__MAIN_TEXT__

Page 56

zbliżone z produktem krajowym brutto Republi-

będziemy świadkami tego, że określone zjawiska

ki Południowej Afryki. To porównanie pokazuje,

gospodarcze występujące w jednym regionie świa-

że możliwości produkcyjne i finansowe korpora-

ta będą odczuwalne natychmiastowo w innych

cji są porównywalne z potencjałami gospodarek

częściach globu.

wielu państw. Tak duża wielkość tych przedsiębiorstw często doprowadza do tego, że to właśnie

Podsumowując

one dyktują warunki współpracy z gospodarkami

Proces globalizacji doprowadza do ścisłej współza-

narodowymi, a co często w znaczący sposób wnika

leżności krajowych gospodarek. Rozwój informa-

w kwestie autonomiczności i niezależność polityki

tyzacji kreuje coraz szybszy przesył wiadomości.

gospodarczej.

Występowanie zawirowań w jednej części świata w krótkim czasie powiela się i przenosi na inne sektory gospodarki globalnej. Korporacje transnarodowe coraz częściej ingerują w kwestie autonomiczności gospodarek krajowych, co doprowadza do tego, że posiadają coraz większą siłę w kształtowaniu relacji gospodarczych w dzisiejszym świecie.

W 2015 roku kapitalizacja największej korporacji świata tj. Apple wyniosła 725 mld USD

Globalizacja posiada wiele zalet i jest w stanie przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Jednakże proces integracji gospodarki

Pogłębianie zróżnicowania dochodowego

światowej może być bardzo niebezpieczny. Brak

między gospodarkami

odpowiednich regulacji na płaszczyźnie funkcjo-

Od XIX wieku, a więc u samych początków tworze-

nowania korporacji transnarodowych, holdingów

nia gospodarki światowej, różnice między docho-

finansowych czy inwestycji na rynkach finan-

dami mieszkańców świata były relatywnie małe.

sowych może wkrótce doprowadzić do kryzysu,

PKB na mieszkańca w Wielkiej Brytanii wyrażone

którego skutki będą ogromne.

w cenach bieżących oscylowało w granicach 1750 USD, a w najbiedniejszych Chinach 520 USD

Marcin Złoty

na osobę . Obecnie PKB per capita w najuboż-

marcinz26@vp.pl

szych państwach waha się w granicach 100 USD, a w najbogatszych państwach wartość ta wynosi nawet 96 tys. USD . Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sytuacja z perspektywy wielu państw Azji czy środkowej Afryki. Ludność w tych regionach zmuszona jest żyć za mniej niż jednego dolara dziennie i zmagać się z problemem głodu. W tym miejscu warto zastanowić się nad kwestią wzrostu dobrobytu w globalnej gospodarce. Czy rzeczywiście zasadne jest propagowanie informacji o tym, że świat się rozwija, bogaci a poziom zamożności podnosi się, jeśli istnieją regiony, gdzie poziom życia jest na zatrważająco niskim poziomie i często oscyluje na granicy przetrwania i walki z głodem? Efekt domina Mocne zintegrowanie gospodarki światowej przyczynia się do tego, że wszelkie zawirowania przechodzą na resztę świata w błyskawiczny sposób, niczym efekt domina. W tej sytuacji brak jest buforu czasowego, który pozwoliłby na przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji, czy ustabilizowanie danego sektora gospodarki. Przechodzenie impulsów z jednego kontynentu na inne, bardzo często zwielokrotnia powstałe perturbacje. Wraz z coraz większym rozwojem mediów i przesyłem informacji,

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement