__MAIN_TEXT__

Page 34

ETF — EFEKTYWNE

OSZCZĘDZANIE

Według Fiscal Sustainability Report, opra-

cowanego przez Komisję Europejską, stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości pierwszej emerytury do wartości ostatniej pensji, ma wynieść w 2060 roku ok. 18,7%. Zakładając, że na koniec swojej kariery — w wieku 67 lat, nasze zarobki wynosić będą 10 tys. PLN, emerytura jaka nas czeka to niecałe 1 900 PLN. W jaki sposób oszczędzać na własną rękę, aby zabezpieczyć się na przyszłość przy braku wiedzy o rynku kapitałowym? TFI to drogi wybór

pracować, zostaną pomniejszone o opłatę dystry-

Pierwsza myśl to znane na polskim rynku

bucyjną, a co roku od kwoty bazowej i od zysków

TFI – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

pobrane zostanie zobowiązanie za zarządzanie.

Dzięki nim oddamy przecież nasze pieniądze pod

Wszystkie opłaty reprezentuje wskaźnik TER

opiekę doświadczonych zarządzających fundu-

(Total Expense Ratio) — miernik kosztów całkowi-

szami oraz analityków inwestycyjnych, których

tych funduszy, odpowiednik RRSO dla kredytów.

jedynym zajęciem jest obserwowanie rynków

W Polsce TER wynosi średnio 4,02% dla funduszy

i uważne śledzenie wykresów cen akcji. W dłuższej

akcyjnych, a dla funduszy instrumentów dłużnych

perspektywie nasze oszczędności na pewno urosną,

1,76%. Co ciekawe, TER w polskich TFI jest średnio

a my emeryturę spędzimy na Majorce.

dwukrotnie wyższy niż w innych krajach Europy.

Niestety, rzeczywistość jest zupełnie inna. Zgodnie z raportem Izby Zarządzających Fun-

Czym jest ETF?

duszami i Aktywami za rok 2014, jedynie 60%

Jeżeli tak niewiele Towarzystw Funduszy Inwesty-

funduszy w Polsce zdołało zwiększyć wartość

cyjnych powiększa aktywa klientów, a następnie

zgromadzonych środków w oferowanych fundu-

pobiera tak duże opłaty za inwestowanie naszych

szach, a pozostałe TFI odnotowały straty. Pamię-

pieniędzy, to czy istnieje sposób na osiągnięcie

tajmy też, że TFI pobierają różnego rodzaju

wysokiego zysku przy niższych opłatach?

opłaty podczas zarządzania naszym kapitałem.

Odpowiedzią może być ETF (ang. Exchange

Przykładowo należności za zarządzanie — roczna

Traded Fund). To otwarty fundusz inwesty-

suma od wielkości kwoty zarządzanej wynosi

cyjny notowany na giełdzie, który odzwiercie-

ok. 3-4%, a prowizja dystrybucyjna — nawet do

dla zachowania danego indeksu giełdowego.

5% od kapitału, który chcemy zainwestować.

Pierwsze próby stworzenia instrumentu na kształt

Zatem, zanim nasze oszczędności zaczną na nas

dzisiejszych ETF’ów miały miejsce w 1989 roku, 32

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement