__MAIN_TEXT__

Page 50

WYŚCIG Z CZASEM Spędzasz godziny nad projektem, tworzysz go, wkładasz w niego całą swoją energię i wiedzę. Już prawie skończyłeś. Już widzisz linię mety. Tę jedyną – dążysz do niej, ale nie możesz jej przekroczyć. Tutaj właśnie pojawia się nieprzekraczalna granica z napisem „deadline”. Na ścieżce swojej kariery nie raz spotkałeś się

W każdym rodzaju biznesu odejście od

z angielskim pojęciem „deadline”, czyli określoną

wcześniej zaplanowanego harmonogramu, naraża

granicą czasową, przed którą należy wykonać po-

firmę na gigantyczne koszty związane z opóźnie-

wierzoną Ci czynność. Widzisz ten obraz? Siedzisz

niami. Kwintesencją biznesowego podejścia jest

przed hipnotyzującym światłem ekranu monitora,

zatem umiejętność natychmiastowego działania

nerwowo stukasz w klawiaturę komputera chcąc

i reagowania na sytuacje kryzysowe, zarówno

ułożyć myśli w jedną, logiczną całość. Zegar

tych wynikających z zawirowań rynkowych, jak

tyka niczym bomba zegarowa, która ma za chwi-

i spowodowanych przez czynnik ludzki. Niejedno-

lę wybuchnąć. Wiesz, że musisz wykonać zadanie,

krotnie trzeba udowodnić, że nawet mimo prze-

a w głowie tylko jedna myśl powtarzana niczym

kroczonego deadline’u wcale nie jesteś „dead”.

mantra: „Masz termin do jutra! Nie możesz się

Natomiast sytuacja kryzysowa obudziła w Tobie

spóźnić!”. Widzisz już oczyma swojej wyobraźni

na tyle dużą kreatywność i potencjał, że to właśnie

nieoddany projekt i niezadowolonego szefa. Czy to

projekt przedstawiony w tym, a nie innym termi-

zawsze musi tak wyglądać?

nie jest właściwy.

Nie oszukuj się — deadline w biznesie to

Wbrew pozorom, zbyt dużo czasu na realiza-

świętość! Nie znam bowiem żadnej branży, któ-

cję projektu może osłabić kreatywność. Dowodem

ra pozwoliłaby sobie na nieterminowe wyko-

na to są badania przeprowadzone w Harwardzkiej

nywanie zleceń i postawionych przed pra-

Szkole Biznesu przez profesor Teresę Amabile

cownikami zadań. Granica czasowa utrzymuje

nad wpływem presji czasu na kreatywność.

w ryzach, dyscyplinuje i nadaje rytm pracy.

Eksperyment

Jednak za tym groźnie brzmiącym słowem kryje

we wcale nie musi szkodzić kreatywności. Wręcz

się wiele pozytywnych aspektów. Deadline dys-

przeciwnie — wspomaga działanie, ale tylko

cyplinuje, ale pozostawia duże pole do poprawek

w sytuacjach, kiedy jest odpowiednio wyko-

i udoskonalania projektu. Narzuca jakiś rygor, ale

rzystane. Kreatywność bowiem posiada każdy.

i rozwija kreatywność. Zastanów się – czy Noe

Ta natomiast odpowiednio pobudzona, przy

stworzyłby swoją Arkę, gdyby nie deadline wyzna-

właściwych warunkach pracy może przynieść

czony mu przez Boga? Czy Bruce Willis byłby tym

zaskakujące efekty. W tym momencie pomoc-

samym bohaterem „Szklanej pułapki”, gdyby nie

nym narzędziem staje się tzw. „design think-

ratował świata na pięć minut przed katastrofą?

ing”, 48

czyli

dowiódł, iż ograniczenie czaso-

metodologia

pracy

pozwalająca

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement