Page 1

magazyn lokalny 1


2

magazyn lokalny


magazyn lokalny 3


www.MagazynLokalny.co.uk S³ów kilka… Trzymaj¹c w rêku pierwszy numer naszego magazynu spodziewacie siê, ¿e zaspokoi on Wasze nadzieje dotycz¹ce iloœci i jakoœci informacji lokalnych z ró¿nych dziedzin ¿ycia. Obiecujemy, ¿e bêdziemy staraæ siê, aby przygotowywany materia³ by³ na najwy¿szym poziomie z nadziej¹ równie¿ na Wasz¹ wspó³pracê i zaanga¿owanie. Magazyn powsta³ jako odpowiedŸ na du¿e zapotrzebowanie informacyjne wokó³ spraw nas otaczaj¹cych. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e prasa polska dostarczana na nasz rynek nie jest medium, które mo¿e zaspokoiæ potrzeby lokalne w tym zakresie. Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e stanowimy wystarczaj¹co siln¹ grupê spo³eczn¹, by posiadaæ w³asne media i przez nie komunikowaæ siê oraz realizowaæ wspólne cele i zamierzenia. Oczywiœcie przyjmujemy pod dyskusjê Pañstwa propozycje dotycz¹ce otwarcia nowych dzia³ów tematycznych oraz wszelkiego innego rodzaju sugestie, za które bêdziemy wdziêczni. Wierzymy, ¿e dedykowany Wam magazyn bêdzie w³aœciwym Ÿród³em informacji, które u³atwi¹ ¿ycie w tym mieœcie oraz mamy nadzieje, ¿e wszelkie nasze wysi³ki spowoduj¹ przychylnoœæ w Waszych opiniach.

Redaktor Naczelny

Spis Treœci

Historia Luton str. 7

Walentynki str. 14

Wywiad z... str. 19

Historia Luton - 7 Przegl¹d Prasy - 8 30.000 Polaków... - 9 Jese³ka - 10 Stowarzyszenia - 11 Bezpieczeñstwo - 13 Walentynki - 14 Nie bój siê Grypy - 15 Schudnij Bezpiecznie - 18 Wywiad z... trenerem boksu - 19 Kolejka W¹skotorowa - 20 Amatorska Liga Pi³ki No¿nej - 21 Figle-Migle - 22 Moja Szafa - 23 Posty z Forum - 24 Dzieñ Kobiet - 25 Oœrodki Sportowe - 26 Muzyka na ¯ywo - 27 Kalendarz Imprez - 28 Krzy¿ówka - 30 Og³oszenia - 31

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (red. naczelny) Marcin Z³otoœ (zast. red. naczelnego) Agnieszka Niemczuk £ukasz Dembowski Mariola Ma³ycha Magdalena Mazurek Sebastian Buda Robert Œliwiñski Ma³gorzata Szyd³owska Mariusz Ptaœ Barbara Bednarczyk Izabela Malc Halina Kuchyt Ma³gorzata Glego³a

Marketing i Reklama (Advertising): English - Magdalena Oska, tel.: 077 821 51 225, e-mail: magda@magazynlokalny.co.uk Polish - Karolina Smoleñska, tel.: 079 286 42 160, e-mail: karolina@magazynlokalny.co.uk

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk Nak³ad: 5 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

4

magazyn lokalny


magazyn lokalny 5


6

magazyn lokalny


HISTORIA SPORT

HISTORIA LUTON Historia miasta Luton rozpoczyna siê ju¿ w szóstym wieku naszej ery, kiedy to pierwsi osadnicy zaczêli zamieszkiwaæ okolice rzeki Lea. Ma³a osada stopniowo zaczê³a siê rozwijaæ, tak ju¿ w X wieku, mo¿na by³o zaobserwowaæ pocz¹tki rozwoju dobrze rokuj¹cego na przysz³oœæ miasteczka. W okresie œredniowiecza mieszkañcy, utrzymywali siê g³ównie z uprawy ziemi. Od czasu do czasu ludzie mieli tak¿e okazjê spotkaæ siê na miejscowym bazarze, który by³ lokalnym punktem dla otaczaj¹cych miejscowoœci.

W

XI wieku liczebnoœæ mieszkañców wzros³a do 800. Dzisiaj mo¿e nam siê wydawaæ ta wielkoœæ œmieszn¹, lecz w tamtych czasach by³ to standard zaskarbiaj¹cy sobie na szacunek innych. W œredniowieczu powsta³o kilka znacz¹cych wówczas dla miasteczka budowli. W 1137 roku Lord of the Manor wybudowa³ koœció³, zaœ 2 lata póŸniej powsta³ nowy zamek. Wprawdzie zosta³ on zburzony w 1154 roku, jednak to zapocz¹tkowa³o istnienie ulicy Castle Street. Istotnym wydarzeniem wówczas by³y coroczne kier masze. Lutoñski odbywa³ siê w sierpniu i trwa³ co najmniej 1 tydzieñ. By³o to wydarzenie doœæ presti¿owe dla miasta i potrafi³o ono przyci¹gn¹æ sprzedawców nawet z okolic Londynu. W historii Luton mia³y te¿ miejsce smutne wydarzenia, jednym z nich by³ ogromny po¿ar w 1336 roku. Budowle i domy zosta³y w wiêkszoœci wykonane z drewna, sp³onê³a zdecydowana czêœæ miasta. Mieszkañcy Luton w szybkim czasie zdo³ali odbudowaæ miasto. XVI wiek by³ okresem doœæ prze³omowym w Luton. Szybko zaczê³a rozwijaæ siê produkcja ceg³y. Wiele drewnianych nietrwa³ych domków zosta³o zast¹pionych masywnymi murowanymi budowlami. W XVIII wieku rozwinê³a siê tak¿e produkcja kapeluszy. Przez d³ugi okres przemys³ ten zdecydowanie dominowa³ w mieœcie, przynosz¹c spore dochody. Luton raptownie rozwinê³o siê w XIX wieku. Liczebnoœæ mieszkañców w 1801 wynosi³a 3,095. W tamtych czasach cieszy³o siê ono opini¹ dobrze rozwijaj¹cego siê miasta i tak przed rokiem 1901 liczba ludnoœci wzros³a do 38,926. W przeci¹gu tego czasu miasto zosta³o dosyæ mocno zmodernizowane m.in. w 1834 pojawi³o siê oœwietlenie gazowe. W 1847 roku wybudowano

Ratusz Miasta, a w 1854 roku zaczê³a byæ publikowana pierwsza gazeta. W XIX wieku mia³o miejsce tak¿e wiele innych istotnych wydarzeñ dla miasta m.in.: - w 1858r. po³o¿ono tory kolejowe przebiegaj¹ce przez Luton - w 1869r. zbudowano pierwszy kryty market, - w 1872r. powsta³ oficjalny szpital, w tym samym roku wybudowano tak¿e basen - w 1876r. Luton zosta³o uznane miastem administracyjnym - w 1877r. utworzono pierwsz¹ izbê handlow¹. W XX wieku “dobra passa Luton” wci¹¿ trwa³a. Oprócz wyrobu kapeluszy, który jak dot¹d zdecydowanie

dominowa³ w mieœcie, pojawi³y siê inne ga³êzie przemys³u. Ju¿ na pocz¹tku stulecia w Luton zaczêto produkowaæ kuchenki gazowe, liczniki oraz ¿arówki. Tak¿e doœæ dobrze zacz¹³ rozwijaæ siê przemys³ chemiczny, co zdecydowanie zmniejszy³o stopê bezrobocia. Dogodne warunki bytowe i ekonomiczne spowodowa³y, ¿e liczebnoœæ mieszkañców z roku na rok wci¹¿ wzrasta³a. I tak przed rokiem 1960 Luton zamieszkiwa³o 130 tysiêcy mieszkañców.

www.wikipedia.pl

St George Street in 1951 Photo: Bruce McMahan

magazyn lokalny 7


WIADOMOŒCI

Przegl¹d prasy... ...polskiej

na w³asnej skórze, wydajemy tyle, co w czasach koniunktury – w imiê has³a, ¿e spowolnienie jest wtedy, kiedy pracê traci nasz znajomy, a recesja dopiero wówczas, gdy stracimy j¹ my. Firmy coraz mniej chêtnie planuj¹ inwestycje, a coraz czêœciej deklaruj¹ redukcjê pracowników – w badaniu banku centralnego zg³asza to 25 proc. firm, a dotyczy to g³ównie wiêkszych przedsiêbiorstw.

Metallica zagra w rocznicê Powstania? Rzuci³ siê na kobiety z no¿em W bia³y dzieñ na ul. Grzymis³awa w Œwieciu mê¿czyzna zaatakowa³ no¿em dwie kobiety. Jedna z nich uciek³a do pobliskiego sklepu. Napastnik goni³ j¹, demoluj¹c sklep. Wydarzenie mia³o miejsce 23 stycznia, do id¹cych ulic¹ dwóch kobiet podszed³ znajomy. Obie panie by³y ju¿ z nim wczeœniej z jakiegoœ powodu w konflikcie i na ulicy wybuch³a k³ótnia. Po krótkiej i gwa³townej wymianie zdañ dosz³o do szarpaniny, wtedy mê¿czyzna wyj¹³ nó¿. Pokaleczy³ broni¹cym siê kobietom rêce i kiedy jedna zaczê³a uciekaæ, postanowi³ j¹ goniæ. Zaatakowana schroni³a siê w pobliskim lombardzie za lad¹, która by³a os³oniêta szyb¹. Napastnik st³uk³ j¹, uszkodzi³ te¿ w sklepie laptopa oraz kasê fiskaln¹. Nie zdo³a³ jednak wyrz¹dziæ ju¿ krzywdy kobiecie. Wkrótce zosta³ zatrzymany przez patrol policji, który wezwali œwiadkowie. Po przes³uchaniu okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna potrzebuje opieki lekarskiej. Zosta³ umieszczony w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Œwieciu - wyjaœnia m³. asp. Marek Rydzewski, oficer prasowy KPP w Œwieciu.

Legenda ciê¿kiego rocka - Metallica mog³aby zagraæ koncert w 65. rocznicê Powstania Warszawskiego - dowiedzia³o siê “¯ycie Warszawy”. Jednak zespó³ mo¿e za¿¹daæ nawet dwóch milionów dolarów honorarium. Jeœli nie znajd¹ siê sponsorzy, to koncertu nie bêdzie. “Je¿eli ktoœ myœli, ¿e zagraniczni wykonawcy ze wzglêdu na chlubny powód koncertu zrezygnuj¹ z czêœci honorariów, to buja w ob³okach” ocenia Andrzej Matusiak, dyrektor Sto³ecznej Estrady. “Dla gwiazd koncerty jubileuszowe to <eventy>. I dyktuj¹ wy¿sze stawki” - dodaje. Od lutego do lipca zespó³ bêdzie gra³ europejsk¹ czêœæ trasy koncertowej “The World Magnetic Tour”. W sierpniu s³ynna kapela mog³aby ju¿ zagraæ w Warszawie.

......brytyjskiej Podróbki leków zalewaj¹ Wielk¹ Brytaniê

Nadal ma³o oszczêdzamy Gospodarka zwalnia, a my nie ograniczamy wydatków. W tym roku a¿ 66 proc. Polaków stwierdzi³o, ¿e nic nie od³o¿y na gorsze czasy – wynika z sonda¿u „Rz”. – ¯yjemy w podwójnej rzeczywistoœci; z jednej strony przyjmujemy do wiadomoœci fakt, ¿e nadchodzi kryzys, z drugiej – emocjonalnie go nie odczuwamy – t³umaczy Leszek Mellibruda, psycholog biznesu. Dopóki nie odczuwamy kryzysu

D 8

magazyn lokalny

Produkuje siê je w Chinach, opisuje po francusku i wysy³a do Singapuru. Nastêpnie trafiaj¹ na Wyspy, gdzie rozprowadzane s¹ po aptekach, szpitalach i przychodniach. Chiñskie podróbki najpopularniejszych leków zalewaj¹ Wielk¹ Brytaniê. Trwa obecnie dochodzenie maj¹ce ustaliæ jak transport podrobionego leku Zyprexa, przepisywanego pacjentom chorym na schizofreniê, znalaz³ siê w ubieg³ym roku w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej NHS. Ujawnione po raz pierwszy

dane pokazuj¹, ¿e w 2008 roku brytyjscy celnicy skonfiskowali ponad pó³ miliona podrobionych tabletek, które mia³y trafiæ do NHS i sieci aptek. Jest to liczba porównywalna z iloœci¹ przemycanych narkotyków, skonfiskowanych w ca³ej Europie w 2005r. Skala procederu jest tak du¿a, ¿e obywatele mog¹ zupe³nie straciæ zaufanie do systemu ochrony zdrowia, twierdz¹ eksperci. Urzêdnicy ostrzegaj¹ te¿, ¿e zdrowie milionów Brytyjczyków mo¿e byæ nara¿one na niebezpieczeñstwo.

Hakerzy ukradli detale 4.5 miliona u¿ytkowników strony Monster.co.uk Nazwiska, numery telefonów, has³a, adresy e-mail, daty urodzenia oraz detale dotycz¹ce pochodzenia etnicznego, zosta³y skradzione ze strony prowadz¹cej rekrutacjê on-line. Jest to najwiêksza kradzie¿ danych od roku 2007, w którym zosta³y skradzione dane beneficjentów zasi³ku rodzinnego z HM Revenue and Customs. Poszkodowanymi s¹ g³ównie dobrze wykwalifikowani pracownicy, którzy w czasach kryzysu finansowego coraz czêœciej szukaj¹ nowej posady. Monster.com twierdzi jednak, i¿ dane finansowe oraz cv nie dosta³y siê w rêce z³odziei, zapewniaj¹c tak¿e o podjêciu akcji maj¹cej na celu niedopuszczenie do jakichkolwiek ujemnych skutków tej kradzie¿y.

Wrzeszcz¹ce i kopi¹ce oœmioraczki urodzone w Ameryce. Po raz drugi w historii porodów kobieta urodzi³a oœmioraczki, szeœciu ch³opców oraz dwie dziewczynki. Dzieci przysz³y na œwiat 9 tygodni przed terminem. Zdziwienie lekarzy by³o ogromne, gdy zamiast siedmiorga dzieci zobaczyli oœmioro, czego wczeœniej nie dostrzegli na USG. Szpital nie ujawnia ¿adnych informacji na temat matki, jednak¿e przyznaj¹, i¿ planuje ona wykarmiæ ca³¹ ósemkê piersi¹. Przy porodzie bra³ udzia³ zespó³ 46 lekarzy, dzieci zaraz po porodzie po³o¿ono w 4 salach porodowych, ale pomimo tygodni przygotowañ nikt nie spodziewa³ siê takiej liczby narodzin.


...z ok³adki SPORT

30 000 Polaków w Luton i okolicach! I

nformację taką usłyszałem ostatnio w jednej z lokalnych angielskich radiostacji. Dużo to, czy mało? Jest to liczba, która na pewno przemawia do wyobraźni. Przy założeniu, że dane nie są poparte dowodami można domniemać, że liczba Polaków jest o wiele większa. Przy okazji, gdy uświadomimy sobie, że jest to liczba mieszkańców, która reprezentuje miasto średniej wielkości w Polsce np. Gorlice czy Bielawa, możemy sobie zadać pytanie - czy jesteśmy zorganizowani, czy mamy jakieś cele, czy gdzieś dążymy jako mniejszość narodowa? Daje się słyszeć tu i ówdzie – „tu nic się nie dzieje”. Pytanie jest takie: dlaczego nic

się nie dzieje i gdzie tkwi problem? Czyżby brakowało wśród nas ludzi, którzy są liderami społecznymi, ludzi z charyzmą, ludzi, którzy mówią MY zamiast JA? nigdy w to nie uwierzę. Wierzę natomiast, że są tacy wśród nas, wiem, że polskie lokalne media (portal www.wLuton.net, Magazyn Lokalny i powstające radio) będą promować tych wszystkich, którzy mają inicjatywę i swoimi pomysłami chcą zarażać rzesze ludzi, którzy czekają na swoich liderów. Wiemy wszyscy, że nie ma na tą chwilę większych inicjatyw społecznych. Nie ma ludzi, którzy mogliby nas reprezentować jako radni miast Luton czy Dunstable. Chyba nadszedł czas, aby to zmienić!

Wielu z nas zdecydowało się tu zostać na zawsze, zakładając rodziny, kupując domy, kładąc podwaliny pod własne firmy. Wszyscy odczuwamy brak przynależności oraz czujemy się zagubieni w miejscu, które stało się dla nas domem i miejscem pracy. Hasło dosyć prozaiczne - „weźmy inicjatywę we własne ręce” zdaje się być jak najbardziej na miejscu.

Wszyscy czekamy na liderów !!! Redaktor Naczelny Robert Szydłowski

B magazyn lokalny 9


JASE£KA

Czym dzieliliœmy siê w Œwiêta? OdpowiedŸ oczywista – op³atkiem. I tak by³o w polskiej parafii pw. MB Czêstochowskiej. W niedzielê 10 stycznia, w klubie polskim w Dunstable, parafianie zgromadzili siê licznie na corocznym op³atku. I dzielili siê op³atkiem, dobrym s³owem i uœciskiem rêki. Na spotkaniu Polska Szko³a sobotnia jak co roku wystawi³a Jase³ka. I m³odzi ludzie podzielili siê ze wszystkimi Dobr¹ Nowin¹. W ¿ywych obrazach przedstawili Bo¿onarodzeniow¹ historiê. Na scenie przejêta Maria uk³ada³a kwiaty w koszyku, a Józef z powa¿n¹ min¹ stuka³ m³otkiem i raz nawet sobie zbi³ palec. Zlatywa³y siê anio³y i ca³kiem ma³e anio³eczki, ca³e w uœmiechach, a czasem w niewinnym zdziwieniu na piêcioletniej buzi, ¿e tyle ludzi siê zgromadzi³o, i wszyscy patrz¹ i patrz¹, i mama rozanielona kiwa rêk¹. Przyszed³ osio³ek, zarycza³ i zaœpiewa³ odwa¿nie Little Donkey, przysz³y owieczki, doskoczy³ zaj¹c, pasterze siê roz³o¿yli przy ognisku i zachrapali. Zbudzi³a wszystkich kolorowa gwiazda betlejemska, za któr¹ pod¹¿yli do stajenki. A wszystko do s³ów

10

magazyn lokalny

kolêd, do których do³¹cza³a siê z ochot¹ ca³a widownia. Na koniec Maria do wtóru z Pasterk¹ zaœpiewa³y piêknie Dzieci¹tku. Do tego by³y jeszcze solowe popisy kolêdowe starszych uczennic i uk³on ca³ego zespo³u. Ksi¹dz proboszcz Czes³aw Osika dziêkowa³ wszystkim za przygotowanie wieczoru. Wiele osób podzieli³o siê swoim czasem, talentami i wyobraŸni¹. Nauczyciele podzielili siê ze wszystkimi, pokazuj¹c swoj¹ pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹, rodzice – przygotowuj¹c dzieci do wystêpu, kompletuj¹c stroje i rekwizyty, zespó³ pañ z parafii – przygotowuj¹c poczêstunek. Mo¿na by wymieniaæ kolejne osoby, ale nie nazwiska by³y wa¿ne. Wa¿ne by³o to, ¿e wszyscy znaleŸli coœ, czym mogli siê podzieliæ. I oby to, czym siê dzieliliœmy, pomna¿a³o nam siê przez ca³y rok! EGM


INFORMACJE SPORT

Stowarzyszenia Active Polish Community jest pierwszym polskim stowarzyszeniem dzia³aj¹cym na terenie Luton. Spotykamy siê w ka¿d¹ niedziele od listopada 2008 roku w godzinach 15.30 do 17.00. W trakcie spotkañ poruszanych jest wiele tematów dotycz¹cych ¿ycia na obczyŸnie. Ka¿dy z nas jest w stanie daæ coœ od siebie, by pomóc, naprowadziæ, b¹dŸ po prostu porozmawiaæ. Wspó³pracujemy z ludŸmi zapewniaj¹cymi profesjonaln¹ pomoc - psychologami, absolwentami psychologii, resocjalizacji czy pedagogiki. W oddzielnej sali jest miejsce, gdzie nasze pociechy mog¹ spotkaæ siê z rówieœnikami, pobawiæ siê czy uczestniczyæ

w ró¿nego rodzaju zajêciach jak np kursy tañca, boksu czy te¿ w organizowanych przez nas wycieczkach. Ruszymy tak¿e od maja z lig¹ pi³ki no¿nej, wszystkie chêtne dru¿yny zapraszamy do przy³¹czenia siê. APC pracuje równie¿ z grup¹ ekspertów nad programem pomocy polskim dzieciom w angielskich szko³ach. Z ka¿dym tygodniem jest nas coraz wiêcej i mamy nadziejê na powodzenie w dalszym rozwoju.

Gdy wszystkich powoli zaczê³a ogarniaæ jesienna aura przygnêbienia i zmêczenia, czwórka studentów University of Bedfordshire by³a wulkanem energii i pomys³ów. Postanowili za³o¿yæ polskie stowarzyszenie, którego g³ównym celem by³oby propagowanie polskiej kultury i tradycji, a tak¿e integracja studentów zainteresowanych naszym krajem. Po licznych nieformalnych zebraniach, odby³y siê wybory do zarz¹du, co na mocy statutu Unii Studenckiej oznacza³o, ¿e Polish Society zaczê³o oficjalnie istnieæ. Pierwszym punktem na liœcie projektów do realizacji by³a organizacja Andrzejek. Odby³y siê one 29 listopada w budynku Unii Studenckiej. Przygotowane wró¿by cieszy³y siê du¿ym powodzeniem, a parkiet by³ pe³en wiruj¹cych osób. Sukces pierwszej imprezy udowodni³, ¿e cele organizacji trafi³y na podatny grunt, czyli istniej¹ osoby zainteresowane tym, by obca dla nich polska kultura, sta³a siê im bli¿sz¹. Spotkania PS odbywaj¹ siê mniej wiêcej raz na dwa tygodnie, a w przypadku realizacji jakichœ projektów nawet czêœciej. Cz³onkiem stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿dy pod warunkiem, ¿e jest studentem University of Bedfordshire. PS liczy oko³o dwudziestu cz³onków, dla których jest to œwietna okazja, by zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci anga¿uj¹c siê w organizacjê przedsiêwziêæ. Gosia i Liwia, naczelne artystki, zajmuj¹ siê promocj¹: przygotowaniem ulotek, plakatów itp. Bêd¹c bardzo nieobiektywn¹, musze przyznaæ, ¿e by³am pod wielkim wra¿eniem przygotowanej przez nie kampanii

reklamowej Andrzejek. Do dzisiaj plakat ich projektu zajmuje honorowe miejsce na mojej œcianie. Natomiast £ukasz i Mariusz pracuj¹ obecnie nad stron¹ internetow¹. Marta, znana ze swojego œcis³ego umys³u, trzyma pieczê nad finansami. To tylko kilka przyk³adów osób, które w umiejêtny sposób wykorzystuj¹ swój kierunek studiów sprawiaj¹c, ¿e PS jest dla nich nie tylko przygod¹, ale tak¿e pewnego rodzaju praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy. Myœlê, ¿e wartym wspomnienia jest fakt, i¿ cz³onkowie stowarzyszenia na pocz¹tku kompletnie dla siebie obcy, teraz tworz¹ grupê dobrych znajomych. Staramy siê wzajemnie wspieraæ. Jak wiadomo emigracja nie jest ³atwa. Jako studenci uczymy siê doros³oœci, która wczeœniej stanowi³a dla nas czarn¹ magiê. Ka¿dy dzieñ jest nowym wyzwaniem i celem samym w sobie. Polish Society w najbli¿szym czasie planuje zorganizowaæ noc filmow¹, podczas której, zaprezentowany zostanie polski dorobek filmowy w jêzyku angielskim. Ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich studentów. Jeœli ktoœ by³by zainteresowany zaanga¿owaniem siê w dzia³alnoœæ Polish Society wszelkie informacje mo¿na znaleŸæ pod podanymi poni¿ej adresami: h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / h o m e . p h p ? r e f = h o m e # / group.php?gid=31034083663&ref=mf http://nasza-klasa.pl/school/63498/forum/13

Magdalena Oska Prezes Active Polish Community activepolish@yahoo.co.uk

Inga Gracz (inusss@interia.pl) Przewodnicz¹ca Polish Society

Parafialnej Walne Zebranie Parafii. Dzieciêca Grupa SMYKI zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów wraz z dzieæmi do lat 4 na nasz¹ salê parafialn¹ w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Przewidziane s¹ ró¿ne gry, zabawy i inne formy aktywnoœci dla dzieci. Pytania prosimy kierowaæ do Anety, tel. 01582 513 055 Rozpoczêliœmy ju¿ przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Œw. Bardzo prosimy rodziców, którzy chc¹, aby ich dziecko przyst¹pi³o do Komunii œw., o jak najszybsze zg³oszenie ich do Ks. Proboszcza lub do pani Bo¿eny Briggs. Przygotowanie odbywa siê w Polskiej Szkole Sobotniej, natomiast I Komunia œw. odbêdzie siê w naszej Parafii w niedzielê, 7 czerwca 2009r. o godz. 14.00 Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym http://www.ppld.co.uk

Pocz¹tek Polskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii Luton/ Dunstable siêga roku 1953. Od tego czasu nasza Wspólnota bardzo siê rozros³a i rozwinê³a. Powsta³o w niej wiele organizacji, zarówno koœcielnych jak i spo³ecznych. Parafia nasza pokrywa obecnie nie tylko Luton i Dunstable, ale tak¿e kilka pobliskich miast i wiosek. Istniej¹ w niej obecnie takie organizacje jak: Polska Szko³a Sobotnia, Klub Parafialny, Zespó³ Taneczny “Wawel”, Ko³o ¯ywego Ró¿añca oraz Ministranci. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ staramy siê przypomnieæ i odœwie¿yæ tradycje i zwyczaje, wœród których wyroœliœmy, które przejêliœmy od starszych, a teraz mamy obowi¹zek przekazania ich dalej innym. Informacje: 8 marca o godz. 12.30 odbêdzie siê w Sali

magazyn lokalny 11


...ciekawostka

19 wrzeœnia Australijskie Towarzystwo Lotnicze ‘Qantas’ odebra³o swego pierwszego Airbusa A380. Samolot przystosowany jest do przewozu 450 pasa¿erów, 14 w klasie pierwszej, 72 w klasie biznes, 32 w Premium Economy i 332 w klasie ekonomicznej. Jednostki napêdowe to silniki Rolls-Royce Trent 900. Australijski przewoŸnik zamówi³ w listopadzie 2000 roku 12 sztuk Airbus A380. Nastêpnie zamówi³ kolejnych 8, z opcj¹ dokupienia jeszcze 4 samolotów. Pierwszy A380 przyby³ do Sydney 21 wrzeœnia, wykonuj¹c miêdzyl¹dowanie w Singapurze. Pierwsze loty komercyjne zosta³y wykonane 20 paŸdziernika z Melbourne do Los Angeles i 24 paŸdziernika z Sydney do Los Angeles. 16 stycznia 2009 o godz. 11.15 rozpoczêto loty z Heathrow do Sydney. Odbywaj¹ siê one co dwa dni. Powy¿ej prezentujemy samolot tu¿ po starcie z londyñskiego lotniska.

B 12

magazyn lokalny


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

Dbaj o swoje bezpieczeñstwo Kobiety Ka¿dy ma prawo do ¿ycia wolnego od niechcianego zainteresowania, molestowania i zniewag. Ty te¿, niezale¿nie od rasy, pochodzenia, religii czy orientacji seksualnej, oraz niezale¿nie od sposobu ubierania siê czy zachowania, masz do tego prawo. Nikt nie ma prawa do ingerowania w to prawo, bez wzglêdu na to czy s¹ nieznajomymi, kolegami z pracy, przyjació³mi, znajomymi czy cz³onkami rodziny.

Napad na tle seksualnym Napad na tle seksualnym czêœciej mo¿e siê zdarzyæ w zat³oczonych miejscach. Zalicza siê to tego dotykanie czy ocieranie siê. Niekiedy trudno oceniæ kto to robi, czasem wiêc ³atwiej siê odsun¹æ, jeœli to mo¿liwe. Spróbuj przemieœciæ siê w miejsce, gdzie s¹ kobiety. Jeœli czujesz siê pewnie, to ostre ‘trzymaj rêce przy sobie’ mo¿e przynieœæ efekt. Zwróci to te¿ uwagê innych osób na to zachowanie.

Ciê¿ki napad na tle seksualnym i gwa³t Mimo rozpowszechnionego przekonania, gwa³t pope³niony przez nieznajomego jest bardzo rzadki. Ciê¿ki napad na tle seksualnym i gwa³t s¹ bardziej prawdopodobne w spokojnych miejscach. Stosuj¹c zawarte powy¿ej ogólne wskazówki, mo¿esz zmniejszyæ ryzyko tego typu ataku. W przypadku nast¹pienia ataku, musisz zdecydowaæ czy broniæ siê, co mo¿e zwiêkszyæ ryzyko dalszego zranienia. Mo¿esz te¿ nie byæ w stanie siê broniæ. W ka¿dym wypadku, nie prosi³aœ o zgwa³cenie. Nie jest to Twoja wina ani te¿ sobie na to nie zas³u¿y³aœ. Jeœli zosta³aœ zgwa³cona, mo¿esz zechcieæ lub mo¿esz nie chcieæ zg³osiæ siê na policjê, czy zobaczyæ siê z pielêgniark¹ czy psychologiem. Policja przechodzi specjalne szkolenie do pracy z kobietami, które zosta³y napadniête na tle seksualnym. Bêdziesz mog³a porozmawiaæ z funkcjonariuszk¹ policji oraz, jeœli zg³osisz siê do szpitala, z kobiet¹ lekarzem czy pielêgniark¹.

Jeœli chcesz od razu zg³osiæ przestêpstwo, niezale¿nie od tego czy zg³osisz siê po pomoc medyczn¹ czy na policjê, staraj siê nie myæ ani nie zmieniaæ ubrania. Jeœli zechcesz zg³osiæ przestêpstwo w póŸniejszym terminie, to te¿ nie bêdzie z tym problemu. Jeœli znasz kogoœ, kogo zgwa³cono, spróbuj okazaæ wsparcie, lecz nie wyra¿aj krytyki. Od danej osoby zale¿y, co zechce zrobiæ. W niektórych rejonach, mo¿esz zg³osiæ siê do specjalistycznego centrum poradniczego napadów na tle seksualnym, gdzie mo¿esz otrzymaæ opiekê medyczn¹ i psychologiczn¹, oraz pomóc policji w œledztwie.

Wiêcej informacji uzyskasz: www.rapecrisis.org.uk www.victimsupport.org.uk Infolinia Victimsupport line 0845 30 30 900

Ÿród³o: Broszura wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (Home Office) Marzec 2007

magazyn lokalny 13


Walentynki

„Każdy nowy dzień jest kwiatem Który zakwita w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. Serce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka.” [Adam Mickiewicz]

Prezenciki

N

asz¹ sympatiê bardzo ucieszy drobny prezencik, œwiadcz¹cy o naszym gor¹cym uczuciu i oddaniu. Mo¿e byæ to zarówno flakonik perfum (np. Chloe Innocence - pachn¹ce wiosennymi konwaliami), jak i pierœcionek z brylantem (kwestia gustu i zawartoœci portfela). Na pewno bardzo spodoba siê pluszowy miœ, miêkkie aksamitne serduszko, czy poduszka w kszta³cie serca, na której nasza ukochana bêdzie mog³a zasypiaæ myœl¹c o nas. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e czekolada jest ³agodnym afrodyzjakiem, na walentynkowy podarek œwietnie nadaje siê bombonierka pe³na czekoladek (w sklepach ze s³odyczami znajdziemy pude³ko czekoladek w kszta³cie du¿ego serca firmy Wedel) lub piernikowe czekoladowe serca ze s³odkim nadzieniem w œrodku. SprawdŸ swoj¹ znajomoœæ jêzyków obcych! Wspania³ym prezentem bêdzie tak¿e koszyk owoców, o których wiadomo, ¿e podra¿niaj¹ zmys³y Po³¹cz zwroty “Kocham Ciê” napisane w ró¿nych jêzykach z odpowiednimi krajami w rozmaity sposób (np. jab³ka w czerwonym pude³ku oczywiœcie w kszta³cie serca). przedstawionymi w serduszkach Romantyczna kolacja - oczywiœcie, przy œwiecach i tylko we dwoje. Nie musimy w tym celu wynajmowaæ ca³ej restauracji, wystarczy zarezerwowaæ stolik w jakiejœ mi³ej, przytulnej kafejce • Te dua lub zorganizowaæ mi³y wieczór w naszym domu. Podczas takiego wieczoru nie mo¿e zabrakn¹æ butelki dobrego wina i ca³ej masy przek¹sek, które bêdziemy degustowaæ patrz¹c sobie g³êboko • I love you w oczy. W naszym menu powinna siê pojawiæ sa³atka z owoców tropikalnych - w Anglii potrawa • Obiczam te nieod³¹cznie zwi¹zana z Dniem œw. Walentego. • Wo ai ni • Miluji te • Jeg elsker dig • Mina armastan sind • Minä rakastan sinua • Je t´aime • S´agapo • Te guiero • Taim i’ ngra leat • Watakushi wa anata o aishinasu • Ich liebe dich • Te amo • Ja ljublju tiebja • Jag älskar dig • Ben sni sviyorum • Szeretlek • Ti amo

PodpowiedŸ do quizu oraz dokoñczenie artyku³u - „Walentynki na œwiecie” znajdziesz na stronie www.wLuton.net - z której równie¿ mo¿na wys³aæ kwiaty ukochanej osobie...

14

magazyn lokalny


ZDROWIE SPORT

Nie bój siê grypy !!! Nadchodzi kolejna fala zachorowañ Ostatnio czyta³am w The Guardian artyku³ pt. „Œmiertelne ¿niwo mrozów i grypy”. Umieralnoœæ mo¿e osi¹gn¹æ tej zimy najwy¿szy poziom od pocz¹tku stulecia, poniewa¿ arktyczne temperatury i epidemia grypy zagra¿aj¹ dziesi¹tkom tysiêcy ludzi w podesz³ym wieku oraz ze s³abym systemem odpornoœciowym – donosi magazyn. Pomyœla³am wtedy, ¿e warto opisaæ, z jakim wrogiem walczymy oraz podaæ kilka wskazówek dotycz¹cych profilaktyki i skutecznego leczenia grypy œrodkami naturalnego pochodzenia. Grypa to zakaŸna choroba górnych dróg oddechowych, wywo³ana przez RNA wirusa grypy. Czêsto osi¹ga rozmiary epidemii, a czasem pandemii. Wirus grypy towarzyszy cz³owiekowi od wieków. Pierwsze doniesienia na temat epidemii wywo³anej gryp¹ pochodz¹ z 412 r.p.n.e.. Od tamtej pory, co kilkaset lat opisywano przypadki œwiatowej inwazji choroby, której przyczyny nie znano. … zbiera swoje ¿niwo co roku od stycznia do marca! Prawdziwym “Anio³em Stró¿em” naszego organizmu jest uk³ad immunologiczny (odpornoœciowy), który eliminuje wirusy grypy samoistnie, pod warunkiem oczywiœcie, ¿e sprawnie sam funkcjonuje. Ró¿nica miêdzy przeziêbieniem a gryp¹ Przeziêbienie wywo³uje prymitywna bakteria, której si³a tkwi w iloœci. Objawowo przeziêbienie rozwija siê powoli, rozpoczyna siê najczêœciej od kichania i drapania w gardle. Kichanie to typowy objaw przeziêbienia, a rzadko kiedy towarzyszy grypie, czy ciê¿kim infekcjom zapalnych dróg oddechowych. Kichanie i wycieranie nosa pozwalaj¹ pozbyæ siê nie tylko wydzieliny b³on œluzowych, ale przede wszystkim bakterii. Podobnie podczas uruchomienia procesów oczyszczania np. w naturalnej kuracji leczenia zatok, kana³em noso-gardzieli zaczynaj¹ czêsto wydostawaæ siê du¿e iloœci œluzu. Tym samym zatoki oczyszczaj¹ siê z bakterii, grzybów oraz z ich po¿ywki - nadmiaru czêsto zasuszonego przez kuracje antybiotyczne œluzu. W czasie wydostawania siê wydzieliny, podczas kataru, nie powinno siê braæ zbyt d³ugo leków farmakologicznych doustnych, a szczególnie w postaci sprayu do nosa. Dzia³aj¹c objawowo likwiduj¹ katar, wysuszaj¹ b³ony œluzowe, ale nie wspomagaj¹ usuwania œluzów wraz z bakteriami z chorych miejsc. Te pozostaj¹c dalej w naszym organizmie z czasem mog¹ spowodowaæ kolejne infekcje lub powa¿ne dolegliwoœci np. zatoki, polipy nosa, astmê

endogenn¹ lub stany alergiczno-zapalne itp. Czasem katar w trakcie przeziêbienia trudno odró¿niæ od ostrej reakcji uczuleniowej np. na py³ki kwiatowe, kurz czy dym tytoniowy. Katarowi alergicznemu towarzyszy czêsto zapalenie spojówek lub objawy astmatyczne. Rzadko tym objawom towarzyszy podwy¿szona temperatura. Warto w czasie kataru piæ du¿o p³ynów - dziêki temu wydzielina siê rozrzedza i nos ³atwiej siê oczyszcza. Grypa wywo³ana jest przez wirus. W przypadku grypy czas rozwoju jest bardzo krótki (do paru godzin). Pierwszym objawem jest zwykle wysoka gor¹czka ok. 39°C, bóle miêœni i stawów. Nie zawsze nam towarzyszy katar czy kaszel. Odczuwamy totaln¹ bezsilnoœæ i zupe³n¹ niezdolnoœæ. Najwiêkszym niebezpieczeñstwem przy nieleczonej grypie s¹ powik³ania. Mog¹ doprowadziæ do zapalenia p³uc, zatok nosa czy bardziej powa¿ne a rzadziej wystêpuj¹ce zapalenie miêœnia sercowego. Czêsto uk³ad odpornoœciowy nie radzi sobie z wirusem grypy, doprowadzaj¹c organizm do powik³añ. Chory na grypê mo¿e zara¿aæ na kilka dni przed wyst¹pieniem objawów, a tak¿e w trakcie pierwszych czterech dni ich trwania. Objawy grypy mog¹ siê pojawiæ miêdzy 1 a 2 dniem od zara¿enia i nie wszystkie objawy s¹ charakterystyczne dla grypy. Grypa jest przenoszona drog¹ kropelkow¹: drobinki œliny s¹ rozpylane podczas kaszlu lub kichania. Do podstawowych objawów grypy nale¿¹: wysoka temperatura (czêsto powy¿ej 39°C do 40°C), dreszcze, bóle g³owy, bóle miêœni, problemy uk³adu oddechowego np. suchy i mêcz¹cy kaszel, katar, zapalenie spojówek. Grypa ma ró¿ne oblicza - mo¿e byæ bezobjawowa i chory nie wie, ¿e przechodzi grypê, czasem jest delikatna i ³agodna, a czasem o bardzo du¿ym nasileniu. Objawy grypy ustaj¹ po oko³o tygodniu, jednak¿e nierzadko kaszel utrzymuje siê znacznie d³u¿ej. Wirusy rozmna¿aj¹ siê tam, a nastêpnie niszcz¹c komórki opuszczaj¹ je. Choroba trwa 3-7 dni, ale kaszel i os³abienie mog¹ siê utrzymywaæ nawet przez 10-14 dni. U dzieci mog¹ siê pojawiaæ drgawki gor¹czkowe, nudnoœci i wymioty oraz zapalenie ucha œrodkowego. A oto kilka naturalnych sposobów radzenia sobie z gryp¹ (w ka¿dym jednak wypadku warto skorzystaæ z porady lekarza): - ZAPAMIÊTAJ!!! Antybiotyki nie lecz¹ grypy ani przeziêbienia, podawanie ich w zaka¿eniach wirusowych jest bezcelowe.

- Skutecznie i bez skutków ubocznych walcz z gryp¹ za pomoc¹ du¿ych dawek Naturalnej Witaminy C i Garlic Caps. Garlic Caps. Bezzapachowy koncentrat olejku czosnku chiñskiego z natk¹ pietruszki, wykazuje zdolnoœæ do walki z wirusami i bakteriami. Stale „modyfikuje” swoje „zabójcze” w³aœciwoœci, dostosowuj¹c siê do nowych rodzajów i szczepów bakterii. Jest NATURALNYM ANTYBIOTYKIEM . Witamina C 1000. Do celów leczniczych w wiêkszych iloœciach s³u¿y wy³¹cznie Naturalna Witamina C 1000 (o przed³u¿onym dzia³aniu do 18 godzin). Doskonale siê wch³ania do komórki spe³niaj¹c swoj¹ rolê obronn¹ jako silny antyoksydant i nie zakwasza organizmu – stosowanie jej w nadmiarze nie poci¹ga ¿adnych skutków ubocznych (tak jak w przypadku syntetycznej witaminy C kupowanej w aptece). Do produktów zawieraj¹cych naturaln¹ witaminê C w produkowanej przez firmê CaliVita nale¿¹: C Plus, Lion Kids C (dla dzieci) oraz C1000. Du¿a dawka witaminy C potrafi zatrzymaæ rozwijaj¹c¹ siê infekcjê bez koniecznoœci podawania innych leków. Przez oko³o 3 pierwsze dni kuracji, stosujemy w/w produkty w doœæ du¿ych dawkach po kilka sztuk dziennie (od 3 x dziennie po 5 szt. C1000 oraz Garlic Caps dla doros³ej osoby) oraz dla dzieci wg wagi cia³a. Jeœli posiadasz jeden lub wiêcej innych suplementów, jak np. Bee Power, Mega Zinc, ImmunAid, Rhodiolin, OxyMax, Smokerade, Noni, ZenThonic czy Virago, warto je równie¿ zastosowaæ w celu wzmocnienia naturalnych si³ obronnych organizmu.

Dowiedz siê wiêcej o tych i innych suplementach oraz walce z nêkaj¹cymi nas chorobami i metodami wy³¹cznie naturalnymi. Zapraszam na stronê poœwiêcon¹ temu tematowi www.nasze-zdrowie.org. Ma³gorzata Szyd³owska Konsultant i Niezale¿ny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org

www.nasze-zdrowie.org tel.: 0751 30 34 590

magazyn lokalny 15


16

magazyn lokalny


aktualne informacje polityczne i kulturalne, reporta¿e, wywiady, praca, og³oszenia, ekonomia, forum, czat, randki, rozrywka, zdrowie, nauka, galerie zdjêæ i wiele innych - ZAPRASZAMY !!!

magazyn lokalny 17


Schudnij bezpiecznie Nadwaga - to temat, który niejednej z nas spêdza sen z powiek. Chcemy zainteresowaæ nim wszystkich tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e próbowali ju¿ wszelkich mo¿liwych sposobów bez wiêkszego efektu. Z pewnoœci¹ jesteœ nastepn¹ osob¹, która próbowa³a ju¿ kilka razy “zaprzyjaŸniæ” siê z jak¹œ diet¹, faszerowa³aœ siê ró¿nymi “wynalazkami” i katowa³aœ g³odówk¹. A efekt? No có¿.... mo¿e uda siê nastêpnym razem..... Waga nieub³aganie powraca w momencie, kiedy uwa¿asz, ¿e osi¹gnê³aœ wymarzony cel - ba! w krótkim czasie okazuje siê, ¿e w wiêkszoœci przypadków jest jeszcze wiêksza ni¿ w momencie, kiedy podjêty zosta³ trud jej zgubienia. Wszyscy marzymy o piêknej sylwetce. Nadwaga zawsze powodowa³a problemy zarówno estetyczne jak i zdrowotne. Dziœ walka z oty³oœci¹ przybiera ju¿ problem spo³eczny i dla wielu sta³a siê obsesj¹. Przede wszystkim musisz sobie uœwiadomiæ, ¿e proces chudniêcia jest d³ugotrwa³y i wymaga zarówno wielkiej samodyscypliny jak i cierpliwoœci. I zanim podejmiesz nastêpn¹ próbê, musisz zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie wolno odchudzaæ siê w pospiechu, w panice i za wszelk¹ cene! To najwiêkszy b³¹d powtarzany systematycznie w nadziei, ¿e tym razem siê powiedzie.

18

magazyn lokalny

- tym razem siê uda! Jednak uzyskanie wymarzonej sylwetki jest mo¿liwe. Wszystko mo¿na osi¹gn¹æ w sposób naturalny i oprócz zgrabnej figury zachowaæ doskona³¹ kondycjê i zdrowie. Pragniemy pomóc Ci w walce ze zbêdnymi kilogramami. Jesteœmy przekonani, ¿e dziêki naszej pomocy i Twojej cierpliwoœci uda siê wygraæ z tym niewygodnym problemem. Od lat zawodowo zajmujemy sie propagowaniem holistycznego podejœcia do ¿ycia opartego o terapie naturalne w dziedzinie pielêgnacji zdrowia i urody. Zajmujemy siê promocj¹ zdrowego stylu ¿ycia opartego o najnowsze zdobycze medycyny naturalnej. Jesteœmy doradcami w zakresie stosowania najwy¿szej klasy suplementów ¿ywieniowych fitmy CaliVita International i udzielamy konsultacji dietetycznych, popartych zabiegami w naszym gabinecie. Oferujemy zabiegi na cia³o wspomagaj¹ce odchudzanie, masa¿e lecznicze i refleksologiê, zawijania z u¿yciem alg, modelowanie sylwetki... i wiele innych. Schudnij z nami - to ju¿ czas, ¿eby pomyœleæ o sobie przed nadejœciem wiosny! zapraszamy na bezp³atne konsultacje, na zabiegi i.....na kawê.

“Beauty By Us” Elzbieta i Antoni Bie³uga - niezale¿ni konsultanci CaliVita International 620 Dunstable Road, Luton tel.: 1582 513 876 www.beautybyus.co.uk


WYWIAD SPORT

„Marzy mi siê wychowanie Mistrza Œwiata...” R

ozmawiając z Pawłem Adamczakiem trenerem boksu w Community Resource Centre na Bury Park mam uczucie jakbym znała go od lat. Sprawia wrażenie człowieka otwartego i przyjaznego, który jak sam mówi w Anglii czuje się jak ryba w wodzie. Tutaj zamierza zostać i kontynuować swoją karierę trenerską.

co naprawdę kocham i mam nadzieję że moje starania niedługo przyniosą owocne efekty. Jak wspominasz początki w karierze trenerskiej? Zazwyczaj te pierwsze kroki są zawsze bardzo ekscytujące i pełne wrażeń. Podobnie było ze mną. Początki były oczywiście w Polsce. Sam kiedyś boksowałem, stoczyłem przeszło sto walk w ringu, niestety odniosłem kontuzję i nie mogłem się tym dłużej zajmować. Jednak chciałem kontynuować swoją pasję i rozpocząłem studia. Zdałem egzaminy na instruktora boksu potem trenera zawodowego boksu. Ogólnie cały ten okres wspominam bardzo pozytywnie. Czy masz jakieś osiągnięcia w karierze trenerskiej? 3-krotnie moi zawodnicy zdobyli mistrza juniorów, również wielu moich wychowanków boksuje już na bardzo wysokim krajowym poziomie w Polsce. Na czym trzeba się skupić w boksie najbardziej, aby odnieść sukces?

W rozmowie dla Magazynu Lokalnego opowie nam między innymi o swojej pasji i miłości do boksu, jak również planach na najbliższą przyszłość. Skąd u Ciebie fascynacja dyscypliną sportu, jaką jest boks? Właściwie można powiedzieć, że zainteresowałem się tą dyscyplina dzięki starszemu bratu, który także boksował. Bardzo spodobał mi się ten sport i postanowiłem że pewnego dnia będę lepszy od niego. I tak w wieku szesnastu lat zaczęła się moja przygoda z boksem, która trwa do dzisiaj. Jesteś trenerem boksu, czy zainteresowanie Twoimi zajęciami jest duże? Bardzo duże. Przeważnie są to Pakistańczycy, sporadycznie Somalijczycy i Anglicy. Jednak mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Nie ukrywam także, że liczę na większe zainteresowanie ze strony młodzieży polskiej. Wszystko jednak wymaga większej reklamy i zachęcania do przychodzenia na treningi. Osobiście uważam, że boks jest na tyle wartościowym sportem, że warto poświecić mu swój wolny czas, tak często tracony na nieistotne rzeczy. Czy są to zajęcia płatne? Tak, są płatne z racji tego, że muszę opłacać salę. Jednak nie są to opłaty duże i myślę, że każdy, kto chciałby przyjść na zajęcia może sobie na nie pozwolić. Czy oprócz tego, że jesteś trenerem boksu, wykonujesz jakąś inną pracę? Niestety tak. W tej chwili nie mogę sobie jeszcze pozwolić na bycie tylko trenerem, wykonuję także inną pracę, wciąż jednak dążę do robienia tego,

Jeżeli robisz co kolwiek, to musisz to robić z pasją, tak samo jest z boksem. Jeżeli kocha się ten sport i dodatkowo ciężko nad sobą pracuje to musi to zaowocować i przynieść widoczne efekty. Czy są jakieś przeciwwskazania fizyczne, które uniemożliwiają trenowanie boksu? Właściwie nie. Oczywiście muszą być to osoby zdrowe, jednak nie ma większego znaczenia czy jest to osoba wątła, szczupła czy też większej postury. Wręcz przeciwnie. Przychodzili do mnie niepozorni chłopcy, ważący po 35 kilo, trenowali rok, a po roku matka przychodziła bo syn zmężniał i zaczął przypominać faceta, a nie dzieciaka więc fizyczność właściwie nie ma tu nic do rzeczy. Najważniejsza jest jak już wspomniałem wcześniej pasja i wiara we własne możliwości. Czy śledzisz poczynania polskich bokserów zawodowych i kto według Ciebie ma szanse na światowy sukces? Na bieżąco. Staram się być w tym temacie jak najlepiej poinformowany. Osobiście uważam, że największe szanse na odniesienie światowego sukcesu ma zdecydowanie Adamek. Jakby to od Ciebie zależało co zmieniłbyś w polskim boksie? Tutaj zgadzam się z wieloma wypowiedziami szefa polskiego boksu mistrzem olimpijskim - Jerzym Rybickim. Moim zdaniem jeżeli chce się osiągnąć sukces w polskim boksie trzeba wrócić do szkoły Feliksa Stamma - wybitnego polskiego trenera. W polskich szkołach boksu należy przede wszystkim położyć większy nacisk na taktykę i technikę. Myślę również ze trzeba wymagać trochę więcej

od trenerów, którzy w Polsce p r a c u j ą z młodzieżą. Postawić również na ich przeszkalanie, ponieważ wielu z nich spoczęło na laurach. Nie doszkalają się, nie chwytają tego co najnowsze. Kto jest twoim sportowym idolem? Jeżeli chodzi o boks to na zawsze pozostanę fanem Andrzeja Gołoty. Parę rzeczy mu w życiu nie wyszło, dlatego też wielu ludzi odwróciło się od niego. Ja jednak uważam, że jest on naprawdę dobrym pięściarzem, zasługującym na szacunek. Jeżeli zaś chodzi ogólnie o sportowego idola, to jak większość Polaków uwielbiam Adama Małysza. Jest to niepodważalny mistrz, który dla naszego kraju zrobił bardzo wiele. Czy czujesz się spełniony w tym co robisz? Nie. Oczywiście robię to co kocham lecz spełniony poczułbym się wtedy, gdyby spod mojej ręki wyszli przyszli mistrzowie świata. To jest takie moje marzenie. Uwierz mi że czasami trafiają się chłopaki, którzy mają wielki potencjał jeżeli chodzi o boks, niestety często jednocześnie zawalają naukę, co nie podoba się rodzicom a Ci zabraniają im chodzenia na treningi i niestety, w ten sposób ich talent się marnuje.

Czy czujesz się autorytetem w świecie boksu? Ja uważam, że w swoim fachu jestem bardzo dobry. Myślę, że jeżeli coś wykonuje się dobrze, powinno czuć się tą siłę i pewność we własne możliwości. Plany na przyszłość? W najbliższym czasie planuje przejść kurs w Oxford, który umożliwiłby mi w pełni wykonywanie zawodu trenera boksu w Anglii. Oczywiście mój dorobek bokserski jest tutaj w pełni szanowany, jednak to nie zmienia faktu że wymogi w Wielkiej Brytanii są takie jakie są i muszę zdobyć odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chcę robić to, co naprawdę lubię. Co do dalszej przyszłości, to jak wspomniałem wcześniej, marzy mi się wychowanie mistrza świata. A jeżeli to byłby nasz rodak, wierz mi, byłbym w pełni usatysfakcjonowany.

Dziękuję za rozmowę.

Z Pawłem Adamczakiem rozmawiała Mariola Małycha.

magazyn lokalny 19


TURYSTYKA

Muzeum Kolei W¹skotorowej L

eighton Buzzard, niewielkie miasteczko gdzie mieœci siê Muzeum Kolei W¹skotorowej. Pierwotnie kolej ta zbudowana by³a dla u¿ytku przemys³owego Wielkiej Brytanii. Otwarta przez w³adze miejskie, Leighton Buzzard - Dunstable w 1848 roku z przeznaczeniem do transportu piasku. Jednak¿e póŸniejsze wydarzenia historyczne w tym I Wojna Œwiatowa sprawi³y, ¿e nie mog³a siê ona rozwijaæ. Zaraz po wojnie w³aœciciele pobliskiego kamienio³omu Joseph Arnold & Sons Ltd i George Garside (Piasek) Ltd utworzyli w roku 1919 spó³kê Leighton Buzzard Light Railway Ltd. Spó³ka ta wykorzystywa³a linie kolejowe do transportu piasku, a od 1968 roku s³u¿y³a tak¿e do transportu pasa¿erskiego. W okolicy znajduje siê do dziœ czynna kopalnia, która wydobywa wci¹¿ ogromne iloœci piasku, jednak¿e jest on przewo¿ony transportem samochodowym. W³aœnie transport drogowy, a tak¿e czêste kradzie¿e z wagonów surowca sprawi³y, ¿e czêœæ linii kolejowej w 1969 roku zosta³a zamkniêta, a ostatni transport odby³ siê 1981 roku. W 1967 roku grupa entuzjastów kolei w¹skotorowej otrzyma³a pozwolenie od w³aœcicieli na utworzenie linii do turystycznego przewozu ludzi tzw. Podró¿ Fana Kolei. Tak wiec, 3 marca 1968 roku ruszy³ pierwszy kurs poci¹giem turystycznym. By³ to pocz¹tek „Leighton Buzzard Spo³eczeñstwo Kolei W¹skotorowej” (obecne muzeum). Zrzesza ono cz³onków jako ochotników, by podtrzymaæ historiê tej jak¿e piêknej

i zdumiewaj¹cej linii kolejowej. Rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1968 roku i z powodzeniem dzia³a do dziœ, gor¹co zapraszaj¹c turystów do zwiedzania. Dziœ Leighton Buzzard Railway oferuje 70-minutow¹ podró¿ w obie strony ze stacji Page’s Park do Stonehenge (ma³e miasteczko w pó³nocnej czêœci Bedfordshire), d³ugoœæ trasy to 4.8 km. Poci¹gi odje¿d¿aj¹ teraz z nowo wybudowanego peronu. Znajduje siê tam du¿y plac zabaw i obiekty sportowe dla dzieci. Trasa przebiega przez park i dawne kamienio³omy piaskowe, które zosta³y przebudowane na osiedla mieszkaniowe, a linia kolei nabiera podmiejskiego wygl¹du. Dalej podró¿ przebiega prze liczne skrzy¿owania, gdzie zatrzymywany jest ruch uliczny by umo¿liwiæ przejazd poci¹gu. Tu¿ za przystankiem Stanbridge Road linia torów kolejowych schodzi do 4% stopnia nachylenia, który jest jednym z najbardziej stromych u¿ywanych przez poci¹gi osobowe w Wielkiej Brytanii. Dalsza podró¿ wspania³ym parowozem nabiera wiejskiego aspektu. W oddali widoczne s¹ pozosta³oœci po kolejnym kamienio³omie, nastêpnie linia podnosi siê do najwy¿szego punktu, wzd³u¿

Shenley Hill. Tu¿ przed dotarciem do stacji koñcowej Stonehenge rozpoœciera siê widok wzgórz wapiennych. Budynek stacji docelowej wybudowany zosta³ w 1918 roku prawdopodobnie przez jeñców wojennych. Jest on tak¿e „stajni¹” dla poci¹gów nie wykorzystywanych do kursów pasa¿erskich. Czêsto odbywaj¹ siê tam warsztaty i wystawy, ukazuj¹ce jak dawniej ³adowano wagony. Odpalana jest wówczas bardzo g³oœna koparka do wydobywania piasku. Na miejscu mo¿na tak¿e zobaczyæ jak obs³uga pomostu uzupe³nia wodê i wêgiel w parowozie przed powrotem do stacji pocz¹tkowej. W pobliskim budynku znajduje siê równie¿ kameralna wystawa pokazuj¹ca historiê kolei i ludzi, którzy na niej pracowali. Znajduje siê tam równie¿ naturalnej wielkoœci wagon transportowy. W ca³ym opisanym kompleksie znajduj¹ siê restauracje i bary oraz kasa biletowa, natomiast przed muzeum - obszerny parking dla samochodów osobowych. Sklep kolejowy sprzedaje wszelkiego rodzaju pami¹tki zwi¹zane z kolej¹, przewodniki i informatory. Muzeum, a tak¿e kolej, jest zarz¹dzana przez cz³onków Leighton Buzzard Light Railway Ltd pracuj¹cych spo³ecznie. Spó³ka ta jest bezdochodow¹ organizacj¹ z charytatywnym statusem. Wszyscy odwiedzaj¹cy s¹ mile widziani i zapraszani, by pomóc zachowaæ ten jedyny w swoim rodzaju fragment przemys³owej historii . Wszelkie dodatkowe informacje dotycz¹ce cen biletów, godzin otwarcia i odjazdów poci¹gów mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej muzeum www.buzzrail.co.uk w zak³adce Timetables and Fares. Robert Œliwiñski

20

magazyn lokalny


SPORT SPORT

W koñcu siê doczekamy!

Amatorska Liga

Pi³ki No¿nej w Luton M

i³o jest s³yszeæ i obserwowaæ, ¿e coraz wiêcej osób z polskiej spo³ecznoœci nie siedzi z za³o¿onymi rêkoma w domu przed telewizorem, lecz dzia³a i próbuje daæ innym mo¿liwoœæ spêdzania wolnego czasu inaczej ni¿ dotychczas. O tej inicjatywie sam dowiedzia³em siê ze strony internetowej nasza-klasa.pl, przed tym jak zdoby³em kontakt bezpoœredni z dwójk¹ ch³opaków Tomkiem i Paw³em , którzy ruszyli z organizacj¹ w Luton Amatorskiej Ligi Pi³karskiej. Maj¹ ju¿ w³asny profil na Naszej Klasie, co by³o œwietnym pomys³em, wiadomo z jakiej przyczyny. Teraz staraj¹ siê to nag³oœniæ jak najbardziej tutaj w Luton i okolicach w ró¿ny sposób: sklepy, media, z ust do ust (poczta pantoflowa) itp. Zabrali siê do tego bardzo profesjonalnie. Dowiedzieli siê wszystkiego o sprawach organizacyjnych w pierwszej kolejnoœci, a dopiero póŸniej zaczêli szukaæ chêtnych do gry. Oznacza to, ¿e liga bêdzie “amatorska” tylko z nazwy, bo po spotkaniu z nimi przyznajê, ze s¹ dobrze zorganizowani. Oto kilka spraw odnoœnie funkcjonowania i zg³aszania siê do rozgrywek, które uwa¿am za wa¿ne i przedstawiê

Wam je w skrócie. Szczegó³owe informacje dostaniecie kontaktuj¹c siê z organizatorami poprzez email lub telefonicznie. Parê s³ów o organizacji przedsiêwziêcia: - do tej pory zg³osi³o siê 6 dru¿yn (maj¹ one byæ 11. osobowe plus rezerwowi minimum 3 zawodników), - aby liga ruszy³a musi byæ zarejestrowanych minimum 8 dru¿yn. Maj¹c tak¹ liczbê dru¿yn liga ruszy w okolicach kwietnia lub maja (kilka wstêpnych kolejek). Zg³oszenia nowych dru¿yn bêd¹ nadal przyjmowane do lipca i w tym czasie bêd¹ te¿ organizowane rozgrywki o puchar. W sierpniu liga ruszy pe³n¹ par¹, - mile widziane s¹ zg³oszenia pojedynczych osób chêtnych do rozgrywek, gdy¿ wiadomo, ¿e nie ka¿dy bêdzie mia³ mo¿liwoœæ utworzenia w³asnej dru¿yny, - minimalny wiek zawodników to 17 lat, - poszukiwani s¹ równie¿ sêdziowie z uprawnieniami. Trenerzy, którzy chcieliby poprowadziæ dru¿ynê, jeœli bêd¹ dru¿yny chêtne do skorzystania z takiej pomocy, - sprawy finansowe: 20 funtów od osoby - op³ata za ca³y sezon, w tym

jest wliczone ubezpieczenie oraz rejestracja ligi, - koszt rozegrania jednego meczu to 40 funtów, który bêdzie pokrywany przez dru¿yny graj¹ce miêdzy sob¹ (tj. max 1,5 funta od osoby), - mecze rozgrywane bêd¹ na du¿ych boiskach, których miejsce wyznaczy po ustaleniu terminarza rozgrywek ligi Urz¹d Miasta w Luton wraz ze Stowarzyszeniem Lig Amatorskich Pi³ki No¿nej, którego siedziba znajduje siê w Dunstable. Z pewnych Ÿróde³ wiadomo, ¿e na takie mecze s¹ wysy³ani czasami „skauci” z Lig zawodowych, wiêc istnieje mo¿liwoœæ promocji w³asnych umiejêtnoœci. Wiadomo jak popularna i op³acalna jest gra w pi³kê no¿n¹ w Anglii. Czekamy na kolejne zg³oszenia!

Kontakt: e-mail: luton.liga@wp.pl Tomek tel.: 0787 1044 167 Pawe³ tel.: 0784 9676 005 Rafa³ tel.: 0790 8444 200 Sebastian Buda

magazyn lokalny 21


DLA DZIECI

DOGGIE & KITTIES’ PRANKS PSIE I KOCIE FIGLE–MIGLE ! ids!! O k iaki!!! L L HE ziec æ d Czeœ

Zapraszamy do zabawy w TEATRZYK KUKIE£KOWY - wystarcz¹ tylko dobre chêci...!!!

I’m DAISY Jestem Stokrotka

I’m BETSY Jestem Elcia

I’m SARAH Jestem Sara

SCENE ONE Sarah: You know Betsy, I’m a little bored. Our mistress has gone and we have a lot of time to move around the house. Betsy: Wonderful idea! Let me see. What a stroke of luck! Yes, the door to the kitchen and sitting-room is open. And ... the balcony door as well. Daisy (rubbing her eyes after a nap): Well, well ... I’m not so sure. Our mistress will be angry to see us there. I want to stay in my room! Sarah: What a laaady you are, Daisy. You’re too lazy to go into the sitting-room. Don’t you know there are many places for us to jump on? Betsy: And to scratch as well! Daisy: Wait, our mistress will soon cut your nails so forget about jumping on the sofa! Sarah: Follow me. I’ll show you the best corners in the sitting-room. You may sniff a lot! Daisy: Go to the sitting-room and I‘ll taste some milk and some crunchy balls meantime. Sarah (in the sitting-room): Betsy, let’s go to the balcony, there I can see the kids running to and fro, and you ..... you can walk on the balustrade. Daisy (in the kitchen): ... Yummy, yummy, Sarah and Betsy only missed the chance of a good snack!

Scenka Pierwsza Sara: Wiesz Elciu, troszkę nudzę się. Nasza Pani wyszła, a zatem mamy dużo czasu, aby poruszyć się po naszym domu. Elcia: Cudowny pomysł! Niech no tylko zerknę. Jaka gratka! Tak, drzwi do kuchni i saloniku są otwarte. I …. drzwi balkonowe także. Stokrotka: (przecierając oczy po drzemce): No, no … nie jestem pewna. Nasza Pani będzie się gniewać jak nas tam zobaczy. Chcę zostać w swoim pokoju. Sara: Jaką ty jesteś Paaanią, Stokrotko. Jesteś zbyt leniwa, aby wejść do saloniku. Czyż nie wiesz, że jest wiele miejsc, aby sobie powskakiwać? Elcia: I także podrapać! Stokrotka: Tylko poczekaj, nasza Pani wkrótce przytnie ci pazurki, a więc zapomnij o wskakiwaniu na kanapę! Sara: Za mną. Pokażę wam najlepsze kąciki w saloniku. Można tam dużo wywęszyć! Stokrotka: Idźcie do saloniku, a ja tymczasem skosztuję trochę mleka i kilka chrupiących kulek. Sara (w saloniku): Elciu, chodźmy na balkon, mogę popatrzeć na dzieci biegające tam i z powrotem, a ty … możesz pospacerować po balustradzie. Stokrotka( w kuchni): … Mniam, mniam, Sara i Elcia jedynie straciły szansę na dobrą przekąskę! TO BE CONTINUED….. CIĄG DLASZY NASTĄPI…

ZnajdŸ 5 szczegó³ów, którymi ró¿ni¹ siê nasi bohaterowie

22

magazyn lokalny


MODA SPORT

MOJA SZAFA Witam serdecznie wszystkich Czytelników magazynu. Mam nadziejê, ¿e bêdziecie mi³o spêdzaæ czas, czytaj¹c moje artyku³y. ¯yczê, aby moje porady pozwoli³y Wam uœmiechaæ siê codziennie do lustra. Barbara Bednarczyk

Czas poprawiæ sobie humor Na dzieñ dzisiejszy w ca³ym kraju jest zimno, szaro i pochmurno, a Ty codziennie musisz wstaæ wczeœnie rano. Zrób coœ, aby poprawiæ sobie humor. Jedyna rzecz, która cieszy to nadchodz¹ca wiosna. Czas zmieniæ zawartoœæ swojej szafy w tej chwili tradycyjne masówki s¹ ju¿ odzwierciedleniem kolekcji wielkich kreatorów mody. To wcale nie znaczy, ¿e „bez metki nie ma sylwetki½. W ca³ej Anglii jest nadal wiele wyprzeda¿y. Myœlê, ¿e ka¿dy znalaz³by coœ dla siebie. Kolory, które powinny zagoœciæ w naszej szafie to br¹zy, zielnie i szaroœci, które warto ³¹czyæ z kolorami z³ota, platyny czy miedzi. Oczywiœcie ka¿dy powinien dobraæ paletê kolorów, w których najlepiej siê czuje. Prostota

to zawsze uniwersalny styl. Nie bez powodu „ma³a czarna½ stanowi klasykê stroju wieczorowego. Nale¿y braæ pod uwagê tkaniny miêkkie w dotyku, kolorowe i zarazem proste.

Ciekawostki œwiata mody Przed m³odziutk¹ Lar¹ Masters kariera sta³a otworem. Wysoka, szczup³a, piêkne blond w³osy. Niestety choroba schorzenie nerwów. Bez rêki na wózku nie ma szans na wybiegach. Snem m³odej modelki jest, aby œwiat mody otworzy³ siê na osoby niepe³nosprawne. Mamy nadzieje, ¿e jej sen siê spe³ni.

Znani w bran¿y Urodzi³ sie w 1936r. w Algierii. Do Pary¿a przyjecha³ aby podj¹æ naukê w szkole projektowania. Niespe³na po roku pracowa³ ju¿ jako pierwszy asystent s³ynnego Christiana Dior’a. Mowa tu oczywiœcie o Yves Saint Laurent. Po œmierci swojego pracodawcy zosta³ wybrany jego nastêpc¹. W roku 1958 wypuœci³ na rynek sw¹ pierwsz¹ kolekcjê, której wizytówk¹ sta³a siê s³ynna suknia w kszta³cie trapezu. Od 1961r. prowadzi³ w³asny dom mody. Projektowa³ kolekcje per fum. Od stycznia 2002 roku przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 1 czerwca 2008. Jego dorobek mimo to szokuje i zachwyca do dziœ.

C magazyn lokalny 23


wLuton.net

Posty osób z forum portalu W ka¿dym wydaniu Magazynu Lokalnego bêdziemy drukowaæ posty z forum portalu wLuton.net. Doszliœmy do wniosku, ¿e jest to dobry pomys³ poznania opinii ludzi którzy mieszkaj¹ w Luton i okolicach na tematy w ramach których wypowiadaj¹ siê i które wszystkich nas dotycz¹. Nie ka¿dy z nas ma okazjê œledziæ co ciekawsze tematy wiec postaramy siê je dla Was wy³awiaæ. Niektóre z wypowiedzi przepe³nione s¹ spor¹ dawk¹ humoru wiec zapewniamy, ¿e ten dzia³ bêdzie siê czytaæ bardzo przyjemnie. W jakim banku najkorzystniej jest za³o¿yæ konto??? (temat za³o¿ony przez u¿ytkownika Deste)

PanKracy: Osobiœcie poleca³bym Natwest i chyba odradza³ Barclays, chocia¿ obecnie nie ma chyba ‘dobrych’ lub ‘z³ych’ banków piteq: A ja z kolei bardzo cenie Barclaysa. Zdarzy³o mi siê mieæ problemy, kiedy bankomat ‘po³kn¹³’ kartê, ale szybko i sprawnie to rozwi¹zali. Poza tym mam tam znajomego... Na solidn¹ obs³ugê trafi³em tez w Loydsie, gdzie otwiera³em ze znajomymi kilka kont. Ostatnio trwa³o to ok. 20 minut, wystarczy³ jeden dokument, kilka pytañ. O Natwescie i Abbey’u sie nie wypowiadam, bo nie mia³em bli¿szej stycznoœci. Podobno obs³uguj¹ tam Polacy. Generalnie sprawa wygada w ten sposób, ze jak ³atwo otworzyæ konto w Wielkiej Brytanii, tak samo ³atwo je zamkn¹æ... Znajomej zamknêli konto bez podania powodu i nawet mened¿erka placówki, nie wiedzia³a dlaczego... PanKracy: W Natwest nie ma jeszcze Polaka za biurkiem, natomiast maj¹ w ofercie bardzo dobre konto starter z korzystnymi przelewami do dowolnego oddzia³u PKO z pe³n¹ obs³ug¹ w jêzyku polskim (pierwsze takie konto) miesiêczna op³ata to bodaj¿e 3 funty, przelewy chyba s¹ za friko. Niestety s³ysza³em ró¿ne wersje, co do formalnoœci przy jego zak³adaniu, generalnie jedni od rêki, drudzy... Z moich doœwiadczeñ w Natwest wynika, ¿e lepiej rozmawiaæ z Angielkami Kasienka: Barclays - kojarzy mi siê tylko z kolejkami do za³atwienia jakiejkolwiek sprawy, has³o: “proszê spocz¹æ na sofie” i patrzenie na zegar, ile czasu ju¿ tu siedzimy (ja i m¹¿ )

24

magazyn lokalny

Lloyds - mi³a, szybka obs³uga, zarówno przy okienku jak i biurku, ostatnio za³o¿y³am tam 2 konto, z marszu, góra 20 minut to trwa³o, kobieta siê uwija³a szybko, wyt³umaczy³a, doradzi³a lepsze konto... NatWest - nie wiem nie chcieli mi tam za³o¿yæ konta Katka: maj¹c konto w Natwest - Nie polecam.... mam konto tam ju¿ przesz³o 3 lata i do dziœ nie mogê siê doprosiæ ani karty kredytowej ani dopuszczalnego debetu. W³aœnie koñczy mi siê direct debet na car insurance i zamierzam zamkn¹æ te konto bo graj¹ mi tylko na nerwach... Mia³am sytuacje ze wesz³am na debet niedopuszczalny (bo jak ju¿ wspomnia³am dopuszczalnego nie mam) by³a to kwota w wysokoœci 0,05£ a ukarali mnie za to £30.00 - o zgrozoooo myœla³am ze wybuchnê ze z³oœci... Polecam jednak HSBC - tez mam konto tam juz przesz³o 3 lata, ma¿ mój tez i córka ma tam konto CTF. Jesteœmy zadowoleni i nigdy z nimi nie mieliœmy problemów. Ktoœ jak zna s³abo angielski to pracuje tam Polak wiec zawsze bardzo chêtnie pomo¿e. Ja zak³adaj¹c konto od razu dosta³am karate kredytowa bez ¿adnych problemów... ma¿ zreszt¹ tez- mo¿e nie od razu ale po jakimœ czasie... po pól roku prosi³ o podniesienie limitu na karcie to bez problemów podnieœli o 120% - tak¿e luzik myœlê...

bez problemu dosta³em kredyt, debet pierwsza stówa jest wolna od odsetek, jedyne co muszê przyznaæ, to ¿e z otwarciem u nich konta jest jak z rosyjsk¹ ruletk¹, ale ogólnie na wspó³pracê nie narzekam. Kate - ta kara to niestety normalna rzecz w ka¿dym banku, ma³o tego Barclays dowala jeszcze karê za ka¿dy dzieñ zw³oki, ale podejrzewam, ¿e gdybyœ posz³a do nich i poprosi³a, pewnie Ci to zwróc¹. Sam tak raz mia³em - sympatyczna pani zgodzi³a siê ze mn¹, ¿e 30 kary za 7 pensów na minusie to trochê niewspó³mierna kara i zwrócili mi Katka: Ciekawe czy ju¿ jest nieco za póŸno bo mi siê to przydarzy³o w styczniu ale mo¿e warto spróbowaæ? PanKracy: Spróbowaæ nie zaszkodzi Swoj¹ drog¹ od piêciu lat toczy siê batalia o ‘niewspó³mierne’ kary banków w lipcu wszystko mia³o siê rozstrzygn¹æ, ale zosta³o znów od³o¿one. Tak czy siak jak dobrze pójdzie bêdzie mo¿na odzyskaæ spor¹ czêœæ pieniêdzy, które bank pobra³ za niezrobienie niczego ¯aba ...i co zrobiæ, kiedy zamkn¹ konto bez podania przyczyn, a p³acisz za jego utrzymanie trzeci ju¿ rok...? Odpowiedzieæ u¿ytkownikowi o nazwie ¯aba mo¿ecie oczywiœcie na forum portalu. Zapraszamy do czêstego odwiedzania portalu internetowego dla spo³ecznoœci mieszkaj¹cej w Luton i okolicach www.wLuton.net

Z innymi bankami nie mia³am do czynienia wiec siê nie wypowiadam. Kasienka: Katka, w Lloyds od razu dostajesz £250 debetu ale wysokie oprocentowanie, w Barclays £100 ale za te £100 nie pobieraj¹ prawie nic (lub nic)

Z internetowymi pozdrowieniami Redakcja Portalu wLuton.net

———————— PanKracy: w Natwest jestem 4 lata, kredytówkê dosta³em bodaj¿e po pó³ roku, dwa lata temu

Za treœæ wypowiedzi interenautów redakcja portalu „wLuton.net” ani magazynu „Magazyn Lokalny” nie ponosi odpowiedzialnoœci


SPORT SPORT

Dzieñ Kobiet – prezenty, prezenty, prezenty D

zieñ kobiet zbli¿a siê nieuchronnie, budz¹c w wielu panach trwogê spowodowan¹ ca³kowit¹ niewiedz¹, co do zakupów zwi¹zanych z prezentami. Z pewnoœci¹ wielu z Was g³ówkuje ju¿ teraz, w lekkiej panice, co by tu kupiæ, stara siê wymyœliæ coœ niebanalnego, coœ, co zaskoczy i „zadzia³a”. Spokojnie macie jeszcze kilka tygodni, ale nie odk³adajcie zakupów na ostatni¹ chwilê, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e nie zd¹¿ycie na czas. Poni¿ej znajdziecie kilka pomocnych wskazówek jak w ten dzieñ uszczêœliwiæ nie tylko Wasze kobiety, ale równie¿ jak zdobyæ sympatiê kole¿anek z pracy. Œwietnym, choæ niektór ym mo¿e siê wydaæ przereklamowanym i banalnym, pomys³em na prezent jest bukiet kwiatów. Nie znam kobiety, która nie lubi byæ obdarowywana piêknymi kwiatami, zatem panowie do dzie³a. Do kwiatów mo¿na dodaæ coœ, co jeszcze bardziej uszczêœliwi wasza kobietê, mianowicie bi¿uteriê, perfumy, dobr¹ ksi¹¿kê, fili¿ankê do herbaty lub kawy albo setki innych drobnych prezentów, które nie zrujnuj¹ waszego portfela.

Jeœli chodzi o kole¿anki, które, na co dzieñ spotykacie w pracy te¿ warto o nich pomyœleæ. Sprawa nie jest ju¿ tak skomplikowana, wystarczy kwiatek lub niewielkie pude³eczko czekoladek, a zapewniam Was, ¿e zdobêdziecie tym samym dozgonn¹ sympatiê wielu niewiast. Niezwykle skuteczn¹ i zaskakuj¹c¹ form¹ na zakup prezentu jest internetowa poczta kwiatowa (banner na stronie por talu www.wLuton.net), dla zapracowanych i ci¹gle zabieganych mê¿czyzn nie ma nic bardziej po¿¹danego jak zamówienie bukietu pr zez Inter net i dostawa do domu. Szybko, sprawnie i pr zede wszystkim na czas.

Pamiêtajcie Panowie, kwiaty, kwiaty i jeszcze raz kwiaty.

magazyn lokalny 25


SPORT Oœrodki sportowe w Luton i Dunstable. Mieszkañcy Luton i Dunstable nie mog¹ narzekaæ na brak oœrodków sportowych. Z ³atwoœci¹ mo¿na zaobserwowaæ, ¿e mamy, gdzie zadbaæ o swoja kondycje fizyczna, zdrowie i wygl¹d zewnêtrzny. Zbieraj¹c informacje dotycz¹ce artyku³u zszokowa³a mnie iloœæ placówek dzia³aj¹cych na terenie Luton i Dunstable pod szyldem „ Health Centre”. Jako, ¿e sam czynnie uprawiam sport, uczêszczam na fitness i si³owniê wiedzia³em, ¿e jest takich oœrodków kilka i mo¿emy spoœród nich wybieraæ, ale ¿e mamy ich takie bogactwo i ró¿norodnoœæ ofert zorientowa³em siê dopiero wtedy, gdy zag³êbi³em siê w temat. Praktycznie w ka¿dej z czêœci miasta znajdziemy jakiœ oœrodek sportowy. Jest to bez w¹tpienia dobre rozwi¹zanie dla osób, które nie posiadaj¹ w³asnego œrodka transportu i nie jest mo¿liwe, aby korzystali regularnie w tygodniu z si³owni lub boiska znajduj¹cego siê daleko od ich miejsca zamieszkania. Bogactwo ofert klubów na naszym terenie pozwoli³o mi zauwa¿yæ, ze ten najbli¿szy nie musi koniecznie oznaczaæ najlepszy lub najbardziej op³acalny. Czasami mo¿e zdarzyæ siê tak, ze mieszkaj¹c w pewnej czêœci miasta o wiele lepsz¹ i bardziej op³acaln¹ ofertê dla siebie znajdziemy w miejscu, do którego bêdziemy musieli dojechaæ. Korzysta³em z kilku ofert takich oœrodków i mogê stwierdziæ, ¿e czasem oferta znajduj¹cego siê dalej od naszego domu mo¿e pozwoliæ nam zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze ( bior¹c pod uwagê cenê i to w jaki sposób jest wyposa¿ony i zorganizowany obiekt ) Kluby ró¿ni¹ siê od siebie zakresem ofert. Niektóre s¹ bardziej kompleksowe i posiadaj¹ w swojej ofercie: si³owniê, boiska do gry, basen, saunê, halê sportow¹, salony odnowy, a¿ po takie, które posiadaj¹ kilka lub jedna z wy¿ej wymienionych ofert. Moim zdaniem, my Polacy maj¹c mo¿liwoœæ porównania ofert z Luton i Dunstable do tego co oferuj¹ naszym rodakom miasta tej samej wielkoœci u nas w kraju, nie mamy na co narzekaæ. Naprawdê mamy powód do radoœci z faktu w jakich warunkach mo¿emy zadbaæ tutaj o swoje zdrowie i kondycje fizyczn¹. Umieszczamy w tym numerze listê wszystkich oœrodków znajduj¹cych siê w naszej okolicy, a ja ze swojej strony jako redaktor dzia³u „Sport” w postaram siê przybli¿yæ pañstwu ten temat dok³adniej w nastêpnych numerach. Zwracam siê równie¿ z gor¹c¹ proœba do wszystkich czytelników, aby przesy³ali na adres redakcji info@magazynlokalny.co.uk idee i pomys³y dotycz¹ce tematów zwi¹zanych ze sportem. Chcia³bym aby materia³ który bêdzie siê ukazywa³ na ³amach magazynu by³ zgodny z Pañstwa oczekiwaniami i zainteresowaniami. Sebastian Buda

26

magazyn lokalny


MUZYKA SPORT

Muzyka na ¿ywo Luton & Dunstable 18 lutego – Jazz Jam Session – Hat Factory, godz. 20.00 – 23.00. Popularne Jam Session odbywaj¹ce siê co 2 tygodnie w Hat Factory w centrum Luton, to œwietna okazja by us³yszeæ wielu bardzo dobr ych muzyków, jak równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszk¹ muzyki blues i funky. Co ka¿dy Jam – nowy prowadz¹cy artysta. Do tej pory piwnica Hat Factory, w której odbywa siê Jazz Jam Session goœci³a takich instrumentalistów jak Chris Mach – saksofon (Level 42), Scott Garland – saksofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Tracey – perkusja (Stan Tracey, Randy Brecker, Barney Kessell, Bireli Lagrene). Wstêp: £3, £2 z instrumentem Adres: The Hat Factor y - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tu¿ przy stacji kolejowej) www.local-news.tv/search/jazz/v356-jazz_jam_08

21 lutego – The Pistols (Sex Pistols Tribute) - The Geroge 2nd, godz. 20:00. Jeœli jesteœ fanem Sex Pistols lub muzyki punk rock, to nie mo¿esz przegapiæ wystêpu The Pistols. Zespó³ zagra najpopularniejsze covery tej legendarnej brytyjskiej grupy i przybli¿y typowy tamtej epoce nurt muzyczny.Wstêp wolny. Adres: George 2nd, Bute St, Luton, LU1 2EY

26 lutego - Scott Garlands Tribute To David Sanborn - The Hat Factory, godz. 20:00. Pierwsza z cyklu “Jazz In The Basement” impreza odbywaj¹c¹ siê w tym roku. Scott Garland i jego zespól wykona utwory z repertuaru jazzowego wirtuoza saksofonu Davida Sanborna. Scott Garland. To saksofonista oscyluj¹cy w gatunkach jazz – fusion, funk. Wspó³pracowa³ miêdzy innymi z The Brand New Heavies, Style Council, Barry Manilow, The Spice Girls and Jools Holland. Na swoim koncie posiada równie¿ anga¿e w musicalach Hot Stuff i Jesus Christ Superstar. Bilety: £8.00 (£5.00 z legitymacjê studenck¹ NUS) Adres: The Hat Factor y - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY 26 lutego - Sanborn Tribute After Party - The Four Kings Bar – Dunstable, godz. 23:00. Koncer t Jam Session, muzycy chêtni wyst¹piæ mile widziani! Wstêp wolny. Adres: The Four Kings Bar, High Street South, Dunstable. 28 lutego – Spare Parts - George 2nd Indie – rock, godz. 20:00. Wstêp wolny Adres: George 2nd, Bute St, Luton, LU1 2EY

4 Marca – Jazz Jam Session – Hat Factory, 20.00 – 23.00. Wstep: £3, £2 z instrumentem Adres: The Hat Factor y - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY 6 Marca - The Ruby Shoes + Betaboy + Angels Standing By + LSD Blues – The Hat Factory, godz. 20.00. Koncert rockowy Bilety: £5.00 Adres: The Hat Factor y - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY Mariusz Ptaœ

magazyn lokalny 27


LUTON I OKOLICE

Under the Bed (Pod ³ó¿kiem) - sobota, 14 lutego 2009 , godz.11 – 12 The Hat Factory. „Mo i Jo próbuj¹ zasn¹æ… S³yszysz coœ? Nie. Czujesz coœ? Nie. Ale AAAGGHH....Coœ jest pod ³ó¿kiem!” Z pomoc¹ swojego przyjaciela Hot Water Bottle (Termofora) udaj¹ siê w podró¿ na arktyczne lodowce oraz na piaski rajskiej pla¿y, w poszukiwaniu zamkniêtego oka. Do³¹cz do ich przygody i wróæ do domu na œniadanie! Poruszaj¹ca opowieœæ o sile dzieciêcej wyobraŸni oraz o pozytywnym wp³ywie bajek. Odpowiednie dla dzieci w wieku 4-7 lat. Bilety: £4 doroœli; £3,5 dzieci. Informacja: 01582 878100 The Afro Club Comedy Lab - sobota, 14 lutego 2009 Bedford Corn ExchangeThe Afro Club Comedy Lab wraca z nowym komediowym repertuarem skiero-wanym do afrykañsko-karaibskiej spo³ecznoœci. Prezentuje Eugene Maphosa. Wystêp odpowiedni dla osób w wieku powy¿ej 16 lat. Informacja: 01234 269519 Walentynkowy Wieczór przy Œwiecach sobota, 14 lutego 2009 Luton Hoo. Romantyczna kolacja w Adam’s Brasserie lub w The Wernher Restaurant. Informacja: 01582 734437

28

magazyn lokalny

KALENDARZ Walentynkowa Specjalnoœæ - sobota, 14 lutego 2009 The Shambrook Hotel, Shambrook. Romantyczne przedstawienie na ¿ywo. Informacja: 01234 783142, www.theshambrookhotel.com Bohaterowie i Bohaterki - sobota, 15 lutego 2009, godz.12 Bedford Cor n Exchange. Do³¹cz do mistrzów z Philharmonia Orchestra oraz do dzielnego prezentera Kevin’a Hathway’a, którzy uczcz¹ pamiêæ bohaterów historycznych w swoim interaktywnym koncercie dla ca³ej rodziny. Podczas koncertu us³yszymy m.in. Fanfare for the Common Man, Roman Carnival Overture oraz Billy the Kid, a przed koncertem odbêd¹ siê darmowe warsztaty rêkodzie³a oraz gry na perkusji. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, a bilety nale¿y zarezerwowaæ kupuj¹c bilety na koncert. Zapewnione bêd¹ równie¿ darmowe zajêcia dla wszystkich, aby ka¿dy móg³ skorzystaæ z przygotowanych atrakcji. Bilety: £7 doroœli; £3,50 dzieci. Informacja: 01234 269519

Zrób budkê dla ptaków - niedziela, 15 lutego 2009, godz.10.30 The Lodge Nature Reserve, Sandy. Ptaki zaczynaj¹ szukaæ domów, aby zbudowaæ w nich gniazda, wiêc przyjdŸ i zrób budkê dla ptaków do swojego ogrodu. Dzieci tylko z opiekunami. Konieczna rezerwacja. 01767 680541 www.rspb.orgodz.uk/events Najciekawsze fragmenty oper poniedzia³ek, 16 lutego 2009, godz.19.45 The Hat Factory. Zabawne sceny oraz rozdzieraj¹ce serce arie z najlepszych œwiatowych oper odegrane przez niezwykle popularny zespó³, który jak zawsze zadziwi publicznoœæ. Bilety £12 (dostêpne bilety ulgowe) Informacja: 01582 878100 Flagi i banery - œroda, 18 lutego 2009, godz.10 The Forest Centre, Marston Vale. Zrób w³asn¹ mini-flagê i udekoruj j¹ wed³ug w³asnego pomys³u. Wszystkie materia³y dostêpne na miejscu. Informacja: 01234 762614


LUTON I OKOLICE SPORT The Hat Factory. Gwiazda produkcji Tamsin Waley-Cohen wraz z pianist¹ Gary’m Matthewman’em zagraj¹ muzykê Mozart’a, Brahms’a, Michael’a Berkeley’a, Schoenberg’a oraz Debussyego. Bilety: £12 (dostêpne bilety ulgowe). Informacja: 01582 878100

i Pakistan w 1947 roku, które wywo³a³o ogromna liczbê migracji oraz niesamowit¹ liczbê zgonów, szacowan¹ na 1 milion ludzi.

The 40 Something Tour – Bootleg Blondie and Counterfeit Police - pi¹tek, 27 lutego 2009, godz.19.30 Bedford Corn Exchange Bootleg Blondie (liderka Debbie Harris znakomicie naœladuj¹ca Debbie Harry) w pe³ni zachowuje ¿ywio³owoœæ koncertów zespo³u Blondie. Ka¿dy utwór jest zagrany w ten sam sposób - jak dawniej, dlatego mo¿e Ci siê wydawaæ, ¿e cofn¹³eœ siê w czasie i ogl¹dasz zespó³ w szczytowym momencie kariery. “The Counter feit Police” jest ho³dem dla utworów Police. Hit za hitem przypomina Ci o czasach, kiedy The Police by³ najwspanialszym zespo³em na œwiecie – od póŸnych lat 70-tych do po³owy lat 80-tych – i wci¹¿ nich pamiêtamy! Bilety: £15. 01234 269519

Wystawa Wachlarzy - wtorek 3 lutego 2009 do niedzieli 10 maja 2009 Wardon Park Museum. Wystawa przepiêknych wachlarzy. Muzeum zaprasza na niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ obejrzenia wystawy orientalnych wachlarzy w Lace Gallery.

IMPREZ Warsztaty taneczne Anjali - sobota, 21 lutego 2009, godz.14 -16 The Hat Factory. Taniec wspó³czesny, który pozwoli oceniæ Twoj¹ kreatywnoœæ poprzez taniec i ruch oraz poka¿e Ci na czym polega Anjali. Warsztaty bêd¹ prowadzone przez profesjonalnych tancerzy maj¹cych, którzy maj¹ problemy z przyswajaniem wiedzy. Odpowiednie dla dzieci z problemami oraz dla dzieci zdrowych. Nie jest wymagane posiadanie umiejêtnoœci tanecznych. Odpowiednie dla dzieci w wieku od 8 lat. Bilety: £3.50 dzieci. Informacja: 01582878100 Targi Œlubne w Flitwick Manor - niedziela, 22 lutego 2009, godz.12 -16 Flitwick Manor, Church Road, Flitwick. W tym eleganckim, kameralnym hotelu w wiejskiej rezydencji znajdziesz wszystko czego mo¿esz potrzebowaæ w tym szczególnym dniu. Wstêp wolny. Wygraj podró¿ poœlubn¹ Thomas Cook Honeymoon. Magia Skrzypiec - niedziela, 22 lutego 2009, godz.19.45

Partition (Podzia³) – wtorek 27 stycznia 2009 do soboty 7 marca 2009 Wardon Park Museum. Wystawa poœwiêcona podzia³owi Brytyjskich Indii na Indie

Wystawa Bi¿uterii - wtorek 6 stycznia 2009 do niedzieli 5 kwietnia 2009 Wardon Park Museum. Anna Halikova z Czech przedstawia wystawê poœwiêcon¹ rêcznie robionej, piêknej bi¿uterii.

Pomoc dla Wigmore Park - niedziela, 15 marca 2009, godz. 10.00 -17.00 Spotkanie na parkingu Wigmore Park, Eaton Green Road. Druga wycieczka do Wigmore Park, pomoc przy pracach maj¹cych na celu utrzymaæ Wigmore Park w dobrej kondycji. Owl Experience - sobota 7 marca 2009, godz. 13.00-17.00 John Dony Fidel Centre. PrzyjdŸ obejrzeæ „kawa³ek” dzikiego ¿ycia - sowy z ró¿nych zak¹tków œwiata, zabierz swoje dzieci i daj im mo¿liwoœæ poznania czegoœ nowego, pogrania w gry i quizy.

magazyn lokalny 29


LUTON I OKOLICE

Telefony i adresy W razie nag³ego wypadku nr 999 - policja, stra¿ po¿arna, ekipy ratownicze Policja - 01582 40 12 12 Lokalne posterunki policji Town centre 01582 394227 Central Luton 01582 394227 West Luton 01582 394427 North Luton 01582 394427 East Luton 01582 473456 South Luton 01582 394127

30

magazyn lokalny

Luton Borough Council Town Hall, George Street Bedfordshire LU1 2BQ Tel. 01582 54 60 00 Godziny pracy i kontakty do odpowiednich departamentów Luton Borough Council pod adresem: http:// www.luton.gov.uk/internet/ references/contactus.html

S³u¿ba zdrowia Luton and Dunstable Hospital, Lewsey Road, Luton LU4 0DZ www.ldh.nhs.uk tel. 0845 1270127 Luton PCT www.lutonpct.nhs.uk 01582 709134 NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk 0845 4647 Luton NHS Walk-in Centre 01582 556400 S³u¿by wodne

Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 0845 7823333 National Grid (formerly Transco) http://www.nationalgrid.com/ uk/ 0800111999 (24 hour emergency line) Inne Citizens Advice Bureau 01582 731616 Child Line 0800 1111 Social Services 01582 402500


OG£OSZENIA SPORT DAM PRACE Mo¿liwoœæ zarobienia dodatkowych pieniêdzy lub dynamiczna kariera w biznesie.Oriflame pasuje do ka¿dego stylu ¿ycia. Nowe znajomoœci i przyjaŸnie. Rozwój osobisty i zawodowy. Tel. 07830312014 Jestem mam¹ 2,5 rocznego synka z przyjemnoœci¹ zaopiekuje siê te¿ innym dzieckiem u siebie w domu.Tel:07522108605 Luton Adres e-mail: annagolabek5@wp.pl

KOMPUTERY I INNE sprzedzam monitor Witam mam do sprzedania roczny monitor LCD 19"SONY E96D(1280x1024)jeden z najlepszych w swojej klasie jest w idealnym stanie cena 105£ zainteresowanych prosze o kontakt Grzegorz 07871997564 lub grzegorz.kutyla@ntlworld.com Serwis i naprawa komputerow Naprawy, rozbudowy, instalacja, zakladanie sieci, odzyskiwanie danych, ustawianie WiFi i routerow, czyszczenie i konserwacja... „Control Computers” 400 Hitchin Road, LU2 7ST, Luton. Artur 07538000970 Adres e-mail: art974@wp.pl

KURSY I NAUKA POMOC Z MATEMATYKI PILNIE POTRZEBNA Jestem studentka 1 roku Zadzadzania. Potrzebuje osoby do rowiazania zadan z matematyki dziedzinafunkcie. Zaplace Cena: Kontakt: przemek dobrowolski 07928692444 Luton Adres e-mail: dobrowolski.p@gmail.com J.angielski-korepetycje Zobacz wszystkie og³oszenia dziubq1 Absolwentka filologii angielskiej udzieli korepetycji z jêzyka angielskiego. 10f/h Pomogê rownie¿ w wypelnieniu formularzy o benefity, working tax credits i inne.

samochodowe,MOT Zobacz wszystkie og³oszenia czupika Nowe Profesjonalne naprawy blacharsko - lakiernicze samochodów oraz vanów -kompleksowa naprawa aut powypadkowych. -malowanie felg -krótkie terminy naprawy -solidna praca -fachowe doradztwo -15 lat doœwiadczenia w tym zawodzie -atrakcyjne ceny -MOT tel:07846607253 lub 07828019211 ZAPRASZAMY! Cena: Kontakt: A&M SERVICES 07846607253 WD23 Watford/Bushy (Luton) Adres e-mail: czupika@interia.pl WULKANIZACJA-OPONY!!! Zobacz wszystkie og³oszenia buliador WULKANIZACJA-montuje opony,posiadam na stanie ok 6000opon!!!FELGI STALOWE I ALUMINOWE.wywazanie kol,montaz,doradztwo.posiadam takze opony zimowe(nowe)07828691321.PIOTR Cena: Kontakt: Piotr Dobosiewicz 07828691321

Adres e-mail: flaszka31@o2.pl

Dzia³: Uslugi POLSKA TELEWIZJA CYFROWA Zobacz wszystkie og³oszenia maxsat4 POLSKA TELEWIZJA CYFROWA SPRZEDAZ MONTAZ SERWIS POLSAT CYFRA TVN PELNA OFERTA POLSAT 6 MC FREE TVN 3 MC FREE PILOTY KABLE ANTENY LUTON I OKOLICE 07857748710 ZAPRASZAMY Cena: Kontakt: marek maksymiak 07857748710 lu13se luton Adres e-mail: maxsat@op.pl

Dzia³: Motoryzacja

Transport , przesy³ki , przeprowadzki PL-UK-PL Zobacz wszystkie og³oszenia atrans Przesy³ki, Przewóz osób, Przeprowadzki, Przewóz motocykli, Przewóz samochodów, Zaopatrzenia sklepów, Indywidualne zamówienia, Przekazy pieniê¿ne.

Blacharstwo & Lakiernictwo

Odbiory i dorêczenia

tel. 07928673017 Luton Cena: Kontakt: Agnieszka Kamiñska 07928673017 LU11PB Luton Adres e-mail: dziubq1@interia.pl

na terenie ca³ej polski. Regularne wyjazdy Tel Pl +48 888 571 785 Tel Uk +44 759 32 32 930 Email : atranstransport@wp.pl www.atrans-transport.pl Cena: Kontakt: Adres e-mail: atranstransport@wp.pl

wykonam Zobacz wszystkie og³oszenia krzys25 przeprowadzki,wywoz smieci ogrodowych,przewoz narzedzi i materialow,mebli,pomoc przy zaladunku i rozladunku,ustawianie anten.Szybko,profesjonalnie i tanio.Zapraszam Cena: Kontakt: Krzysiek 07825740605 Luton Adres e-mail: cristofer21414@wp.pl Dzia³: Zdrowie i uroda GABINET KOSMETYKI I TERAPII NATURALNYCH “Beauty by Us” W naszym gabinecie wykonujemy m. innymi: - oczyszczanie organizmu z toksyn(alergie, grzybice,.....) - zabiegi na twarz i cialo - odchudzanie - terapia manualna kregoslupa - terapeutyczny masaz calego ciala - refleksologia - aromaterapia - swiecowanie uszu - makijaz i fryzury okazjonalne - pielegnacja dloni i stop - usuwanie odciskow i wrastajacych paznokci - poradnictwo zywieniowe i suplementy diety Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowejwww.beautybyus.co.uk(nowa strona-w budowie) Cena: Kontakt: Elzbieta Bieluga 1582513876 LU48SE Luton Adres e-mail: ebieluga@wp.pl Lodowka z zamrazarka Sprzedam lodowke firmy FRIGIDAIRE model R5303B, nowa, uzywana 3 miesiace, poj. 150 l. Cena: 80 funtow do uzgodnienia. Cena: Kontakt: MONIKA 07552405999 luton Adres e-mail: monsed@wp.pl P.S. to ogloszenie na stronie jest ze zdjeciem. Pani Monice zalezalo zeby komunikat byl zamieszczony rowniez z nim :)

Pozdrawiam :) ======================= Droga Izabelo! Bardzo dziekuje za wiadomosc I mozliwosc ogloszenia za darmo. Z najwieksza checia Dunstable College umiesci swoje ogloszenie. Prosimy o umieszczenie ogloszenia nastepujacej tresci: Nasi studenci mowia lepiej! ESOL Kursy angielskiego w Dunstable College Dla poczatkujacych i zaawansowanych Egzaminy panstwowe Kursy codziennie lub dwa razy w tygodniu (dzienne lub wieczorowe) Szkola letnia w lipcu Przystepne ceny Informacje: Dunstable College, Kingsway, Dunstable LU5 4HG Tel. 01582 477776 (pytaj o ESOL) email: egmoyle@dunstable.ac.uk (po pol. lub ang.) www.dunstable.ac.uk Do tego emaila dolaczam logo Dunstable College, jesli Panstwo mogliby je umiescic w ogloszeniu, bylibysmy wdzieczni. Jesli woleliby Panstwo to ogloszenie wyedytowane (np. Word document), prosze o wiadomosc i wtedy przeslemy ten tekst jeszcze raz. Dziekujemy za mozliwosc umieszczenia ogloszenia i polecamy sie na przyszlosc. Z powazaniem Elzbieta Grabska-Moyle =================

————-—————————— —————————————— —————————————— ——————————————Microsoft Certified System Administrator Zobacz wszystkie og³oszenia lukasz.kaput Instalacja, Konfiguracja,Administracja Systemem Windows XP,VISTA, Instalacja Osprzetu zewnetrznego (np.drukarki itp), Konfiguracja Sieci domowych Lan oraz Konfiguracja Router-a i sieci Wi-Fi. Cena: Kontakt: lukasz kaput 07843624826 luton Adres e-mail: lukasz.kaput@interia.pl —————————————— —————————————— —————————————— —————————————— szukam lokum Zobacz wszystkie og³oszenia wiola.toja Poszukuje oddzielnego mieszkania jedno lub dwupokojowego najchetniej blisko centrum Arndale shoping centre. Pilnie prosze o kontakt Cena: Kontakt: KROT WIOLETTA

gdansk Adres e-mail: wiola.toja@wp.pl —————————————— —————————————— —————————————— —————————————— — pokoj w houghton regis

Transport , przesy³ki , przeprowadzki PL-UK-PL Zobacz wszystkie og³oszenia atrans Przesy³ki, Przewóz osób, Przeprowadzki, Przewóz motocykli, Przewóz samochodów, Zaopatrzenia sklepów, Indywidualne zamówienia, Przekazy pieniê¿ne. Odbiory i dorêczenia na terenie ca³ej polski. Regularne wyjazdy Tel Pl +48 888 571 785 Tel Uk +44 759 32 32 930 Email : atranstransport@wp.pl www.atrans-transport.pl Adres e-mail: atranstransport@wp.pl

Zobacz wszystkie og³oszenia zywer pokoj dla pary w houghton regis od 07.02.09 bdb rodzinne warunki,tel 07815678146 Cena: Kontakt: 07815678146 houghton regis Adres e-mail: zywer@vp.pl —————————————— —————————————— —————————————— —————————————— ——POMOC W PISANIU PRAC

magazyn lokalny 31


32

magazyn lokalny

Magazyn Lokalny 1  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 1  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement