__MAIN_TEXT__

Page 14

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

W TRANSPORCIE

Liczba pojazdów w miastach wzrasta. Rosnąca emisja zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery oddziałuje negatywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale również na jakość życia społeczeństwa. Nie ma nic gorszego, niż jazda w korkach

w porównaniu do transportu indywidualnego

w godzinach szczytu. Budowa nowych ulic, jak rów-

w przeliczeniu na pasażerokilometr). Władze

nież zwiększanie przepustowości już istniejących,

poszczególnych miast chcą zadbać o to, aby trans-

nie zawsze przynoszą pożądane korzyści, przyczy-

port ten mógł być bardziej ekologiczny. Ruszyła

niając się do występowania na polskich drogach

przesiadka na autobusy elektryczne – to nowa

jeszcze większej ilości pojazdów. Aby skutecznie

technologia, która w Polsce zaczęła się pojawiać

zmniejszyć emisję zanieczyszczeń wydostają-

od 2014 roku. Pojazdy te mają wiele zalet, na przy-

cych się z pojazdów do atmosfery, trzeba byłoby

kład cechują się niskimi kosztami eksploatacji, są

zmienić nawyki kierowców, którzy nie powinni

w stanie odzyskiwać prąd w czasie hamowania, czy

używać samochodu jako środka transportu dla

też w momencie wypadku drogowego zmniejszają

jednej osoby. Użytkownicy pojazdów osobowych

ryzyko wybuchu. Użycie napędu elektrycznego

powinni również unikać przejazdów na krótkich

obniża emisję CO2, dlatego należy traktować je

dystansach, szczególnie jeśli na trasie, którą chcą

jako przyjazne środowisku. Na warszawskich tra-

przejechać, jest dostępna komunikacja miejska.

sach kursują elektryczne autobusy Solaris model

Niestety nawyki kierowców trudno jest zmienić,

Urbino Electric wyposażone w baterie litowo

dlatego najkorzystniejszą opcją na zmniejszenie

– jonowe, których pełne naładowanie zajmuje

ilości spalin staje się wprowadzenie technologii,

1,5 h, a jedno takie ładowanie pozwala przejechać

które będą przyjazne środowisku. Zatem najważ-

około 100 km. W większości miast możemy rów-

niejszym celem stanowiącym podstawę obecnych

nież spotkać autobusy o napędzie hybrydowym.

podejść i rozwiązań przyszłej mobilności stało się

Hamując, autobus ładuje potężne kondensatory

prowadzenie ekologicznych technologii.

mające wytrzymać wiele lat eksploatacji, które

Model mobilnego społeczeństwa, które decy-

zasilają wszystkie urządzenia pojazdu podczas

duje się na zbiorowy transport, znacznie zmniej-

postoju i w trakcie ruszania z przystanku. Następ-

sza korki. Polskie miasta zaczynają coraz mocniej

nie pojazd przejeżdża kilkaset metrów na czystym

stawiać na nowoczesny i ekologiczny transport

napędzie elektrycznym, po czym włącza się silnik

publiczny. Porównując ten transport do samo-

wysokoprężny. Silnik Diesela zostaje także uru-

chodów osobowych można wyróżnić jego dwie

chomiony przy większej prędkości. Dalej autobus

bardzo ważne zalety: znacznie zmniejsza poziom

jedzie już tylko na dieslu, po czym hamując –

ulicznych korków, jak również jego oddziaływa-

znowu ładuje kondensatory i przełącza się na sil-

nie na środowisko naturalne (jeden autobus pro-

nik elektryczny. Oznacza to, że napęd hybrydowy

dukuje zaledwie 1/5 zanieczyszczeń powietrza

jest przyjazny środowisku, ponieważ w mniej26

27

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVIII  

Magazyn Deal XVIII  

Advertisement