__MAIN_TEXT__

Page 46

MOWA JEST

SREBREM?

Przeglądając oferty pracy można dojść do wniosku, że w sferze znajomości języ-

ków obcych zaszły dość znaczące zmiany. Często okazuje się bowiem, że nawet doskonała

znajomość

jednego

języka

(np. popularnego angielskiego) nie gwarantuje żadnej wyraźnej przewagi nad konkurencją. Płynne posługiwanie się innym językiem

roku. Podjęli się oni oszacowania wskaźnika ren-

niż ojczysty stało się wręcz wymogiem stawianym

towności inwestycji dla języka obcego. Boaz Key-

potencjalnym pracownikom. Poszukujący pracy,

sar, będący na co dzień profesorem psychologii

z reguły zdają sobie z tego sprawę i inwestują swój

na Uniwersytecie w Chicago, został zaproszony

czas i pieniądze, by sprostać wymaganiom rynku

do współtworzenia audycji, w której zaprezento-

pracy: uczęszczają na kursy, lekcje indywidualne

wał wyniki swojego eksperymentu. Jego badania

czy próbują samodzielnie przyswoić nowy język

pokazują, że jesteśmy znacznie bardziej skłonni

lub udoskonalić ten, który już znają. Jednak na-

do podjęcia ryzyka finansowego, kiedy posługuje-

leży zastanowić się nad tym, czy inwestowanie

my się naszym „drugim” językiem. Taka zdolność

w kompetencje językowe faktycznie jest opłacalne.

pojawia się także w kwestii dylematów moralnych.

Ekonomiści zaskakująco rzadko zajmują się

Osoby, którym zadano pytanie: „Czy poświęciłbyś

tym zagadnieniem. Jest to dość niezwykłe zjawi-

jedną osobę, by uratować pięć innych?” w ich oj-

sko zważywszy na fakt, że wycenie często podle-

czystym języku były raczej niechętne do udziele-

gają inne kompetencje pracowników, a nierzadko

nia twierdzącej odpowiedzi. Natomiast Ci, którym

nawet ich stopnie naukowe. Jednakże oszacowa-

to samo pytanie zadano w języku obcym, znacznie

nie wskaźnika rentowności inwestycji dla języka

częściej odpowiadali „tak”. Prawdopodobnie jest

obcego jest dość trudne. Przede wszystkim dla-

to spowodowane tym, że język obcy jest dużo mniej

tego, że kwantyfikacja tej zdolności za pomocą

emocjonalny. Posługując się nim częściej kieru-

„sztywnych” danych jest praktycznie niemożliwa.

jemy się logiką niż uczuciami, jesteśmy bardziej

Znajomość języka obcego jest skorelowana z wie-

refleksyjni, analizujemy więcej aspektów danego

loma aspektami — nie wpływa jedynie na wyso-

problemu, dokonujemy lepszego szacunku zysków

kość naszego wynagrodzenia. Rzutuje również na

i strat, a co za tym idzie, jesteśmy dużo mniej na-

rozwój innych umiejętności, które mogą zmak-

rażeni na podjęcie pochopnej, nieopłacalnej de-

symalizować nasz zysk jeszcze bardziej (a z tego

cyzji. Trudno ocenić, czy podwyższona skłonność

niewiele osób zdaje sobie sprawę). Ile zatem warta

do podejmowania ryzyka jest wadą czy zaletą.

jest znajomość języka obcego?

Faktem jest natomiast to, że uczenie się innego ję-

Na to pytanie starali się odpowiedzieć auto-

zyka niż nasz własny mocniej oddziałuje na nasz

rzy podcast’u Freakonomics już w połowie 2014

mózg — poprawia się nasza pamięć, a niektóre 44

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement