__MAIN_TEXT__

Page 20

(źródłosłów łaciński tego słowa – ex amen, potocz-

radzić. Ułomności wiążą się przede wszystkim

nie oznaczającego rachunek sumienia, wskazuje

z podejmowaniem ryzyka, zarządzaniem, budowa-

na proces „badania siebie”, „poddawanie siebie

niem relacji z innymi, dokonywaniem ocen – in-

próbie”), mając na myśli mentalny postój, coś, co

nymi słowy, z menadżerskimi zdolnościami oraz

można by porównać do odpoczynku podczas dłu-

odwagą, a te z kolei rodzą się w dojrzałej świado-

giej, nużącej podróży. Obok ćwiczeń duchowych

mości samego siebie.

jest to jedna z najbardziej charakterystycznych

Kierujący biznesem lider musi cechować się

praktyk duchowości jezuickiej.

wysokim poziomem samoświadomości by z odwagą realizować postawione przed nim zadania. Nie

Jezuickie nauki a współcześni liderzy

ma więc wątpliwości, iż jest to ogromna wartość

Przy dzisiejszym tempie życia trudno wygospo-

dla przywódcy.

darować choćby jeden dzień na refleksję. Należy

Samoświadomość jest także fundamentem

jednak zauważyć, że korzyści z niej wynikające

dla pozostałych filarów wskazanych przez Low-

warte są poświęconego czasu. Autor, korzystając

neya, który zakłada, że świadomy lider ma już

z własnych doświadczeń proponuje znaleźć trzy

uporządkowany system wartości, jest wolny od

razy dziennie 5 minut właśnie na krótką refleksję.

złych nawyków i uzależnień, które go ograniczają.

Pozwoli to, uwzględniając aktualne informacje,

Jest też pewny siebie, by móc z odwagą odkrywać

na zastanowienie czy realizuje się cele, do któ-

nowe drogi.

rych zmierzamy, czy jesteśmy wierni wartościom

Współczesny lider według modelu Lowneya,

które wyznajemy. Podążając za C. Lowneyem:

wzorem jezuickich nowicjuszy, ma wykształcić

„W swej istocie szesnastowieczny rachunek su-

w sobie cechy heroicznego przywódcy. Kluczo-

mienia Ignacego w przedziwny sposób zwiastuje

wym i nowatorskim elementem jezuickiego po-

(a pod niektórymi względami przewyższa) dzisiej-

dejścia jest przekonanie, że każdy może przewo-

sze, wysoko cenione narzędzia służące realizacji.

dzić. Fundamentem działania heroicznego lidera

Na przykład przewodnik Strategy z serii „Harvard

ma być wierność wartościom, którymi kierują się

Business Essentials” poleca przypominającą ra-

w życiu oraz świadomość swoich mocnych

chunek sumienia procedurę pod nazwą „Model

i słabych stron. Stanowi to przedmiot pierwszej

trzymania kursu”. Jednak przy całym szacunku

zasady heroicznego przywództwa. Kandydat na li-

należnym zbiorowej mądrości Harvardu, Igna-

dera musi więc najpierw wykonać ogromną pracę

cy kładzie nacisk na kluczowe metody, o których

skupiając się na swoim życiu wewnętrznym, do-

szkoły biznesowe zapominają. Po pierwsze jego

konać przemyślenia swojego światopoglądu i zbu-

rachunek sumienia jest codziennym nawykiem,

dowania spiżowego systemu wartości. Nie może

który przeciwdziała ludzkiej skłonności do rozluź-

jednak zapominać, że jako człowiek ma też strony

niania czujności, gdy sprawy mają się dobrze, co

całkowicie słabe. Posiadając tę świadomość powi-

jest dokładnie tym momentem, w którym proble-

nien pracować nad sobą, doskonalić samego siebie,

my zaczynają rosnąć jak tocząca się w dół śniego-

a także nie dopuścić by nasze niedoskonałości sta-

wa kula”.

ły się blokadą działania.

Lowney zachęca liderów, by zwracali uwagę

Czy heroiczny model przywództwa, sprawdzo-

nie tylko na uwarunkowania zewnętrzne, ale pa-

ny przez jezuitów ma szanse na zwycięstwo w dzi-

trzyli także do wewnątrz, na swoje życiowe prio-

siejszym zlaicyzowanym, zabieganym i bezreflek-

rytety. Zamiast skupiać się jedynie na aspektach

syjnym świecie? Ciężko to stwierdzić. Jest jednak

spoza nas, jak wyniki sprzedaży czy raporty, meto-

ciekawą alternatywą dla występujących i przeżywa-

da rachunku sumienia skupia się także na tym co

jących kryzys innych modeli zarządzania.

wewnątrz, przez rozmowę z samym sobą, refleksję nad naszym życiem. Nawyk autorefleksji jest cen-

Anna Wochowska

ny dla przywódców także dlatego, że daje możli-

aniawochowska@gmail.com

wość skupienia się na celach cząstkowych prowadzących do realizacji ogólnych planów. Zdarza się, że przyjmowani do firmy menadżerowie są niewątpliwie merytorycznie przygotowani, ale ponoszą porażkę wynikającą z braku umiejętności, które wypływają z samoświadomości. Lowney wysnuwa hipotezę, iż kariery wykolejają się, ponieważ pracownicy rzadko kiedy rozumieją swoje słabości i nie potrafią sobie z nimi 20

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement