__MAIN_TEXT__

Page 10

OKIEM EKSPERTA Rozmowa z Szymonem Bryndziakiem- specjalistą z zakresu prawa podatkowego, w szczególności optymalizacji podatkowej i preferencji podatkowych. Jest pracownikiem Katedry Finansów Wydziału EkonomicznoSocjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.

WERONIKA MICHALAK: Jak należy prawi-

cze lub księgowe. Istotny jest także fakt, że spółka

dłowo scharakteryzować terminy „raj podatkowy”

offshore jako odrębny podmiot prawa, prowadzi

i „spółka offshore”?

rozliczenia podatkowe niezależnie od wspólników.

SZYMON BRYNDZIAK: Zarówno raj podatkowy

W.M: Jaki wpływ na gospodarkę ma występowa-

jak i spółka offshore, to terminy nie posiadające

nie rajów podatkowych?

jednoznacznej definicji. Raj podatkowy to wbrew powszechnemu przeświadczeniu, nie jest kraj,

SZ.B: Można wyróżnić zarówno wady i zalety

który nie nakłada żadnych obciążeń podatkowych

funkcjonowania rajów podatkowych w odniesieniu

a najczęściej takie terytorium, które posiada

do gospodarki. Głównym argumentem przeciw

atrakcyjny system podatkowy dla nierezydentów.

rajom jest erozja bazy podatkowej, rozumiana

Najbardziej dokładna z funkcjonujących definicji

jako ucieczka przed opodatkowaniem. Istnienie

wydaje się być ta zaproponowana przez OECD,

rajów podatkowych prowadzi często do wyboru

gdzie raj podatkowy rozumiany jest jako obszar,

nieefektywnej lokalizacji działalności gospodarczej,

w którym istniejący system prawny umożliwia

dlatego że kapitał jest transferowany poza obszar

podmiotom

obciążeń

najbardziej efektywnego wykorzystania, wyłącznie

podatkowych w ich macierzystym kraju. Z kolei

w celu obniżania należności podatkowej. Z drugiej

polski ustawodawca podatkowy względem rajów

jednak strony, istnienie rajów podatkowych

podatkowych używa określenia kraj stosujący

niejako „zmusza” ustawodawcę do racjonalizacji

szkodliwą konkurencję podatkową. Natomiast

przepisów podatkowych, dostosowania ich do

jako spółkę offshore należy rozumieć pewien

panującej

rodzaj osoby prawnej, która może być założona

podatkowej. Oczywiście na plus można zaliczyć

w danym raju podatkowym, gdzie obowiązujące

także napływ bezpośrednich inwestycji zagrani-

przepisy zapewniają inwestorom zagranicznym

cznych, wzrost znaczenia profesjonalnych usług

znaczące korzyści podatkowe, elastyczną formu-

finansowych, doradczych. Istnienie rajów podatko-

łę prowadzenia działalności gospodarczej, wysoki

wych, podobnie jak istnienie specjalnych stref eko-

stopień poufności i anonimowości, brak lub nie-

nomicznych, może być po prostu bodźcem do

zagranicznym

redukcję

wielkie obowiązki administracyjne, sprawozdaw-

10

w

inwestowania.

globalnym

świecie

konkurencji

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement