__MAIN_TEXT__

Page 22

OD CZEGO MOŻNA ZAPŁACIĆ PODATEK? POLSKIE I ZAGRANICZNE ABSURDY Podatki były, są i będą. To popularne stwierdzenie spędza sen z powiek niektórym podatnikom. Jedną z charakterystycznych cech podatku jest to, iż jest on zobowiązaniem jednostronnym, co oznacza brak wpływu podatnika na elementy kształtujące zobowiązanie podatkowe, tj. przede wszystkim na stawkę podatkową oraz przedmiot opodatkowania. O ile podatek od uzyskanych dochodów od osób fizycznych (PIT) czy osób prawnych (CIT) jest czymś powszechnie znanym i przymusowo akceptowanym przez społeczeństwo, tak niektóre przedmioty opodatkowania mogą wywołać zdziwienie, a nawet oburzenie. Zwłaszcza wśród tych podatników, którzy muszą takie zobowiązanie podatkowe uiścić. Fantazyjność systemu podatkowego w Polsce

bykowe, którego istota tkwiła w wyższej stawce

Konieczność utrzymania stałego wojska polskiego

opodatkowania dochodów. Obowiązek ten był

w okresie zimy i wczesnej wiosny w czasach

nakładany na osoby bezdzietne, niezamężne oraz

Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVII wiek), była

nieżonate po 30 roku życia w latach 70 ubiegłego

powodem ustalenia podatku od dóbr kościelnych

wieku. Kolejnym przykładem absurdu w systemie

oraz królewszczyzn, zwanego hiberną. Początkowo

podatkowym jest płacony podatek od posiadania

hiberna była uiszczana w postaci dóbr naturalnych,

psa. Wiele osób nie ma pojęcia, iż taki obowiązek

jednak od roku 1652 danina ta zmieniła formę

istnieje. Opłata ta ma charakter podatku, jednak

na pieniężną. Opłata ta została zniesiona w 1775

nie jest ona wyrażona w formie procentowej,

roku. Podatek ten był niejako uwolnieniem dóbr

ale w postaci pieniężnej, bowiem maksymalna

królewskich oraz duchowych od stacjonowania

kwota to 115, 31 zł rocznie. Jednostki samorządu

wojska w okresie zimy. W zamian za to podmioty

terytorialnego, jakimi są gminy same ustalają

te były obowiązane do uiszczenia podatku.

wysokość tej opłaty. Najczęściej jest ona znacznie

Okres PRL dostarczył dodatkowych obciążeń

niższa od maksymalnej, ponadto istnieje wiele

finansowych osobom decydującym się na samotny

zwolnień od tego podatku (obywatele po 65 roku

tryb życia, czyli między innymi – kawalerom.

życia, osoby niepełnosprawne). Co ciekawe, osoby,

Powszechna nazwa tego podatku to tak zwane

22

których przedmiotem działalności gospodarczej

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement