Page 1

2017

● Stacje

mieszkaniowe ● Zawory mieszające ● Ogrzewanie podłogowe ● Odwodnienia liniowe ● Pompy ciepła ● Wentylacja ● Szkolenia


nr 112017

Spis treści Dobór podgrzewacza - 4 Ariston - 7 Dimplex - 8 Taconova - 9 Herz - 10 Daikin - 12

Spis treści

Tania regulacja - 13 Ciepły nadmuch - 14 Odwodnienia w łazienkach - 16 Spawanie stali - 18 Prąd pod panelami - 20 Czysta deszczówka - 22 Wentylacja oszczędna - 24 Odory z sieci - 26

ISSN 1505 - 8336

Szkolenia - 27

nakład: 11 015 egzemplarzy

Praktyczny dodatek „Magazynu Instalatora“

Wydawnictwo „TECHNIKA BUDOWLANA“ Sp. z o.o., 80-156 Gdańsk, ul. marsz. F. Focha 7/4. Redaktor naczelny Sławomir Bibulski Z-ca redaktora naczelnego Sławomir Świeczkowski kom. +48 501 67 49 70, (redakcja-mi@instalator.pl) Sekretarz redakcji Adam Specht Marketing Ewa Zawada (marketing-mi@instalator.pl), tel./fax +48 58 306 29 27, 58 306 29 75, kom. +48 502 74 87 41. Ilustracje: Robert Bąk Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

www.instalator.pl


ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

Dobór podgrzewacza

Sławomir Biłozor ●W

jakim celu stosuje się warstwy ochronne w ogrzewaczach elektrycznych? ● Jakie inne dodatkowe zabezpieczenia stosuje się w tych urządzeniach? Producenci pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlerów) w różny sposób zabezpieczają przed korozją zarówno same zbiorniki, jak i inne elementy wchodzące w skład gotowego urządzenia. Zbiorniki pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody bardzo rzadko budowane są ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. W bojlerach dostępnych na rynku mamy najczęściej do czynienia ze zbiornikami wykonanymi ze stali węglowej emaliowanej lub pokrytej ceramiczną masą porcelanową. Funkcją tych warstw ochronnych jest przede wszystkim zabezpieczenie ścian zbiorników przed korozją chemiczną poprzez izolowanie ich od wody jako środowiska korozji. Powłoki te nie są jednak wolne od uszkodzeń i defektów, a w zbiornikach w ten sposób za-

4

bezpieczanych nie można wykluczyć obecności fragmentów pozbawionych warstwy zabezpieczającej, np. w miejscach spawów, co czyni je podatnymi na korozję. Elementy grzejne zabezpieczone są zazwyczaj obudową ze stopów nierdzewnych, miedzi, tytanu itp., ale i te obudowy narażone są na uszkodzenia spowodowane korozją naprężeniową inicjowaną przez miejsca występowania korozji wżerowej. Wszystko to sprawia, że producenci pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody uznali za konieczne stosowanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o ochronę przed korozją elektrochemiczną. ● Ochrona katodowa Stosuje się tu z reguły ochronę katodową polegającą na dołączaniu do chronionej konstrukcji zewnętrznej anody. W tej sytuacji chroniona powierzchnia metalu staje się katodą, a wiec elektrodą, na której dzięki reakcjom redukcji depolaryzatora nie zachodzą procesy utleniania, czyli korozji. Warunki te można spełnić dwojako: z zastosowaniem zewnętrznego źródła napięcia (ochrona katodowa elektrolityczna) lub przez zapewnienie kontaktu chronionej konstrukcji z metalem o niższym potencjale (ochrona katodowa galwaniczna). W przypadku elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody stosuje się najczęściej ochronę galwaniczną, a metal o niższym potencjale określa się mianem protektora. Chroniony metal nie koroduje w tej sytuacji dzięki korozji protektora. W domowych podgrzewaczach obecnych na naszym rynku powszechnie stosowane są anody magne-

www.instalator.pl


nr 112017

www.instalator.pl

do przybliżonego określenia siły jonowej wody. Oznaczenia przewodności można dokonać przy użyciu łatwo dostępnych, stosunkowo niedrogich aparatów (konduktometrów) i nie wymaga praktycznie żadnych specjalistycznych kwalifikacji osoby wykonującej pomiar, co jest dodatkową zaletą wyboru tego parametru. W tym miejscu wypada nadmienić, że przewodność wody jest parametrem, którego maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (a więc w domyśle - wodzie wodociągowej, z jaką najczęściej mamy do czynienia) wynosi 2500 µS/cm, natomiast w praktyce mieści się w granicach 50-1000 µS/cm. ● Badanie zbiornika Do badań wybrano egzemplarz seryjnego bojlera o pojemności 100 l, którego zbiornik wykonany był ze stali węglowej emaliowanej i był zabezpieczony anodą wykonaną z magnezu z dodatkami stopowymi typowymi dla tego typu zabezpieczeń [zastosowano dwie anody o zróżnicowanych charakterystykach geometrycznych i zawartości dodatków stopowych: Al (6,1-6,59%), Zn (3,00-3,20%), Si (0,02-0,03%) oraz Mn (0,18-0,21%)]. Zbiornik zaopatrzono w elementy symulujące uszkodzenia powłoki zabezpieczającej, odsłonięte fragmenty spawów, kołnierze, itp. Badano również skuteczność zabezpieczeń w warunkach, kiedy fragmenty zbiornika nie były zanurzone w wodzie (nie były więc poddane ochronie katodowej). Tak przygotowany zbiornik eksponowany był na działanie wody o przewodności 50, 250 i 500 µS/cm w temperaturach mieszczących się w przedziale od ~20 do 60°C. Wyniki badań wykazały m.in., że w przypadku wody o bardzo niskiej przewodności (50 µS/cm) żadna z dwóch badanych anod magnezowych nie zapewniała zabezpieczenia zbiornika przed korozją - jako dolną granicę umożliwiającą działanie antykorozyjne ochro-

5

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

zowe, w których do czystego metalu wprowadzono dodatki stopowe zmniejszające skłonność do pasywacji oraz zmniejszające szybkość korozji własnej protektora. W ochronie katodowej galwanicznej reakcje katodowe wywołuje się dzięki zapewnieniu kontaktu chronionej powierzchni zbiornika z wspomnianym protektorem w środowisku korozji, jakim jest w tym przypadku woda. Należy więc oczekiwać, że skład chemiczny naturalnych domieszek wody, tworzącej wraz z protektorem i chronioną konstrukcją zbiornika zamknięty obwód elektryczny, będzie miał istotny wpływ na efektywność działania galwanicznej ochrony katodowej zbiorników elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody. Z tego względu warto przedstawić wyniki eksperymentów przeprowadzonych z użyciem tego typu urządzeń, a mających na celu znalezienie zależności pomiędzy przewodnością elektrolityczną wody a efektywnością galwanicznej ochrony katodowej jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego. Wybór przewodności elektrolitycznej jako parametru kontrolnego jest w tym przypadku w pełni uzasadniony, a to z uwagi na fakt istnienia korelacji pomiędzy przewodnością a zawartością jonów rozpuszczonych w wodzie, a ponadto pomiar przewodności może służyć

ABC Magazynu Instalatora


ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

ny katodowej ustalono przewodność 100 µS/cm. Badania prowadzone na seryjnym jak wspomniano - bojlerze firmy obecnej również na naszym rynku wykazały, że w przypadku wody o przewodności tak niskiej, jak 50 µS/cm warunki 5-letniej gwarancji dla zbiornika mogą nie być dotrzymane. Zwraca uwagę wniosek, że zbiornik wypełniony stagnującą wodą o temperaturze pokojowej i przewodności 50 µS/cm, wyłączony z eksploatacji, był szczególnie narażony na korozję mimo obecności ochrony katodowej. W przedziale przewodności 50-250 µS/cm szczególnie intensywnej korozji należy oczekiwać przy podwyższonych temperaturach wody (grzejnik w położeniu „załączony”). Przy niskich temperaturach wody (grzejnik wody w pozycji „wyłączony”) i przewodności 250 µS/cm zabezpieczenie antykorozyjne działało efektywnie. Ochrona katodowa nie była efektywna w warunkach „suchy-zwilżony” w górnej części zbiornika. W wodzie o przewodności 500 µS/cm zastosowana galwaniczna ochrona katodowa była skuteczna w każdych warunkach eksploatacji, niezależnie od temperatury wody. Zwraca się przy tym uwagę, że przy braku ochrony katodowej ryzyko korozji rośnie ze wzrostem przewodności wody, co wyraźnie przemawia za celowością stosowania tego rodzaju ochrony antykorozyjnej. Charakterystyka geometryczna anod magnezowych, a także nieznaczne zróżnicowanie składu dodatków stopowych nie miały istotnego wpływu na efektywność ochrony antykorozyjnej. ● Metoda alternatywna Alternatywne rozwiązanie ochrony katodowej, określane jako ochrona katodowa elektrolityczna, polega na użyciu zewnętrz-

nego źródła napięcia i zastosowaniu trwałej anody ochronnej. Połączona jest ona z dodatnim biegunem prostownika, podczas gdy chroniona konstrukcja łączona jest z biegunem ujemnym, a obwód elektryczny zamyka woda jako elektrolit. Sposób ten został przebadany również pod kątem efektywności ochrony antykorozyjnej zbiorników elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych. W cytowanych badaniach parametrem opisującym własności fizykochemiczne wody była jej twardość ogólna. Parametr ten pośrednio informuje o sile jonowej wody i jest skorelowany z jej przewodnością. Ochronę stanowiła anoda tytanowa aktywowana tlenkami metali. Określano również wpływ odległości anody ochronnej od elementu grzejnego. Przeprowadzone badania wykazały, że efektywność ochrony antykorozyjnej rosła ze wzrostem twardości wody. Stwierdzono też, że efektywność ochrony antykorozyjnej rosła ze wzrostem odległości anody ochronnej od elementu grzejnego badanego bojlera. Porównując oba sposoby zabezpieczania elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody przed skutkami korozji elektrochemicznej, należy zwrócić uwagę na fakt, że w obu przypadkach skuteczność ochrony antykorozyjnej rosła wraz ze wzrostem twardości wody (ochrona elektrolityczna) lub jej przewodności (ochrona galwaniczna). Z uwagi na skorelowanie obu tych parametrów oznacza to, że efektywność obu technik zabezpieczenia antykorozyjnego w podobny sposób zależy od jakości wody. dr Sławomir Biłozor Fot. z arch. Kospel.

Czy jesteś już naszym fanem na Facebooku? www.facebook.com/MagazynInstalatora 6

www.instalator.pl


nr 112017

ABC Magazynu Instalatora

Ariston

Alteas ONE to wysokiej klasy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, wykonany z designerską precyzją, ze zintegrowanym zdalnym sterowaniem. W komplecie z kotłem dostarczane są akcesoria do termoregulacji CUBE i sondą zewnętrzną. Kocioł fabrycznie wyposażony jest w modem wi-fi, dzięki czemu łączy się z aplikacją Ariston NET, co oznacza, że z każdego miejsca na ziemi

można sterować jego pracą i natychmiast reagować na ewentualne nieprawidłowości. Kocioł Alteas z nowej serii ONE nie wymaga przezbrajania na inny rodzaj gazu. Dzięki systemowi automatycznej kalibracji wybór gazu, na którym ma pracować kocioł, dostępny jest z poziomu menu technicznego. NIMBUS SPLIT to zintegrowane rozwiązanie 3 w 1 dla ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Innowacyjne oprogramowanie wykorzystane w pompach Ariston NIMBUS SPLIT zarządza całym systemem, optymalizując wydajność i odczuwalny komfort. Stała łączność z Ariston Net daje pełną kontrolę nad instalacją. Pompy ciepła Ariston bazujące na energii odnawialnej pozyskiwanej z powietrza są bardzo proste w instalacji z uwagi na łatwość dostępu do tego źródła. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom mogą być łatwo instalowane wewnątrz budynków. Pozwalają na swobodny wybór rozwiązania stosownie do dostępnego miejsca pod montaż. W odróżnieniu od pomp gruntowych nie wymagają kosztownych odwiertów ani układania kolektorów, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom zapewniają oszczędności przez cały okres użytkowania.

ekspert Rafał Kowalczyk Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. www.ariston.com

www.instalator.pl

Rafał Kowalczyk

☎ 12 420 52 85 @

service.pl@aristonthermo.com

7

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

Gama produktów Ariston, związanych z przygotowaniem c.w.u., to gwarancja najwyższej jakości, absolutnej efektywności i komfortu. W ofercie Ariston znajdziemy kompaktowe powietrzne pompy ciepła do c.o. i c.w.u. NIMBUS w najwyższej dotychczas na rynku klasie energetycznej A++, podgrzewacze wody z pompą ciepła NUOS Plus (wersja stojąca) oraz NUOS EVO A+ (wersja wisząca) obie w klasie energetycznej A+ oraz innowacyjne kotły kondensacyjne ze zintegrowanym zdalnym sterowaniem w klasie energetycznej A+, jak Alteas ONE NET. 


ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

Dimplex Firma Glen Dimplex ma w swojej ofercie pompy ciepła odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym wymaganiom dotyczącym energooszczędności budynków. System M łączy w sobie inteligentną i funkcjonalną konstrukcję z wysoką wydajnością, cichą pracą, jakością i niewielkimi wymiarami. System M jest wyjątkowo prosty w obsłudze, intuicyjny. Dzięki dopracowanej konfiguracji wstępnej pierwsze uruchomienie jest szybsze i łatwiejsze niż w jakimkolwiek innym systemie grzewczym. System M zadaje tylko kilka prostych pytań i to wszystko - urządzenie jest uruchomione i zaczyna działać. Tę zaletę docenią przede wszystkim profesjonaliści - instalatorzy. Za pomocą dotykowego wyświetlacza na urządzeniu lub aplikacji w smartfonie dostęp do systemu grzewczego jest zawsze pod ręką. Dotyczy to zarówno odczytu bieżących parametrów, jak i ich zmiany. System M jest wyjątkowo wydajny i to na trzy różne sposoby. Po pierwsze pompy ciepła osiągają efektywność energetyczną klasy A++, której nie są w stanie osiągnąć urządzenia gazowe, a tym bardziej olejowe. Po drugie, System M integruje bardzo wiele możliwości i funkcji, które sprawiają, że osiąga on najwyższe

wartości efektywności energetycznej dla urządzeń systemowych. Po trzecie, System M został wyposażony w najnowocześniejszy system sterowania. Firma Glen Dimplex oferuje kilka wariantów Systemu M w zależności od zapotrzebowania klienta. ● System M Pure Nowoczesny system grzewczy do domów o powierzchni do 150 m2. Wydajność grzewcza od 4 do 6 kW; zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 180 l. ● System M Compact/Comfort i Comfort Plus Nowoczesny system grzewczy polecany dla użytkowników oczekujących najwyższego komfortu. Przeznaczony do domów o powierzchni do 300 m². Modele z najwyższymi klasami efektywności energetycznej polecane są również do obiektów modernizowanych. Wydajność grzewcza od 4 do 16 kW, w zależności od modelu. Zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 180 l. Możliwość indywidualnej zmiany wyglądu urządzenia. System Compact Plus ma dodatkowo opcję chłodzenia latem, a zastosowana w nim technologia inwerterowa umożliwia chwilowe zwiększenie mocy grzewczej urządzenia.

ekspert Adam Koniszewski Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. www.dimplex.pl

8

Adam Koniszewski

☎ 519 644 455 @

adam.koniszewski@dimplex.pl

www.instalator.pl


nr 112017

ABC Magazynu Instalatora

Taconova - możliwość kombinacji z rozmaitymi systemami zasobników buforowych. ● Korzyści dla instalatora - krótszy czas montażu, uruchamiania i konserwacji; - serwis i gwarancja z jednej ręki; - niezawodna praca dzięki stosowaniu wysokiej klasy komponentów; - uproszczone dokumentowanie jakości wody ciepłej. Zalety elektronicznej regulacji Stacje przygotowania ciepłej wody TacoTherm Fresh wyposażone są w czujnik temperatury TacoControl, który ciągle mierzy temperaturę i wielkość przepływu, zamontowany na odpływie wody z wymiennika płytowego, w połączeniu z pompą obiegową o regulowanej bezstopniowo liczbie obrotów. Eliminuje to konieczność stosowania np. zaworów termostatycznych. Zaletą elektronicznej regulacji jest również fakt, że po stronie pierwotnej do wymiennika płytowego dociera tylko taka ilość wody grzewczej, jaka jest potrzebna do podgrzania aktualnie pobieranej ilości wody użytkowej. Pozwala to na stałe utrzymanie możliwie największej różnicy temperatury, ogranicza temperaturę powrotu wody grzewczej do bufora (do wartości maksymalnie 20°C) i redukuje stopień wytrącania kamienia na wymienniku. Krzysztof Janowski

ekspert Krzysztof Janowski Taconova Polska Sp. z o.o. www.taconova.pl

www.instalator.pl

☎ 61 227 84 21 @ polska@taconova.com

9

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

TacoTherm Fresh to seria nowoczesnych i zaawansowanych stacji przygotowania świeżej wody ciepłej. Rozwiązania te służą do przepływowego podgrzewania wody pitnej do wymaganej temperatury w chwili zapotrzebowania. Eliminujemy w ten sposób konieczność gromadzenia zapasu ciepłej wody pitnej i związane z tym ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Szeroki wybór modeli TacoTherm Fresh dostępnych w ofercie firmy Taconova pozwala znaleźć optymalny produkt do każdego projektu instalacyjnego. ● Korzyści projektowe - bezpieczeństwo w zakresie projektowania i konstruowania instalacji ciepłej wody pitnej; - uproszczenie projektowania niskotemperaturowych systemów grzewczych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości ciepłej wody pitnej; - zespoły i materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną; - efektywne projektowanie dzięki odpowiedniej konstrukcji i konfiguracji stacji przez producenta;


ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

Herz Stacja mieszkaniowa DeLuxe Kraków firmy Herz jest to stacjonarne urządzenie do zabudowy mieszkaniowej, które służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób dynamiczny oraz do zasilania instalacji ogrzewania etażowego w mieszkaniu. Stacja mieszkaniowa DeLuxe Kraków w przeciwieństwie do zasobnika ciepłej wody użytkowej rozpoczyna pracę dopiero wtedy, gdy pojawi się zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. DeLuxe Kraków zapewnia stałą temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz jej odpowiedni strumień zarówno przy stałym, jak i zmiennym lub wielokrotnym poborze. Dzięki zastosowaniu tzw. mostka termicznego (4, 5) stacja jest zawsze w gotowości do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzieje się to dzięki temu, że zapewniona jest minimalna cyrkulacja czynnika grzewczego, która ma zapewnić jego odpowiednią temperaturę na wejściu do stacji mieszkaniowej. Pobór wody przez użytkownika, poprzez otwarcie baterii lub kurka z ciepłą wodą, powoduje przepływ wody zimnej przez wymiennik ciepła (1) w stacji w części wtórnej i jej podgrzanie. Jednocześnie z przepływem wody zimnej do stacji, dzięki powstałej różnicy ciśnienia, na części wody pitnej regulatora hydrodynamicznego, zwanego PM Regler (2), następuje otwarcie regulatora w części wody grzewczej. Powoduje to jednocześnie przepływ czynnika grzewczego przez część pierwotną wymiennika ciepła. Woda grzewcza w części pierwotnej wymiennika ciepła przeponowo podgrzewa wodę pitną w części

10

wtórnej wymiennika ciepła. Dzięki regulatorowi hydrodynamicznemu zmiana strumienia wody zimnej w części wtórnej instalacji (woda pitna) powoduje zmianę wydajności w części pierwotnej instalacji (woda grzewcza). Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej wypływającej ze stacji realizowana jest dzięki regulatorowi hydrodynamicznemu z głowicą termostatyczną z czujnikiem zewnętrznym (3). Czujnik zewnętrzny głowicy termostatycznej zabudowany jest na wylocie ciepłej wody użytkowej z wymiennika ciepła. Głowica termostatyczna doregulowuje temperaturę ciepłej wody użytkowej do wartości zadanej na pokrętle głowicy. Dla ochrony stacji przed zanieczyszczeniami unoszonymi przez wodę grzewczą w stacji zabudowano dodatkowo filtr (6). Najważniejszym elementem jest regulator hydrodynamiczny (2), który jako centralny zespół stacji mieszkaniowej odpowiada za

www.instalator.pl


nr 112017

Ograniczenie i zablokowanie zakresu wartości zadanej możliwe jest dzięki oddzielnie zamawianym trzpieniom blokującym. Ogranicznik temperatury należy zabudować na zaworze termostatycznym mostka cieplnego (4). Temperatura ciepłej wody użytkowej korygowana jest dzięki zabudowanej na regulatorze hydrodynamicznym (2) głowicy termostatycznej z kapilarą i czujnikiem zewnętrznym (3). Rolą głowicy termostatycznej jest ograniczenie wahań temperatury ciepłej wody użytkowej w trakcie zmiennego poboru, co poprawia jakość regulacji. Regulator różnicy ciśnienia (7) z wbudowanym zaworem strefowym jest regulatorem proporcjonalnym bezpośredniego działania, przez co może pracować bez energii z zewnątrz. Dostarczany jest z fabrycznie zadaną różnicą ciśnienia 23 kPa i służy do stabilizacji różnicy ciśnienia w instalacji c.o. zasilanego przez stację mieszkaniową. Zawór strefowy regulatora różnicy ciśnienia może być napędzany przez siłownik termiczny. Regulator różnicy ciśnienia, połączony z siłownikiem termicznym i regulatorem elektronicznym, może realizować funkcję regulacji strefowej przez odcięcie instalacji centralnego ogrzewania, np. w okresie osłabienia nocnego.

ekspert Grzegorz Ojczyk Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. www.herz.com.pl

www.instalator.pl

Grzegorz Ojczyk 289 02 33 ☎ 12 602 766 992 @ g.ojczyk@herz.com.pl

11

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

zapewnienie właściwej temperatury ciepłej wody użytkowej wytworzonej dynamicznie przez stację mieszkaniową. Modułem napędowym regulatora hydrodynamicznego jest różnica ciśnienia przed i za regulatorem, spowodowana przepływem ciepłej wody użytkowej pobieranej przez mieszkańca. Parcie wywołane przez dynamicznie wytworzoną różnicę ciśnień przed i za regulatorem hydrodynamicznym przeniesione jest na ruchomo zamocowany element napędowy połączony centralnie z trzpieniem napędowym. Występująca różnica ciśnień po obu stronach elementu napędowego powoduje powstanie parcia i przesuwanie trzpienia. Przemieszczający się w regulatorze trzpień otwiera i zamyka dopływ czynnika grzewczego po stronie pierwotnej wymiennika ciepła. Dodatkowo regulator wyposażony jest w zawór priorytetu ciepłej wody użytkowej. Termostatyczny zawór obejściowy (4) wykonany jest z mosiądzu pokrytego niklem, posiada przyłącza gwintowane z gwintami zewnętrznymi. Na zaworze należy zabudować ogranicznik temperatury powrotu (5), z którym tworzą tzw. mostek cieplny. Ogranicznik temperatury powrotu (5) służy do regulacji temperatury wody powrotnej w stacji w zakresie 25-60ºC.

ABC Magazynu Instalatora


ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

ABC przygotowania i dystrybucji c.w.u.

Daikin W 2017 roku Daikin, poza bogatą ofertą w zakresie pomp ciepła powietrznych, gruntowych i hybrydowych, oferuje dwa typoszeregi urządzeń przeznaczonych do c.w.u. Pierwszy z nich to pompa ciepła typu split. Posiada zakres pracy dla temperatur zewnętrznych do -15°C, co stanowi niewątpliwie unikatowy parametr w tym segmencie urządzeń na rynku. Natomiast największy atut tego rozwiązania, to przepływowy podgrzew, zapewniający czystą higienicznie wodę użytkową. Dodatkowo taki typ wygrzewu eliminuje konieczność okresowych przegrzewów przeciw Legionelli. Ponad to całkowicie znika problem odkładania się kamienia i innych zanieczyszczeń, gdyż są na bieżąco wypłukiwane. Zastosowanie sprężarek Daikin o modulowanej wydajności, gwarantuje wysoką efektywność, a dodatkowa wężownica w buforze 500 l pozwala wykorzystać dowolne istniejące źródło ciepła do wspomagania pracy i optymalizowania zużycia energii. Drugim modelem pompy ciepła do c.w.u. jest tradycyjny monoblok powietrzny. Typoszereg stanowią trzy urządzenia o pojemności od 200 do 260 l. Praca w obiegu sprężarkowym do -7°C i możliwość pod-

grzewu wody do 62°C daje unikatowe parametry pracy w tym segmencie urządzeń dostępnych na rynku. Pompy ciepła Daikin do c.w.u. charakteryzuje efektywność, w zależności od modelu, COP do 3,6 (EN16147) i poziom hałasu w czasie pracy od 53 dBA dla urządzeń typu monoblok i do 61 dBA dla urządzeń typu split. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia obsługę. Od czerwca 2017 roku pompy ciepła Daikin typu split objęte są programem serwisowym, który w cenie urządzeń zawiera uruchomienie i serwis w całym okresie gwarancyjnym. W zakres uruchomienia wchodzi montaż chłodniczy rozłożonych przez instalatora rurociągów. Pompy ciepła typu split można wyposażyć w kolektory słoneczne typu Drainback. System ten umożliwia całoroczny wygrzew c.w.u. wodnymi kolektorami płaskimi, bez konieczności stosowania mieszanek glikolowych i urządzeń bezpieczeństwa. Najważniejszym atutem jest jednak brak problemów z nadwyżkami ciepła latem, gdyż kolektor automatycznie się opróżnia po uzyskaniu zadanych parametrów w buforze.

ekspert Erwin Szczurek Daikin Airconditioning Poland www.daikin.pl

12

Erwin Szczurek

☎ 22 319 90 02 @ techniczny@daikin.pl

www.instalator.pl


ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

Tania regulacja to odpowiedni zakres temperatur oraz stosunkowo duży przepływ czynnika grzewczego. Zasada działania to ograniczenie temperatury zasilania grzejników do wartości komfortowej dla domowników (np. 50°C). Pozostałą regulację właściwej temperatury w pomieszczeniach zapewnią zawory termostatyczne montowane na grzejnikach. W ofercie ESBE znajdują się dwa typy zaworów przeznaczone do takich zastosowań: VTA370 i VTA570. Posiadają one zakres regulacji temperatury 30-70°C. Jest to regulowana temperatura czynnika grzewczego za zaworem. Dodatkowo zawory posiadają duży przepływ - Kvs zaworu VTA370 wynosi 3,4 m3/h, co jest wystarczające do instalacji o mocy do 22 kW*). Zawory VTA570 produkowane są w dwóch wielkościach i dysponują wartością Kvs = 4,5 m3/h (moc grzewcza do 30 kW*) oraz Kvs = 4,8 m3/h (moc grzewcza do 32 kW*). Są to wartości wystarczające do zasilenia w ciepło większości domków jednorodzinnych. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest niewygórowany koszt zastosowania tego rodzaju usprawnienia. *) dla DT = 15°C

ekspert Jacek Wesołowski ESBE Hydronic Systems www.esbe.pl

www.instalator.pl

Jacek Wesołowski

☎ 61 85 44 930 @

jacek.wesolowski@esbe.eu

13

ABC ogrzewania - radzi ESBE

Mimo zaostrzenia przepisów dotyczących produkcji i sprzedaży kotłów na paliwo stałe liczba tych urządzeń pracujących w różnego rodzaju budynkach jest bardzo duża. Z eksploatacją kotłów stałopalnych wiąże się konieczność pracy instalacji z wysokimi temperaturami zasilania i powrotu. Związane jest to z wymaganiami producentów oraz wyższą sprawnością kotła i dłuższą jego żywotnością. Do regulacji parametru zasilania bardzo często wykorzystywane są zawory mieszające 3- lub 4-drogowe z napędem elektrycznym. Do pracy niezbędne jest jednak posiadanie odpowiedniego sterownika, który kontrolowałby pracę siłownika. Spora część omawianych kotłów to urządzenia możliwie najprostsze, do których (jeżeli w ogóle) podłączony jest prosty sterownik zarządzający pracą dmuchawy i podajnika. Aby zachować właściwe parametry pracy instalacji, temperatura zasilania grzejników musiałaby wynosić 60-80°C, co nie jest temperaturą komfortową. Dodatkowo niesie to za sobą spore ryzyko poparzenia się przez użytkowników. Rozwiązaniem takiego problemu jest zastosowanie 3-drogowego termostatycznego zaworu mieszającego przeznaczonego do instalacji grzejnikowych. Wymagania dla takiego zaworu


ABC Magazynu Instalatora

nr 112017

Ciepły nadmuch

ABC wentylacji (i ogrzewania)

Dorota Węgrzyn ● Jakie

jest zadanie urządzeń grzewczo-wentylacyjnych? ● Jakie rozróżnia się systemy ogrzewania powietrznego?

Urządzenia grzewczo-wentylacyjne mają za zadanie ogrzewać pomieszczenie i zapewnić dostarczenie niezbędnej ilości świeżego powietrza. W systemie wentylacji nawiewnej powietrze czerpane jest z otwartej przestrzeni. W okresie zimowym podgrzewane jest do wymaganej temperatury, a wywiewane do otaczających pomieszczeń lub przez drzwi i okna oraz inne otwory i nieszczelności. Do podgrzewania stosuje się nagrzewnice powietrza podłączone do dowolnego źródła energii, np.: prądu elektrycznego, gazu, pary lub ciepłej wody. Zastosowanie tylko wentylacji nawiewnejgrzewczej ograniczone jest głównie do takich pomieszczeń, w których nie występuje intensywne zanieczyszczenie powietrza i nawiewane powietrze może z łatwością odpływać przez okna i drzwi do otoczenia lub na zewnątrz. Są to np. biura, warsztaty, pomieszczenia sklepowe, hale wystawowe. System ten jest energochłonny, gdyż cała ilość powietrza zewnętrznego

14

musi zostać ogrzana do odpowiedniej temperatury pomieszczenia. Oszczędność można uzyskać, stosując wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i recyrkulacją, pamiętając, że większą część strat pokrywa c.o. Istnieje tak wiele możliwości łączenia układów nawiewnowywiewnych, prowadzenia przewodów, usytuowania otworów nawiewnych i wywiewnych oraz kombinacji pozostałych elementów wentylacji dla pomieszczeń różnego przeznaczenia, o różnej architekturze, że nie można ustalić jednolitych reguł lub wytycznych wykonania. Każdy układ musi być rozwiązany indywidualnie. W odróżnieniu od wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej (chociaż zdarza się nawiewać powietrze o dosyć wysokiej temperaturze, np. do stref na wysokości powyżej 2,5 m w pomieszczeniach kuchni, basenów kąpielowych itp.) w ogrzewaniach powietrznych powietrze nawiewane jest ogrzewane do temperatury wyższej od temperatury w pomieszczeniu. Temperatura powietrza nawiewanego może wynieść od 30 do 70°C. Energia cieplna doprowadzana z nawiewanym powietrzem pokrywa straty ciepła pomieszczenia, a powietrze, oddając ciepło, ochładza się do temperatury pomieszczenia. Rozróżnia się następujące systemy ogrzewania powietrznego: ● Ogrzewanie powietrzem zewnętrznym Powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz budynku. Ogrzewanie jest nieekonomiczne wskutek dużego zapotrzebowania ciepła. Rozwiązanie to ma zastosowanie, gdy nie możemy zastosować recyrkulacji.

www.instalator.pl


Gwarantowana, comiesięczna dostawa „Magazynu Instalatora”: tylko 11 PLN/miesiąc Kliknij po szczegółowe informacje...

Poradnik ABC Magazynu Instalatora 11/2017M  
Poradnik ABC Magazynu Instalatora 11/2017M  
Advertisement