__MAIN_TEXT__

Page 18

mi wystarczać. Bardzo chciałam kreować, tworzyć

współpracy z Polską Radą Biznesu; „Młodzi w Łodzi”

nowe idee, które będą mogły zaistnieć w rzeczywi-

– przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Firma

stości. W dziale BD mam taką możliwość. Pracuję

była też partnerem programu „Liderzy Ochrony

przy kilku interesujących projektach, codziennie

Zdrowia”, organizowanego przez Fundację im. Le-

podnoszę też swoje umiejętności strategiczne

sława Pagi.

i analityczne. Nie przestaję się dokształcać, a moja

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć defi-

obecna praca daje mi satysfakcję i sprawia ogrom-

nicję sukcesu mojej mentorki, Pani Marioli Be-

ną przyjemność.

liny-Prażmowskiej, która według mnie bardzo

Studia doktoranckie sprawiły, że poznałam

dobrze opisuje to, czym jest sukces i jak można

od środka swoją „naukową” branżę, a także samo

go osiągnąć: „Sukces to proces, który musi trwać

środowisko akademickie, łącznie z ich potrzeba-

i którego powodzenie zależy od wielu czynników –

mi, wymogami, szansami, ale też zagrożeniami.

przede wszystkim od determinacji, wiary we wła-

Zauważyłam pewną prawidłowość. Pracownicy

sne możliwości i motywacji. Istotny jest także od-

naukowi w Polsce często skupieni są jedynie na

powiednio dobrany zespół ludzi i zaangażowanie”.

pracy naukowej i jednopłaszczyznowym rozwoju w ramach swojej specjalizacji. W sytuacji, gdy jeste-

Rozmowę przeprowadziła

śmy zmuszeni do szukania pracy poza jednostkami

Redakcja Magazynu Deal

naukowymi, zdarza się, że ciężko jest nam odnaleźć się na rynku pracy. Wiele osób posiada gruntowną i specjalistyczną wiedzę, jednak brakuje takich, które wiedziałyby jak tę wiedzę wykorzystać utylitarnie, z pożytkiem dla regionu oraz instytucji. Stąd uważam, iż udział w inicjatywach takich jak „Mentoring – Absolwent VIP” daje niezliczoną liczbę korzyści, a także możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej na gruncie praktycznym. D: Czy udział w tym projekcie jest dla Pani dużym wyróżnieniem i nagrodą za trud włożony w życie akademickie? J.S.: Zdecydowanie tak. Udział w projekcie traktuję jako swój mały sukces. Zawsze uważałam się za osobę ambitną i nakierowaną na rozwój osobisty, a także szukającą nowych wyzwań, dlatego wybrałam dwa kierunki na Uniwersytecie Łódzkim. Studia zakończyłam z bardzo dobrymi wynikami i naturalne było dla mnie kontynuowanie naukowej ścieżki kariery na studiach doktoranckich. Ważna jest dla mnie otwartość oraz interdyscyplinarność w możliwościach rozwoju osobistego i współpracy, dlatego zachęcam wszystkich, którzy się zastanawiają nad udziałem w projekcie. Naprawdę warto! Pelion Healthcare Group od lutego bieżącego roku bierze udział w trzeciej edycji projektu „Mentoring – Absolwent VIP”. Przy odpowiednim zaangażowaniu, ze wszystkich możliwości, które oferuje ta firma skorzysta kolejna osoba. Udział w programach tego typu jest szansą dla młodych osób na rozwój kluczowych umiejętności dla ich przyszłej kariery i sukcesu zawodowego. Zachęcam również do zapoznania się innymi programami i stażami, w których Pelion S.A. bierze udział np.: „Program Kariera” – organizowany we 16

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement