__MAIN_TEXT__

Page 16

B.M.: Jak wspominałem, obecnie trwają pra-

cji, co o współpracy w realizacji większego celu.

ce nad wyposażeniem i uruchomieniem naj4. Czy przedsięwzięcie jakim była rewitalizacja całe-

większego w Polsce Centrum Nauki i Techniki.

go obiektu wpłynęła, w Pana opinii, na zwiększenie

Ta placówka będzie otwarta jesienią 2017 r.

atrakcyjności Łodzi?

Również na jesień tego samego roku przewidujemy otwarcie wystawy „Leonardo da Vinci.

B.M.: W pełni doceniam wszystkie projekty, któ-

Energia umysłu”, która zwiedziła dotąd tak re-

re stopniowo podnoszą jakość życia w naszym

nomowane centra wiedzy i muzea, jak londyń-

mieście. Często są to przedsięwzięcia niewielkiej

skie Science Museum, Cité des sciences et de

skali, ale ogromnego znaczenia. Niemniej mam

l’industrie w Paryżu czy Deutsches Museum

świadomość, że sprzedaż najdroższej działki w Łodzi

w Monachium.

w ostatnich dniach, wiązała się z m.in. z jej dosko-

Równolegle postępują prace nad uruchomie-

nałą lokalizacją. Praktycznie w każdym komuni-

niem ekspozycji Narodowego Centrum Kultury

kacie prasowym wskazywano, że teren, o którym

Filmowej, przygotowujemy się do inwestycji

mówimy mieści się pomiędzy Dworcem Łódź Fa-

w ostatniej nieremontowanej dotąd części kom-

bryczna a właśnie EC1. To wspaniale, że zrewita-

pleksu,

lizowana elektrownia już spełnia swoje zadanie

i Narracji Interaktywnej. To perspektywa długo-

i staje się łódzkim znakiem jakości, czymś szeroko

terminowa.

gdzie

powstanie

Centrum

Komiksu

rozpoznawanym – przede wszystkim ponadlokalnie.

Natomiast na początku grudnia w naszym

Trudno także ocenić wartość promocyjną

Planetarium zabrzmi więcej muzyki. Dziś nie

Planetarium, które otworzyliśmy na początku

mogę jeszcze zdradzać szczegółów, ale zachęcam

2016 r. Pozytywny ogólnopolski odbiór, zainte-

do śledzenia naszych stron w internecie – warto!

resowanie publiczności i mediów – to wszystko

Zapraszamy także na wycieczki po EC1. To

przyniosło Łodzi wyłącznie korzyści. Nie mówiąc

najlepsze okazje na poznanie historii naszej pla-

oczywiście o wrażeniach widzów i udostępnieniu

cówki i planów na jej przyszłość .

im zupełnie nowej możliwości mądrego spędzania czasu. A to przecież najważniejsze. Z drugiej

Rozmowę przeprowadziła

strony, dzięki wygranej w plebiscycie magazynu

Redakcja Magazynu Deal

National Geographic Traveler „7 Nowych Cudów Polski” mieliśmy okazję prezentować naszą placówkę na ogólnopolskich targach turystycznych. I proszę mi wierzyć, wielu gości imprezy deklarowało chęć odwiedzenia Łodzi i dostrzegała zmiany, jakie w niej zachodzą. A przecież jesteśmy na początku drogi. Uruchomienie Centrum Nauki i Techniki, wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej i Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej przyniesie miastu wielokrotnie większe profity – nie tylko wizerunkowe. Dodajmy, że „EC1 Łódź – Miasto Kultury” jest także współproducentem filmów, a są wśród nich tytuły takie jak nominowane do Oscara „Powidoki” Andrzeja Wajdy czy doceniana przez światową krytykę „Maria Curie”. To, że w czołówkach takich dzieł znajduje się znak łódzkiej instytucji kultury i samej Łodzi uważam za wspaniałe i tak właśnie definiuję wartościową promocję. Nie zapominajmy o tym, że EC1 to po prostu fragment historii miasta. Łodzianie mają z czego być dumni. To kolejna sprawa, której nie wolno pominąć i mówię to z dumą: EC1 na pewno współtworzy łódzką tożsamość. 5. Jakie są najbliższe plany na przyszłość związane z EC1 Łódź – Miasto Kultury? 16

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement