__MAIN_TEXT__

Page 8

BRUDNE PIENIĄDZE OD ZERA DO MILIONERA

Odpady od wielu lat stanowią poważny problem zarówno dla rządów i samorządów lokalnych, jak i właścicieli przedsiębiorstw produkcyjnych. Jedni jak i drudzy oprócz oczywistych korzyści ekologicznych poszukują benefitów finansowych tkwiących w odrzucanych przez nas zużytych opakowaniach. Pieniądze ukryte w recyklingu

pozwala na przetworzenie odpadów w energię.

Od wielu lat liczące się przedsiębiorstwa inwestu-

Odpady wciąż stanowią jednak ciekawy obszar za-

ją w recykling. Z jednej strony wspaniale wpisuje

interesowania nowych inwestorów. Przede wszyst-

się to we wszechobecny trend odpowiedzialnego

kim w Afryce, gdzie corocznie produkuje się ich

biznesu. Z drugiej strony pamiętajmy, że jak nie

ok. 70 mln t. Według badań przeciętny mieszkaniec

wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o pienią-

tego kontynentu wytwarza ok. 0,5 kg śmieci dzien-

dze. I tak Coca-Cola od kilku lat prowadzi program

nie, podczas gdy przedsiębiorstwo produkcyjne

recyklingu opakowań, wciąż inwestując w nowe

ponad 2 kg. Prognozuje się jednak, że te liczby

technologie. Nie jest chyba dla nikogo zagadką,

w najbliższych latach mogą ulec podwojeniu

że otrzymanie surowca „z odzysku” jest dużo tań-

z powodów demograficznych tj. wzrostu liczby

sze, niż zakup nowego. Z drugiej strony „ śmiecio-

ludności, czy znaczenia roli miast. Pomimo po-

wy” biznes posiada znaczący wpływ na środowisko

wstawania kolejnych przedsiębiorstw z tego sek-

społeczne i ekonomiczne. W krajach wysoko roz-

tora (w większości współpracujących, bądź pocho-

winiętych przedsiębiorstwa z tej branży stanowią

dzących z Europy), rynek jest wciąż nienasycony.

zazwyczaj liczbę wynoszącą ok. 30% wszystkich firm produkcyjnych, co przekłada się na liczne

Plastic fantastic

miejsca pracy. Nie trzeba wspominać, że ma to

Mozliwości przetwarzania odpadów są prawie

także pozytywne znaczenie dla redukcji poziomu

nieograniczone. Najczęściej przerabianym odpa-

(zawartości) CO2 w atmosferze, co ma wpływ

dem jest plastik. Tutaj konkurencja na rynku jest

na nasze zdrowie. Poważnym problemem są jed-

dość duża. Zarówno przedsiębiorstwa zajmujące

nak odpady niemożliwe do przetworzenia. Mowa

się produkcją opakowań, jak i sami producenci

tutaj zwłaszcza o odpadach niebezpiecznych.

inwestują w nowe technologie, starając się za-

Państwa europejskie dopiero od niedawna za-

pewnić jak najlepszą jakość „nowych ale starych”

uważają ten problem i dzięki postępującemu roz-

butelek, kubeczków i pudełek. Ciekawym tren-

wojowi technologicznemu możliwe jest radzenie

dem jest dawanie zużytym opakowaniom nowe-

sobie z tym zagadnieniem. Na ratunek przychodzi

go życia poprzez proste Do-It-Yourself wykonane

np. obróbka techniczna lub biologiczna, która

w domowym zaciszu. Internet pełen jest cieka14

15

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVIII  

Magazyn Deal XVIII  

Advertisement