__MAIN_TEXT__

Page 44

NOWY WYMIAR

REKRUTACJI Czy dobre CV wystarczy, żeby dostać pracę

w wymarzonej firmie? Czy jednak trzeba zrobić coś więcej? Sprawdź, jak zmieniają się trendy w zakresie pozyskiwania pracowników.

As it was Jeszcze kilkadziesiąt lat temu posiadanie pracy

mentów aplikacyjnych oraz rozmowa kwalifika-

gwarantowały głównie znajomości lub przejęcie

cyjna. Brzmi super, aczkolwiek taka strategia ma

firmy „po tacie”. Moment transformacji przyniósł

jedną bardzo dużą wadę: w ten sposób nie można

kluczowe zmiany – powstał rynek pracy, gdzie

naprawdę poznać drugiej osoby. Po pierwsze,

rządzi podaż, czyli pracownicy reprezentujący siłę

wszystkich informacji zawartych w CV nie da się

roboczą oraz popyt, kreowany przez przedsiębior-

zweryfikować. Nie zawsze starcza na to czasu pod-

stwa rynkowe. Nastąpiła konieczność stworzenia

czas rozmowy, rekruter zazwyczaj też nie czyta CV

reguł na potrzeby procesów rekrutacyjnych.

„od deski do deski”.

W wielu firmach niedopasowany proces rekrutacji prowadził do bardzo wysokiego poziomu rotacji, gdyż zatrudniano nieodpowiednie osoby Z początku zalecany schemat postępowa-

Sumienny opis wykonany przez jednego kan-

nia był prosty: stwórz swoje własne, unikatowe

dydata może wypaść gorzej od życiorysu pre-

CV, następnie wzbogać je listem motywacyjnym

zentowanego przez osobę ze skłonnością do

i czekaj na telefon od rekrutera. Potem staw się na

nadmiernego koloryzowania. Po drugie, zwy-

rozmowę kwalifikacyjną i… dostań pracę lub nie.

kła rozmowa nie stwarza możliwości poznania

Przeanalizujmy dobre i złe strony postę-

zachowania kandydata pod kątem jego reakcji

powania według tej najprostszej strategii. Dla

w określonych sytuacjach, z którymi będzie musiał

zatrudniającego plusem są niskie koszty takiego

zmierzyć się w późniejszej pracy.

rozwiązania. Ponosi się wtedy wyłącznie koszt

W wielu firmach niedopasowany do potrzeb

marketingu związanego z reklamą ogłoszenia

przedsiębiorstwa proces rekrutacji pracowników

o pracę, koszt opłacenia rekrutera i utrzymania

prowadził do bardzo wysokiego poziomu rotacji.

bazy z napływającymi CV. Ten sposób pozyski-

Wiązało się to z ponoszeniem przez przedsiębior-

wania pracowników oznacza też relatywnie krótki

stwa niepotrzebnych wydatków. Poza tym każda

czas przeznaczany przez rekrutera na ocenę jed-

kolejna rekrutacja to nie tylko nowe koszty, ale

nego kandydata – tyle, ile trwa analiza doku-

także spowolnienie rozwoju firmy. Obecnie obo42

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXIII  

XXIII numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Magazyn Deal XXIII  

XXIII numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Advertisement