__MAIN_TEXT__

Page 12

najczęściej 4-7 lat, fundusze private equity ocze-

nesowego spółki oraz ocena możliwości rozwoju

kują również dużo wyższego zwrotu (zazwyczaj

i czynników ryzyka. Oczywiście najtrudniejszym

jest to IRR na poziomie 25-40% rocznie) niż fun-

elementem jest oszacowanie oraz zmitygowanie

dusze private debt (które celują 8-20%). Dodat-

odpowiednich ryzyk.

kowo zarządzający funduszami PE zazwyczaj dużo mocniej angażują się w zarzadzanie spółką port-

D: Inwestujecie Państwo również w regionie CEE.

felową, najczęściej na poziomie Rady Nadzorczej,

Jak wypada polski rynek inwestycyjny w porówna-

ale czasem również wchodzą do zarządów tych

niu do innych krajów Europy Środkowo-Wschod-

spółek. Reasumując dzięki formule private debt

niej?

często nasze finansowanie jest uzupełnieniem finansowania bankowego oraz finansowania typu

P.J.: Zdecydowanie Polska jest największym

private equity.

i najlepiej rozwijającym się rynkiem w regionie.

kluczowe jest szybkie zrozumienie modelu biznesowego spółki oraz ocena możliwości rozwoju i czynników ryzyka

Natomiast ostatnio zauważyliśmy większą aktywność inwestycyjną w Rumunii, Bułgarii oraz w innych krajach bałkańskich. Jeśli chodzi o wschód, czyli Rosję i Ukrainę, polityczne czynniki ryzyka nadal wydają się zbyt duże. D: W branży inwestycyjnej wiele godzin spędza się w pracy. Czy mógłby Pan nam zdradzić jak sobie z tym radzić? Czy rozwój zawodowy w tej dziedzi-

D: Zajmują się Państwo również inwestycjami typu

nie odbywa się kosztem innych sfer życia?

mezzanine. Co to takiego? P.J.: Bez wątpienia praca w funduszu wymaga P.J.: Mezzanine to po angielsku półpiętro lub

dużego zaangażowania, ale daje również wiele

antresola, co w pewnym sensie dobrze oddaje

satysfakcji. Z drugiej strony, porównując moje

charakter tych inwestycji. Są to inwestycje pod-

godziny pracy z kolegami z bankowości inwesty-

wyższonego ryzyka, które dodatkowo mogą łączyć

cyjnej czy konsultingu, jest bardzo przyzwoicie.

w sobie elementy długu oraz equity np. mogą to

Ważne jest oczywiście, aby znaleźć odpowiednie

być obligacje oraz warranty/opcje na akcje, obli-

proporcje pomiędzy pracą, rodziną i relacjami

gacje zamienne/konwertowane na akcje, obligacje

z przyjaciółmi oraz realizacją własnych pasji.

oraz pakiet mniejszościowy akcji np. 5-10%. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne, dlatego poten-

D: Czy ma Pan wskazówki dla młodych ludzi pra-

cjalnych struktur jest wiele.

gnących w przyszłości związać się z branżą inwestycyjną?

D: Jak wygląda Państwa proces inwestycyjny i co P.J.: Przede wszystkim warto poznawać ludzi, któ-

jest największym wyzwaniem?

rzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem. P.J.: Potencjalne transakcje pochodzą z kilku źró-

Zachęcam również do aktywnego udziału w kołach

deł zazwyczaj od doradców, samych spółek lub

naukowych i organizacjach studenckich. Sama

poprzez naszą sieć kontaktów. Nowy projekt trafia

nauka to nie wszystko, dlatego im wcześniej zdo-

do tzw. „Pipeline”, gdzie jest przedmiotem analizy

będzie się doświadczenie zawodowe (np. poprzez

i strukturyzacji. Następnie projekt podlega ocenie

praktyki letnie) tym lepiej. Branża inwestycyjna

na cotygodniowych spotkaniach naszego Komite-

jest bardzo obszerna, więc dzięki praktykom moż-

tu Inwestycyjnego. Na bieżąco analizujemy około

na poznać wiele z tych obszarów. Oczywiście warto

40-50 projektów. Po pozytywnej weryfikacji oraz

też się zastanowić nad zdobyciem certyfikatu CFA

akceptacji warunków przez spółkę następuje za-

lub Doradcy Inwestycyjnego. Na koniec mogę do-

mknięcie transakcji, czyli objęcie obligacji przez

dać (choć wiem, że może to zabrzmieć banalnie),

fundusz zarządzany przez CVI. Cały proces trwa

że trzeba to po prostu lubić. Zachęcam wszystkich

zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Przez okres pomiędzy

do spróbowania swoich sił.

zamknięciem a spłatą/wykupem obligacji, spółka portfelowa jest na bieżąco monitorowana przez

Rozmowę przeprowadziła

osobę odpowiedzialną za projekt.

Redakcja Magazynu Deal

Jak w każdym procesie inwestycyjnym, kluczowe jest szybkie zrozumienie modelu biz12

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXI  

XXI numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement