Page 1

2018

● Kotły

na paliwa stałe ● Wentylacja ● Kabiny prysznicowe ● Pompy ciepła ● Rury preizolowane ● Sieci kanalizacyjne ● Grzejniki ● Szkolenia


nr 22018

Spis treści Profesjonalny montaż - 4 Atmos - 6 Kotło-Bud Osiek - 7 Herz - 8 Ciepło z LPG - 9 Sterowanie pod kontrolą - 10

Spis treści

Szczelna kabina - 12 Awaria i wilgoć - 14 Medium w stali - 16 Grzejnik z drabinką - 18 Obiegi hydrauliczne - 20 Pozytywny obieg - 23 Wymiana wskazana - 26 Spawanie mosiądzu - 28 Woda z głębin - 30 Komfort z pompą - 32 Wytrzymała rura - 34

ISSN 1505 - 8336

Szkolenia - 35 nakład: 11 015 egzemplarzy

Praktyczny dodatek „Magazynu Instalatora“

Wydawnictwo „TECHNIKA BUDOWLANA“ Sp. z o.o., 80-156 Gdańsk, ul. marsz. F. Focha 7/4. Redaktor naczelny Sławomir Bibulski Z-ca redaktora naczelnego Sławomir Świeczkowski kom. +48 501 67 49 70, (redakcja-mi@instalator.pl) Sekretarz redakcji Adam Specht Marketing Ewa Zawada (marketing-mi@instalator.pl), tel./fax +48 58 306 29 27, 58 306 29 75, kom. +48 502 74 87 41. Ilustracje: Robert Bąk Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

www.instalator.pl


ABC Magazynu Instalatora

nr 22018

Profesjonalny montaż

ABC kotłów na paliwa stałe

Michał Łukasik ●W

jakich typach instalacji mogą pracować kotły na paliwa stałe? ● O czym trzeba pamiętać podłączając taki kocioł do instalacji grzewczej? Nie bez znaczenia dla prawidłowej pracy całej instalacji jest właściwy dobór mocy źródła ciepła. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny sporządzony zgodnie z normą PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M33. Instalacja grzewcza powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby nie przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy oraz dopuszczalnego ciśnienia roboczego, zgodnie z DTR urządzenia. Pomieszczenie, w którym ma pracować kocioł na paliwo stałe, powinno spełniać wymagania określone w normie PN-87/B02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. W szczególności należy zapewnić wentylację nawiewną, czyli

4

dopływ powietrza do procesu spalania w ilości określonej dla mocy urządzenia, wentylację wywiewną celem odprowadzenia szkodliwych gazów z pomieszczenia, a przede wszystkim przewód spalinowy o przekroju i wysokości uzależnionej od konstrukcji i mocy kotła. Wymagany minimalny ciąg spalin za kotłem, w zależności od nominalnej mocy cieplnej, podaje producent urządzenia lub można go określić w oparciu o normę PN-EN 13384-1:2015-05 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych - Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem. Kotły na paliwa stałe mogą pracować w wodnych instalacjach c.o. systemu otwartego lub zamkniętego, z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy urządzenie posiada kompletne wyposażenie, a zamontowane podzespoły są sprawne. Obowiązkowo instalację należy wyposażyć w armaturę kontrolno-pomiarową. Do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych niezbędny jest filtr. Podłączając kocioł do instalacji grzewczej, należy pamiętać o odpowietrzeniu całego układu, prowadzeniu tak instalacji, aby unikać syfonów; dodatkowo na pionach oraz bezpośrednio przy odbiornikach ciepła powinny być zamontowane odpowietrzniki. Zaleca się, aby kocioł został podłączony do układu instalacji wyposażonej w zawór czterodrogowy. Montaż zaworu mieszającego jest

www.instalator.pl


nr 22018

www.instalator.pl

syfonowań tak, aby zapewnić warunki dla prawidłowego odpowietrzenia instalacji. ● Układ zamknięty Nowelizacja przepisów Dz. U. 2009 nr. 56 poz. 461 dała podstawę prawną do montażu kotłów na paliwa stałe w systemie zamkniętym. Konieczne jest zapewnienie wymaganych parametrów pracy. W porównaniu do instalacji typu otwartego wymagany jest szereg zabezpieczeń: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. Zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 (Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badana i oznakowanie) zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, w przypadku zakłóceń, powinno w bezpieczny sposób odprowadzić maksymalną możliwą moc cieplną lub - przy częściowo wyłączanym ogrzewaniu - szczątkową moc cieplną. Spośród dostępnych na rynku urządzeń zabezpieczających instalację przed wzrostem temperatury zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem jest jednym ze skuteczniejszych rozwiązań dla kotłów zarówno z ręcznym załadunkiem paliwa (duża bezwładność układu), jak i tych z automatycznym podajnikiem. Wężownica schładzająca - w przypadku kotłów zasypowych - w sytuacji awaryjnej nie jest w stanie skutecznie odebrać nadmiaru ciepła przy pełnym załadunku komory paleniskowej, ponieważ działa jako urządzenie przepływowe, a wymiana ciepła z jej wykorzystaniem odbywa się przez przewodzenie bez bezpośredniego mieszania wody. Rozwiązanie bazujące na buforze ciepła zapewnia stabilną pracę instalacji grzewczej i dodatkowo zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Zastosowanie tego urządzenia ze względu na jego gabaryty należy przewidzieć już na etapie projektowania budynku. Michał Łukasik

5

ABC kotłów na paliwa stałe

konieczny, jeżeli temperatura zadana kotła będzie poniżej 60°C. W celu przygotowania ciepłej wody użytkowej należy podłączyć wymiennik ciepła (c.w.u.). Instalacja c.w.u. powinna być wyposażona w pompę obiegową, ewentualnie cyrkulacyjną oraz czujnik temperatury c.w.u. do kontroli stanu wody w zbiorniku. Obowiązkowo w celu zabezpieczenia przed przepływem wstecznym i zakłóceniami w pracy instalacji należy za pompami na poszczególnych obiegach zamontować zawory zwrotne. ● Układ otwarty W instalacji systemu otwartego istotna jest odpowiednia pojemność naczynia wzbiorczego oraz jego usytuowanie względem kotła. Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4-6% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej (dobór pojemności, a także średnic rur niezbędnych do jego prawidłowej pracy należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą). Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości, aby podczas pracy instalacji nie nastąpiła przerwa w przepływie wody oraz istniała możliwość odpowietrzania całej instalacji. W praktyce naczynie wzbiorcze powinno być najwyżej położonym punktem układu. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad źródłem ciepła, a prowadzenie rury bezpieczeństwa należy wykonać pionowo bez załamań. Jeżeli ze względów budowlanych nie ma możliwości takiego prowadzenia rury bezpieczeństwa, należy przestrzegać podanych w normie wymagań dotyczących maksymalnych długości odcinków poziomych oraz wymaganych dla nich średnic rury bezpieczeństwa. Naczynie należy zabezpieczyć przed zamarznięciem poprzez odpowiednią izolację termiczną i zastosowanie rury cyrkulacyjnej. Na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów. Rury bezpieczeństwa i wzbiorcze powinny być prowadzone bez za-

ABC Magazynu Instalatora


ABC Magazynu Instalatora

nr 22018

ABC kotłów zgazujących drewno

Atmos W trakcie kilkunastoletniej działalności na rynku wielokrotnie otrzymywaliśmy informacje od klientów dotyczące niechęci instalatorów do montażu naszych kotłów. Jest to wyjątkowo dziwne, gdyż taka instalacja nie różni się w zasadzie od innych. Wszystkie zalecenia producenta są przedstawione w instrukcjach obsługi, a szeroka gama gotowych do zastosowania schematów instalacji jest dostępna dla każdego wykonawcy przed rozpoczęciem prac. Zgromadzone przez nas materiały wielokrotnie pokazywały, że jedynym problemem jest świadome łamanie zasad nie tylko zalecanych przez producenta, ale i podstawowych przepisów prawa budowlanego. Biorąc powyższe pod uwagę, pragniemy wymienić kluczowe błędy celem ich skutecznej eliminacji. 1. Kotłownie nie są wyposażane w czerpnie powietrza dostarczające konieczne do właściwej pracy kotłów powietrze. 2. Komin budynku nie zapewnia minimalnych wymogów potrzebnej siły ciągu. Powodem są zarówno zbyt mała wysokość, jak i równie często mniejszy od czopucha przekrój przewodu komina. 3. Przewody zasilania i powrotu do kotła są wykonywane z rur o zbyt małych przekrojach, co uniemożliwia odbiór pełnej mocy kotła i przekazanie energii instalacji grzewczej budynku.

4. Przewód wyprowadzający spaliny często jest zbyt długi, czasem prowadzi nawet przez kilka pomieszczeń lub wyposażony jest w kilka kolan. Takie wykonanie ogranicza ciąg komina i utrudnia wypływ spalin. Niedozwolone (a jednak spotykane) jest również włączanie kilku kotłów do jednego przewodu kominowego. 5. Kotły instalowane są bez zachowania zalecanych odległości od ścian budynku i innych przeszkód. Utrudnia to właściwe oczyszczanie oraz uniemożliwia wykonanie czynności serwisowych bez demontażu całego kotła. 6. Instalowane naczynia wzbiorcze są zbyt małej pojemności, co doprowadza do cyklicznego upuszczania wody z systemu c.o. do kanalizacji poprzez zawór bezpieczeństwa. Często sposób montażu naczynia wzbiorczego jest również nieprawidłowy. 7. Odnotowanymi błędami są również nieprawidłowa lokalizacja pomp obiegowych układu oraz sposoby ich sterowania. Żaden z powyższych problemów nie jest związany z rodzajem kotłów, a wyłącznie z lukami wykształcenia instalatorów. Zapraszamy na prowadzone przez nas szkolenia oraz zapoznawania się z materiałami pomocniczymi ułatwiającymi wykonywanie prawidłowych systemów grzewczych.

ekspert Mora Polska sp. z o.o. Tomasz Bączyk www.mora.com.pl

6

Tomasz Bączyk

☎ 61 85 52 350 @ handel@mora.com.pl

www.instalator.pl


nr 22018

ABC Magazynu Instalatora

Kotło-Bud Osiek komora spalania z wysoko efektywnym palnikiem retortowym, wkład ceramiczny, paliwa podstawowe: ekogroszek, pelet. ● Kocioł Compact Pellets posiada wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej P265GH o grubości od 6 mm. Osiąga bardzo wysoką sprawność sięgającą 96% dzięki pionowemu układowi kanałów spalinowych. Wyposażono go w rozpalarkę automatyczną. Istotna zaletą jest zastosowany innowacyjny system czyszczący z popiołów i żużli. Compact Pellets jest przystosowany do montażu w układzie zamkniętym. W kotle Compact Pellets można stosować następujące paliwa: pellet, agro-pellet oraz pellet poza klasą DIN. Na kocioł udzielamy: 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła. Zastosowany palnik z rotacyjną komorą spalania KBO Pellet cechuje się bezobsługowym czyszczeniem. Separacja pyłów lotnych odbywa się przez zawirowanie płomienie. Kocioł Compact Pellets posiada znak Eco Design.

ekspert Dariusz Górkiewicz KBO KOTŁO-BUD Osiek www.kotlobud.pl

www.instalator.pl

Dariusz Górkiewicz

☎ 33 842 03 17 @ kbo@kotlobud.pl

7

ABC kotłów na paliwa stałe

Od kilku już lat Kotło-Bud Osiek dostarcza sprawne urządzenia grzewcze, gwarantując idealny stosunek ceny do jakości i możliwości produktu. Poniżej przedstawię dwa urządzenia z bogatej oferty naszej firmy. ● EKO CERAMIK plus to kocioł w najwyższej klasie ekologicznej. Spełnia restrykcyjne wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenie posiada rozbudowany wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i turbulatorami w ciągach spalinowych. Charakteryzuje się efektywnością procesu spalania oraz niską emisją szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowania elektrofiltrów. Zalety kotła EKO-CERAMIK plus: wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości od 6-8 mm; 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika; 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła, wysoka sprawność sięgająca 93% dzięki poziomemu układowi kanałów spalinowych, dolna


ABC Magazynu Instalatora

nr 22018

ABC kondensacyjnych kotłów na paliwa stałe

Herz Firma Herz Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o.o. rozszerzyła gamę swoich oferowanych produktów. Herz wprowadził do sprzedaży na rynku odnawialnych źródeł energii na polskim rynku kotły kondensacyjne na paliwo stałe w postaci peletu drzewnego. Kocioł peletstar condensation łączy w sobie zalety kotłów peletowych (niskie koszty ogrzewania) z możliwością współpracy z wszystkimi rodzajami ogrzewań, szczególnie korzystnie z układami niskotemperaturowymi. W urządzeniu zastosowano unikatową konstrukcję wymiennika ciepła wykonanego w całości z stali nierdzewnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie temperatury spalin do poziomu poniżej progu kondensacji. Efektem jest wysoka sprawność do 107% oraz doskonała współpraca z ogrzewaniem podłogowym. Ważnym aspektem jest fakt, że kocioł emituje do aż 10 razy mniej (!) substancji szkodliwych niż kocioł spełniający aktualną 5 klasę zgodnie z normą 303-5 2012. Instalacja kotła nie wymaga zastosowania układu podnoszącego temperaturę powrotu kotła. Urządzenie równie dobrze współpracuje z układem grzewczym jak i zasobnikiem

ciepłej wody. Zakres dopuszczalnych temperatur kotła to 25-90°C. Kocioł dostępny jest na rynku w zakresie mocy od 10-60 kW, a układ kaskadowy pozwala na budowę źródła do 480 kW. Dostawa peletu do kotła tradycyjnie w ofercie Herz odbywać się może poprzez układy pneumatyczne lub ślimakowe na zasypie do zasobnika przykotłowego kończąc. W kotle zastosowano znany na polskim rynku sterownik T-Control, który zarówno z poziomu kotła jak i urządzeń zdalnych (smartfon, tablet) pozwala na dostęp do parametrów kotła i powiadomień o zakłóceniach w pracy. Sterownik pozwala na współpracę z układem grzewczym w pełni automatycznie poprzez sterownie pogodowe i czasowe, równocześnie dbając o prawidłową temperaturę w zasobniku c.w.u. Peletstar condensation jest urządzeniem bezpiecznym ekologiczne, co potwierdza certyfikat Eco Design i klasa kotła A++. Zapraszamy do współpracy.

ekspert Marcin Kopeć Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. www.herz.com.pl

8

Marcin Kopeć

☎ 604 531 078 @ m.kopec@herz.com.pl

www.instalator.pl


nr 22018

ABC Magazynu Instalatora

Ciepło z LPG

www.instalator.pl

stałymi kupujemy paliwo w różnych miejscach i nie mamy gwarancji, jaki jest jego skład. Paliwo złej jakości lub mokre nawet jeśli się pali, to powoduje niszczenie kotła. Gaz płynny jest paliwem ekonomicznym ma wyższą niż inne paliwa wartość opałową, która wynosi 46 MJ/kg. Dla porównania wartość opałowa peletu to 19 MJ/kg, a węgla 24 MJ/kg. Zasilane gazem urządzenia w domu można precyzyjnie regulować, dostosowując zużycie paliwa do bieżących potrzeb. Instalując licznik wyposażony w urządzenie telemetryczne, użytkownicy mogą regulować płatności za zużyty gaz w cyklach miesięcznych, dzięki czemu unikają dużych jednorazowych wydatków. Dodatkowo klienci mają zagwarantowaną stałą cenę gazu na kolejne sezony grzewcze. Gaz płynny jest jednym z najczystszych powszechnie dostępnych paliw. Emituje najmniej dwutlenku węgla spośród paliw kopalnych, w tym aż 20% mniej niż olej opałowy i 50% mniej niż węgiel. Gaz płynny to także brak emisji SO2 oraz brak emisji pyłów. Jeśli na danym terenie nie ma dostępu do gazu ziemnego i kilka osób chciałoby korzystać z gazu, istnieje możliwość wybudowania minisieci gazowej na gaz płynny. Sieć gazowa to wygodny i tańszy sposób użytkowania instalacji gazu płynnego. Klienci korzystają z jednego zbiornika gazowego, który poprzez wybudowaną sieć gazową zasila gazem kilka domów jednocześnie. Każdy klient otrzymuje niezależną fakturę za zużyty gaz i rozlicza się indywidualnie bezpośrednio z dostawcą gazu. Koszty wykonania instalacji sieciowej oraz koszty użytkowania zbiornika dzielone są przez liczbę odbiorców w sieci. Jarosław Zygmunt

9

ABC ogrzewania

Gaz płynny to paliwo czyste i komfortowe, stanowi alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, drewno, energia elektryczna. Jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które spodziewają się w przyszłości doprowadzenia gazu ziemnego - urządzenia bez trudu przystosujemy do spalania gazu ziemnego, wymieniając dysze. Użytkownicy gazu płynnego nie muszą wydzielać w domu specjalnych pomieszczeń do magazynowania paliwa. Gaz magazynowany jest w zbiorniku zlokalizowanym poza domem (standardowo o poj. 2700 l). Zbiornik na gaz płynny montuje się w wersji naziemnej lub podziemnej. Montaż zbiornika podziemnego sprawdza się w domach postawionych na niewielkich działkach i w ciasnej zabudowie (w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych montuje się zbiorniki zakopcowane). Decyzja o instalacji zbiornika na gaz płynny nie oznacza dużych wydatków inwestycyjnych, po podpisaniu umowy z dostawcą gazu, zbiornik jest klientowi dzierżawiony, a na dostawcy spoczywa obowiązek jego serwisowania. Montaż instalacji zbiornikowej trwa jeden dzień i jest prosty, a instalacja wewnątrz budynku nie różni się w zasadzie od instalacji na gaz ziemny. Dostawcy gazu płynnego mają programy współpracy dla instalatorów, w ramach których zapewniają szkolenia i wsparcie techniczne. W procesie ogrzewania ważna jest jakość dostarczanego paliwa - ma to wpływ na wysokość rachunków oraz bezawaryjne korzystanie z instalacji. Podpisując umowę z dystrybutorem gazu płynnego, mamy gwarancję terminowych dostaw oraz stałej jakości paliwa. Dostawca gazu bierze odpowiedzialność za jakość gazu. W przypadku ogrzewania paliwami


ABC Magazynu Instalatora

nr 22018

Sterowanie pod kontrolą Elementami układów automatyki są:

● czujnik kanałowy - do pomiaru temperatur

ABC wentylacji i klimatyzacji

Dorota Węgrzyn Do sterowania prostymi układami wentylacyjnymi lub tylko pojedynczymi wentylatorami montowanymi w pomieszczeniach mieszkalnych, kuchniach, łazienkach, biurach, sklepach itp. stosujemy: ● uruchamianie za pomocą włącznika światła, ● automatyczny wyłącznik czasowy (opóźnienie od 1 do 20 min), ● czujnik wilgotności + opóźnienie czasowe jw. - włączenie automatyczne wentylatora po przekroczeniu ustawionej wilgotności i wyłączenie, gdy wilgotność obniży się poniżej poziomu ustawienia, ● czujnik podczerwieni + opóźnienie czasowe - czujnik wrażliwy na ruch; włączenie następuje po wejściu osoby do pomieszczenia i wyłączenie po jej wyjściu. Ww. urządzenia pracują w temperaturach max. do +50°C. Urządzenia dla wentylacji i klimatyzacji o skomplikowanych funkcjach obróbki powietrza pracują na ogół w temperaturach od -40 do +90°C. Ich pracę można zaplanować tak, aby osiągnąć wymagany mikroklimat w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu automatyki możemy ustawiać i regulować wszystkie parametry powietrza wentylacyjnego i klimatyzacyjnego, tj. czystość, temperaturę, wilgotność, nie tylko w ciągu godziny, lecz również każdego dnia wg ustalonego kalendarza.

10

powietrza nawiewanego, wywiewanego recyrkulacyjnego i zewnętrznego (zakres pomiaru: -50 do +110°C), ● czujnik pomieszczeniowy - do pomiaru temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia (zakres pomiaru: -20 do +70°C), ● presostaty różnicowe do kontroli: 1. stanu zabrudzenia filtrów (pomiar dopuszczalnej różnicy ciśnień przed i za filtrem), 2. pracy zespołu wentylatorowego z napędem pasowym (sygnalizacja o braku sprężu wentylatora przez pomiar różnicy ciśnień po stronie ssącej i tłocznej wentylatora), 3. pracy zespołu wentylatorowego z napędem bezpośrednim w przypadku wystąpienia nagrzewnicy elektrycznej). ● termostat przeciwzamrożeniowy po stronie powietrza zewnętrznego (zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamrożeniem, pomiar minimalnej, dopuszczalnej temperatury przepływającego powietrza). W przypadku przekroczenia minimalnej, granicznej temperatury powietrza następuje: a) zamknięcie przepustnicy powietrza na wlocie powietrza, b) wyłączenie zespołu wentylatorowego, c) otwarcie zaworu wodnego nagrzewnicy na max. przepływu czynnika grzewczego, ● termostat dla nagrzewnicy elektrycznej służy do: 1. sterowania załączania i wyłączania nagrzewnicy, 2. zabezpieczenia wzrostu temperatury powyżej dopuszczalnej, ● detektor tlenku węgla - służy do kontroli CO w pomieszczeniach zamkniętych;

www.instalator.pl


nr 22018

1. regulacji, kontroli, zabezpieczenia parametrów pracy: praca, temperatura, wydajność, stan awarii; 2. zaprogramowania pracy wg kalendarza; 3. zarządzania pracą z dowolnego punktu budynku przy pomocy interfejsów użytkownika; 4. współpracy z użytkownikami zewnętrznymi w zakresie: - sygnału startu i stopu, - sygnału p.poż. Ww. elementy mogą być wykorzystane w konkretnym systemie sterowania układem wentylacyjnym lub klimatyzacyjnym. Głównym elementem scalającym ww. jest sterownik (szafa sterująca) współpracujacy z interfejsem użytkownika wewnętrznym lub zewnętrznym. Status pracy interfejsu polega na wykorzystaniu go do wyboru trybu pracy centrali wentylacyjnej w różnej konfiguracji lub wentylatora tj. ● auto - wg nastaw czasowych, wg czasu okresowego, włączanie, wyłączanie, czuwanie, czyli układ włącza się lub wyłącza w zależności od różnicy temperatur: ● załączenie - centrala pracuje zgodnie z ustawieniami panelu sterującego, ● wyłączenie - zatrzymanie wentylatorów, zamknięte przepustnice i zawory regulacyjne, aktywne są wszystkie czujniki i elementy pomiarowe, sygnalizowane są ewentualne stany alarmowe. Reasumując, aplikację automatyki możemy zaprojektować dla każdego układu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego.

ekspert Krzysztof Nowak Uniwersal www.uniwersal.com.pl

www.instalator.pl

Dorota Węgrzyn

32 203 87 20 wew. 102

@ krzysztof.nowak@ uniwersal.com.pl

11

ABC wentylacji i klimatyzacji

zmiana stężenia CO powyżej wartości dopuszczalnej wymusza zmianę prędkości obrotowej wentylatora - zwiększenie wydajności, ● siłowniki elektryczne przepustnic powietrza służą do: 1. otwarcia lub odcięcia przepływu powietrza przez wentylator, 2. regulacji stopnia zmieszania powietrza zewnętrznego i powrotnego (recyrkulacja), 3. w wymiennikach krzyżowych do zabezpieczenia przed zaszronieniem przez otwarcie przepustnicy by-passu, ● sterownik wielostopniowy nagrzewnic elektrycznych - służy do zabezpieczenia, zasilania i płynnej regulacji mocy elektrycznej (cieplnej) i włączania wg potrzeb kolejnych stopni grzania, ● zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym służy do regulacji temperatury czynnika przepływającego przez nagrzewnicę bądź chłodnicę, ● falownik służy do: 1. utrzymywania stałych parametrów pracy centrali (wentylatora) przy zmiennych oporach przepływu przez instalację, 2. płynnej regulacji wydajności powietrza przez zmianę prędkości obrotowej zespołu wentylatorowego lub wentylatora, ● sterownica central wywiewnych lub wentylatora wywiewnego służy do: 1. zabezpieczenia parametrów pracy, 2. współpracy z układami zewnętrznymi w zakresie: sygnał startu lub stopu, sygnał p.poż., detektor CO. ● sterownica central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych służy do:

ABC Magazynu Instalatora


ABC Magazynu Instalatora

nr 22018

Szczelna kabina

ABC instalacji łazienkowych

Włodzimierz Guzik ●O

czym trzeba pamiętać montując brodzik prysznicowy? ● Jak powinno się osadzić profile lub szkło względem brodzika? Żeby cieszyć się wygodą korzystania z natrysku należy zwrócić uwagę na kilka aspektów dotyczących wyboru oraz montażu. Na długotrwałą i wygodną eksploatację wpływ ma przede wszystkim funkcjonalność, a nie urzekający wygląd. Kabina prysznicowa jest niezwykle praktycznym i wygodnym elementem wyposażenia nowoczesnej łazienki. Pozwala również oszczędnie gospodarować ogrzaną wodą. Na ogół pielęgnacja nie wymaga także dużego wysiłku. Żeby cieszyć się wygodą korzystania z natrysku, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów dotyczących wyboru oraz montażu. Na długotrwałą i wygodną eksploatację wpływ ma przede wszystkim funkcjonalność, a nie urzekający wygląd. Warto pamiętać, że wygodnym i funkcjonalnym uzupełnieniem prysznica jest dobry brodzik. Gwarantuje

12

on właściwą szczelność kabiny oraz znacznie poprawia komfort i łatwość czyszczenia. Prawidłowe ustawienie brodzika to klucz do udanego montażu szklanych elementów. Należy zadbać o stabilne podparcie brodzika oraz poziome ustawienie krawędzi, a także przekątnych. Zanim ustawimy ścianki prysznica, koniecznie należy uszczelnić linie styku brodzika oraz ścian. Właściwe przygotowanie podłogi i ścian koniecznie wymaga zastosowania odpowiednich technologii, tj. taśmy uszczelniającej oraz wymaganej ilości warstw folii w płynie. Nie ma co się łudzić, że środki, takie jak szkło w „płynie” lub preparat do gruntowania ścian, załatwią sprawę. Są to technologie przestarzałe i nieodpowiednie. Po prawidłowym umocowaniu i uszczelnieniu brodzika sprawdzamy wymiar zabudowy. Musi się on zawierać w przedziale wielkości podanych przez producenta kabin. Wymiar zabudowy brodzika częściej bywa mniejszy,

www.instalator.pl


Gwarantowana, comiesięczna dostawa „Magazynu Instalatora”: tylko 11 PLN/miesiąc Kliknij po szczegółowe informacje...

Poradnik ABC 2/2018  

kotły na paliwa stałe, kabiny prysznicowe, sieci kanalizacyjne, pompy ciepła

Poradnik ABC 2/2018  

kotły na paliwa stałe, kabiny prysznicowe, sieci kanalizacyjne, pompy ciepła

Advertisement