__MAIN_TEXT__

Page 42

FUNDUSZE ETF NA RYNKU FINANSOWYM

ETF-y (Exchange-traded fund) są produktami inwestycyjnymi, które zostały stworzone po to, by śledzić ruch indeksów giełdowych, surowców, czy też innego koszyka aktywów

(akcji,

obligacji).

Zasadnicza

różnica między ETF a klasycznymi funduszami inwestycyjnymi wynika z pasywnej formy inwestowania funduszy ETF. Odzwierciedlają one zachowanie indeksów giełdowych. Natomiast celem klasycznych funduszy inwestycyjnych jest osiągnięcie lepszego wyniku niż główne indeksy. Pozornie taka strategia wydaje się być nierozsądna, ale czy rzeczywiście tak jest? Statystyki zaprzeczają powyższemu twierdze-

0,2-0,4%, natomiast spread rynkowy nie powinien

niu wskazując, że pasywne strategie przyjmowane

wynieść więcej niż 1,5%. Sumarycznie całościowy

przez zarządzających funduszami ETF przynoszą

koszt wynosi 1,7%-1,9%. Biorąc jednak pod uwagę,

większe zyski, aniżeli strategie aktywne klasycz-

że na świecie w przypadku najpopularniejszych

nych funduszy inwestycyjnych, którym w długim

ETF-ów spready są niskie, co wynika z dużej płyn-

okresie rzadko udaje się pobić rynek. ETF-y są

ności tych instrumentów, można w sposób opty-

notowane na giełdzie podobnie jak inne papiery

mistyczny założyć, iż niebawem koszty zmniejszą

wartościowe. Inwestorzy mają możliwość kupienia

się do 1,0-1,2%. W klasycznych funduszach wystę-

jednostek ETF tak, jak mogą to uczynić w klasycz-

puje ponadto opłata za zarządzanie oraz opłata

nym funduszu (jednostki uczestnictwa, certyfikaty

dystrybucyjna, które wynoszą łącznie około 3%.

inwestycyjne). Można postawić tezę, iż ETF-y są

Nie można jednak wymierzać sądu wartościują-

połączeniem klasycznego funduszu inwestycyjnego

cego, iż ETF-y są zawsze tańsze. Może się okazać,

typu otwartego oraz zamkniętego. Mają one dużo

że klasycznie zarządzane fundusze będą bardziej

cech wspólnych, ale również występują między

opłacalne w aspekcie kosztowym. ETF-y charak-

nimi istotne różnice. Różnią się przede wszystkim

teryzują się niższymi kosztami zarządzania, nie-

kosztami, wyborem momentu zakupu, horyzontem

mniej jednak w ich przypadku występują pozostałe

czasowym, wynikami i przejrzystością.

koszty. W sytuacji, gdy inwestor chciałby dokonać

W odniesieniu do kosztów należy podkre-

zakupu jednostki ETF na rok, a następnie sprzedać

ślić, iż w ETF-ach, co do zasady, są one niższe niż

ją, mogłoby się okazać, że jego zwrot będzie gorszy

w klasycznym funduszu. Na koszt funduszu ETF

niż w przypadku tradycyjnego funduszu inwesty-

składają się koszty zarządzania, sprzedaży i spread

cyjnego, uzyskującego w tym okresie

rynkowy. Dwa pierwsze razem średnio wynoszą

stopę zwrotu. Wybierając długi termin inwestycji 40

podobną

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement