__MAIN_TEXT__

Page 6

w kraju. Dywersyfikacja i zmniejszenie uzależnie-

szłości. Póki co PGNiG musi jednak renegocjować

nia od dostaw z Rosji jest jak najbardziej pożąda-

zawarty w 2009 roku 20-letni kontrakt z Katarem

ne, ale naprawdę niezwykle trudno obecnie mówić

na dostawy LNG. Główne kontrowersje budzi po-

o całkowitej rezygnacji z paliw rosyjskich, nawet

ziom cen.

w perspektywie długookresowej. Realnie Polska ma znacznie większe szanse zdywersyfikowania

D: Czy Ukraiński kryzys może mieć wpływ na bez-

dostaw gazu niż ropy naftowej. Nadal nie udało się

pieczeństwo energetyczne Polski?

rozpocząć budowy rurociągu Odessa-Brody-Płock,

(NIE)POLSKA ENERGIA Spółka BM Reflex od ponad 20 lat działa w branży paliwowej w obszarach usług konsultingowych oraz handlu paliwami płynnymi. W styczniu bieżącego roku uruchomiła samoobsługową stację paliw pod marką eMILA. Do 2022 roku spółka planuje zbudować sieć 50 stacji tego typu. Rozmowa z Ryszardem Kaczmarkiem, wiceprezesem zarządu BM Reflex.

który miał umożliwić dostawy ropy naftowej

R.K.: Kryzys ukraiński z pewnością wpływa na

z regionu Morza Kaspijskiego, bo projekt ten nie

wzrost ryzyka geopolitycznego, jednak wobec do-

jest już priorytetem dla ministerstwa. Mamy co

tychczasowych wydarzeń wydaje się, że Polska

prawda naftoport w Gdańsku, o wystarczających

może czuć się bezpiecznie. Co więcej, jest to sytu-

zdolnościach przeładunkowych ropy naftowej.

acja, która po raz kolejny zmusza do zastanowie-

Jednak w dyskusji o jego marginalnym wykorzy-

nia się nad polityką energetyczną zarówno Polski,

staniu podkreśla się często efekt ekonomiczny

jak i całej Europy oraz dywersyfikacją dostaw ropy

i ograniczenia naturalne Morza Śródziemnego.

i gazu, bo o całkowitym uniezależnieniu raczej nie

Realne wydaje się zdywersyfikowanie dostaw gazu

może być mowy.

ziemnego już w perspektywie najbliższych lat. Mowa oczywiście o terminalu LNG w Świnoujściu

D: Na początku 2014 roku wprowadziliście Pań-

i litewskim w Kłajpedzie. Od decyzji UE w zakresie

stwo nową samoobsługową sieć stacji paliwowych

finansowania zależy z kolei budowa gazociągu pol-

eMILA. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo

sko-litewskiego.

na tak odważny krok? R.K.: Wejście w segment stacji samoobsługowych

Realnie Polska ma znacznie większe szanse zdywersyfikowania dostaw gazu niż ropy naftowej

jest kolejnym krokiem realizowanej przez nas strategii rozwoju. To uzupełnienie naszej dotychczasowej działalności handlowej, a przede wszystkim źródło optymalizowania przychodów firmy. Uważamy, iż pozycja i doświadczenie naszej firmy

DEAL: Od jak dawna zajmuje się Pan rynkiem su-

D: Jak zapatruje się Pan na możliwość wydobywa-

rowców?

nia gazu łupkowego w Polsce?

RYSZARD KACZMAREK: Praktycznie od początku dzia-

R.K.: Od możliwości do wydobycia komercyjnego

łalności firmy BM Reflex czyli 1991 roku.

czeka nas chyba dość daleka droga. Na razie Pol-

D: Może taką szansą byłby terminal LNG, którego

ku paliwowego chciałby Pan pozycjonować sieć

ska jest na etapie zwiększania liczby odwiertów po-

budowa jest już w końcowej fazie?

eMILA?

pozwolą wykorzystać niszę na rynku stacji samoobsługowych. D: Jak w rzeczywistości zmonopolizowanego ryn-

D: Czy obawia się Pan wyparcia konwencjonalnych

szukiwawczych i określania fizycznego potencjału

źródeł energii tymi alternatywnymi?

złóż. Jeśli dojdzie do rzeczywistego wydobycia,

R.K.: Budowany w Świnoujściu gazoport przezna-

R.K.: Pod żadnym względem nie możemy mówić

w sytuacji opłacalności ekonomicznej tych in-

czony do odbioru skroplonego gazu ziemnego to

o monopolizacji krajowego rynku paliw, choć prze-

R.K.: Z obecnej pespektywy całkowite wyparcie

westycji to myślę, że nastąpi to w perspektywie

ważny krok na drodze polskiej polityki energetycz-

kaz medialny może wzmacniać takie przekona-

konwencjonalnych źródeł energii wydaje się nie-

5-10 lat. Wiele kwestii nie jest jeszcze uregu-

nej. Plany mówią o możliwości importu od 5 do na-

nie wśród kierowców. Zarówno ilość operatorów

słychanie mało prawdopodobne. Obecnie 82%

lowanych, a niektóre propozycje nie napawają

wet 7,5 mld m³ LNG rocznie, co teoretycznie wraz

na rynku detalicznym, jak i ilość stacji świadczą

konsumowanej energii na świecie pochodzi

optymizmem – chodzi głównie o proponowany

z planowaną budową sieci gazociągów wewnątrz

o dużej konkurencyjności. Stacje eMILA mają się

z

konwencjonalnych

wysoki, nawet 40% podatek dla firm wydoby-

kraju umożliwiłoby spadek udziału importu gazu

wyróżniać ceną i jakością.

(ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny). Chociaż za-

wających ropę i gaz. Poza tym, wolumeny mogą

z Rosji, z obecnych około 80% do 15% - 35%.

leżność świata od tych paliw na przestrzeni nad-

okazać się znacznie niższe niż szacowano jeszcze

Pierwsze dostawy gazu tą drogą zaplanowane są

Rozmowę przeprowadziła

chodzących lat zapewne się zmniejszy, będzie

2 lata temu.

na początek przyszłego roku. Dodatkowo otwiera

Marta Adamczewska

nieodnawialnych

źródeł

to nasz rynek na dostawy gazu z Bliskiego Wscho-

to proces bardzo powolny. Udział ropy naftowej w światowym zużyciu energii może spaść w naj-

D: Czy widzi Pan szansę na energetyczne unie-

du, Afryki czy nawet jeszcze bardziej odległych za-

bliższych 20 latach z obecnych 32% do około

zależnienie się Polski od dostaw gazu i ropy

kątków świata i niewykluczone, że będzie to karta

26%. Nie oznacza to jednak, że konsumpcja ropy

z Rosji?

przetargowa w negocjacjach cenowych z Rosją. Istotny przy tym jest również bilans ekonomiczny.

spadnie. Popyt wzrośnie, ale wolniej niż na pozostałe źródła energii. W konsekwencji zależność

R.K.: W ponad 92% zużywana w Polsce ropa nafto-

Mimo wyższych kosztów transportu w ostatnich

świata od paliw kopalnych na przestrzeni naj-

wa pochodzi z Rosji. W przypadku gazu ziemnego

latach ceny LNG w kontraktach potrafiły być około

bliższych 15-20 lat może zmniejszyć się zaledwie

bilans ten jest nieco korzystniejszy – z Rosji im-

25-40% niższe w porównaniu z dostawami z Rosji.

o 2-4 punkty procentowe.

portujemy około 65-70% gazu konsumowanego

Niewiadomą jest oczywiście relacja cen w przy-

10

11

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVIII  

Magazyn Deal XVIII  

Advertisement