__MAIN_TEXT__

Page 34

ZŁOTY INTERES

Od czasów starożytnych fascynowało człowieka.

W Egipcie rządzonym przez fara-

onów, utożsamiano je z bogiem słońca – Ra. Nie było tak wytrzymałe jak na przykład żelazo, ale swoim blaskiem zachwycało każdego, dzięki czemu szybko stało się symbolem prestiżu i władzy. W czasach wielkich odkryć geograficznych było celem konkwistadorów, a w XIX wieku wywołało w USA wielką gorączkę. „Boski metal”. Złoto. Jaka jest jego historia? Jaką rolę odgrywa dziś? Dawno, dawno temu

Krąży w ręku złoty pieniądz

Już w IV wieku p.n.e. człowiek zaczął wydobywać

Wiek XX to czas wielkich zmian w wartości złota.

złoto. Znaleziska archeologiczne wskazują, że było

I Wojna Światowa przyczyniła się do upadku dotych-

wtedy znane we wschodniej części Europy, Egipcie

czasowego ładu. System złotego pieniądza, jaki do

oraz na Bliskim Wschodzie. Z biegiem lat wydobycie

tej pory miał miejsce gwarantował pokrycie war-

złota wzrastało, a lista obszarów gdzie odkryto jego

tości waluty cennym surowcem. Każdy banknot czy

złoża wydłużała się. Dzięki handlowi złotem wzrosło

moneta stanowiły odpowiednik pewnej ilości złota.

znaczenie wymiany międzynarodowej między Euro-

Jednak wzmożone wydatki na zbrojenia przyczyniły

pą a Dalekim Wschodem. Drogocenny kruszec przy-

się do powstania pieniądza fiducjarnego – nie ma-

czynił się w sposób pośredni do rozpoczęcia ery od-

jącego pokrycia. Ostatecznie erę złotego pieniądza

kryć geograficznych w XV wieku. Konkwistadorzy

zakończył Wielki Kryzys. Państwa stosowały poli-

podbijali obce lądy właśnie po to, by zdobyć legend-

tykę dewaluacji walut aby uatrakcyjnić swoją pozy-

arne skarby Inków oraz odnaleźć okryte tajemnicą

cję na rynku międzynarodowym. Potrzebne były

złote miasto Eldorado. Po raz kolejny, surowiec swoją

zmiany. Kiedy II wojna dobiegała już ku końco-

obecność zaznaczył w XIX wieku, kiedy to w Stanach

wi, w 1944 roku odbyła się konferencja w Bretton

Zjednoczonych wybuchła gorączka złota. W tym cza-

Woods. Dała ona początek nowemu ładowi mo-

sie znalazło się wielu chętnych poszukiwaczy, którzy

netarnemu, a co za tym idzie ponownie uzależniła

przemierzali setki kilometrów, aby zdobyć uprag-

wartość pieniądza od złota. Jej ustalenia polegały

nioną fortunę. Ostatecznie, większość z nich, została

między innymi na ustosunkowaniu walut posz-

ukarana za swoją zachłanność, ponieważ zasoby

czególnych państw do dolara amerykańskiego. Ten

tego błyszczącego metalu w Kalifornii i Alasce nie

natomiast był sztywno powiązany ze złotem (1 uncja

były tak obfite jak oczekiwano. Natomiast producenci

złota = 35 USD). System ten nie przetrwał jednak

sprzętu wykorzystywanego do wyszukiwania złota

długo. W roku 1971 prezydent USA, Richard Nixon,

nie mieli powodów do narzekań na puste portfele.

34

zamknął tak zwane „złote okno”, a więc zlikwidował

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement