__MAIN_TEXT__

Page 30

ZAKAZ SELEKCJONOWANIA

KLIENTÓW W USŁUGACH Praca w dziedzinie usług zawsze wiąże się z kontaktem z klientem. Zasadniczo każdy podmiot świadczący usługi dąży do tego, aby korzystała z nich jak największa liczba osób. Co jednak w odwrotnej sytuacji, np. gdy podmiot świadczący usługi cierpi na „przesyt” klientów lub też chce świadomie zawęzić liczbę osób, którym świadczy usługi? Idąc krok dalej, np. czy fryzjerka może strzyc tylko wybrane przez siebie kobiety? Czy trzeba obsługiwać niegrzecznego konsumenta? A zatem, czy świadczący usługi może selekcjonować swoich potencjalnych klientów? Odpowiedź na to pytanie na pierwszy rzut

zany powyżej sposób łamią prawo. Artykuł 138

oka wydaje się oczywista. W końcu w każdym

Kodeksu Wykroczeń przesądza, iż wykroczenia

demokratycznym państwie mamy do czynienia

z tego przepisu dopuszcza się m.in. ten, kto zajmu-

ze swobodą działalności gospodarczej i swobodą

jąc się zawodowo świadczeniem usług, umyślnie

umów, w związku z czym podmiot świadczący

i bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadcze-

usługi powinien mieć dowolność w wyborze swoich

nia, do którego jest obowiązany. Sprawcy takiego

klientów. Wątpliwości pojawiają się jednak w sytu-

wykroczenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys.

acji, gdy spojrzymy na ten problem z perspektywy

PLN. Powyższa regulacja, jakkolwiek mająca na

konsumenta. Nie trudno wyobrazić sobie kazus

celu ochronę konsumenta, nakłada na przedsię-

nielubianej kobiety na prowincji, której wszyscy

biorców określone obowiązki, których nie zawsze

w okolicy odmawiają swoich usług z powodu osobi-

są świadomi.

stych niechęci. Liczne kontrowersje budzi kwestia

Kwestią budzącą największe wątpliwości

braku zgody na świadczenie usług, np. z powodów

i zaskoczenie usługodawców jest tu powstanie obo-

światopoglądowych. W ostatnim czasie głośna była

wiązku świadczenia usługi. Jak pokazuje orzecz-

sprawa drukarza z Łodzi, który odmówił wydruko-

nictwo sądów karnych, obowiązek przedsiębiorcy

wania materiałów reklamowych podmiotowi zwią-

do świadczenia usługi nie musi wynikać z zawarcia

zanemu ze środowiskami LGBT z tego względu,

umowy! Współczesne realia wymusiły konieczność

iż nie popierał ich poglądów.

przyjęcia, iż w przypadku publicznego oferowa-

Niewielu przedsiębiorców (i ich pracowni-

nia usług (np. gdy kosmetyczka wywiesza cennik

ków) ma świadomość tego, iż postępując we wska-

swoich świadczeń) obowiązek ten rodzi się już 28

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXIV  

XXIV numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Magazyn Deal XXIV  

XXIV numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Advertisement