__MAIN_TEXT__

Page 26

EPOKA FACEBOOKA Gdy 4 lutego 2004 roku Mark Zuckerberg wraz z kolegami w jednym z akademików na Uniwersytecie Harvarda uruchamiał Facebooka, nikt na świecie nie przypuszczał, że odegra on tak ogromną rolę we współczesnym świecie. Od najmłodszych lat Zuckerberg urodził się w rodzinie żydowsko

m.in.: AOL i Microsoft, jednak młodzi programiści

— amerykańskiej 14 maja 1984 roku w White Pla-

wszystkie je odrzucili.

ins. Jego rodzice byli lekarzami — ojciec prowadził klinikę dentystyczną, która zajmowała część

TheFacebook

domu, natomiast matka była psychiatrą w lokal-

Po zakończeniu edukacji na PEA, przyszedł czas

nym szpitalu. Od najmłodszych lat Mark prze-

na studia. Zuckerberg, ku zaskoczeniu rodziny

jawiał ogromne zainteresowanie komputerami

oraz znajomych wybrał psychologię, choć jak

— w wieku 12 lat, na potrzeby kliniki swojego taty

sam podkreśla w wielu wywiadach programo-

stworzył prosty komunikator o nazwie „Zucknet”.

wanie komputerowe wciąż było jego miłością.

Za jego pomocą recepcjonistka informowała

Podczas drugiego roku studiów utworzył interne-

Edwarda Zuckerberga o przybyciu nowego pa-

towy ranking studentów Harvard University —

cjenta. W wieku 16 lat założyciel najpopular-

Facemash.com. Strona opierała się na bardzo pro-

niejszego serwisu społecznościowego na świe-

stym mechanizmie: użytkownik zamieszczał swoje

cie rozpoczął edukację w prestiżowej prywatnej

fotografie w serwisie, które później były oceniane

uczelnii Phillips Exeter Academy. PEA poszerzy-

w dziesięciostopniowej skali przez osoby korzysta-

ła horyzonty i pogłębiła jego pasję do programo-

jące z Facemash.com. Użytkownicy o najwyższych

wania. To właśnie za czasów nauki w PEA Zuc-

ocenach trafiali na specjalne listy rankingowe, któ-

kerberg wraz z Adamem D’Angelo (późniejszym

re przedstawiały dziesięciu najwyżej ocenianych

dyrektorem ds. technologii Facebooka) stworzył

mieszkańców danego akademika. Pomysł cieszył

SYNAPSE, dzięki któremu po raz pierwszy świat

się ogromną popularnością wśród społeczności

dowiedział się o Marku Zuckerbergu. SYNAPSE

akademickiej, co zaowocowało zainteresowaniem

był w ówczesnych czasach innowacyjnym pro-

ze strony administracji i władz uczelni, które pod

gramem do odtwarzania muzyki. Aplikacja za

groźbą wydalenia Zuckerberga ze studiów do-

pomocą specjalnego algorytmu uczyła się pre-

prowadziły do likwidacji serwisu. Kilka tygodni

ferencji muzycznych użytkownika na podstawie

po zamknięciu Facemash.com, do drzwi pokoju

wcześniej odtwarzanych utworów. Dzięki ol-

Zuckerberga zapukali bracia Winklevossowie oraz

brzymiej popularności SYNAPSE, do twórców

Divya Narendra, którzy złożyli mu propozycję

odezwało się wiele firm z ofertami jego kupna

stworzenia serwisu społecznościowego dla absol50

51

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVIII  

Magazyn Deal XVIII  

Advertisement