Page 1


Słów kilka...

Drodzy Czytelnicy, Mamy wakacje! Najbardziej z tego faktu cieszą się dzieci i nauczyciele, ale to przecież przeważnie czas urlopu dla większości z nas. Aby łatwiej bylo Wam wypełnić czas przed i po urlopie przedstawiamy plaże w hrabstwie Lancashire, gdzie dzieci mogą cieszyć się atrakcjami, jakie oferuje każde z tych miejsc. Zakończenie roku szkolnego oznacza również koniec nauki w polskich szkołach sobotnich. W tym roku odbyło się niezwykle uroczyste zakończenie roku w szkole w Accrington, które swoją obecnością uświetniła Anna Maria Anders, córka znanego wszystkim gen. Władysława Andersa. Najładniejsza Polka Lancashire! To nasz konkurs, który rozpocznie sie już w połowie lipca i do którego zapraszamy wszystkie piękne panie. Głosowanie będzie się odbywać na FB, ogłoszenie wyników we wrześniu. Dużo się mówi o Brexicie, a my uspokajamy, bo jak na razie nie wiele się zmieni. Ponad to, jak zwykle krzyżówka, humor, wydarzenia kulturalne i kilka innych ciekawych artykułow do poczytania. Życzę Wam miłej lektury!

Monika Howarth Redakor Naczelny - Manchester

Objectives and aims of of „MagazynLokalny” Magazine The growing needs for the Polish community to have access to information has prompted us to create “MagazynLokalny” magazine. Our primary objective is to inform, educate and create links for the Polish community and speed up the process of integration within their local communities. In our opinion the primary way for Poles in the UK to effectively contribute to the community is through education, access to information and understanding social and legal issues. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views. Where can You find us? Manchester, Bury, Bolton, Chorley, Rochdale, Oldham, Blackburn, Accrington, Burnley, Nelson, Preston, Ashton-under-Lyne

Spis treści: Anna Maria Anders w Lancashire ............................... 4 Gorzka prawda o cukrze .......................................................... 6 Remont i projektowanie domu ........................................... 8 Brexit - zachowaj spokój i rób swoje ............................... 10 Dziewczyna Lata - konkurs Magazynu Lokalnego ....... 11 Plaże Lancashire ......................................................................... 12 W słusznej sprawie ................................................ 14 Stara Polonia - Stanisław Bajkowski ................................... 16 Working Tax Credit - zmiany dla samozatrudnionych....17 Jak zarabiać w internecie ................................................... 18 Wydarzenia kulturalne ........................................................... 20 Krzyżówka ................................................................................... 21 Humor .......................................................................................... 21 Ogłoszenia drobne ................................................................ 22 Gdzie znajdziesz nasz magazyn ..................................... 23

Zespół redakcyjny: (Editorial) Monika Howarth (Red. Naczelny oddz. Manchester) mob. 07933 840084 Teresa Brokon - Osińska Ewa Majewska Iwona Nowak Małgorzata Szydłowska Skład i opracowanie graficzne: (Graphic Designing & Typesetting) M3Graphic Design Studio Marketing i reklama: (Advertising) Robert Szkółka Mateusz Sawicz Jan Sawicki mob. 07930 651 000 mob. 07930 650 989 tel. 02032 891 778 info@magazynlokalny.co.uk Ogłoszenia drobne i prenumerata (Classified ads and subscriptions) tel. 02032 891 778 www.MagazynLokalny.co.uk Wydawca: INTI Media LTD Nakład: 6000 egzemplarzy/copies

str. 4

str. 12

str. 8

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

tel. 0 2032 891 778 07930 651 000 07930 650 989


Lokalny Polski Portal Informacyjny

wManchester.net wiadomości o tym, co się dzieje lokalnie w Manchester i okolicach - codziennie nowe artykuły lokalne - nadchodzące wydarzenia - kulturalne - ogłoszenia drobne - oferty pracy i wiele innych

dla biznesu możliwosć reklamy na portalu oraz w Magazynie Lokalnym info@wmanchester.net mob: 07930651000


Anna Maria Anders z wizytą w Polskiej Szkole w Accrington

zdjęcia: Artur Giers

W sobotę, 9 lipca br., Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington gościła panią minister Annę Marię Anders, córkę generała Władysława Andersa, oraz konsula generalnego RP w Manchesterze, pana Łukasza Lutostańskiego. Przybyli oni do szkoły, by swą obecnością uświetnić uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

jak i kadry pedagogicznej. Uczniów zapewnił, że cały trud włożony teraz w naukę zaprocentuje w przyszłości - warto więc wstawać w sobotnie poranki i uczyć się w polskiej szkole. Rodziców utwierdził w przekonaniu, że ich rola w edukacji patriotycznej dzieci jest przeogromna, bowiem to od nich zależy, jak dzieci zostaną wychowane i jakie wartości będą cenić w dorosłym życiu. W słowach skierowanych do nauczycieli i asystentów pan konsul wyraził wdzięczność za trud i zaangażowanie, jakie pedagodzy wkładają w nauczanie języka i kultury polskiej na obczyźnie. Wspaniałym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej było wręczenie przez minister Anders i konsula Lutostańskiego świadectw i dyplomów wyróżnionym uczniom oraz listów gratulacyjnych rodzicom wzorowych uczniów. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli, asystentów i bibliotekarzy, którzy otrzymali upominki za swą charytatywną pracę na rzecz szkoły. Dyrekcja szkoły doceniła osoby, które w minionym roku szkolnym pomagały placówce w szczególny sposób. Otrzymali oni odznaki „Przyjaciela szkoły”. Tytuł ten i odznakę przyznano także pani minister Annie Marii Anders i panu konsulowi, Łukaszowi Lutostańskiemu. Po zakończeniu oficjalnych

Podczas uroczystej akademii uczniowie, rodzice, nauczyciele i asystenci mieli okazję wysłuchać przemówień zaproszonych gości. Pani minister zwróciła uwagę na to, jak ważną rzeczą jest edukacja. Ona sama, choć urodzona i wychowana poza granicami Polski, może dziś swobodnie posługiwać się językiem polskim i pełnić funkcje ministra i senatora. A wszystko to dzięki rodzicom, którzy dbali o zachowanie tożsamości narodowej, a zwłaszcza dzięki ojcu, który szczególną wagę przykładał do tego, by pani Anna uczęszczała do polskiej szkoły w Londynie. Zebrani wysłuchali też wspomnień pani Anders o ojcu, który z jednej strony był generałem Wojska Polskiego, który podczas II wojny światowej po amnestii utworzył Armię Polską na Wschodzie, a następnie wyprowadził tysiące cywilów oraz żołnierzy z ZSRR i dowodził w kampanii włoskiej, m. in. w bitwie pod Monte Cassino, z drugiej zaś strony dla pani Anny Marii generał był po prostu „tatusiem”, bardzo ciepłym i opiekuńczym. Pani minister zdradziła też, że po raz pierwszy jest gościem polskiej szkoły podczas zakończenia roku szkolnego. Konsul generalny, pan Łukasz Lutostański, w swym przemówieniu zwrócił się zarówno do uczniów, rodziców

4

Magazyn Lokalny

uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek. Mamy uczniów przygotowały mnóstwo pysznych ciast, a jedna z nauczycielek, pani Emilia Darasz-Smulska, przygotowała piękny biało-czerwony tort. Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 na długo pozostanie w pamięci szkoły, bowiem swą obecnością uświetnili je tak znakomici goście. W pamięci pozostanie także wspaniały polonez, który grupa uczniów zatańczyła specjalnie z okazji przyjazdu córki generała Andersa. Był to niezwykły i podniosły moment szkolnej akademii, który wzruszył wiele osób na widowni do łez. Marta Kiedrowicz Lipiec 2016


www.MagazynLokalny.co.uk

5


GORZKA PRAWDA O CUKRZE. WSZYSCY JESTEÅšMY

CUKROMANAMI

,OHUD]\PLHOLĞP\WRXF]XFLH±VNRĔF]\OLĞP\ V\W\RELDGF]XMHP\VLĊSHáQLLFLĊĪNRVLĊQDP Z\JU]HEDü]NU]HVáDDWXQDJOHQDVWROHSRMDZLD VLĊS\V]Q\GHVHUHN ,FRZWHG\VLHG]LHMH"1DJOHXF]XFLHV\WRĞFLV]\ENR ]QLND1DGDOPDP\FKĊüQDVNRV]WRZDQLHS\V]QRĞFL LFLĊĪNRSRZLHG]LHü1,(STOPRSDQXMVLĊWD FKZLODSU]\MHPQRĞFL]DOHJQLHQDW\JRGQLHZWZRLP RUJDQL]PLHQLHPyZLąFMXĪRVSXVWRV]HQLXMDNLH Z\ZRáDQDGáXĪV]ąPHWĊ 6NąG]DWHPWREáĊGQHNRáR"-DNLPVSRVREHP WDNLPDá\SąF]XV]HNVHUQLF]HNF]\PD¿QNDPRĪH SU]HMąüQDGQDPLNRQWUROĊ:\GDMĊVLĊWRFDáNRZLFLH DEVXUGDOQH-DNSRGNUHĞODGU3DXO-.HQQ\]6FULSSV 5HVHDUFK,QVWLWXWHQD)ORU\G]LHQDáDPDFKPDJD]\QX 6FLHQWL¿F$PHULFDQ±Ä1LHNWyUHDSHW\F]QHGDQLD ]DZLHUDMąFHGXĪRFXNUyZWDNPRFQRZSá\ZDMąQD RĞURGHNPy]JXRGSRZLHG]LDOQ\]DáDNQLHQLHĪH SU]H]Z\FLĊĪDMąG]LDáDQLHKRUPRQyZKDPXMąF\FK DSHW\W´ 1DXNDQLHPLOF]\ZWHMVSUDZLHZUĊF]SU]HFLZQLH EDGDQLDQDZRáXMąOXG]LGRSU]HEXG]HQLD 7U]HEDVSRMU]HüSUDZG]LHZRF]\±MHVWHĞP\ZV]\VF\ &XNURPDQDPLR¿DUDPLELDáHJRSURV]NX=WHJR X]DOHĪQLHQLDWU]HED]DF]ąüVLĊOHF]\ü

QDFLVQąüGĨZLJQLĊGZDUD]\DSRWHPWU]\UD]\LWG -DNSRND]XMHHNVSHU\PHQWGĨZLJQLDGDMąFDGRVWĊS GRNRNDLQ\E\áDSU]\FLVNDQDĞUHGQLRGZDUD]\DWD RGFXNUX8:$*$±QDZHWNLONDG]LHVLąWUD]\$] SURF]ZLHU]ąW]DZV]HZ\ELHUDáRFXNLHU:PRPHQFLH RGVWDZLHQLDZRG\]FXNUHPV]F]XU\]DFKRZ\ZDá\ VLĊMDNQDUNRPDQLLREVHUZRZDQRXQLFKHIHNW\ RGVWDZLHQLHÄQDUNRW\NX´F]\OLE\á\UR]GUDĪQLRQH QHUZRZRSRUXV]Dá\VLĊSRNODWFHLREZąFKLZDá\ ZV]\VWNLHMHM]DNDPDUNLQDMZ\UDĨQLHMF]HJRĞ V]XNDMąF$E\RWU]\PDüNROHMQąÄGDZNĊ´E\á\JRWRZH QDZV]\VWNRQDZHWEROHVQHHOHNWURZVWU]ąV\3URI +RHEHOSRGNUHĞODĪHSV\FKLNDF]áRZLHNDSRGZLHORPD Z]JOĊGDPLSU]\SRPLQDSV\FKLNĊW\FK]ZLHU]ąW1LH PXVLP\FRSUDZGDSRGGDZDüVLĊHOHNWRURZVWU]RP DOHF]ĊVWRQLH]GDMHP\VRELHVSUDZ\MDNEDUG]RFXNLHU NRQWUROXMHQDV]H]DFKRZDQLH 3R]MHG]HQLXF]HJRĞVáRGNLHJRZRUJDQL]PLH ]DFKRG]ąSU]HPLDQ\NWyUHSURZDG]ąGR]ZLĊNV]HQLD VWĊĪHQLDVHURWRQLQ\LSREXG]HQLDZPy]JXXNáDGX ÄQDJURG\´RĞURGNDRGSRZLHG]LDOQHJR]DSRZVWDZDQLH XF]XFLDSU]\MHPQRĞFL$NWRQLHFKFHE\üFDá\F]DV QDW]Z+DMX8ZLHOELDP\SU]HFLHĪNLHG\HQGRU¿Q\± KRUPRQ\V]F]ĊĞFLDL]DGRZROHQLDV]DOHMąZQDV]\P RUJDQL]PLH&]XMHP\VLĊV]F]ĊĞOLZLQLHVWHW\W\ONR SU]H]FKZLOĊ

3URI6HUJH$KPHGQHXURELRORJ]XQLZHUV\WHWX Z%RUGHDX[LMHGHQ]QDMZLĊNV]\FKQDĞZLHFLH HNVSHUWyZZ]DNUHVLHX]DOHĪQLHĔRGQDUNRW\NyZ DSHOXMHĪHFXNLHUG]LDáDMDNQDUNRW\N2SLQLHWĊRSLHUD QDHNVSHU\PHQFLHSU]HSURZDG]RQ\PQDP\V]DFKZ =DWHP]DVWDQyZVLĊF]\ZDUWR NWyU\PZ\ND]XMHVLOQHPRĪOLZRĞFLX]DOHĪQLHQLDW\FK ]ZLHU]ąWRGFXNUX 3URIHVRUSRGDZDáV]F]XURPZGZyFKPLVHF]NDFK ħUyGáRZZZQDWXUDEH]OLPLWRZFRP ZRGĊ]FXNUHPLNRNDLQĊ%DGDQLDPyZLąVDPH]D VLHELH±DĪSURF]ZLHU]ąWZ\ELHUDáRVáRG]RQą ZRGĊDW\ONRSURFQDUNRW\N:DUWRWXSRGNUHĞOLü ĪHQDZHWV]F]XU\NWyUHZF]HĞQLHMGRVWDZDá\NRNDLQĊ ZRJURPQHMZLĊNV]RĞFLZ\EUDá\FXNLHU]DPLDVW QDUNRW\NX 3RGREQ\HNVSHU\PHQW]RVWDáSU]HSURZDG]RQ\SU]H] %DUW+RHEHOSV\FKRORJD]3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\ NWyU\SRGDZDáFXNLHULNRNDLQĊ]ZLHU]ĊWRPZGZyFK GR]RZQLNDFK:ID]LHSRF]ąWNRZHM]ZLHU]ĊWD QDFLVNDá\MHGQRNURWQLHGĨZLJQLĊE\RWU]\PDü Z\EUDQąVXEVWDQFMĊ:PRPHQFLHJG\V]F]XU\ SRQRZQLHFKFLDá\Z\EUDüVXEVWDQFMĊPXVLDá\ 6

Magazyn Lokalny

Lipiec 2016


www.MagazynLokalny.co.uk

7


PORADNIK

Remont i projektowanie domu krok po kroku cz.2

W poprzednim artykule opisaliśmy jak przygotować się do remontu i jak określić potrzeby mieszkańców oraz zdefiniować oczekiwania od wnętrza. Dzisiaj pora na kolejne pomieszczenia w mieszkaniu. Będą to pokój główny, pokój dziecka, sypialnia oraz hol. Dowiesz się również skąd czerpać inspiracje. Pokój główny. To przeważnie wielofunkcyjne pomieszczenie, będące zarówno strefą relaksu jak i rozrywki, bywa, że również miejscem pracy, czasowo pokojem gościnnym. To rodzinne centrum zarządzania światem. I tu mamy kolejne pytania, na które warto znać odpowiedź przed rozpoczęciem remontu. Jakie meble wypoczynkowe znajdą sie z salonie: sofa, narożnik - może być z dodatkową funkcją spania

i schowkami, które zawsze przydadzą sie w domu. Czy zmieszczą sie wygodne fotele czy tylko pufy? Z całą pewnością przyda się stolik kawowy i stojąca, boczna lampa, która oświetli wnętrze miękkim światłem. Czy w pomieszczeniu będą wydzielone dodatkowe strefy np. zabaw dla dziecka/dzieci lub pracy i jakie wyposażenie będą zawierać? Ważnym medium dla większości osób jest telewizor. Jeśli jest planowany to jak duży? Może dodatkowo kino domowe? Zaplanuj gdzie znajdzie się miejsce na przechowywanie płyt, książek. Ilość półek warto wyobrazić sobie metrach bieżących. Pokój dziecka. W tym pomieszczeniu uwzględnij cześć do spania z oświetleniem do czytania, strefę do nauki i zabawy oraz miejsce do przechowywania ubrań, gier i zabawek. Wiedząc ile dzieci (w jakim wieku i jakiej płci) będzie mieszkało w pokoju, zastanów się czy zaprojektować biurka czy jeden wspólny blat, będący również miejscem do wspólnych gier lub rysowania. Czy łóżko będzie składane, chowane do szafy, piętrowe czy wolnostojące? Czy łóżko ma mieć funkcję przechowywania rzeczy. Zastanów sie jak przechować ubrania i ciągle narastające przedmioty dzieci: czy szafa będzie zabudowana, czy może składająca się z oddzielnych modułów. A może będą to regały z koszami, albo półki mocowane do ściany.

źródło zdjęć: https://pl.pinterest.com/artdecorwntrzao

Sypialnia. Miejsce wytchnienia i ciszy po długim dniu. Na zdjęciach w magazynach wnętrzarskich sypialnie często pokazywane są jako duże przestrzenie, a w rzeczywistości zazwyczaj są miejscem o niedużej powierzchni, z dużym nagromadzeniem przedmiotów. Ponadto często są to powierzchnie łączące w sobie miejsce do pracy i garderobę. Na zaplanowanie tej przestrzeni warto poświęcić trochę czasu. Zastanów się jak duże łóżko możesz zaplanować. Jeśli będzie na nim spać osoba wyższa niż 180 cm warto zamówić dłuższy materac. Jeśli sypialnia będzie pełnić funkcję garderoby to gdzie przechowywać ubrania? Przy wyborze szafy również warto zadać sobie kilka dodatkowych pytań. Ile szuflad i na jakie przedmioty powinno znaleźć sie w szafie? Ile drążków na wieszaki?

8

Magazyn Lokalny

Lipiec 2016


Zaplanuj ile miejsca potrzebujesz na długie sukienki i płaszcze, a ile czy na koszule i marynarki. Ile półek będzie niezbędnych na ubrania i ile na buty? Pamiętaj o tym, że półki mogą być wysuwane i podświetlone, co bardzo ułatwi korzystanie z szafy. Dobrze jest wygospodarować dodatkowe wieszaki na paski i krawaty oraz miejsce na biżuterię. Jeśli sypialnia będzie miejscem do prasowanie wówczas warto w szafie wygospodarować na dodatkową przestrzeń na deskę do prasowania. Warto pomyśleć o miejscu na odstawienie gorącego żelazka, które odstawiane gdziekolwiek potrafi zostawić wypalone ślady np. na wykładzinie. Elementem spajającym sypialnię i strefę garderoby powinno być lustro. Może nadać elegancji, a dobrze usytuowane może powiększyć wnętrze. Wróćmy jednak do strefy spania. W sypialni, poza łóżkiem warto wybrać szafki i lampki nocne, które nie zawsze muszą być jednakowe po obydwu stronach. Koniecznej jest zaplanowanie gniazdek elektrycznych za szafkami, lub wmontowanie ich w bok szafki, tak by był do nich wygodny dostęp. Przecież zazwyczaj śpimy z telefonami komórkowymi przy łóżku, które tak jak my ładują baterię na następny dzień. Zaplanujmy podwójne gniazda i szufladki na kable, żeby szafki nocne nie wyglądały jak ekspozycja sklepu elektrycznego. Kolejnym elementem, o którym warto pomyśleć to zasłony, żaluzje lub rolety. Jeśli mieszkańcy lubią spać do późna, lub pracują w nocy i odsypiają w dzień, to zaplanuj wykończenie okna zaciemniające wnętrze i nie przepuszczające światła. Ostatnie pytania, które warto zadać planując sypialnię (w tym instalację elektryczną) dotyczą umiejscowienia telewizora lub sprzętu audio.

Miłym, dodatkowym wyposażeniem jest toaletka, która czasem ustępuje miejsca blatowi lub sekretarzykowi do pracy. Wygospodarowanie miejsca na toaletkę odciąży poranne natężenie ruchu w łazience, ale o tym w kolejnym numerze magazynu. Teraz przejdziemy do miejsca, które jest wita nas w progu. Jest to hol lub przedpokój. Przy planowaniu przedpokoju wrócimy do części pytań dotyczących garderoby w sypialni. Tu warto uwzględnić czy okrycia wierzchnie sezonowe i buty będą przechowywane w szafie czy w innym miejscu. Będzie to miało wpływ na wielkość projektowanej szafy. Dodatkowymi rzeczami, które warto uwzględnić w przedpokoju to miejsce do siedzenia i zakładania butów, lustro, wieszak oraz podręczna półka na drobne rzeczy. Wiesz już dużo o swoich potrzebach. Zatem przyszła pora na poznanie kolejnego tematu jakim jest czerpanie inspiracji. To właśnie one zadecydują o stylu wnętrza. To najprzyjemniejsza czynność w projektowaniu. Skąd czerpać inspirację? Zewsząd! Weź kartkę i spisz pierwszych kilka rzeczy, postaci, wspomnień, które są dla Ciebie piękne, ciekawe, zachwycające. Pomóż sobie korzystając z albumów, książek, gazet, stron internetowych. Nie koniecznie muszą dotyczyć wnętrz. Równie dobrze mogą to być inspiracje modowe, kulturowe, czy zdjęcia z wakacji. Zbierz inspiracje a w kolejnym artykule przeczytasz jak przenieść je do wnętrza. Ewa Osińska - Majewska

www.MagazynLokalny.co.uk

9


10

Magazyn Lokalny

Lipiec 2016


Najładniejsza Polka Lancashire

KONKURS Magazynu Lokalnego REGULAMIN KONKURSU „ Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego 2016 „ 1. Konkurs prowadzi firma INTI Media LTD (właściciel Magazynu Lokalnego, portalu internetowego www.wManchester.net i firmy poligraficznej Smart Printing oraz Grupy FB „PL Lancashire”) wraz firmami biorącymi udział w konkursie jako sponsorzy czy też patroni medialni. 2. Konkurs prowadzony jest w na terenie Manchester i Lancashire w terminie od 15 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016. 3. Osoby z poza tego rejonu również mogą brać udział w konkursie lecz muszą się liczyć z dojazdem na uroczysty bankiet (kolację). 4. Brak wybranej osoby na bankiecie (kolacji) jest równoznaczne z dyskwalifikacją. Osoba ta nie będzie mogła otrzymać nagród od sponsorów i w tym wypadku nagrody przypadają osobie kolejnej w zestawieniu, która otrzymuje to miejsce wraz z nagrodami ustępując swoje miejsce z nagrodami osobie, która została wybrana z niższego miejsca. 5. Wynik konkursu ogłoszony zostanie we wrześniowym wydaniu Magazynu Lokalnego 6. Nagrodami będą honorowane następujące miejsca: 1) Trzy pierwsze miejsca w konkursie Dziewczyny Lata Magazynu Lokalnego (wybrane laureatki przez Jury) 2) Nagrody dla osób głosujących na kandydatki przez grupę na Facebook ZASADY GŁOSOWANIA 1. Do głosowania może przystąpić każda osoba, która ma konto na Facebook 2. O wygranej decyduje jury w składzie przedstawicieli sponsorów oraz Magazynu Lokalngo. Jury będzie brać pod uwagę również głosy oddane na FB przez „polubienie” zdjęcia. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 1. Zainteresowane Panie prosimy o umieszczenie swoich aktualnych zdjęć na profilu Facebook o nazwie„Najladniesza Polka Lancashire 2016” 2. Kandydatki zgłaszające się do konkursu powinny: a. mieć ukończone 18 lat b. opublikowane zdjęcie musi być zdjęciem aktualnym (nie starsze niż 6 miesięcy) c. należy dodać swoje zdjęcie (lub kilka zdjęć w jednym poście) do w/w grupy facebook z podaniem swojego imienia (pseudonimu) oraz miejscowości, w której kandydatka mieszka.

d. przesłać na adres e-mail: office@magazynlokalny.co.uk zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie. W emailu prosimy o przesłanie: i. aktualnego zdjęcia ii.daneosobowe:imięinazwisko,nrtelefonukontaktowego, adres zamieszkania (dane wyłącznie do wiadomości redakcji) iii. dane potrzebne do publikacji wMagazynie Lokalnym oraz innych mediach: imię lub pseudonim, miejscowość zamieszkania. iv. Jeśli osoba uczestnicząca nie życzy sobie ujawniać swoich danych personalnych w Magazynie, proszę to zaznaczyć i wysłać do nas wszystkie wyżej wymienione dane plus pseudonim. W tym wypadku umieścimy wyłącznie pseudonim. 3. Umieszczenie zdjęcia w grupie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do publikacji w mediach i przedstawiania oraz promowania konkursu na łamach mediów bez zgody właściciela. 4. Zdjęcia po sesji laureatek będą opublikowane w Magazynie po weryfikacji przez profesjonalne studio fotograficzne bez konieczności informowania laureatek. 5. Na zakończenie konkursu jest przewidzina uroczysta kolacja lub bankiet poświęcony finalistkom z udziałem sponsorów i wręczeniem nagród. 6. W przypadku braku wybranej przez jury laureatki na uroczystym bankiecie (kolacji), nagrody zostaną przekazane laureatce konkursu z miejsca niższego (przesuwając nagrody w dół) 7. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu na portalu internetowym www.wManchester.net, grupie FB „Najladniejsza Polka Lancashire 2016” i stronie Magazynu Lokalnego www.magazynlokalny.co.uk W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: INTI MEDIA LTD Trend House, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1LY tel. +44 (0) 2032 891 778, mob. +44 (0)7933840084 www.intimedia.co.uk e-mail: info@intimedia.co.uk Zapraszamy panie i sponsowrów

wManchester.net www.MagazynLokalny.co.uk

11


Lato, słońce i plaż Morze, piasek to miejsce,

które jak magnes przyciąga latem całe rodziny. Powiew

morskiej bryzy i dodatkowa dawka jodu sprawia, że nadmorskie miejscowości

są pełne turystów i plażowiczów.

kurorty nad błękitem zapełniają się w słoneczne, upalne dni.

To

My, mieszkańcy Lancashire jesteśmy w bardzo dobrym położeniu jeżeli chodzi o taki właśnie wypoczynek latem. W bardzo bliskiej odległości mamy wiele pięknych plaż, nadmorskich miejscowości. Każdy znajdzie miejsce dla siebie. Może to być dzika plaża Formby albo gwarne, pełne atrakcji Blackpool. To wszystko zaledwie w odległości godziny podroży samochodem. Formby to duże dzikie piaszczyste plaże i wędrujące w ciągu dnia morze. Przypływy i odpływy to bardzo interesujące i zjawiskowe wydarzenie dla plażowicza. To tu na plaży można znaleźć muszelki i podziwiać wodorosty, które fale wyrzuciły na brzeg. To wspaniale miejsce na rodziny relaks, ucieczkę od hałasu i zgiełku miasta. Dzikość plaż w każdym szczególe, piękne zielone tereny oraz wydmy wokoło są dodatkową atrakcją tego miejsca. Trzeba zwrócić też uwagę na otaczające plażę lasy, w których można znaleźć schronienie przed żarem słońca. Niestety dla najmłodszych oprócz plaży i morza, Formby ma tylko do zaoferowania miejsce gdzie można kupić lody. Southport to również wspaniale miejsce na ręcznik i relaks na piasku, to północno-wschodnie wybrzeże Anglii. Tutaj znajdziemy szeroki piaszczyste plaże. Największą atrakcją tego miejsca jest do złudzenia przypominjące sopockie molo, przez które po torach mknie kolejka torowa. To miejscowość gdzie można oprócz leżenia na plaży pospacerować

molo w Southport 12

Magazyn Lokalny

kolejka torowa w Southport

Lipiec 2016


ża

W każdej z tych miejscowości, a na pewno w pobliżu, znajdują się parki z domkami letniskowymi, polami namiotowymi, które pozwolą nam zostać i rozkoszować się morską bryzą przez kilka dni. Ciekawe i atrakcyjne oferty lóżko + śniadanie (B&B) również są dobrym rozwiązaniem na dłuższy pobyt. Słonecznych dni.

po malowniczych wąskich uliczkach, wzdłuż wiktoriańskiego parku, wynajdź łódź i popływać po małym jeziorze. To nadmorski kurort, który kilka razy do roku przyciąga turystów pokazami samolotów, modeli latających. Warto odwiedzić również wioskę miniatur (www.southportmodelrailwayvillage.co.uk). Stąd można podziwiać panoramę kolejnej miejscowości, Blackpool. Podróżując wzdłuż wybrzeża, po kilkunastu minutach docieramy na plażę pełną gwaru, śmiechu i zgiełku. Takie właśnie jest Blackpool i ogromny park rozrywki BLACKPOOL PLASURE BEACH. Kolejka górska jest jedna z największych w Europie, a na pewno największa na wyspach. Miejscowość ta często nazywana jest angielskim Las Vegas, ponieważ główna ulica to miejsce wielu kasyn i salonów rozrywki. Odwiedzając Blackpool z dziećmi warto wybrać się na plażę, a tam na pewno można spotkać osiołki, które oferują spacer na swoim grzbiecie. Ciekawym miejscem jest również wieża widokowa BLACKPOOL TOWER. Tutaj również molo północne, centralne i południowe z licznymi sklepikami. Atrakcją Blackpool jest również przejażdżka piętrowym tramwajem. Jeżeli pogoda nie rozpieszcza, a na piaszczystej plaży jest wietrznie można wybrać się z rodziną do zoo. Morcambe oferuje również wiele atrakcji dla spragnionych słońca i wody plażowiczów. To niewielka nadmorska, angielska miejscowość w bliskim sąsiedztwie Lancaster. Jest to jeden z największych rezerwatów ptaków w Wielkiej Brytanii. Można spotkać tutaj ruchome piaski, a niedaleko, bo z Heysam, można wybrać się promem na wyspę Man. Ten nadmorski kurort to mieszanka zgiełku z relaksem i naturą. Dla najmłodszych dobrą alternatywą jest Happy Mount Park. Miejsce pełne atrakcji dla dzieci, w każdym wieku.

http://www.formbypointcaravanpark.co.uk/ http://www.willowbankcp.co.uk/ http://www.haven.com/parks/blackpool/ https://www.park-resorts.com/holiday-parks/north-west/ocean-edge/

Bog One - Pleasure Beach w Blackpool

www.MagazynLokalny.co.uk

Iwona Nowak

Happy Mount Park

Happy Mount Park 13


W słusznej sprawie Dziś dla naszego oddziału nastał wielki dzień - wraz z właścicielem restauracji Stara Karczma, panem Tomaszem i Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Manchester, panem Łukaszem Lutostańskim wizytowaliśmy zapomniany cmentarz na Moston w Manchester. St. Joseph’s Cemetery na którym spoczywają nasi żołnierze z II korpusu, żołnierze i bohaterowie Monte Cassino, Powstańcy Warszawscy, paru Legionistów i dwóch Kawalerów orderu Virtuti Military. Po dokładnym obejrzeniu nagrobków i stanu w jakim sie znajdują pan Łukasz Lutostański Konsul RP w Manchester obiecał pomoc w przywróceniu honoru tym ludziom. Hojność pana Konsula jest większa niz nasze oczekiwania. Pan Łukasz zadeklarował pomoc finansową i prawną, a także pomoc w organizacji prac. Została nam obiecana renowacja zniszczonych przez wandali nagrobków, a także złożenie oficjalnej skargi do zarządu cmentarza. Zapomniani Bohaterowie którym zawdzięczamy wolność, wreszcie doczekają sie godnego miejsca spoczynku. A także tablicy/pomnika z informacją, że tu spoczywają nasi Żołnierze, zasłużeni dla Rzeczypospolitej. Wstępne oględziny pozbawiły nas złudzeń, a dały nadzieje a także wstępne gwarancje na pomoc pana Konsula i ludzi dobrego serca. Po to jesteśmy, w tym celu powstał nasz oddział. To odpowiedni czas przytoczyć wielkie słowa wielkiego człowieka: „A żeby na mogiłach poległych odrodziła się wielka i wolna Polska” Aż serce rośnie, a dusza raduje gdy pomyślę, że za rok od dziś

14

Magazyn Lokalny

pójdziemy zapalić znicze na odnowionych grobach które dziś są w opłakanym stanie. Dni jak dziś pokazują sens naszego działania, naszego trudu i wsparcia dobrych ludzi. Dziś to wszystko owocuje, a za parę lat nasze dzieci zbiorą te polny i ,jak Bóg da, bedą z Nas dumne! Dziękujemy panu Łukaszowi Lutostańskiemu za wsparcie naszej inicjatywy. Dziękuję za dobre serce i hojność, ale najbardziej dziękuje za wiarę w Nas! Bóg zapłać wszystkim dobrym ludziom! Czołem Wielkiej ukochanej Polsce i wszystkim tym, którzy służą jej nie tylko pracą, ale całym sercem! Polska Niepodległa - tworzymy różnice!!!! Karol Peruta

Lipiec 2016


HISTORIA

Stara Polonia

historia Pana Stanisława Bajkowskiego.

W ostatnim czasie miałam przyjemność poznać Pana Stanisława Bajkowskiego, docenionego przez tutejsze władze i uhonorowanego za udział| w bitwie pod Arnhem w Holandii we wrześniu 1944 roku. Pojawił się nawet artykuł w prasie lokalnej prezentujący jego losy – zesłanie na Sybir oraz służbę w czasie II wojny światowej. A zatem, dlaczego my – jego rodacy, mamy nic o nim nie wiedzieć, dlaczego mamy milczeć i nie ujwniać zasług Polaków w walce o Anglię i inne kraje Europy, a tym samym o wolną Polskę, tym bardziej, że rośnie nowe pokolenie, które ma obowiązek pamiętać o tych, co wywalczyli dla nas tę wolność.

Odwiedziłam Pana Stanisława kilkakrotnie i na podstawie jego opowieści o przeszłości powstała ta krótka nota biograficzna, która, mam nadzieję, przerodzi się z czasem w niezapomnianą historię o człowieku, o którym pamięć zaginąć nie może. Pan Stanisław urodził się w 27.września 1925 roku we wsi Hołyszki, powiat Wołkowyski, w województwie białostockim. Ojciec Mieczysław, matka Bronisława z domu Czaplejewska, posiadali przed wojną dziesięciohektarowe gospodarstwo, na którym mały wówczas Stanisław również pracował, choć nie skrywa, że wolał chodzić do szkoły, gdzie poznawał świat, który zawsze go fascynował. Lubił też uczyć się historii, bo ona kształtowała w nim poczucie przynależności narodowej. Wybuch II wojny światowej był dla rodziny Bajkowskich szokiem, spotęgowanym przez wtargnięcie wojsk rosyjskich na ziemie polskie 17 września 1939 roku. Po zorganizowaniu nowych struktur władzy radzieckiej

www.MagazynLokalny.co.uk

15


na podbitych przez Rosjan terenach, zaczęła się prawdziwa gehenna – wywóz Polaków na Sybir. W bydlęcych wagonach, gdzie za toaletę służyła dziura w podłodze, przy 35stopniowymmrozie,pokonywali,czasamiztygodniowymi postojami, tysiące kilometrów w kierunku Archangielska. W końcu w lutym 1940 roku dotarli do stacji Kodino zewsząd otoczonej lasami i śniegiem. Jednak nie była to stacja końcowa, tam dokąd oni zmierzali, pociąg nie dojeżdżał. Musieli pokonać tę trasę na piechotę. Po trzech dniach znaleźli się w miejscu, które nazywano Posiołek Tuszyłowo. 505 osób wyczerpanych taką wedrówką i warunkami, w jakich przyszło im żyć przez ostatnich kilka tygodni, miało nadzieję, że na miejscu będzie lepiej. Jednak

nie było lepiej, czekały na nich drewniane baraki z dziurami wdachu,zalepionymimchem,wktórymgromadziłowszelkie robactwo. Nic poza tym nie mieli. Dzięki stryjowi, który był stolarzem, mieli najpotrzebniejsze meble, tj. łóżka, stół z krzesłami i półki, bo drzewa mieli pod dostatkiem. Podzieleni na dziesięcioosobowe brygady pracowali przy wyrębie tajgi. W pierwszych 18-stu miesiącach pobytu na Syberii życie straciło 80 osób. Mimo tego Polacy nie tracili nadziei i wierzyli, że ich los odmieni się. Tak też stało się, kiedy Niemcy wypowiedzieli wojnę Rosji Sowieckiej, wtedy to stosunek do zesłańców zmienił się, wydano im zaświadczenia o amnestii i obiecano transport do najbliższej stacji oddalonej 100 km od ich obozu. W połowie lutego rodzina Pana Stanisława opuściła obóz, ale na piechotę dotarli do najbliższej stacji kolejowej – Wonguda, bo sanie zajmował brat pana Stanisława – 21 letni Leon, który rozchorował się w drodze. Na stacji czekali przeszło tydzień na podstawienie wagonów bydlęcych, takich samych, jakimi ich przywieziono. Droga w nieznane rozpoczęła się. Z wieloma przeciwnościami losu, np. utrata dokumentów czy brak żywności przez osiem dni, dotarli do miasta Dżambuł, skąd nieoczekiwanie mała lokomotywa zabrała ich z bocznicy w nieznanym kierunku. Znaleźli się na małej stacyjce Czak–Pak w południowym Kazachstanie. Tu stał pociąg z polskim wojskiem i jeden z żołnierzy zapytał czy chcą jechać z nimi do Persji (Iranu) jako 16

Magazyn Lokalny

rodziny wojskowe. Oczywiście była to fikcja, lecz generał Anders polecił wojsku ratować polską ludność cywilną. I tak pod koniec kwietnia 1942 roku dotarli do portowego miasta Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim, gdzie okrętem zostali zabrani do Teheranu. Po kwarantannie rozmieszczono ich w obozach, w których zapanawała epidemia tyfusu plamistego i dezyderii, w skutek czego matka Pana Stanisława zmarła dwa tygodnie później. W Teheranie Pan Stanisław i jego ojciec wstąpili do wojska polskiego. Pan Stanisław, w lutym 1943, wyjechał do Iraku, gdzie przebywał dwa miesiące, a następnie zgłosił się na ochotnika do Brygady Spadochronowej. W czerwcu został przewieziony do Szkocji, gdzie przeszedł szkolenie jako skoczek spadochronowy.We wrześniu 1944 roku wziął udział w Bitwie pod Arnhem w Holandii. Jego I Batalion w pierwszej fazie bitwy został zawrócony ze względu na złe warunki pogodowe, które utrudniały nie tylko wykonanie zadania, ale również łączność pomiędzy batalionami a dowództwem. Jednak Bataliony II i III zdążyły już wylądować. Po ponownym starcie i zrzucie I Batalionu w rejonie miejscowości Grave (23 września, samolot nr 18), dołączyli do zasadniczych sił pod Driel, ale narażeni byli na silny ostrzał z niemieckich karabinów maszynowych i moździeży, gdyż po zawróceniu pewnej części samolotów i ponownym ich starcie nie mogli już wykorzystać elementu zaskoczenia. Jako strzelec za udział w bitwie (nr znaku spadochronowego 3549, nr znaku bojowego 400) został odznaczony. Od 11 maja 1945 do 1947 Pan Bajkowski stacjonował wraz z I Samodzielną Brygadą Spadochronową w okupowanych Niemczech w Bramsche. A następnie w kwietniu 1947 roku stanął ponownie na ziemi angielskiej, gdzie założył rodzinę. Obecnie ma syna Adama i dwie córki Danutę i Janinę, dziewięcioro wnucząt i czterech prawnuków. Sądzę, że tak ogólne informacje nie oddadzą w pełni tego, co Pan Stanisław przeszedł w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, ale przybliżą choć trochę tak wspaniałą postać i nauczą młode pokolenie szanować wysiłki starej polonii walczącej o wolność naszej ojczyzny w różnych państwach na całym świecie. Monika Deptus

Lipiec 2016


Working Tax Credit 2016:

ZDİQH]PLDQ\GODVDPR]DWUXGQLRQ\FK +05&SU]HV\áDLQIRUPDFMĊR]PLDQDFKZ]DVLáNDFK:RUNLQJ7D[&UHGLWGODRVyE VDPR]DWUXGQLRQ\FK6ąWRJáyZQLHLQIRUPDF\MQHOLVW\]OHNNRRVWU]HJDZF]\P Z\GĨZLĊNLHP

&]HJR]PLDQ\GRW\F]Ĉ" 5R]SRF]ąáVLĊRNUHVZ]PRĪRQ\FKNRQWUROLGOD ZV]\VWNLFKRWU]\PXMąF\FKZV]HODNLHEHQH¿W\+05&± PQLHMOXEEDUG]LHMFHORZR±Z\ELHUDRVRE\GRNRQWUROL SURV]ąFMHRZ\V\áNĊZV]HODNLFKGRNXPHQWyZ7HUD] QDGV]HGáF]DVQDVDPR]DWUXGQLRQ\FKSRELHUDMąF\FK :RUNLQJ7D[&UHGLWRUD]&KLOG7D[&UHGLW:WHMFKZLOL MDNVDPR+05&SU]\]QDMHWRMHG\QLHRVWU]HĪHQLH DOHZDUWRPLHüVLĊQDEDF]QRĞFL=ZáDV]F]DMHĞOL QLHFKFHP\]ZUDFDüSLHQLĊG]\NWyUH]RVWDá\QDP Z\SáDFRQH &]HJRGRW\F]ą]PLDQ\"*áRZQLHVSRVREXZMDNLEĊGą SU]\]QDZDQHEHQH¿W\RVRERPVDPR]DWUXGQLRQ\P 1LHVWHW\EĊG]LHWUXGQLHM'RWHMSRU\+05&]DGRZDODáR VLĊNZRWąGRFKRGXEUXWWR]UR]OLF]HQLDSRGDWNRZHJR 6HOI$VVHVVPHQWQLHS\WDMąFSU]\W\PRZLĊFHM=GDU]Dá\ VLĊRF]\ZLĞFLHVSRUDG\F]QHNRQWUROHDOHQLHE\áRLFK ZLHOH :FKZLOLREHFQHMMHĞOLMHVWHĞRVREąVDPR]DWUXGQLRQą F]\OLVHOIHPSOR\HG WZRMDG]LDáDOQRĞüSU]HGH ZV]\VWNLP086,SU]\QRVLüGRFKyG0RZDWXRW\PDE\ ]DUHMHVWURZDQDG]LDáDOQRĞüE\áDHIHNW\ZQD +05&]ZUDFDXZDJĊQDGRV\üWDMHPQLF]R VIRUPXáRZDQH]DJDGQLHQLHDE\NZDOL¿NRZDüVLĊGR RWU]\P\ZDQLD]DVLáNXWZRMDG]LDáDOQRĞüPXVLG]LDáDüQD ]DVDGDFKNRPHUF\MQ\FK DZLĊFWDNĪHE\MHMFHOHPE\áR RVLąJQLĊFLH]\VNX RUD]PXVLPLHüFKDUDNWHUUHJXODUQ\L IXQNFMRQRZDüZ]RUJDQL]RZDQ\VSRVyE

14

3RSU]H]SU]HGVWDZLHQLHZáDĞFLZ\FKGRNXPHQWyZ+05& EĊG]LHFKFLDáRVSUDZG]LüF]\ ±7ZRMD¿UPDSU]\QRVLGRFKRG\ ±3RVLDGDV]RGSRZLHGQLRSURZDG]RQąNVLĊJRZRĞü ±3UDFXMHV]UHJXODUQLH ±3U]HVWU]HJDV]]DVDGZ\PDJDQ\FKZ7ZRLP]DZRG]LH SURIHVMLQSF]\SRVLDGDV]RGSRZLHGQLHNZDOL¿NDFMH RNUHĞORQHXEH]SLHF]HQLHHWF $E\VSUDZG]LüF]\GDQDG]LDáDOQRĞüVSHáQLDNRQNUHWQH Z\PDJDQLD±8U]ąG6NDUERZ\Z8. F]\OL+05& EĊG]LH SURVLáRQDGV\áDQLHGRNXPHQWyZNWyUHSR]ZROąQD GRNRQDQLHRFHQ\F]\GDQDRVREDNZDOL¿NXMHVLĊ F]\WH] QLH GRRWU]\P\ZDQLDEHQH¿WX ,QIRUPDFMHRNWyUH8U]ąGPRĪHSRSURVLüWR ±5HMHVWU]DURENyZRUD]SU]HSUDFRZDQ\FKJRG]LQ ±)DNWXU\Z\VWDZLRQHNOLHQWRP ±5DFKXQNLLIDNWXU\NRV]WRZH ±3RWZLHUG]HQLD]DPyZLHĔSURGXNWRZ\FK ±%L]QHVSODQ ±2SLVG]LDáDQLD¿UP\F]\OLLQIRUPDFMHRW\PZMDNL VSRVyE¿UPDIXQNFMRQXMHMDN]GRE\ZDNOLHQWyZZMDNL VSRVyEVLĊSURPXMHZMDNLFKGQLDFKLJRG]LQDFKG]LDáD HWF +05&RVWU]HJDĪHMHĞOLQLHMHVWHĞZVWDQLHSU]HVWDZLü GRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKHIHNW\ZQRĞü7ZRMHM¿UP\ :RUNLQJ7D[&UHGLWPRĪH]RVWDü]DEUDQ\QDZHWZWHG\ JG\MHGQRF]HĞQLHZ\ND]XMHV]URF]QH]\VNL]G]LDáDOQRĞFL 1LHPDMąSRGVWDZGRQLHSRNRMXRVRE\NWyUHG]LDáDMą ]JRGQLH]Z\W\F]Q\PL3R]RVWDOLVDPR]DWUXGQLHQL SRZLQQLMDNQDMV]\EFLHMZ]LąüVLĊ]DSRU]ąGNRZDQLH VZRLFKVSUDZ:QRZ\PURNXPRĪHP\VLĊERZLHP VSRG]LHZDüODZLQ\NRQWUROL ħUyGáRZZZWRSPHMWFRXN


Koniec strachu przed skutkami BREXIT !!! Jak rozpocząć biznes internetowy i być niezależnm od skutków Brexit?

Możesz mieć dochód obojętnie czy mieszkasz w UK czy też zdecydujesz się wyjechać do Polski – koniec strachu, że stracisz pracę i zostaniesz na lodzie. Od czasu do czasu na pewno słyszysz, że coraz więcej ludzi interesuje się tematem osiągania dochodów przez internet. Ta forma zarabiania traktowana jest jako dodatkowy przychód do podstawowych zarobków lub też jako biznes i pracę "full time" ale dla siebie, a nie dla kogoś. Wyobraź sobie, że masz możliwość osiągania dochodów niezależnie od tego gdzie się znajdziesz na świecie i niezależnie od podejmowanych decyzji politycznych, które mają wpływ na ekonomię krajową, europejską czy też światową. Możesz być niezależny, a jeśli zdecydujesz się na jeden, dwa lub więcej miesięcy wakacji w ciągu roku (mając dostęp do intetnetu) zarabiasz tak samo ale czując się bardziej wolny i mając więcej czasu dla siebie i swojej rodziny. Od roku prowadzę biznes internetowy który przynosi dochód i z którego mogę się utrzymywać. Biznes ten nie wymaga poświecenia dużej uwagi. Praca tego typu w internecie jest bardzo dobrym pomysłem ponieważ nie muszę sprzedawać ludziom czegokolwiek chcąc dobrze zarabiać. Tutaj nie ma potrzeby spotykać się i przekonywać kogokolwiek do zakupu produktów – co dla mnie osobiście jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dużo osób jest zaciekawionych tą formą zarabiania, jeśli ty również masz pytania, wejdź na stronę www.InternetToPrzyszlosc.co.uk zostaw swoje dane lub napisz na mojego maila info@InternetToPrzyszlosc.co.uk a chętnie podzielę się z Tobą potrzebnymi informacjami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na:

www.InternetToPrzyszlosc.co.uk 18

Magazyn Lokalny

Lipiec 2016


www.MagazynLokalny.co.uk

19


Wydarzenia kulturalne Megaslam Wrestling The Blackpool Tower Circus Godziny otwarcia: Megaslam Wrestling(29 Jul 2016) (5 Aug 2016) 12 Aug 2016) (19 Aug2016) (26 Aug 2016) Megaslam Wrestling, Europejski Wrestling powraca do Blackpool Tower po niezwykle udanym debiucie tego widowiska w lutym. Będzie można tam zobaczyć wiele fascynujących wojowników. Będą to międzynarodowe gwiazdy reprezentującę swój kraj w walkach na ringu. Megaslam. Mile widziane są rodziny z Blackpool. Piątek 19:30 Bilety: Dziecko: £10.00 osoba/dzień Dorosły: £15.00 osoba/dzień

Rodzina do 4 osób (2 dzieci, 2 dorosłych) £40.00 rodzina/dzień Dzieci poniżej 3 lat - gratis

---------------------------------------------------------

Morecambe Jazz Festival 2016 The Platform Marine Road West Morecambe Lancashire LA4 4DB Tel: 01524 582808/ 424303 Opening Times Morecambe Jazz Festival(29 Jul 2016 - 30 Jul 2016

Zobacz najlepsze orkiestry Big Band Swing, najbardziej klasyczne kwartety, ZespołyTrad &Vintage Jazz & Jazz Funk w mieście. MORECAMBE JAZZ zawsze odbywa się weekend lipca i w tym roku odbywa się już dziewiąty raz w mieście. Jest niezwykle udanym festiwalem dzięki artystom, publiczności i prasie oraz liczbie ponad 100 poszczególnych muzyków w ponad 12tu zespołach rocznie. I to wszystko za darmo! ---------------------------------------------------------

Dzień z Thomasem TM

East Lancashire Railway Bolton Street Station Bolton Street, Lancashire, BL9 0EY Tel: 0161 764 7790 Godziny otwarcia: Day Out With Thomas TM(6 Aug2016 - 7 Aug 2016) (1 Oct 2016- 2 Oct 2016) 09:00 16:00 Zobacz się z Thomasem i jego przyjaciółmi, którzy czekają, aby spotkać się z Tobą na East Lancashire Railway! Thomas i jego przyjaciele po długim oczekiwaniu wracają do East Lancashire Railway w 2016 roku, więc warto go zobaczyć! Ten wypełniony zabawą dzień dla całej rodziny obejmuje: - Jazda za Thomasem, - Spotkanie konduktorem i znajomymi Thomasa, - przejażdżka parową lokomotywą, - Zabawy w Stacji Imagination, w tym Gry, oraz filmy Thomasem - Pokazy magii,

20

- Warsztaty cyrkowe - Stempel & Judy - Malowanietwarzy Aby uzyskać więcej informacji i rezerwacji biletów można znaleźć na stronie internetowej East Lancashire kolejowego ---------------------------------------------------------

Dinosaur Zoo Blackpool Grand Theatre

33 Church Street, Blackpool, Lancashire, FY1 1HT Tel: 01253 290190 Zoo z dinozaurami powraca do Blackpool wprowadzając Tyrannosaurusa Rexa na scenę. Zoo Dinozaurowe pokazuje te niesamowite prehistoryczne stworzenia jak nigdy wcześniej. Od ślicznychmałychdinozaurów po zgrzytające zębami gigantów nteraktywne przedstawienie z realistycznymi dinozaurami To międzynarodowe show oferuje gwarantowaną zabawę dla całej rodziny Godziny otwarcia: 6 Aug 2016,Saturday 12:00 13:30 6 Aug 2016, Saturday 14:30 17:00 7 Aug 2016, Sunday 11:00 13:30 7 Aug 2016, Niedziela 14:00 16:30 Ceny biletów: Miejsca NIEBEZPIECZNE (trzy pierwsze rzędy) £15.00 osoba/dzień £17.50 osoba/dzień ---------------------------------------------------------

Open Air Theatre - Murder on the Terrace Brockholes Nature Reserve Jct. 31 Preston, Lancashire, PR5 0AG Tel: 01772 872000

---------------------------------------------------------

Blackpool Air Show 2016

Tower Festival Headland Promenade Blackpool, Lancashire, FY1 4BJ Tel: 01253 478222 Godziny otwarcia: 2016(7 Aug 2016 - 8 Aug 2016) Day Times Monday 14:00 16:30 Sunday 12:00 16:50 Prices Ticket Type Ticket Tariff FreeAdmission Free Zobacz klasyczne i nowoczesne samoloty biorące udział w Air Show w Blackpool. Spacerowicze będą mogli podziwiać piękne maszyny latające z przeszłości i teraźniejszości Będzie to wspaniały rodzinny dzień dla każdego! Red Arrows Will & Grace zaszczycą swoją obecnością na niebie na tegorocznym Blackpool Air Show. Pierwsze samoloty które będą latać na tegorocznym Air Show w Blackpool to theTyphoon, Spitfire, Hurricane i Lancaster Bomber, a także światowej sławy zespołu Red Arrows. To darmowe nadmorskie widowisko, w którym znajduje się cały szereg niezwykłych maszyn latających i przyciąga dziesiątki czy też nawet tysiące ludzi na promenady każde roku. Odbędzie się to w niedzielę i poniedziałek 7 i 8 sierpnia. ---------------------------------------------------------

Open(6 Aug 2016) 17:00-20:00 Prices Ticket Type Ticket Tariff Adult from £13.00 per ticket Child from £9.00 per ticket Family of 4 £38.00 per ticket Doors open from 4pm. Open Air Theatre returns to Brockholes with an original and interactive murder-mystery play from Teatr w plenerze wraca do Brockholes z oryginalną i interaktywną sztuką o morderstwie dzięki Heartbreak Productions. Scena jest ustawiona – przyjęcie w ogrodzie z okazji przejścia na emeryturę Lorda Cava oraz na przekazanie jego imperium wina musującego swojemu bratankowi, Charlesowi Standen-Delliver ... Jednak przyjęcie w ogrodzie wkrótce zostaje przerwane kiedy Charles zostaje znaleziony martwy, totruty, ściskając Percival - ukochany papugę Lorda Cava Inspektor Back wkrótce dotrze do zbadania i tej sprawy. Ten kryminał będzie zarówno dawał do myślenia i bawił! ---------------------------------------------------------

Pendle Walking Festival 2016

Various Locations Around Pendle, LANCASHIRE Tel: 01282 661963 / 856186 Godziny otwarcia: Pendle Walking Festival 2016(13 Aug 2016 - 21 Aug 2016) Wielokrotnie nagradzane wydarzenie w Pendle, obecnie uważane za największy festiwal wolnego spaceru

Magazyn Lokalny

w kraju, odbywa się ponownie w 2016. Festiwal odbywa się co roku i wyróżnia Pendle mocno na mapie jako wspaniałe miejsce docelowe dla spacerowiczów W którym można cieszyć się świeżym powietrzem ze względu na jego fantastycznne ścieżki.

Lipiec 2016

Lytham 1940s Wartime Festival The Green, Lytham, Lancashire, FY8 5LB Tel: 01253 658443 1940s Wartime Weekend(13 Aug 2016 - 14 Aug 2016) W 1940 roku został powołany do życia z hukiem! Z mrocznych dni Dunkierki przez Blitz i trudnych czasach na froncie domowym aż do D-Day i zwycięstwa w Europie i Azji. Przyłącz się do atmosfery i zanurz się sam podczas świetnego weekendu rozrywki, inscenizacji i dołącz się zabawy! Pojazdy historyczne, muzyka i taniec, pamiątki, ekscytujące walki, rozmowy edukacyjne i Demonstracje oraz żyjący obóz historyczny! Dlaczego nie odebrać najnowsze wojenne zwycięskie wskazówki ogrodnictwa i żywności lub dołączyć do Home Guard?!? Dlaczego nie użyć kostiumu z 1940r i przyłączyć się do zabawy.

Więcej bieżących informacji o auktualnych wydarzeniach znajdziesz na stronie www.wManchester.net


KRZYŻÓWKA 1

Poziomo: 3

1. Impuls do twórczego działania 4. Stan zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu; acydoza 7 5. Łódka na spływ wodami Dunajca 7 8. Owocowy, warzywny, kwiatowy 8 10. Amator żab 12. Technika 15. Orzeł zwany birkutem 16. Chwilowa ochota na coś 17. Schemat postępowania 18. Parostatek 19. Jezioro sztuczne

2

1

2

6

4

5

4

14

9

17

10

11

18

3

5

19

12

6

20

13

11

12 6

21

Pionowo: 2. Jeśli w połowie pusta, to i w połowie pełna 3. Istota nadprzyrodzona 6. Ochronne ubranie robocze 7. Graniczy jedynie z Hiszpanią 9. Budzi się po nocy 11. Psotny duszek 13. Budynek z pokojami dla uczniów 14. Okno sklepowe 15. Brak ładu, rozgardiasz

14

13

15

16 16

7

17

10

15 18

19

8

9

Rozwiązanie :

Humor

Mówi żona do męża: -Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend! - Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia w poniedziałek. *** Robiłam dzisiaj zakupy i zabrakło mi pieniędzy - mówi żona do męża. Wstąpiłam więc do Twojego biura. W Twoim pokoju nie było nikogo, wzięłam Ci z marynarki trzysta złotych. Nie gniewasz się? - Ależ skąd kochanie. Tym bardziej, że dzisiaj poszedłem do pracy w swetrze. *** Podczas rozprawy rozwodowej sędzia pyta (jeszcze) żonę: - Coś jednak musiało panią w nim fascynować, skoro pani za niego wyszła? Żona: - Faktycznie, ale już to wydałam... *** Żona żali się mężowi: - Wcale o mnie nie mylisz! Ciągle tylko sport i sport. Nawet nie pamiętasz kiedy jest rocznica naszego ślubu. - Ależ pamiętam, kochanie. To było tego

samego dnia, gdy Małysz wygrał Turniej Czterech Skoczni. *** Mąż mówi do żony: - Niepotrzebnie kręcisz nosem. Ten bigos jest całkiem dobry. - Może i jest dobry, ale większość ludzi bierze do kina popcorn. *** Wsiada baba do autobusu i pyta się kierowcy: - Panie, a jaki to autobus? - Czerwony. - No, ale dokąd? - Do połowy, dalej są szyby. *** Na drzewie siedzi wróbel, przylatuje wrona, Wróbel pyta: - Co ty jesteś za ptak? Ona odpowiada: - Wrona, a ty? - Ja to jestem orzeł, tylko trochę chorowałem! *** Pani w szkole: - Dzieci nie wolno całować zwierząt bo przenoszą się różne zarazki. Kto da jakiś przykład?

Jasiu się zgłasza: - Moja ciocia zawsze całowała mojego małego jamniczka - I co się stało? - Piesek zdechł. Leży pijak w parku na trawie. Nagle podchodzi do niego policjant i mówi: - Tutaj jest zakaz leżenia! Pijak pyta: - Aaaa mooogą tttu leżeć częściii od rowwwera? - Czasem może się tak zdarzyć. - To jjja jjjestem dętkaa.... *** - A dokąd to obywatelu ? Pyta policjant pijanego. - Idę wysłuchać kazania ! - A kto wygłasza kazania o trzeciej w nocy ?! - Moja żona. *** Czym się różni przejechana teściowa od przejechanego kota? - Przed kotem są ślady hamowania.

zdjęcia: Anna Szydlowska


Ogłoszenia drobne USŁUGI Przeprowadzki Manchester - Przeprowadzki Anglia-PolskaAnglia oraz uslugi transportowe na terenie Calej Europy Zachodniej w promocyjnych cenach.Regularne cotygodniowe wyjazdy i powroty-obejmujemy wszystkie miasta w UK/Wyspy-Wszystkie miasta w polsce oraz Europie Zachodniej Firma Raffaservice istnieje od 2007 roku-zajmujemy sie transportem malych i duzych przewozow towarowych,przewozimy MEBLE , AGD , TOWARY HANDLOWE Raffaservice gwarantuje niskie ceny oraz szybkie i elastyczne terminy realizacji. Darmowa wycena przeprowadzki oraz transportu na naszej stronie www.przeprowadzkianglia.co.uk Zapraszamy do konataktu emailowego: raffaservice@gmail.com kontakt telefoniczny: +447704392660 -------------------------FIZJOTERAPIA Witam, zapraszam do współpracy kluby i drużyny

22

sportowe, siłownie, zawodników. Oferuję usługi fizjoterapeutyczne, rehabilitację, zabiegi w moim gabinecie, ćwiczenia, odnowę biologiczną. Więcej informacji pod numerem telefonu 07565 777 661 -------------------------Odzież Patriotyczna - kiszulki, bluzy, paski, akcesoria i inne www. motherpolka.co.uk -------------------------Sprzątanie biur i mieszkań AGNIESZKA BUBER 07892721670 -------------------------Comin Database - skanowanie dokumentacji papierowej (dokumentacja osobista, firmowa, medyczna, szkolna, urzędowa, payslipy, faktury, paragony itp), indeksowanie dokumentów, niszczenie kart kredytowych, płyt CD, DVD, przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu (usługa Cloud). tel.07841869926 www.comin-database.com info@comin-database.com

Magazyn Lokalny

PRACA Mechanik samochodowy Manchester Mechanik samochodowy Dobre zarobki Godziny do uzgodnienia Informacje pod nr tel 07814727170 -------------------------Salon Fryzjerski Butterfly Studio zaprasza do wspolpracy fryzjera. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Stale godziny pracy, pelny wymiar godzin, na czas nieokreslony * znajomosc podstaw języka angielskiego * min 4 lata praktyki w zawodzie * miłość i pasja do zawodu fryzjera Tel. 07842795057 contact@butterlystudio.com.pl -------------------------Poszukujemy rzetelnej osoby do pracy na magazynie w sklepie internetowym Opis Stanowiska: Pakowanie Układanie na półkach Organizacja magazynu Przywożenie dostaw (ciężkie kartony)

Lipiec 2016

Liczenie towaru i uzupelnianie w programie komputerowym Wymagania: Energicznosc i dokładność Punktualność Dobra organizacja czasu Praca od zaraz. Praca na caly etat. Prosimy o przeslanie CV na email: greatbags4her@gmail.com Natychmiastowe rozpoczęcie pracy dla odpowiednich kandydatów. Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią osobą i chcesz dołączyć do naszego zespołu prosimy o odpowiedź na nasz emali wraz z aktualnym zdjęciem alana.mark@aol.co.uk lub zadzwoń 07877052881 aby umówić się na spotkanie. Lokalizacja: Ardwick - Manchester Nazwa firmy: Follow Me Handbags Ltd Rodzaj pracy: Czas nieokreslony Wynagrodzenie: do ustalenia Pracodawca: Prywatne Tel: 7432628297, Tel: 7432628297 Osoba kontaktowa: Laura


Gdzie znajdziesz nasz magazyn MANCHESTER Mini Market Miś, 32 Bury New Rd, Prestwich, M25 9JZ Sklep u Reni – Polish Mini Market, 50 Bury New Rd, Manchester, M25 0JU Kraków – Supermarket, 80 Bury Old Rd, Manchester Twój Market – (dawniej Pierogarnia), 11 Bury Old Rd, Manchester Rynek, 163 Langworthy Road, Salford, M6 5PW Sklep “Freash Euro Food”, 271 Great Cheetham St, Salford, Manchester, M7 4UF Sklep „Aga”, 583 Cheetham Hill Rd, M8 9JE Sklep “Jola”, 427 Bury New Road, manchester, M7 4ED Sklep “Abakus”, 295 Palatine Rd, Manchester, M22 4HH European Food, 399 Palatine Rd, Manchester, M22 4JS Sklep “Cool Country”, 45 Ayres Rd, Manchester, M16 9NH Sklep “Warka”, 101 Ayres Rd. Manchester, M16 7GS Restauracja Staropolska, 59 Aires Rd, Manchester, M16 9NH ROCHDALE Sklep “Ptyś”, 121 Milnrow Rd, Rochdale OL16 5DN EuroShop, 17 Oldham Road, Rochdale,OL16 1UA Europejski Wschód, 3 Oldham Road, ROCHDALE, OL16 1UA Spiżarnia, 49 Spotland Rd, Rochdale OL12 6PE OLDHAM Polski Sklep, 326 Lee St, Oldham OL8 1QB Tom and Bo Polski Sklep, 171 Chamber Rd, Oldham, OL8 1AA European Mini Market, 375 Ashton Rd, Rochdale Twister Chips – polski takeaway, 20 Fountain St, Oldham OL1 1NG ASHTON UNDER LYNE Warsaw, 143 Stamford Street Central, Ashton Rysy, 175 Stamford Street Central, Ashton Polish Delicatessen, 114-116 Stamford Street Central, Polski Sklep Kraków, 199 Stamford Street Central, Ashton

PRESTON Sun Market, Unit 6, 6 Ribbleton Ln, Preston Kraków, 3 New Hall Ln, Preston Sklep „Bacówka”, 43 Church St, Preston STOCKPORT „Gabi”, Grocery Shop, 41 St Peter’s Gate, Stockport BURY Spiżarnia, Foundry Street, Bury, BL9 7AZ BLACKBURN Grosik, 16a – 18 Whalley Banks, Blackburn, BB2 1NU MT Butcher Preston, 6 Bank Top, Blackburn, BB2 1TB Kraków, 12 Banktop, Blackburn, Smak Polski, 48-86 Banktop, Blackburn ACCRINGTON Sklep MM, 192 Blackburn Road, Accrington, BB5 0AQ Sklep Euro Market, 40 Whalley Road, Accrington, BB5 1AR Salon Fryzjerski Nicole, 79 Whalley Rd, Accrington NELSON Internation Food Store, 57 Scotland Rd, Nelson Euro Food Store, 463 Scotland Rd, Nelson Nawab – Indian Takeaway and SweetShop, 47 Scotland Rd, Restauracja Polskie Smaki, 81 Leeds Rd, Nelson MT Butchers, Victory Centre, Scotland Rd, BB9 7UP, Nelson BURNLEY U Werki, 228 Colne Rd, Burnley, BB10 1DY COLN U Werki, 228 Colne Rd, Burnley, BB10 1DY BOLTON MT Butchers, 183 Derby Street, Bolton, BL3 6JT Dwa Koty, 116 Derby Street, Bolton, BL3 6HG Natalja Ltd, 117 Derby Street, Bolton, BL3 6HH

www.MagazynLokalny.co.uk

23


Magazyn Lokalny - Manchester nr 3  
Magazyn Lokalny - Manchester nr 3  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Lancashire (England)

Advertisement