__MAIN_TEXT__

Page 50

PŁACA JAKO NARZĘDZIE

MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

Przyjmuje się, że płaca może służyć jako motywacja do pracy. Oczywiście teorii związanych z motywowaniem pracowników

jest wiele i nie każda z nich uznaje płacę jako narzędzie motywujące. Jako przykład może służyć dwuczynnikowa teoria F. Herzberga, która zakłada, że istnieją 2 grupy czynników motywujących do efektywniejszej pracy: czynniki higieniczne, których poprawa nie przełoży się na wzrost motywacji do pracy (są to: jakość nadzoru, płaca, fizyczne warunki

pracy,

polityka

firmy,

relacje

z kolegami i przełożonymi, bezpieczeństwo pracy) oraz czynniki motywujące (ciekawa praca,

odpowiedzialność,

możliwość

awansu, możliwość rozwoju osobistego, prestiż, władza).

Jednak jakby na to nie spojrzeć – czynnik

Tak naprawdę funkcja motywacyjna

motywujący, jakim wg Herzberga jest możliwość

płacy

awansu, nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem

a dochodową funkcją wynagrodzeń. Pracownik

płacy, tak więc śmiało można powiedzieć, że płaca

chce maksymalizować stosunek otrzymywanego

motywuje. Ważna jest też teoria potrzeb Maslowa.

wynagrodzenia do ponoszonych nakładów. Z racji,

Bazując na niej można dojść do wniosku, że człowiek,

że ma on ograniczony wpływ na zmianę poziomu

aby zaspokoić potrzeby fizjologiczne (a więc te,

płacy i z natury może być leniwy, dąży on do

które są podstawą piramidy potrzeb), potrzebuje

zmniejszania starań i wysiłku. Taka sytuacja jest

pieniędzy, a więc płacy. Stąd, dopóki te potrzeby nie

z kolei niekorzystna dla pracodawcy, który chce

są zaspokojone, funkcja motywacyjna płacy będzie

maksymalizować zwrot z poniesionych kosztów.

niezmiernie ważna i widoczna. Oczywiście nie jest

W tym konflikcie bardzo ważna okazuje się funkcja

powiedziane, że jeśli pracownik zaspokoi potrzeby

motywacyjna płacy, która koncentruje się na

fizjologiczne, to płaca przestanie być narzędziem

kojarzeniu interesów pracownika i pracodawcy oraz

motywacyjnym. Wszystko zależy od człowieka–

tworzeniu jak najlepszych zachowań i postaw (by

z reguły chce on zarabiać w dalszym ciągu coraz

osiągać cele organizacji).

więcej, by spełniać potrzeby wyższego rzędu,

potrzeby wyższej hierarchii w jego piramidzie.

w procesie motywowania pracowników może 50

stabilizuje

konflikt

między

kosztową

Wynagrodzenie jako bodziec stosowany

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement