__MAIN_TEXT__

Page 32

GRAFEN - MILIONY ZAKLĘTE W ATOMY Węgiel jest pierwiastkiem starym jak nasza planeta. Od wielu milionów lat skrywa on swe tajemnice głęboko pod ziemią. Jego odmiana

energetyczna

jest

szczególnie

znana w Polsce i nazywana naszym polskim „czarnym złotem”. Węgiel to jednak nie tylko paliwo kopalne. Praktycznie każdy z nas zetknął się z grafi-

idealnie płaska i miała jedynie dwa wymiary. Sam

tem, używając do pisania czy rysowania popular-

„płatek” składa się z pojedynczej warstwy atomów

nych ołówków. Ci bogatsi (szczególnie kobiety)

węgla tworzących sześciokątne oczka podobne do

wiedzą na pewno, co to diamenty i cenią ich piękno

plastra miodu. Gejm i Nowosiłow za swoje badania

przekute w brylanty. Jednak to nie te odmiany

otrzymali w 2010 roku Nagrodę Nobla. Natomiast

węgla są bohaterami współczesnych nam czasów.

opisaną powyżej, prawie chałupniczą metodę uzy-

Na początku XXI wieku odkryto jeszcze

skania grafenu można dziś bez problemów obejrzeć

jedną formę węgla. Dodatkowo okazało się, że

na zabawnych filmikach w Internecie. Dzięki temu

nowo odkryty materiał posiada znacznie bardziej

każdy z nas może przez chwilę poczuć się noblistą!

interesujące właściwości niż pozostałe odmiany węgla razem wzięte. Tą nową alotropową odmianą

Właściwości grafenu

węgla jest grafen.

W przeciwieństwie do węgla grafen nie może istnieć

Teoretyczne możliwości istnienia grafenu

w przyrodzie. Ludzkie oko nie jest w stanie go zoba-

opisane zostały już w 1947 roku. W latach 80-tych

czyć, dopiero po połączeniu go w różne struktury

XX wieku nieśmiało zaczęto wskazywać, że grafen

powstaje postać, którą można w jakikolwiek sposób

można wytworzyć. Jednak dopiero w 2004 roku na

dostrzec. Grafen jest materiałem tak samo tajemni-

Uniwersytecie w Manchesterze (Anglia) udało się to

czym, jak i fascynującym, głównie z powodu swojej

zespołowi fizyków rosyjskiego pochodzenia. Cieka-

wielofunkcyjności. Ma szereg unikatowych cech,

wostką jest sposób, w jaki Andriej Gejm i jego uczeń

które można znaleźć również w innych, osobnych

Konstantin Nowosiołow uzyskali pierwszą struk-

materiałach, ale w grafenie te rozproszone właści-

turę grafenu. Taśmą przylepną typu Scotch okle-

wości występują w jednej strukturze. Do najbardziej

jali bryłki grafitu. Następnie taśmę odrywali razem

interesujących można zaliczyć:

z przyklejonymi do niej cząstkami węgla. Proces ten

Ultracienkość. Grafen to warstwa węgla

powtarzali aż do momentu otrzymania cienkich,

o grubości jednego atomu. Dlatego też przyjmuje

niewidocznych gołym okiem „płatków” grafenu.

się, że ma on strukturę dwuwymiarową. Obliczono,

To, co jednak odróżniało je od innych znanych struk-

że 3 miliony warstw grafenu ułożone w stos miałyby

tur, to fakt, że uzyskana w ten sposób warstwa była

grubość około 1 milimetra. 30

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXIV  

XXIV numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Magazyn Deal XXIV  

XXIV numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Advertisement