Page 54

Szynkapi eczona w boczku iwermuci e Ś . P DLATEGOPOWSTAŁYPRZEPI WI Ą TNI EP OWI NNOS I ĘS P Ę DZ A ĆWKUCHNI RZ Y NAJ MNI E JNI ECAŁ Y CH. S Y , MOŻEMARYNOWANI T AKI E J AKT E N. EIP I E CZ E NI EZ AJ MUJ ĄT ROCHĘCZ AS U, AL EAB S OL UT NI ENI EJ E S T . C T OP RA COCHŁ ONNE Z E KAJ Ą CNAMI Ę S O, MOŻ E CI ES I ĘZ RE L AKS OWA ĆIODP OCZ Ą ĆAL B ONAP RZ Y KŁ AD 6 4 ) . APOTEMZOSTAJEWAMTYLKO P RZ Y GOT OWA ĆP Y S Z NYS OSŻ URA WI NOWY( P RZ E P I SNAS T R. GDYBYKAWAŁEKZOSTAŁ, , DE L E KT OWA ĆS I ĘP Y S Z NY MS OCZ Y S T Y MMI Ę S E M. S CHOWAJ CI EGODOL ODÓWKI . AP OT E MCI E S Z CI ES I ĘŚ WI Ą T E CZ NĄWĘ DL I NĄNAKANAP KI

Skł adni ki : ( na1k gmi ę s a)

MI ĘSAIPASZTETY

1kgs z ynki ok. 150gwędz onegoboc z kuwpl as t r ac h ki l kagał ąz ekś wi eż egot ymi anku 1ł yż kamas ł a 150ml c z er wonegower mut u l i ś ćl aur owy s ól i pi epr z

przygotowani e: Mi ęs omar ynuj emypr z ynaj mni ej 3godz i nywwi ni e, os ąc z amy( ni ewyl ewamyal k ohol u! ) . Nas t ępni eobs maż amynamaś l ezkaż dej s t r onyi pr z ekł adamydonac z yni aż ar oodpor nego. Donac z yni awl ewamyz ac howanezmar ynowani awi no, s ol i mymi ęs o, anawi er z c hu ukł adamypl as t er ki boc z ku, c ał egał ąz ki t ymi anku, l i ś c i el aur owei z i ar napi epr z u. Nac z yni epr z ykr ywamypr z ykr ywkąl ubf ol i ąal umi ni ową( bł ys z c z ąc ąs t r onądoś r odka) , wkł adamydor oz gr z anegopi ekar ni ka( 200° C) i pi ec z emypr z ez90mi nut . Sospows t ał ypodc z aspi ec z eni apr z ec edz amypr z ezs i t o. Sz ynk ępodaj emypokr oj onąwpl as t r ynac i epł ozs os emzpi ec z eni al ubnaz i mno, j akwędl i nę.

54

Gabr i el Świ der ekmes ki wypas . pl

Profile for Magazyn Gryz

Magazyn Kulinarny Gryz nr 1 - Święta Blogerów  

Pierwszy numer magazynu kulinarnego Gryz. Znajdziecie tu 31 wspaniałych przepisów idealnych na święta Bożego Narodzenia

Magazyn Kulinarny Gryz nr 1 - Święta Blogerów  

Pierwszy numer magazynu kulinarnego Gryz. Znajdziecie tu 31 wspaniałych przepisów idealnych na święta Bożego Narodzenia

Advertisement