__MAIN_TEXT__

Page 32

MARKETING MIX

PRODUKT CENA DYSTRYBUCJA PROMOCJA promocji. Dokonując stałej oceny i analizy po-

chach osobowościowych i ich wpływie na popyt.

szczególnych elementów marketingu mix jesteśmy

Analizujemy tutaj w szczególności skłonność do

w stanie odnieść oczekiwane efekty.

podejmowania ryzyka, stopień zainteresowania

Kryteria segmentacji stosowane przez ban-

innowacyjnymi produktami, wiedzę o finansach,

ki służą przede wszystkim wyszczególnieniu seg-

preferowany styl życia oraz światopogląd. Osoby

mentów klientów tak, aby można było przepro-

młode, do 35 roku życia, z dużą wiedzą na temat

wadzić efektywniejszą strategię. Kryteria te dzieli-

finansów i wykształceniem wyższym, osiągające

my na geograficzne, demograficzne, behawioralne

wysokie dochody oraz mieszkające w mieście, to

i psychograficzne.

sylwetki ludzi najbardziej skłonnej do podejmo-

Jeśli chodzi o kryteria geograficzne, to jak

wania ryzyka. Osoby takie nie boją się zaciąga-

sama nazwa może wskazywać, jest to wyodrębnie-

nia kredytów, korzystają z wszelkich ofert banku,

nie segmentów ze względu na miejsce zamieszkania,

natomiast osoby mniej skłonne do ryzyka, chcąc

czy też zatrudnienia odbiorcy usług bankowych. Po-

uniknąć spirali zadłużenia, preferują depozyty

dział ten zależy najczęściej od skali działania banku.

bankowe oraz tradycyjne formy oszczędzania.

Następuje podział klientów na odrębne jednostki,

Procesy segmentacji są bardzo pożyteczne

takie jak np. regiony świata, państwa, wojewódz-

z punktu widzenia banku, gdyż przynoszą wiele

twa, miasta, wsie oraz dzielnice.

korzyści. Przede wszystkim umożliwiają bardziej

Do czynników demograficznych zalicza-

efektywną obsługę klientów, co skutkuje zwiększe-

my takie cechy jak wiek, klasę społeczną (zawód,

niem zysków przedsiębiorstwa bankowego. Warto

dochód, wykształcenie), cykl życia, płeć oraz na-

zatem wiedzieć na czym polegają.

rodowość. Na podstawie tych zmiennych bank klasyfikuje kolejne grupy swoich klientów. Wiek

Marta Markiewicz

jest ważnym czynnikiem, ponieważ może sporo

marta.markiewicz@skninwestor.com

powiedzieć o kliencie. Obecnie banki zabiegają o młodych ludzi, studentów i absolwentów uczelni. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy banku wiążą z tą grupą wielkie nadzieje. W przyszłości ci klienci będą coraz bardziej zainteresowani korzystaniem z usług finansowych. Z myślą o tym segmencie banki tworzą specjalne konta młodzieżowe, które służą im do rozliczeń transakcji finansowych oraz gromadzenia środków pieniężnych. Jeśli chodzi o kryteria behawioralne należy podkreślić, że podział ten uwzględnia cechy osobowościowe klientów, ich zainteresowania, częstotliwość korzystania z usług bankowych i dokonywania zakupów. Proces uzyskiwania danych do tej segmentacji jest dosyć pracochłonny i kosztowny. Jest to spowodowane wykonywaniem wszechstronnych badań sondażowych. Przy segmentacji psychograficznej, podobnie jak przy behawioralnej, skupiamy się na ce30

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement