__MAIN_TEXT__

Page 32

gorem nieważności. Do tej pory nie było przepisu

cę prawa pierwokupu, prawo to przechodzi na

chroniącego nabywców w razie niewypłacalności

Agencję Nieruchomości Rolnych. W momencie

dewelopera. Aby zmniejszyć ryzyko po stronie

nabycia nieruchomości rolnej nabywca będzie zo-

klientów deweloperów, została uchwalona Usta-

bowiązany przez 10 lat prowadzić gospodarstwo

wa. Ma ona na celu przede wszystkim uregulowa-

rolne. W tym czasie nieruchomość nie będzie mo-

nie zasad i trybu zawierania umów deweloperskich

gła być zbyta i oddana w dzierżawę.

oraz ochrony praw nabywców. Deweloper,

który

Można stwierdzić, że w wyniku ogólnoświasprzedaż

towego kryzysu na rynkach finansowych, polskie

nieruchomości zobowiązany jest do sporządze-

prawodawstwo związane z nieruchomościami oraz

nia prospektu informacyjnego. Ma też obowiązek

zarządzaniem gruntami, uległo znacznej moderni-

okazania go na żądanie osoby zainteresowanej

zacji. Mimo wprowadzenia pewnych nowych regu-

kupnem

zgodnie

lacji wymaga dalszego dopracowania. Pełne jest

z ustawą musi przedstawić również sprawozdanie

bowiem niedociągnięć, które chętnie wykorzystują

finansowe oraz szczegółowe informacje dotyczące

deweloperzy.

nieruchomości.

rozpoczyna

Deweloper

gruntu, na którym odbywać się będzie budowa, a także informacje o ostatnich ukończonych przez

Anna Jopek

siebie inwestycjach. Powyższe obowiązki nałożone

anna.jopek@skninwestor.com

na dewelopera mają na celu zwiększenie przejrzystości dokonywanej transakcji. 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa wprowadza regulacje w zakresie handlu oraz sprzedaży gruntów rolnych. Wprowadzony został zakaz sprzedaży nieruchomości lub ich części wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od momentu wejścia w życie ustawy. Regulacja ta nie będzie jednak dotyczyła nieruchomości o powierzchni do 2 ha oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ograniczenie zostanie zniesione również przy wydaniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne, wydawane w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ograniczony zostanie również dostęp do nieruchomości, które w planie zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone na cele inne niż rolne. Nowy akt prawny wprowadza zmiany w obrocie gruntami o powierzchni 0,3 ha i większej. Dotychczas właściciel prywatnych gruntów mógł sprzedać je dowolnej osobie. Po wprowadzeniu ustawy prawo pierwokupu będzie miał dzierżawca nieruchomości rolnej spełniający określone warunki: • umowa dzierżawy była zawarta w formie pisemnej i jest opatrzona datą pewną, • umowa była wykonywana co najmniej przez 3 lata licząc od tej daty, • nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rolnego dzierżawcy. W przypadku niewykonania przez dzierżaw32

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement