__MAIN_TEXT__

Page 26

NOWE POKOLENIE TWORZY

NOWY MARKETING Wydawać by się mogło, że niewiele różni od siebie kolejne pokolenia. Rzeczywiście kiedyś tak było, a przynajmniej różnice były mniej widoczne. Dziś niestety zauważalna jest przepaść pomiędzy następującymi po sobie generacjami. W dużej mierze jest to spowodowane postępem technologicznym oraz ogólnym rozwojem gospodarek świata. Wiedza o nawykach i zróżnicowaniu po-

gowe zabiegi niż kolejne pokolenia, które wycho-

szczególnych generacji jest niezbędna do wła-

wały się w otoczeniu reklam. Mimo że są bardziej

ściwego dopasowania strategii marketingowej.

ufni, to nie są bezkrytyczni. Bardzo ważna jest dla

Dzięki temu przekaz jest bardziej chwytliwy,

nich relacja jakości do ceny. Lubią produkty, które

a w efekcie cała kampania reklamowa - skutecz-

będą służyły im latami. Dlatego zamiast zaopa-

niejsza. Co prawda, dla każdego ważna jest jakość,

trzyć się w Ikei, wybiorą raczej solidne, drewniane

czy osobowość marki, jednak preferencje zaku-

meble.

powe oraz wymagania zmieniają się stosunkowo szybko. W czasach konsumpcjonizmu i wzmożonej konkurencyjności wyzwaniem dla każdej firmy jest stworzenie takiej marki, by była ona jak najlepiej dopasowana do oczekiwań klienta. Wychowankowie PRLu Znaczącą przepaść możemy zauważyć porównując generację X - osób urodzonych w latach 1965-

pokolenie ”Z” aż 40% zakupów dokonuje

1979, z generacją Y osób, które przyszły na świat w

za pomocą smartfonów

latach 1980-1995. Pokolenie X zostało wychowane w zupełnie innych warunkach. Te osoby pamiętają

Mogę więc wymagam

czasy PRL-u, hiperinflację, strajki, zmianę ustroju,

Po pokoleniu PRL przyszła pora na pokolenie Y,

katastrofę w Czarnobylu, dotyczył ich też inny sys-

nazywane czasem „pokoleniem cyfrowym”, czy

tem edukacyjny. Dopiero gdy pokolenie X wcho-

„pokoleniem iPodów”. Dla tej generacji standar-

dziło w dorosłe życie na polską scenę rynkową

dowe kanały komunikacji nie mają już tak dużego

wkroczyły reklamy. Rozwój marketingu był czymś

znaczenia. To ludzie bardziej mobilni, dla któ-

zupełnie nowym i zaskakującym, co sprawiło, że

rych Internet jest naturalnym środkiem. Dla nich

pokolenie X jest bardziej podatne na marketin-

reklama w telewizji, radiu czy gazecie nie jest już 26

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement