__MAIN_TEXT__

Page 58

WIELE TWARZY

BEZROBOCIA Bezrobocie jest zjawiskiem gospodarczym, w którym pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie może znaleźć zatrudnienia. Jego miarą jest stopa bezrobocia, którą definiuje się jako iloraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym (16-65 lat mężczyźni i 16-60 lat kobiety). W gospodarce istnieje pewien typ bezrobo-

W doktrynie bezrobocie utożsamia się

cia, który jest nieunikniony — jest to bezrobocie

z rynkiem pracy, na którym dochodzi do nierów-

naturalne wynoszące 3%. Jednakże jest on po-

nowagi. Uwidacznia się to w tym sensie, że istnieje

trzebny z uwagi na to, że umożliwia dostosowanie

część osób, które poszukują pracy, ale nie mogą

struktury produkcji do zmieniających się potrzeb.

jej znaleźć. W konsekwencji rynek pracy nie jest

Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem

zrównoważony — podaż pracy przewyższa po-

niekorzystnym. W zależności od przyczyn, moż-

pyt na nią, z czego wynika, że na rynku pracy nie

na wyróżnić bezrobocie: frykcyjne, struktural-

występuje sławna, klasyczna niewidzialna ręka

ne, technologiczne, klasyczne i koniunkturalne.

rynku. Bezrobocie oznacza dla gospodarki przede

Bezrobocie jest istotnym agregatem makroeko-

wszystkim ograniczenie ilości jednego z makro-

nomicznym, z uwagi na jego wpływ na politykę

ekonomicznych czynników produkcji — pracy.

społeczną danego państwa. Wysoka stopa bezro-

W konsekwencji potencjalna produkcja, przy

bocia powoduje wiele problemów, jako przykład

pełnym wykorzystaniu czynników produkcji, ni-

warto wspomnieć o obniżeniu dochodu rozpo-

gdy nie zrównoważy się z produkcją rzeczywistą.

rządzalnego rodziny w następstwie braku umowy

Biorąc pod uwagę typy bezrobocia z punktu wi-

o zatrudnienie, a tym samym pogorszenie sytuacji

dzenia aktywności pracownika, możemy wyróżnić

materialnej. Poza tym wysoka stopa bezrobocia

dwa jego rodzaje: bezrobocie dobrowolne (natu-

powoduje wzrost ilości i częstości działań ludzi

ralne) oraz bezrobocie przymusowe.

w szarej strefie, obniżenie wpływów do budżetu

Bezrobocie dobrowolne składa się z:

z podatków przy jednoczesnym zwiększeniu wy-

• bezrobocia frykcyjnego (niemożliwy do obniże-

datków na aktywną i pasywną politykę państwa

nia, minimalny poziom bezrobocia występujący

na rynku pracy, w konsekwencji nawet wzrost

w każdej gospodarce),

obciążeń fiskalnych. Niekiedy również z powodu

• bezrobocia strukturalnego (związanego ze zmia-

bezrobocia dochodzi do izolacji społecznej osób

nami, jakie zachodzą w gospodarce, których efek-

bezrobotnych, braku asymilacji z pozostałymi

tem jest niedopasowanie siły roboczej do potrzeb

jednostkami społecznymi o lepszym statusie ma-

pracodawców),

terialnym.

• bezrobocia klasycznego (będącego efektem 56

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement