pi³karzach Excelsior i piêciu The Wanderers. W tym czasie, Luton gra³o w trzech miejscach po³o¿onych nieopodal linii kolejowej ³¹cz¹cej Luton z Dunstable. Jednak w 1897 roku, po kolejnych skargach na wszechobecny dym z przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów, zdecydowano siê na przemieszczenie siedziby w miejsce dzisiejszej stacji Esso na Bury Park. Rok 1905 przyniós³ kolejna przeprowadzkê. Tym razem na Kenilworth Road, która jest siedziba klubu do dzisiaj. Pierwszym wa¿nym osi¹gniêciem Luton Town FC by³a rejestracja jako pierwszy klub zawodowy w po³udniowej Anglii w czasach gdzie „Pó³noc” mia³a w tej sprawie najwiêcej do powiedzenia. W zwi¹zku z tym sezon 1889-1890 by³ ostatnim jakim Luton Town FC zagra³ jako klub amatorski. Po dwóch dobr ych sezonach 1894 i 1895 w Southern League , Luton Town FC postanowi³o ubiegaæ siê o udzia³ w rozgrywkach Football League Second Division. Niestety wniosek o przyjêcie do drugiej ligi nie zosta³ rozpatrzony pozytywnie i klub musia³ zadowoliæ siê Union League. Jednak ze wzglêdu na ma³¹ liczbê dru¿yn (8 klubów), Luton ponios³o spore straty finansowe oraz po raz kolejny zajê³o drugie miejsce zaraz za Millwall. W latach 1900-1919 Luton Town FC prze¿ywa³o dobre i z³e chwile. Ci¹g³e zamieszanie wokó³ siedziby klubu nie wp³ywa³o pozytywnie na wyniki zespo³u, który przez wiêkszoœæ dekady plasowa³ siê w koñcówce tabeli. Tak¿e problemy finansowe nie opuszcza³y popularnych The Hatters. Spadek do Southern League w 1912 roku mocno dal siê we znaki. Plany powrotu do ligi wy¿ej w sezonie 1912-1913 nie powiod³y siê gdy klub ukoñczy³ rozgrywki na 5 miejscu. Dopiero sezon 1914 przyniós³ upragniony awans do pierwszej dywizji kiedy to Luton zajê³o drugie miejsce w tabeli. Niestety I Wojna Œwiatowa nie pozwala³a na regularne

18

magazyn lokalny

rozgrywki. Dopiero w 1919 roku wznowiono walkê na ligowych boiskach aczkolwiek okres miêdzywojenny nie nale¿a³ do zbyt udanych. Luton d³ugo utrzymywa³o siê w trzeciej lidze a¿ do roku 1937 kiedy to pod wodza Edwarda Liddella 1 maja wygra³o 2-0 z Torquay koñcz¹c rozgrywki Third Division South na pierwszym miejscu. W latach 1937-1955 Luton Town FC gra³ w Second Division i najwiêkszym sukcesem w tym czasie, by³ awans do First Division kiedy po wygranej nad Doncaster 3-0, The Hatters zapewnili sobie drugie miejsce premiowane rozgrywkami w pierwszej lidze. Jako beniaminek First Division, Luton zakoñczy³o sezon na dobrym dziesi¹tym miejscu. Jednak kolejne sezony nie by³y ju¿ tak udane i w 1960 roku, klub z Kenilworth Road spad³ do drugiej ligi. Warto przypomnieæ rok 1959, kiedy to Luton po raz pierwszy i jak dot¹d jedyny by³ finalist¹ FA Cup. Fawor yzowany przez bukmacherów Luton przegra³o 2-1 z notowanym ni¿ej Nottingham Forest. Lata 1960-1967 to seria spadków do ni¿szych lig i ci¹g³ych niepowodzeñ. W 1967 roku Luton Town FC zanotowa³o 17 miejsce czwartej ligi co jest najni¿szym w historii klubu. Jednak z³a passa mia³a wkrótce siê odwróciæ .Luton potrzebowa³o dwóch sezonów by awansowaæ do trzeciej ligi. Latem 1969 roku Alec Stock, manager klubu sprowadzi³ do klubu Malcolma MacDonalda, wszechstronnego zawodnika graj¹cego od obrony do ataku. Strzelaj¹c 25 goli MacDonald znacznie przyczyni³ siê w awansie dru¿yny do Second Division. Niemniej jednak lata siedemdziesi¹te to zaciêta walka o awans do First Division, która trwa³a do 1982 roku, kiedy to Luton Town FC w sezonie 1981-1982 zainkasowali 88 pkt daj¹ce pierwsze miejsce w tabeli i oœmio punktowe prowadzenie nad odwiecznym rywalem Watford. Dekada 1982-1992 to najlepsze lata w historii klubu. Szczególnie sezon 1987-1988 kiedy Luton wygra³o na Wembley wynikiem 3-2 League Cup Final przeciwko Arsenal Londyn i skoñczy³o rozgrywki ligowe na dziewi¹tym ,miejscu w tabeli. Warto wspomnieæ o takich zawodnikach z tego okresu jak: Les Sealey, Brian Stein, Danny Wilson, Ricky Hill, David Preece czy Mick Harford(obecny trener LTFC) . Jednak, jak to czêsto w pi³ce bywa, po passie przychodzi bessa. Ta regu³a nie ominê³a pi³karzy

z miasta kapeluszy. W sezonie 1991-1992 Luton Town FC spad³o do drugiej ligi, by w 1995 roku po licznych roszadach na stanowisku trenera spaœæ do trzeciej ligi gdzie okupywa³o œrodek tabeli do koñca lat dziewiêædziesi¹tych. W 1999 roku klub wszed³ pod zarz¹d s¹dowy za nie wywi¹zanie siê z umowy na budowê nowego stadionu co oznacza³o spadek do najni¿szych rozgrywek ligowych pierwszy raz od 1967 roku. Trenerem zosta³ Joe Kinnear (obecny trener Newcastle United), który sprowadzi³ do klubu m.in. Steve’a Howard’a (obecnie Derby County) czy Kelvin’a Nicholls’a. Kinnear prowadzi³ klub do maja 2003 roku kiedy to nowy w³aœciciel zatrudni³ na to stanowisko by³ego napastnika Luton Town FC Mike’a Newell’a. Wielu z nas pamiêta sezon 20052006 kiedy Luton podejmowa³o ówczesnych zdobywców Pucharu Ligi Mistrzów Liverpool FC w trzeciej rundzie FA Cup. The Hatters odpadli z dalszych rozgr ywek choæ dla kibiców, ten dwumecz na d³ugo pozostanie w pamiêci. Po dwóch sezonach w Championship, 20 kwietnia 2007 roku potwierdzi³ siê spadek do League One kiedy to Luton Town FC zajmowa³o 23 miejsce w tabeli. Jednak najgorsze dopiero mia³o przyjœæ. 22 listopada 2007 roku klub ponownie przeszed³ pod zarz¹d s¹dowy z na³o¿on¹ kar¹ w postaci -10 punktów i zamro¿onych pensjach zawodników. Kara punktowa i s³aba gra przez wiêkszoœæ sezonu sprawi³y, ¿e spadek do League Two wisia³ w powietrzu a decyduj¹cy cios zosta³ zadany 12 kwietnia 2008 roku, kiedy to Luton przegra³o 1-2 z Brighton and Hove Albion koñcz¹c ligê na 17 miejscu. 3 czerwca 2008 roku FA (Football Association) na³o¿y³a ³¹czna karê -30 punktów w rozgrywkach League Two i karê grzywny w wysokoœci £50000. Luton Town FC rozpocz¹³ ten sezon z 30 ujemnymi punktami co od pocz¹tku nie wró¿y³o niczego dobrego. Na dziewiêæ kolejek do koñca sezonu, Luton z 16 punktami traci do bezpiecznej 22 pozycji 12 punktów. Po raz pierwszy w historii, klub walczy o pozostanie w rozgrywkach Football League. Na otarcie ³ez mo¿e pozostaæ mecz na Wembley, niemniej jednak, wszyscy trzymamy kciuki za The Hatters.

Po¿egnanie w wielkim stylu C

lint Eastwood jest bez w¹tpienia gigantem kina. Od piêædziesiêciu lat wpisuje siê w pamiêæ widzów, a to niezapomnian¹ kreacj¹ aktorsk¹, a to misternie wyre¿yserowanymi obrazami. Jako aktor da³ siê zapamiêtaæ jako Brudny Harry, czêsto bohater z ¿elaznymi zasadami, twardziel. Po drugiej stronie kamery natomiast zaistnia³ jako twórca filmów wa¿nych i z przes³aniem (“Listy z Iwo Jimy”, “Za wszelk¹ cenê”, “Rzeka tajemnic” czy “Bird). Tym wiêksz¹ zagadk¹ by³o to, jak uda mu siê pogodziæ obie te rolê w jego najnowszej produkcji Gran Torino. Eastwood zapowiedzia³ ju¿, ¿e tym filmem ¿egna siê z karier¹ aktorsk¹. Wielka szkoda, bo po projekcji Gran Torino trzeba obiektywnie przyznaæ, ¿e jego gra by³a jednym z najmocniejszych, jeœli nie najmocniejszym, punktem filmu. Gran Torino opowiada doœæ prost¹ historiê weterana wojny z Korei, Walta Kowalskiego (w tej roli Eastwood). G³ówny bohater jest samotnym, zgorzknia³ym starym cz³owiekiem. Niedawno pochowa³ ¿onê, nie potrafi te¿ dotrzeæ do swoich doros³ych synów. Wiedzie spokojne, uczciwe ¿ycie na przedmieœciach Detroit, gdzie zosta³ w zasadzie ostatnim bia³ym, a za s¹siadów ma rodzinê imigrantów z Azji. Walt Kowalski jest cz³owiekiem trudnym, z surowymi zasadami, nie szuka kontaktu z ludŸmi. Ma swoje ma³e pasje, które wype³niaj¹ jego codziennoœæ, m.in. tytu³owego Forda Gran Torino. Co wiêcej, bohater, w którego wciela siê Eastwood jest typem doœæ aspo³ecznym, zdeklarowanym rasist¹. Wyra¿aj¹c swoje zdanie nie kryje siê za uprzejmoœciami, czy polityczn¹ poprawnoœci¹. Wszystko zmienia siê, gdy Kowalski niespodziewanie zostaje niejako zmuszony do kontaktu z s¹siadami. To daje nieoczekiwan¹

okazjê, by choæ odrobinê zrewidowa³ swoje sztywne pogl¹dy i powalczy³ z w³asnymi zadawnionymi uprzedzeniami. Ogromn¹ moc filmu stanowi¹ dialogi. S¹ one czêsto doœæ wulgarne, ale jednoczeœnie naturalne i zabawne. Sceny rozmów Kowalskiego z lokalnym ksiêdzem, czy fryzjerem nadaj¹ filmowi niezwyk³ego kolorytu i pikanterii. Pomagaj¹ te¿ wyraŸnie zarysowaæ postacie bohaterów. Ogl¹daj¹c Clinta Eastwooda rzucaj¹cego na okr¹g³o rasistowskie, pe³ne stereotypów komentarze, paradoksalnie, w pewien sposób sympatyzujemy z tym podstarza³ym, czerstwym cz³owiekiem i jesteœmy w stanie zrozumieæ jego podejœcie do ¿ycia. Mamy pewnoœæ, ¿e bohater jest w g³êbi duszy dobrym cz³owiekiem. Nale¿y powiedzieæ, ¿e Gran Torino jest filmem bardzo odwa¿nym. Nie tylko ze wzglêdu na wspomniane rasistowskie kwestie. Clint Eastwood ryzykowa³ spor¹ czêœæ swojej filmowej reputacji tworz¹c film w klasycznej formie, oparty na nieskomplikowanej, prostej wrêcz historii. W czasach, kiedy producenci z Hollywood pompuj¹ miliony dolarów w efekciarskie, pozbawione treœci filmy Eastwood’owi uda³o siê zyskaæ sympatiê widzów uciekaj¹c jednoczeœnie od marketingowych wzorców. Da³ on tym samym porz¹dnego ‘prztyczka w nos’ swoim kolegom z bran¿y filmowej. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e Gran Torino jest najbardziej kasowym filmem Eastwooda – do tej pory zarobi³ ok. 6 mln funtów w Wielkiej Brytanii i 150 mln dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. Lekko dziwi fakt, ¿e Gran Torino nie zosta³o nominowane w tym roku do Oscara. Na tle innych konkursowych produkcji, jak Slumdog

Millionaire czy Ciekawy Przypadek Benjamina Buttona wypada bardzo przyzwoicie. Nie jest to film wybitny, wielki, bo te¿ nie mia³ byæ taki. Podobnie sam Clint Eastwood nie jest filmowcem, który musi cokolwiek udowadniaæ. By³a to dla niego œwietna okazja, by po raz kolejny móg³ wy³o¿yæ kilka swych prawd ¿yciowych w mo¿liwie zrozumia³y, przekonuj¹cy i sympatyczny sposób. Fabu³a Gran Torino, nie jest mo¿e czymœ odkrywczym, ale naprawdê zachêca swoj¹ prostot¹. Jedynym problemem polskiego widza mo¿e byæ nieco odleg³y sposób pojmowania powojennej rzeczywistoœci amerykañskiej, zrozumienie przemian i stereotypów spo³ecznych w USA. Dla niektórych fabu³a mo¿e wydawaæ siê wiêc nieco nu¿¹ca. Myœlê jednak, ¿e aktywny obserwator znajdzie w tej historii sporo walorów uniwersalnych i przekonaj¹ go wyraŸnie skreœlone w filmie postacie, w szczególnoœci osoba g³ównego bohatera. Clint Eastwood wykorzystuje oklepane chwyty re¿yserskie i przekuwa je w œwie¿¹, zabawn¹ i wzruszaj¹c¹ opowieœæ. Prostota i ³atwoœæ przekazu nie zniechêca jednak widzów, przeciwnie, przyci¹ga ich do kin magi¹ prawdziwych uczuæ. Co do warstwy aktorskiej jeœli tak w³aœnie mia³o wygl¹daæ po¿egnanie Eastwooda z aktorstwem, to uda³o siê doskonale. Ikona odchodzi w wielkim stylu.

Przemek Staniszewski

Karol Podsiedlak magazyn lokalny

19


WYDARZENIA SPORT

Konferencja dla polskich maturzystów w Londynie Pierwsza marcowa sobota by³a bardzo intensywna dla uczniów najstarszej klasy Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych. Ca³y dzieñ spêdzili na konferencji dla polskich maturzystów w Londynie. Wys³uchali kilku wyk³adów, uczestniczyli w dyskusjach, zadawali trudne pytania, czytali polsk¹ literaturê, wymieniali doœwiadczenia z uczniami z innych szkó³, ale przede wszystkim coraz powa¿niej zaczynali myœleæ o zbli¿aj¹cym siê egzaminie. Niektórzy mog¹ byæ zdziwieni tym, ¿e mo¿na zdawaæ angielski egzamin z polskiego. Nie jest to niezwyk³e dla uczniów polskiej szko³y sobotniej w Luton i Dunstable. W tym roku blisko 30 osób przygotowuje siê tam do zdawania angielskiej matury z polskiego (A-level), a druga trzydziestka bêdzie zdawa³a tzw. ma³¹ maturê (GCSE). Obydwa egzaminy sa przeprowadzane przez angielskie w³adze oœwiatowe i s¹ czêœci¹ programu nauki jêzyków obcych. Wprowadzenie jêzyka polskiego do angielskiego systemu egzaminacyjnego nale¿y zawdziêczaæ polskim nauczycielom skupionym w Polskiej Macierzy Szkolnej, którzy od wczesnych lat 50. uczyli dzieci wojennych emigrantów w szko³ach sobotnich i doprowadzili do wprowadzenia egzaminu pañstwowego na zakoñczenie tej nauki. Dziêki temu dziœ polscy uczniowie mog¹ dodaæ do swoich osi¹gniêæ szkolnych dodatkowe punkty. Takie punkty licz¹ siê szczególnie, poniewa¿ œwiadcz¹ o szerszych hor yzontach, wiêkszych umiejêtnoœciach i poœwiadczaj¹ dodatkowy wysi³ek kandydata ubiegaj¹cego siê o przyjêcie na studia, do college’u czy do pracy. Program konferencji w Londynie by³ podporz¹dkowany tematom egzaminacyjnym. Polska Macierz Szkolna, organizator spotkania, zaprosi³a doœwiadczonych nauczycieli i wyk³adowców, którzy mówili o pocz¹tkach drugiej wojny œwiatowej na wschodnich terenach Polski, o filmach Wajdy, w¹tku narodowym w polskiej literaturze, technice pisania wypracowañ. Ze szczególnym zainteresowaniem uczniów z Luton i Dunstable spotka³y siê zajêcia poœwiêcone „Moralnoœci pani Dulskiej”. Lutoñscy maturzyœci z werw¹ przeczytali kilka scen z dramatu Zapolskiej i ¿ywo dyskutowali, czy Aniela Dulska jest dwulicow¹ kobiet¹ bez serca, czy te¿ dbaj¹c¹ o rodzinê matk¹ i ¿on¹. W warsztatach poœwiêconych efektywnemu czytaniu z du¿ym powodzeniem pe³nili rolê asystentów swojej polonistki prowadz¹cej zajêcia. Konferencja, w której uczestniczy³o blisko 200 osób z ró¿nych szkó³ sobotnich w Anglii, spe³ni³a

20

magazyn lokalny

swoje zadanie. Uczniowie, pe³ni nowych wra¿eñ, z nowymi i odœwie¿onymi wiadomoœciami wrócili do Luton i zabrali siê do pracy. Matura tu¿, tu¿. El¿bieta Grabska-Moyle G³osy uczestników: Jako klasa A-level reprezentowaliœmy nasz¹ szko³ê na konferencji Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Uczestniczyliœmy w ró¿nych wyk³adach historycznych i jêzykowych i chocia¿ momentami trudno by³o siê skoncentrowaæ, konferencja by³a dla mnie ciekawa i bardzo pomocna. Przypomnia³am sobie ró¿ne techniki pisania, które na pewno przydadz¹ mi siê podczas pisania egzaminu A-level! Joanna Wejman Moim zdaniem war to by³o byæ na konferencji, poniewa¿ mogliœmy dowiedzieæ siê czegoœ nowego. Wed³ug mnie to by³o bardzo wa¿ne doœwiadczenie w naszym uczniowskim ¿yciu, poniewa¿ pozwoli³o nam wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za nasz w³asny rozwój i naukê; mogliœmy zdecydowaæ co dla nas by³o wa¿ne i o czym chcieliœmy siê dowiedzieæ podczas wybranych przez nas wyk³adów. Anna Kosakowska Warto by³o pojechaæ na konferencjê. Na pocz¹tku wys³uchaliœmy wyk³adu z historii Polski w latach 1939-1945. Wyklad byl ciekawy i przydatny, wiele siê nauczyliœmy, ale by³ zbyt d³ugi i po jakimœ czasie wiêkszoœæ osób przesta³a s³uchaæ. Podczas konferencji zdobyliœmy równie¿ przydatne materia³y – spis mo¿liwych tematów egzaminacyjnych. Dyskutowaliœmy o pani Dulskiej i doszliœmy do wniosku, ¿e jest ona wprawdzie zaborcza, ale jednak robi wszystko dla dobra swojej rodziny. Na koniec NASZ wyklad, czyli Czytanie ze zrozumieniem prowadzone pr zez nasz¹ wychowawczyniê. Ca³a nasza klasa w³¹czy³a siê do pomocy. Pracowaliœmy w grupach i to MY kierowaliœmy innymi uczniami, dawaliœmy wskazówki, co maj¹ robiæ i w jakim tempie pracowaæ. Wyklad by³ bardzo dobr y, mimo ¿e

musieliœmy pracowaæ bardzo szybko z powodu goni¹cego nas czasu. Wiedza, nowe doœwiadczenia i mile spêdzony czas z przyjació³mi - to sa powody, dla któr ych naprawdê war to by³o pojechaæ na konferencjê. Izabela Frankowska Warto by³o pojechaæ na tê konferecjê, poniewa¿ wiêkszoœæ z nas po raz pier wszy by³a na londyñskim uniwersytecie. Ale nie pojechaliœmy tam zwiedzaæ uniwersytetu tylko na wyk³ady. Dowiedzieliœmy siê du¿o. Uwa¿am, ¿e te tematy na pewno pr zydadz¹ nam siê do naszych egzaminów maturalnych i nie tylko do nich, lecz te¿ w naszym dalszym ¿yciu. Jestem zadowolona, ¿e by³am na tej konferecji. Monika £ukowska -Co mo¿e byæ fajnego w konferencji na temat egzaminów A level? -Chyba nic... No i w tym momencie pojawia sie pytanie, czy warto jechaæ... Ale kiedy weszliœmy na salê wyk³adow¹ a w³aœciwie aulê i by³o tam naprawdê sporo mlodzie¿y z ró¿nych polskich szkó³, to mo¿na siê by³o poczuæ jak na jakiœ wyk³adach na studiach czy coœ w tym stylu. Je¿eli uwa¿acie, ¿e takie konferencje to nic fajnego, to jesteœcie w b³êdzie. To wspania³a okazja na poznanie nowych ludzi i na mi³e spêdzenie czasu w szkolnej atmosferze w gronie rodaków, czego czasem niektórym uczniom na Wyspach brakuje. Marek D¹browski

Od Redakcji: Jeœli maj¹ Pañstwo pytania dotycz¹ce jêzyka polskiego, nauczania polskiego jako pierwszego lub obcego jêzyka, prosimy przes³aæ je do Magazynu Lokalnego. El¿bieta Grabska-Moyle - polonistka i jêzykoznawca, nauczycielka w polskiej szkole - odpowie na nie na ³amach naszego pisma.

magazyn lokalny

21


MODA SPORT

DLA DZIECI

MOJA SZAFA

DOGGIE & KITTIES’ PRANKS PSIE I KOCIE FIGLE–MIGLE

TOREBKOWY ZAWRÓT G£OWY

Czy znów jesteście z nami, zapraszamy na nowe przygody , tym razem zabawimy się w …pyszne pieczenie!!! !! ! k i d s i !! ! LO k HEL dziecia æ Czeœ

K

I’m DAISY Jestem Stokrotka

I’m BETSY Jestem Elcia

I’m SARAH Jestem Sara

Kochane dzieciaczki! W ostatnim numerze naszych „Figli-Migli” zadaliśmy Wam zagadkę. Czy już znacie odpowiedź? Jeśli tak to brawo!!! Jeżeli nie, to nie martwcie się, bo rozwiązanie właśnie Wam podajemy i brzmi ono tak: „Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.” Dzisiaj Stokrotka, Elda i Sara już nie będą bawiły się w kuchni, bo jak sami zauważyliście nie za bardzo im te gotowanie wychodziło. Nasze zwierzaczki postanowiły pobaraszkować po ogrodzie. Bardzo się zdziwiły, kiedy w ogrodzie zobaczyły labirynt z żywopłotu. Betsy: Co to takiego? Daisy: To labirynt! Sarah: A co to jest labirynt? Daisy: To takie coś, co ma dużo krętych i ślepych korytarzy. Betsy: Ślepych? Jak to one nie maja oczu? Daisy: Korytarze nie mają oczu! Ślepe korytarze to znaczy że na końcu jest ściana i nie ma przejścia. Betsy: Acha! Sarah: Czy wiecie co jest na końcu tego babiryntu? Daisy: Jakiego babiryntu! Mówiłam ci że to jest L A B I R Y N T !!! Sarah: Oj dobrze już, dobrze, pomyliłam się, teraz już na pewno zapamiętam tą trudną nazwę. Daisy: Ja myślę, że na końcu korytarza stoi miseczka z pysznym mleczkiem Sarah: A może smaczna kiełbaska? Betsy: Ja bym wolała kolorowy kłębuszek wełny do zabawy. Daisy: Wiecie co, pobiegnijmy tam i wtedy dowiemy się co jest na końcu. Sarah: To doskonały pomysł! Ruszamy!

Teraz dzieci weźcie do rączki kolorową kredkę i spróbujcie pomóc znaleźć naszym zwierzaczkom wyjście z labiryntu. Powodzenia!!!

a¿da z nas na co dzieñ musi mieæ przy sobie wiele niezbêdnych rzeczy. Oznacza to, ¿e potrzebujemy “pojemnika”, do którego te rzeczy schowamy. I tak, jak kobieta, tak i torebki rozwijaj¹ siê i staj¹ siê bardziej nowoczesne. Ka¿da torba musi byæ funkcjonalna, ale jej wygl¹d te¿ nie jest bez znaczenia. W sezonie wiosna-lato torba ma rzucaæ siê w oczy. Ma byæ barwnie, zatem kolory, jakie powinna mieæ twoja torba to zieleñ, pomarañcz, fiolet, ¿ó³æ, a nawet mo¿e byæ to czerwieñ, która jest nadal modna. Paniom, które lubi¹ torbê dopasowaæ do butów, proponujê ³¹czyæ kolory. Warto zdecydowaæ siê na tak¹ torbê, która bêdzie wyró¿niaæ siê z t³umu. ¯adna z nas nie lubi, kiedy t¹ sam¹ torbê nosi co druga kobieta. Z tego powodu s¹ tak zwane ‘’torebki niespotykane’’. S¹ to torby z odrobin¹ szaleñstwa, pomys³owoœci i ekstrawagancji. Wyró¿niaj¹ siê one kszta³tami, kolorami i wszelkimi r o d z a j u gad¿etami.

magazyn lokalny

Torebki-kosze nieustannie s¹ w modzie. Hitem s¹ te przyozdobione. Mog¹ byæ to ró¿nego rodzaju wst¹¿ki zawi¹zane na kokardê, ³añcuszki, du¿y przypiêty kwiat wtedy koszyk staje siê bardziej romantyczny. Do tego w³o¿y³abym letni¹ zwiewn¹ sukienkê i sanda³ki. Ka¿d¹ z nas spotykaj¹ w ¿yciu okazje, na których musimy wygl¹daæ wyj¹tkowo. Randka, kolacja wymaga od nas elegancji. Wówczas niezast¹pione s¹ t o r e b k i wieczorowe.

CIEKAWOSTKI ŒWIATA MODY Od 28 maja do 5 czerwca w £odzi odbêd¹ siê najwa¿niejsze pokazy mody w Polsce. Top modelki i najlepsi polscy projektanci mody spotkaj¹ siê podczas pierwszego Fashion Week Poland. Podczas tego tygodnia odbêd¹ siê cztery konkursy dla amatorów. Fashion Week Poland zacznie siê fina³em konkursu Fashion Award 2009. 28 maja zostan¹ zaprezentowane prace 10 finalistów (m³odych projektantów), którzy bêd¹ siê ubiegaæ o sta¿ w pracowni Georgesa Chakry, który przewodniczy Jury tegorocznej edycji konkursu. Zwyciêzcy bêd¹ mogli odbyæ praktyki w Saint Martins College of Art. 29 maja w hali EXPO zostan¹ wy³onieni zwyciêzcy konkursu dla Projektantów Ubioru Z³ota Nitka 2009. Laureatami wczeœniejszej edycji s¹ m. in Maciej Zieñ, Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski(duet). Podczas Fahion Week Poland odwiedz¹ nas ze swoimi kolekcjami Agatha Ruiz de la Prada.Gaspard Yurkiewich i Emyric Francois.

ZNANI W BRAN¯Y

Takie torby podkreœlaj¹ oryginalny styl, a nawet charakter. Taka fantazyjna torba mo¿e byæ wykonana z ró¿nego rodzaju materia³ów. Mo¿e mieæ ró¿norodn¹ kolorystykê. £¹czenie np. skóry lakierowanej ze wzorami skóry lamparta mo¿e byæ bardzo ciekawe. Ten typ torby nale¿y nosiæ dumnie na swoim ramieniu, a na pewno zwróci on uwagê ka¿dego przechodnia. A oto przecie¿ chodzi w œwiecie mody. Nosimy, wiêc torebki du¿e i kolorowe. Tego typu torba to moda wracaj¹ca z lat 80-tych. Jednak niektóre z nas wol¹ ma³¹ torebkê. S¹ one bardzo kobiece, delikatne.

22

Przez pewien okres ma³a torebka by³a odsuniêta na dalszy plan w œwiecie mody, ale powoli wraca do ³ask. Taka kolorowa torebka zarzucona przez ramiê doda ka¿dej z nas uroku. Kszta³ty takich torebek s¹ dowolne- standardowe np. tzw. sakiewka lub wygl¹dem przypominaj¹ca muszelka. Œwietnie jest po³¹czyæ ¿akiet i spodnie z ma³¹ torebk¹, poniewa¿ doda ona lekkoœci temu zestawowi. Nosimy zatem du¿e torby, ale nie zapominamy o tych ma³ych.

Jest to uzupe³nienie damskiej kreacji. Fantazja przy ich wyborze mo¿e byæ nieograniczona. Z dodatkiem jakichkolwiek elementów zdobi¹cych dadz¹ naszej ma³ej torebce wiêcej wdziêku i uroku. Torebka wieczorowa noszona w d³oni jest ostatnio modna i wygl¹da bardzo kusz¹co. Jeœli wolicie noszone na ramieniu, zdecydujcie siê na te, noszone na ³añcuszku, poniewa¿ s¹ bardziej eleganckie ni¿ te na zwyk³ym pasku.

Cieszcie siê kolorami i pamiêtajcie, ¿e ten rok bêdzie w nie obfitowa³.

Coco Chanel, a w³aœciwie Gabrielle Bonheur Chanel urodzi³a siê 19 stycznia 1883 roku a zmar³a 10 stycznia 1971 roku. Francuska dyktatorka mody lansuj¹ca ubrania o prostych fasonach oraz krótkie suknie pozbawione ozdób. Na pocz¹tku prowadzi³a sklep z kapeluszami. W 1913 roku w Pary¿u za³o¿y³a swój pierwszy sklep z damskimi ubraniami. Szeœæ lat póŸniej otworzy³a pierwszy dom mody ju¿ pod mark¹ Chanel. W 1921 roku stworzy³a najpopularniejsze perfumy na œwiecieChanel No5.To ona jako pierwsza stworzy³a tzw. ‘’ma³¹ czarn¹’’. Od 1983 roku firm¹ zajmuje siê Karl Lagerfeld. Coco by³a atrakcyjn¹ kobiet¹, wiêc by³a adorowana przez wielu mê¿czyzn. Jednym z nich by³ oficer piechoty Etienne Balsan. Ich znajomoœæ zakoñczy³a siê ci¹¿¹, któr¹ Coco usunê³a. Zabieg niestety zosta³ Ÿle przeprowadzony i do koñca ¿ycia by³a bezp³odna. By³ to najwiêkszy dramat jej ¿ycia.

Barbara Bednarczyk

magazyn lokalny

23


Darmowe ksi¹¿eczki dla ka¿dego dziecka...

wLuton.net

Posty z forum portalu

O tej wspaniałej akcji wie stosunkowo niewiele osób, choć reklamowana jest szeroko w mediach, poradniach zdrowia, bibliotekach i księgarniach. Mowa tu oczywiście o programie BOOKSTART – darmowych pakietach książeczek dla dzieci do 5 roku życia.

Przedstawiamy kolejny w¹tek poruszony przez internautów portalu informacyjnego www.wLuton.net. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zawarte w nim rady czy opinie zaciekawi¹ sw¹ form¹ lub przydadz¹ siê w sensie praktycznym naszym czytelnikom. Zapraszamy do uczestnictwa i wypowiedzi na ³amach forum. Z internetowymi pozdrowieniami Redakcja Portalu wLuton.net Wszystko siê podoba lub nic nie podoba w Luton PanKracy: Organizacja ruchu drogowego i poziom kierowców w Luton s¹ wrêcz tragiczne... monia: powiem za siebie ze ma³a moja aktywnoœæ w tym dziale wynika³a z troszkê nieporêcznie zadanego pytania a w³aœciwie postawionej tezy. Co mi siê podoba? Pewna swoboda ubioru i wygl¹du a tak¿e anonimowoœæ .Uprzejmoœæ kierowców i cierpliwoœæ w kolejkach. Co nie podoba? Generalnie Luton nie jest ³adne wiec na pewno samo miasto absolutnie mi siê nie podoba. Na liœcie najbrzydszych miast kilka lat temu zajmowa³o swoje pier wsze chwalebne miejsce. PanKracy: Monia no co Ty? Upr zejmoœæ kierowców? Toæ to d¿ungla, przy której Poznañskie ulice pe³ne s¹ d¿entelmenów Nie twierdzê, ¿e odnosi siê to do wszystkich, ale wiêkszoœæ kierowców w Luton nie zna przepisów, a co gorsza pozbawieni s¹ wyobraŸni. Nie wspomnê ju¿ o ci¹g³ych wymuszeniach 3/4 tych ludzi w Polsce nie zda³aby prawka, a ¿eby by³o œmieszniej Anglicy robi¹ nagonkê na polskich kierowców, heh. Ca³a ta upr zejmoœæ jest wymuszona, bo pr zy tym zagêszczeniu ruchu pewnie byœmy z gara¿u nie wyjechali... Krew mnie zalewa w tym mieœcie za kó³kiem i co tydzieñ stwierdzam, ¿e w³aœnie wymyœli³em jakieœ nowe przekleñstwo. A brzydko jest swoj¹ drog¹ PS: Sorki, ale strasznie siê nakrêcam w tym temacie a w Polsce tak kocha³em jeŸdziæ autem

lat temu i wtedy jeŸdzi³o siê po polskich drogach wspaniale - bardzo wysoko poziom kultury, który zacz¹³ spadaæ kilka lat póŸniej. A nie bêdê ukrywaæ, ¿e ostatnio by³em u nas za kó³kiem 4 lata temu, wiêc trudno mi powiedzieæ jak jest teraz. Z tym upr zywilejowaniem kobiet zgadzam siê bezapelacyjnie - sam zdecydowanie chêtniej puszczam panie na drodze, panowie z regu³y puszczaj¹ siê sami i jest dobrze jeœli zd¹¿ysz przed nimi wyhamowaæ. Ogólna zasada jazdy w Luton brzmi ‘Lewa wolna, praw¹ siê wyklepie’. A tu jest priv? Monia a co do brzydoty i brudu w Luton, to jest pewna legenda, zwykle pomijana pr zez mieszkañców, mówi, ¿e w jeszcze dawniejszych czasach, aby przetrwaæ zes³any przez bogów potop, grupa mêdrców zbudowa³a ogromn¹ ³ódŸ. Zabrali do niej po parze ka¿dego gatunku zwierz¹t ¿yj¹cych wówczas na ziemi. Po kilku tygodniach zwa³y nawozu zaczê³y groziæ zatopieniem ³odzi. Mêdrcy tak g³osi legenda przechylili j¹ na burtê i nazwali to miejsce Luton (¿ród³o T.Pratchett) monia: nie wyrabiam mêdrcu Ty jeden...dziêki za informacje... Kasienka: W Luton podoba mi siê... .................. kurde... nie wiem.... shopping? No dobra, park jest ok, ale w innych miastach s¹ ³adniejsze i wiêksze. Nic nie wyró¿nia moim zdaniem tego miasta. Je¿eli powiem, ze podobaj¹ mi siê wzgórza, to w sumie s¹ one i gdzie indziej. Chêtnie wynios³abym siê stad do jakiejœ mniejszej, spokojniejszej miejscowoœci z przynajmniej Sainsburym

monia: Kracek nie ir ytuj siê. Mo¿e gdybyœ by³ kobiet¹ wiêcej p¹czków by Ci puszcza³o.. he he! Ja osobiœcie w Polsce nie spotka³am siê z taka cierpliwoœci¹ kierowców. Mo¿e i ona wymuszona ale jednak jest. Oczywiœcie ci o któr ych wspominasz nie sa dobrym poparciem mojej tezy ale generalnie stwierdzam ze cierpliwi s¹ i wpuszczaj¹ do ruchu tych którzy chc¹ siê w³¹czyæ. Podobnie na pr zejœciach dla pieszych. Te¿ wymuszone ale efekt jest. Ja równie¿ kocham jeŸdziæ autem w koñcu do Anglii przyjecha³am ca³kiem sama swoim autkiem ale zdecydowanie wole tutaj ni¿ w Polsce. A przekleñstwa jeœli masz nowe to dawaj na priva...he he he bo mog¹ siê przydaæ. Nie twierdze ze jest cudownie i ja ich nie potrzebuje!

monia: ojejku.. na prawdê jest tak Ÿle?? Kracek ma na to swoja teorie, ale ja staram siê dostrzegaæ te¿ dobre strony Luton. A co w takim razie trzyma Ciebie w³aœnie w tym mieœcie? Mo¿e warto sobie zmieniæ otoczenie na jakieœ milsze oku? Z tego co piszesz nie czujesz siê tutaj zbyt dobrze i komfortowo...

PanKracy : W sumie mo¿e i masz racjê - prawko robi³em 12

Kasienka: Co do tkwienia tu: niedawno mieliœmy rozmowê

24

magazyn lokalny

PanKracy: U mnie to z³o¿ona kwestia, ale g³ównie sprowadza siê do powiedzenia - nie wa¿ne gdzie, tylko z kim. I zgadzam siê z Moni¹ - wszystko ma swoje zady i walety. Szkoda, ¿e Luton nie jest miastem najpiêkniejszym ani najbezpieczniejszym, ale mamy tu przecie¿ pr¹d i bie¿¹c¹ wodê a tak powa¿nie nie jest tu tak Ÿle

z mê¿em, myœleliœmy o wyprowadzce do Bournemouth. Pla¿a, te sprawy ale ja mam tu dobr¹ prace, jestem na kontrakcie. Jest to oprócz pieniêdzy tak¿e sta¿ pracy, doœwiadczenie w miêdzynarodowej firmie. Wole to ni¿ prace za wiêksze pieni¹dze fizycznie, bo jak wrócê do Polski to mo¿e pomo¿e mi to w znalezieniu lepszej pracy. Mamy tu te¿ kuzynów mê¿a, zawsze jakaœ rodzina tak¿e umowa na wynajem flatu. Myœleliœmy tez o St. Albans ale podobno jest tam bardzo drogie ¿ycie. Dojazdy nas by tez kosztowa³y czas i pieni¹dze. Tak¿e tu tkwimy aha, i mamy tu poleczenie lotnicze z moim miastem Katka: Wiecie co ja osobiœcie a¿ tak bardzo nie narzekam na Luton... ale faktycznie jak ktoœ przyjedzie do mnie to nie ma za bardzo nawet co im tu pokazaæ, gdzie pójœæ... Tez chêtnie bym zmieni³a Luton na inne miasteczko milsze dla oka... ale tak jak piszecie... mam tu swój dom, rodzinê, znajomych, ma¿ ma prace z której tez ciê¿ko by³oby zrezygnowaæ... poza tym zna siê ju¿ ka¿dy kat, miejsce... a teraz jechaæ gdzieœ do nowego miasta i uczyæ siê wszystkiego od pocz¹tku? Nie widzi mi siê. Chyba jestem za stara ju¿ na takie nowoœci. ¯artuje oczywiœcie - ale ogólnie nie lubiê zmieniaæ tak drastycznie w swoim ¿yciu - raczej jestem osoba która siê przywi¹zuje szybko do ludzi, otoczenia itd. No i te nasze lotnisko... jak pomyœle sobie ze mia³abym teraz jad¹c z PL i wysiadaj¹c np na Londyn Luton i doje¿d¿aæ do domu jeszcze ³adne parenaœcie mil - to jakoœ tez mi siê to nie widzi. Poza tym uwielbiam patrzeæ na samoloty. By³oby mi tego brak. Ale wiem tez ze jak teraz siê tego nie zmieni to póŸniej bêdzie jeszcze gorzej i nigdy sobie nie polepsze...

Bookstart, to program narodowy, który ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do książek dla każdego dziecka w Wielkiej Brytanii, ma inspirować, pobudzać i zachęcać do czytania. Celem Bookstart jest promowanie miłości do książek na całe życie, począwszy od najmłodszych lat, a nawet miesięcy, malucha. Program uzupełnia kluczowe aspekty zdrowia dzieci przez stymulowanie i rozwój naturalnej ciekawości dziecka, a także rozwoju, kulturalnego, społecznego i emocjonalnego. Bookstart obejmuje również dzieci rodzin obcojęzycznych, w tym także, tak licznej na Wyspach, polskiej emigracji. W trosce o dobro wszystkich maluchów, dostępne są również książeczki dwu językowe. Ma to ogromne znaczenie dla promowania ojczystego języka, jak również dla nauki języka angielskiego.

Darmowe książki. Bookstart for babies – to pierwszy zestaw, przeznaczony dla niemowląt w wieku 0-12 miesięcy. Zestaw składa się z: dwóch kolorowych książeczek, laminowanej strony z rymowankami, ulotkę informacyjną, oraz porady jak czytać by zainteresować dziecko, lista książek dla niemowląt oraz zaproszenie do zapisania się do biblioteki. Bookstart Plus – drugi z zestawów, przeznaczony dla dzieci w wieku 12-24 miesiące.Zawiera dwie edukacyjne książeczki, kredki świecowe, notatnik, lista książek dla starszaków oraz zaproszenie do biblioteki. My Bookstart Treasure Chest – trzeci zestaw przygotowany jest dla dzieci w wieku 24-36 miesięcy. Zawiera książeczki, ukryte przegrodki na ksiazeczki i male zabawki, kredki świecowe, malowankę oraz blok rysunkowy. W trosce o dobro wszystkich dzieci, zadbano również o potrzeby dzieci niepełnosprawnych - niewidomych i niedowidzących, oraz głuchych i niedosłyszących. Dostępne są pakiety, przeznaczone właśnie dla nich, a materiały zawarte w paczkach, są tak dobrane, aby maksymalnie pomagały w rozwinięciu dziecięcej ciekawości i chęci poznawania świata.

Booktouch - dla dzieci niewidomych - dostępny jest bezpłatnie dla rodziców (opiekunów) dzieci niewidomych do 4 lat włącznie. Opakowanie zawiera specjalne ksiazki „touch and feel”, oraz pisane w języku Braille’a, książeczkę z poradami na temat książek dla osób niewidomych, bawełnianą torbę. Bookshine - dla dzieci niesłyszących - dostępny jest bezpłatnie dla rodziców (opiekunów) dzieci niesłyszących do 4 lat włącznie. Opakowanie zawiera specjalne książki, mające na celu stymulowanie zmysłów dzieci, matę rhyme book, książeczkę porad na temat książek dla dzieci niesłyszących, bawełnianą torbę. O zestawy z serii Bookstart rodzice oraz opiekunowie mogą zapytać health visitora lub w lokalnej bibliotece. Mogą także zamówić je pod numerem telefonu 020 8516 2995. Biblioteka i Rhymetimes Program Bookstart to także, czas na Rhymetimes czyli zajęcia mające na celu zachęcenie rodziców do śpiewania oraz recytowania wierszyków, rymowanek swoim dzieciom. Orgazniowazne są przez biblioteki oraz day nursery’ies. Gdzie znajdę szczegóły? Wiele ciekawych materiałów związanych z tym programem znajdziecie na stronie Bookstart www.bookstart.org.uk www.dzieciak.co.uk

monia: rozumiem Ciê Kasienka doskonale bo nas trzyma mniej wiêcej to samo czyli czynniki rodzinne i...to lotnisko! Bardzo ciê¿ko zrezygnowaæ z wszystkiego co siê zbudowa³o i po raz kolejny rzucaæ siê w nowe. Nasza córka za trzy lata koñczy pewien etap szko³y i w³aœnie to nas sk³oni³o do rozejrzenia siê po St.Albans. Jak piszesz nie jest tam tanio ale miasteczko œliczne, przyjazne i bardzo czyste, no i ten r ynek ze œwie¿ymi rybami....to jest to!! Do tego domy choæ drogie to ceny w St.Albans nie spadaj¹ i s¹ wyj¹tkowo odporne na wszelkie ko³ysania. Naradzie jednak tkwimy tutaj ale kto wie...czas poka¿e co bêdzie za te dwa-trzy lata!! ————————————————————— Za treœæ wypowiedzi internautów redakcja portalu „wLuton.net” ani magazynu „Magazyn Lokalny” nie ponosi odpowiedzialnoœci

magazyn lokalny

25


MUZYKA SPORT

WYWIAD

“Ja potêpiam z³o, jakie cz³owiek wyrz¹dza, a nie samego cz³owieka...”

Co Ksiêdza sprowadzi³o do Anglii? Nale¿ê do zgromadzenia Ksiê¿y Chrystusowców, których celem jest g³ównie praca wœród naszych rodaków poza granicami kraju. Tak¿e wyjazd z Polski by³ dla mnie po czêœci koniecznoœci¹. Czy pamiêta ksi¹dz swoje pierwsze pocz¹tki w parafii? Do Anglii przyjecha³em oko³o 27 lat temu. Wówczas wspólnotê koœcio³a tworzy³a g³ównie stara polonia, która przyjecha³a tu zaraz po wojnie. Pocz¹tki wspominam jako doœæ trudne z tego wzglêdu, ¿e w UK panuje inne duszpasterstwo. W Anglii obowi¹zuje tak¿e ca³kiem inny system parafii. Tutaj ksi¹dz udziela siê bardzo du¿o spo³ecznie. Pe³ni wiele funkcji, np. bywa czêsto t³umaczem. Przy Koœciele powsta³o wiele organizacji, Jak np. Polska Szko³a Sobotnia, Klub Parafialny, zespó³ taneczny “Wawel”. Czy zainteresowanie przynale¿noœci¹ do tych grup jest du¿e? Kiedyœ rzeczywiœcie by³o doœæ spore. Poniewa¿ nasi rodacy nie mieli innego wyjœcia. Granice Polski by³y zamkniête i ludzie chcieli stworzyæ coœ, co by im ten kraj przybli¿y³o. Ci zaczynali wszystko od zera i to, co pozosta³o jest ich zas³ug¹ koœció³, klub i sala parafialna. Na dzieñ dzisiejszy zainteresowanie jest mniejsze. Podejrzewam, ¿e m.in. dlatego, gdy¿ w tej chwili jest nas tu wiêcej i nie czuje siê takiej potrzeby bliskoœci. Poza tym m³odzi ludzie, którzy przyjechali, przyzwyczajeni s¹ do czegoœ innego. W Polsce panuje inna forma duszpasterstwa. Ludzie zaraz po mszy œwiêtej wracaj¹ do domu i raczej nie czuj¹ potrzeby wspólnego spotykania siê. Czy Polacy bêd¹c na obczyŸnie nie zapominaj¹ o swoich korzeniach? Myœlê, ¿e nie. Je¿eli by³oby inaczej, nie powstawa³yby polskie szko³y. Na dzieñ dzisiejszy w sobotniej szkole mamy 300 dzieci. Uwa¿am, ¿e to potwierdza fakt, i¿ jednak Polacy chc¹, aby ich dzieci pamiêta³y sk¹d pochodz¹. Drug¹ spraw¹ jest koœció³. Teraz w niedzielê na mszê

26

magazyn lokalny

Muzyka na ¿ywo Luton & Dunstable

27 lat - tyle czasu up³ynê³o, gdy ksi¹dz Czes³aw Osika, po raz pierwszy przyjecha³ do Anglii. Co go wówczas urzek³o w tym kraju najbardziej? Okazuje siê, ¿e tolerancja wzglêdem drugiego cz³owieka. Bo jak twierdzi liczy siê sam cz³owiek a nie z³o jakie on wyrz¹dza.

4 Kwietnia, godz. 20:00 – Papaphone w The George 2nd indie-rock, wstêp darmowy, Adres: George 2nd, Bute St, Luton, LU1 2EY

Czy ksi¹dz przebywaj¹cy na obczyŸnie ma takie same obowi¹zki jak ksi¹dz pracuj¹cy w Polsce?

9 Kwietnia, godz. 20.00 –PDM Presents: Shogun, Your First Autumn, The Fabulous Weapon and Infinite Dreams – Hat Factory Koncert rockowy, bilety: £4.00

przychodzi oko³o 600 osób. Co dodatkowo udowadnia, ¿e jednak odczuwamy potrzebê jednoczenia siê z sob¹ poza granicami kraju. Coraz czêœciej s³yszy siê o powrotach Polaków do kraju. Ksiêdza zdaniem czym jest to spowodowane? S¹dzê, ¿e jest to raczej wymys³ mediów, no i oczywiœcie... naszego premiera i jego rz¹du, którzy obiecali wszystkim drug¹ Irlandiê i st¹d te rewelacje o powrotach Polaków. Myœlê jednak, ¿e rzeczywistoœæ mija siê daleko z prawd¹. Oczywiœcie zgodzê siê, ¿e Polacy wyje¿d¿aj¹, ale na ich miejsce przyje¿d¿aj¹ nowi, wiêc spadek naszej liczebnoœci tutaj nie jest jakoœ specjalnie zauwa¿alny. Mieszkamy w kraju dosyæ tolerancyjnym, gdzie ka¿dy przejaw rasizmu i nietolerancji jest karany. Czy to dobrze, ¿e w Anglii jest taka otwartoœæ na ludzi o innym kolorze skóry, wyznaniu, orientacji seksualnej...? Co najbardziej mi siê podoba³o kiedy przyjecha³em do Anglii, to tolerancja wzglêdem drugiego cz³owieka. Ja potêpiam z³o jakie cz³owiek wyrz¹dza, ale nie samego cz³owieka. Niezale¿nie, gdzie siê urodzi³, czy jaki kolor skóry posiada. W Polsce jeszcze takiej tolerancji nie ma. Tutaj np. nie ma problemu z wypo¿yczeniem koœcio³a od angielskiego ksiêdza, który jak wiadomo nie jest katolikiem. W naszym kraju taka sama sytuacja, na dzieñ dzisiejszy jest raczej ma³o realna. Nie ma co ukrywaæ, ¿e Polska nie jest równie tolerancyjna jak Anglia. Czy Polacy przyje¿d¿aj¹c tutaj ucz¹ siê tolerancji w stosunku do innych, czy wzbudza to w nich jeszcze wiêksz¹ agresjê?

W Polsce obowi¹zki ksiêdza ograniczaj¹ siê w³aœciwie tylko do rzeczy religijnych. Tutaj ksi¹dz czêsto pe³ni równie¿ rolê t³umacza. Zdarza siê, ¿e jest wzywany na policjê czy do szpitala. Ludzie te¿ czêsto zwracaj¹ siê z problemami dotycz¹cymi szko³y. W naszym kraju raczej siê tego nie spotyka. Myœlê, ¿e poprostu nie zachodzi taka potrzeba. Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne. Czy Polacy mieszkaj¹cy tutaj przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do tego czasu? Polacy przyk³adaj¹ bardzo du¿a wagê do tego czasu. Rzeczywiœcie w tym okresie jest w nas poczucie podtrzymywania tradycji œwi¹t. Zreszt¹ widaæ to po liczebnoœci ludzi w koœciele. Dodatkowo tutaj robimy tzw. œwiêcone jajko, podczas którego wspólnie zbieramy siê w koœciele, dzielimy siê jajkiem z ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹. Przychodzi wówczas mnóstwo ludzi. W Polsce ten zwyczaj nie jest na razie rozpowszechniony. S¹ takie przypadki, ¿e ludzie z ró¿nych powodów nie mog¹ spêdzaæ wspólnie œwi¹t z rodzin¹. Co Ksi¹dz doradzi³by takim ludziom?

11 Kwietnia, godz. 20.00 –- George 2nd Lokalne zespo³y (indie, rock) wstêp free 15 Kwietnia – Jazz Jam Session – Hat Factory, godz.20.00 – 23.00 Popularne Jam session odbywaj¹ce siê co 2 tygodnie w Hat Factory w centrum Luton to œwietna okazja by us³yszeæ wielu œwietnych muzyków jak równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszka muzyki blues i funky. Co ka¿dy Jam nowy prowadz¹cy artysta. Do tej pory piwnica hat factory, w której odbywaj¹ siê jamy goœci³a takich instrumentalistów jak Chris Mach - saxofon (Level 42), Scott Garland – saxofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Tracey – perkusja (Stan Tracey, Randy Brecker,

Barney Kessell, Bireli Lagrene). Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards - free Adres: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tuz przy stacji kolejowej) www.local-news.tv/search/jazz/v356jazz_jam_08 18 Kwietnia, godz. 20.00 – Spirit of 77 w The George 2nd (indie rock pop) wiêcej szczegó³ów na: www.myspace.com/george2ndluton 23 Kwietnia , godz. 20.00 – PDM Presents: Imicus, Esoterica and Charlie Indestructible – Hat Factory Koncert rockowy, bilety: £4.00

mo¿ecie przegapiæ!!! Wkrótce w sprzeda¿y uka¿e siê jej debiutancki album “Beautiful Day” Zapraszam na stronê: www.myspace.com/deenyoni A po koncercie… ‘dyskoteka’!!! do 3am!!! Wyst¹pi¹: DJ Dollaz – funky house, baseline, GuyCalledFresh – minimal, deep house, tech-house, 29 Kwietnia – Jazz Jam Session – Hat Factory, 20.00 – 23.00 Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards – free Address: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY

25 Kwietnia godz. 20.00 – Cerberus (rock) - George 2nd, wstêp free 26 Kwietnia – POLSKA DYSKOTEKA – 20.00 – 3.00 – DÉJA VU BAR – 5 Hightown road, Luton. Koncert soulowej wokalistki Dee Nyoni. Rytmy funk, RNB i soul. Glos Dee porównywany jest czêsto z takimi gwiazdami jak Angie Stone i Jill Scott, wiêc nie

W dzisiejszych czasach sytuacja jest u³atwiona. Nie ma tego, co kiedyœ. Kontakt by³ mo¿liwy jedynie za pomoc¹ listów. Od tamtego czasu rozwój techniki poszed³ zdecydowanie do przodu. Mamy telefony i komputery. £atwo mo¿emy kontaktowaæ siê z bliskimi i przyjació³mi. W zwi¹zku z tym wcale to nie oznacza, ¿e cz³owiek musi czuæ siê samotnie w tym czasie. Czy czuje siê Ksi¹dz potrzebny w Anglii?

Polacy nie s¹ przyzwyczajeni do innoœci. Dzisiaj mo¿e ju¿ nie, ale dawniej ktoœ o innym kolorze skóry budzi³ doœæ du¿e poruszenie. Ludzie przyje¿d¿aj¹ póŸniej do Anglii i nie s¹ czêsto przygotowani, na tak¹ ró¿norodnoœæ innych, wiêc na pocz¹tku reaguj¹ ró¿nie. Z czasem jednak, je¿eli chc¹ ¿yæ w grupie, musz¹ zaakceptowaæ fakt, ¿e nie s¹ jedyni. Dlatego uwa¿am, ¿e te wyjazdy Polaków poza granice kraju zdecydowanie ucz¹ nas tolerancji i szacunku wobec drugiego cz³owieka.

Gdybym nie czu³ siê potrzebny, nie siedzia³ bym tutaj 27 lat. Tylko zaraz bym st¹d chcia³ wyjechaæ. Je¿eli jeszcze raz mia³bym wybieraæ, gdzie chcia³bym pracowaæ, zdecydowanie jeszcze raz wybra³bym Angliê. Z Ks. Czes³awem Osika rozmawia³a Mariola Ma³ycha.

magazyn lokalny

27


LUTON I OKOLICE SPORT

LUTON I OKOLICE Kwiecieñ 2009

KALENDARZ

Czwartek 9 Kwietnia, godz. 10.00 Activity Trail Forest Center, Marston Vale Pod¹¿aj za tropem, szukaj wskazówek, a mo¿e uda Ci siê znaleŸæ coœ ciekawego. Wiêcej info pod numerem 01234 762608 Czwartek 9 Kwietnia Zimowy wyk³ad Bletchey Park Mansion zaprasza na spotkanie z Peter’em Wescombe, emerytowanym dyplomat¹, ¿o³nierzem walcz¹cym podczas II Wojny Œwiatowej. Bilety w cenie 10 funtów, wiêcej info pod numerem 01908 810443 lub na stronie www.bletcheypark.org.uk Pi¹tek 10 Kwietnia – - Poniedzia³ek 13 Kwietnia Wielkanocny Piorun Tor Wyœcigowy Santa Pod w Podington zaprasza ca³e rodziny na weekend wype³niony wra¿eniami. Wyœcigi najszybszych samochodów

28

magazyn lokalny

i motorów na œwiecie, nie mo¿esz tego przegapiæ. Info na stronie www.santapod.co.uk, lub pod numerem 01234 782828 Sobota 11 Kwietnia, godz.10.00-14.00 Polowanie na jajka wielkanocne Houghton Hall Park, Houghton Regis, zabierz swoje dzieci na niezwyk³e polowanie na jajka, mo¿esz urz¹dziæ tez piknik, jeœli tylko masz na to ochotê. Sobota 11 Kwietnia, godz. 8.00 Wiosenni goœcie Forest Centre, Marston Vale zaprasza na wycieczkê, na której bêdziecie mogli obserwowaæ ptaki, które niedawno przylecia³y do Anglii, a tak¿e inne ciekawe stworzonka. Sobota 11 Kwietnia Wspinaczka po jajko wielkanocne Blackburn Rd, Houghton Regis

Wspinaczka po jajko wielkanocne plus zabawy w basenie pe³nym pi³eczek, twoje dziecko musi tam przyjœæ. Niedziela 12 Kwietnia, godz.10.00 Wielkanocny szlak Forest Centre, Marston Vale, przyjdŸ ze swoim dzieckiem i weŸ udzia³ w poszukiwaniu jajka wielkanocnego, do wygrania czekoladowe jajka wielkanocne. Niedziela 12 Kwietnia – - Poniedzia³ek 13 Kwietnia, godz. 11.00 Targi Ludowe 2009 Stockwood Discovery Centre zaprasza na pokazy tañców ludowych, przeja¿d¿ki dla dzieci, wystawy zwierz¹t i o wiele wiêcej innych ciekawych sposobów spêdzania wolnego czasu.

IMPREZ Niedziela 12 Kwietnia – Poniedzia³ek 13 Kwietnia Wyœcig jajek na ³y¿ce Mead Open Farm, Billington. Rzuæ wyzwanie maskotce-Shaggiemu i wygraj ogromne z³ote jajko. Info na stronie www.meadpenfarm.co.uk Niedziela 12 Kwietnia – - Poniedzia³ek 13 Kwietnia, godz.10.00 Poszukiwania wielkanocnego jajka The Bird of Pray Centre, Old Warden Park, ciekawe czy bêdziesz w stanie znaleŸæ wszystkie jajka wielkanocne, przyjdŸ I przekonaj sie sam. Sobota 18 Kwietnia, godz.10.30- 17.00 Luton Model Railway Club Stopsley High School, St. Thomas’ Rd, Jedna z najwiekszych wystaw obejmuj¹ca 20 ró¿nych miejsc oraz 12 budek z ró¿noœciami. Bezp³atny parking plus full catering, od herbatki

po ca³y lunch. Wejœciówki w cenie 4 funtów.

Pi¹tek 24 Kwietnia – - Niedziela 26 Kwietnia Tor Wyœcigowy Santa Pod w Podington zaprasza na Big Bang Festival. Wszyscy entuzjaœci samochodów Volkswagen oraz przyczep campingowych nie mog¹ opuœciæ tego wydarzenia, w planie wiele rozrywek w ci¹gu dnia oraz wieczorem. Sobota 25 Kwietnia, godz.10.00-16.00 Festiwal w dzieñ Œw. Grzegorza St.George’s Square zaprasza wszystkich mieszkañców Luton i okolic na festiwal, miasto zaplanowa³o na ten dzieñ wiele interesuj¹cych rozrywek m.in. tañce ludowe, tradycyjne Punch and Judy show. Mo¿liwoœæ zakupienia pami¹tek a tak¿e przek¹sek.

Czwartek 30 Kwietnia, godz.20.00 Ha Ha Hamlet The Hat Factory przygotowa³a dla Was wieczór z Hamletem, jakiego nie znacie. Przerobiona wersja tragedii Szekspirowskiej ubawi Was do ³ez. Nie przegapcie tego. Wejœcie for free. Maj 2009 Pi¹tek 1 Maj - Poniedzia³ek 4 Maj Cztery kó³ka USA Po raz kolejny Tor Wyœcigowy Santa Pod w Poddington zaprasza zwolenników amerykañskich czterech kó³ek, samochodów klasycznych, stunningowanych, z do³adowaniem oraz motorów. Wszystkie, nie tylko typowo amerykañskie, samochody mile widziane. Niedziela 3 Maj Jazz Sunday Lunch Luton Hoo. PrzyjdŸ i pos³uchaj Adama Brassiere’a koncertuj¹cego z Jazz Trio. Bilety w cenie 35 funtów.

Agnieszka Niemczuk

magazyn lokalny

29


OG£OSZENIA SPORT

ROZRYWKA US£UGI Do wynajecia duzy umeblowany pokoj w domu po remoncie. Darmowy offroad parking. Lokalne sklepy w poblizu. Okolice Dallow. Tel: 07783282901

Kierowca z Vanem Przeprowadzki juz od £15 za godzine. Zakupy: Ebay,Ikea,B&Q,Argos,itp. Wszelkiego rodzaju uslugi transportowe Rafal 077 370 16164 POMOC W PISANIU PRAC. Fachowa pomoc dla studentów ucz¹cych siê w Polsce w pisaniu prac magisterskich, licencjackich i zaliczeniowych z zakresu: marketing, zarz¹dzanie, reklama, PR, logistyka, itp. Tel. 07864035031

Wracasz do Polski? Szukasz zaufanej ekipy budowlanej? Mozemy Ci pomóc! Firma Budowlana, 20 lat doœwiadczenia na rynku, tanio i solidnie. Posiadamy w³asny sprzêt, stawiamy budynki od podstaw. Kontakt: Miros³aw Michewicz, tel: 0048 501 249 561, weekendy: 0048 56 4748 908 - Projetkowanie stron www - Promowanie w internecie - Uslugi IT tel. 07707660797 ZDROWIE I URODA

Gabinet kosmetyki i terapii naturalnych “Beauty by Us” W naszym gabinecie wykonujemy m. innymi: oczyszczanie organizmu z toksyn (alergie, grzybice,.....),

zabiegi na twarz i cia³o, odchudzanie, terapia, manualna krêgos³upa, terapeutyczny masa¿ ca³ego ciala, refleksologia, aromaterapia, œwiecowanie, makija¿ i fryzury okazjonalne, pielêgnacja dloni i stop, usuwanie odcisków i wrastajacych paznokci, poradnictwo ¿ywieniowe i suplementy diety. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowejwww.beautybyus.co.uk El¿bieta Bieluga 1582513876 ebieluga@wp.pl Zdrowie i si³a przetrwania, profilaktyka i leczenie wszystko w jednym. Zapraszam na strone www.nasze-zdrowie.org lub zadzwoñ Ma³gorzata Szydlowska Konsultant CaliVita International 0751 30 34 590

SPRZEDAM Sprzedam srebrn¹ lodówkê na chodzie. Wymiary: 175/60/ 55 .Uszkodzone gumki przy drzwiach Cena: £30. Kontakt: 07864035031 Sprzedam pamiêæ RAM HYNIX PC2700 DDR333 MHz 200PIN; 1x256MB i 1x512MB Cena: £20 komplet. Kontakt: 07522833478 Sprzedam zmieniarke do p³yt CD w samochodzie na 6 plyt Typ Alpine. Korzystna cena. 0772 47 47 878 Sprzedam aparat FujiFilm S5700 - Dobra cena. 07522247459 Telefon komorkowy sprzedam Xda O2 bez simlocka w bardzo dobrym stanie andrzej.k@op.pl

Sto lat! Sto lat - wujek krzyczy. Ciocia wrêcza kosz s³odyczy, dziadek w nowej swej koszuli, babcia Ciê do siebie tuli. Mama torcik dekoruje, tato wszystko to filmuje. Sk¹d to ca³e zamieszanie? Urodzinki masz kochanie Cudownej Martusi ¿yczenia sk³adaj¹ mamusia, tatuœ i Piotruœ

Og³oszenia drobne mo¿ecie sk³adaæ za poœrednictwem strony www.MagazynLokalny.co.uk cena juz od £0.90 ¯yczenia urodzinowe, imieninowe i wszelkiego innego rodzaju ¿yczenia wraz ze zdjêciami mo¿ecie sk³adaæ bezp³atnie na mail: info@magazynlokalny.co.uk (ka¿de wydanie magazynu bêdzie ukazywaæ siê w pierwsza niedziele miesi¹ca natomiast termin sk³adania ¿yczeñ jest na pó³tora tygodnia przed ukazaniem siê kolejnego numeru)

Napisz do nas!

MATEUSZ CZOPIK - chory na przewlek³¹ i nieuleczaln¹ chorobê- cukrzyce typu I. Jeœli nie jest ona leczona za pomoc¹ iniekcji insuliny, jest to choroba œmiertelna. Subkonto Fundacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCE UI. Medyków 18 40-752 KATOWICE Millenium Big Bank S.A o/ Katowice 14 1160 2202 0000 0000 1617 4720 z dopiskiem MATEUSZ CZOPIK Konto angielskie: Ma³gorzata Czopik Lloyds TSB Sort code: 77-17-50 Account number: 50342360 Pozyskane œrodki finansowe bêd¹ przeznaczone na zakup pompy insulinowej, jej utrzymanie, leczenie i rehabilitacjê.

opracowa³a Magdalena Mazurek

Wa¿ne telefony i adresy W razie nag³ego wypadku nr 999 - policja, stra¿ po¿arna, ekipy ratownicze Policja - 01582 40 12 12 Lokalne posterunki policji Town centre 01582 394227 Central Luton 01582 394227 West Luton 01582 394427 North Luton 01582 394427 East Luton 01582 473456 South Luton 01582 394127

30

magazyn lokalny

Luton Borough Council Town Hall, George Street Bedfordshire LU1 2BQ Tel. 01582 54 60 00 Godziny pracy i kontakty do odpowiednich departamentów Luton Borough Council pod adresem: http:// www.luton.gov.uk/internet/ references/contactus.html

S³u¿ba zdrowia Luton and Dunstable Hospital, Lewsey Road, Luton LU4 0DZ www.ldh.nhs.uk tel. 0845 1270127 Luton PCT www.lutonpct.nhs.uk 01582 709134 NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk 0845 4647 Luton NHS Walk-in Centre 01582 556400

Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

S³u¿by wodne Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 0845 7823333 National Grid (formerly Transco) http://www.nationalgrid.com/ uk/ 0800111999 (24 hour emergency line) Inne Citizens Advice Bureau 01582 731616 Child Line 0800 1111 Social Services 01582 402500

magazyn lokalny

31


32

magazyn lokalny

Magazyn Lokalny 3  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 3  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement