__MAIN_TEXT__

Page 36

ROLA PSCHOLOGII W INWESTOWANIU

Z łatwością udaje Ci się osiągać wysokie stopy zwrotu na rachunku demo, nato-

miast inwestując realne środki szybko je

tracisz?

Analizując

rynek

często

dostrzegasz irracjonalną wycenę danego waloru? Zastanawiasz się, dlaczego mimo dobrych

wyników

finansowych

danej

spółki i solidnych fundamentów, kurs akcji

ciągle spada? Spróbujmy zatem przybliżyć rolę emocji w kształtowaniu ruchu ceny walorów na rynku finansowym.

Wiedza dotycząca wpływu psychologii

z tych fal dzieli się na 5 fal wzrostowych, natomiast

na nasze wyniki inwestycyjne jest uniwersalna

fale 4 i 5 są falami korygującymi a każda z nich

i przydaje się niezależnie od rynku, na którym

składa się z 3 fal korekty. Fale średniego rzędu

inwestujemy. Czy próbujemy swoich sił na rynku akcji czy też na walutowym, a nawet jeśli inwestujemy

za

pośrednictwem

funduszy

inwestycyjnych musimy zrozumieć, że decyzje, które podejmują poszczególni uczestnicy rynku oparte są na emocjach - strachu i chciwości. W związku z tym nasz sukces zależny jest od tego, czy będziemy we właściwy sposób interpretować te emocje. Dzięki temu będziemy „czuli” rynek i zwiększymy skuteczność

swoich

transakcji.

musimy zrozumieć, że decyzje, które podejmują poszczególni uczestnicy rynku oparte są na emocjach

Natomiast

kontrolując siebe będziemy w stanie efektywnie

możemy jeszcze raz podzielić na fale niższego

zarządzać ryzykiem. Jak to wygląda w praktyce?

rzędu, a pełny cykl Eliotta składa się z 144 fal.

Tyle mówi teoria, a jak się to ma do emocji panują-

Znanym prekursorem analizy ruchów

rynku akcji, w kontekście psychologii tłumu był

cych na rynku w danym momencie cyklu?

Ralph Eliott. W latach 30. ubiegłego stulecia

stworzył on teorię, zgodnie z którą rynek porusza

ści, gdyż często możemy ją zauważyć po okresie

się według ściśle określonej liczby szczytów

bessy,

i dołków. Cały cykl Eliotta składa się z 8 fal,

lęk przed ponownym wejściem na rynek. Popyt

5 fal wzrostowych oznaczonych cyframi od 1 do

kreowany jest głównie przez tzw. „Smart Money”

5 oraz 3 fal spadkowych oznaczonych literami

czyli

A, B i C. Fale 1, 3 i 5 są falami impulsu, a każda

zują ponowne wzrosty. Dysponują one zazwyczaj 36

Pierwsza fala nazywana jest falą nieufnogdy

większość

instytucje

inwestorów

finansowe,

które

odczuwa

progno-

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement