__MAIN_TEXT__

Page 8

TEMAT WYCZERPANY Wywiad ze Sławomirem Lachowskim, założycielem pierwszego banku mobilnego w Polsce. DEAL: Bank SMART „urodził się na smartfony”

S.L.: Smartfon aktualnie jest kluczowym elemen-

ponad 3 miesiące temu. Jak ocenia Pan projekt

tem naszego życia; coś, z czego nie rezygnuje-

po tym okresie i jak Pana zdaniem będzie się dalej

my nawet kładąc się spać, bo kto z nas korzysta

rozwijał?

choćby z tradycyjnego budzika? Jest tak dlatego, że telefon komórkowy zaspokaja większość na-

SŁAWOMIR LACHOWSKI: Nazwa Banku SMART nie jest

szych codziennych potrzeb.

przypadkowa. Nawiązuje do mądrego wyboru ban-

Z analiz przeprowadzonych przez zespół

ku, inteligentnego bankowania z poszanowaniem

Banku SMART wynika, że osoby posiadające mo-

swojego czasu i pieniędzy. Nasze przedsięwzięcie

bilne aplikacje bankowe korzystają z nich kilka razy

to zupełnie nowe podejście do bankowości, oparte

dziennie,

o zasadę „mobile first”, która zapewnia dostępność

z bankowości internetowej, z której korzystają

naszych usług dosłownie w zasięgu ręki.

raz lub dwa razy w tygodniu. Coraz więcej klien-

a

więc

wielokrotnie

częściej

niż

Obecne możliwości smartfonów pozwalają

tów zdaje sobie sprawę, że bankowość mobilna

na zapewnienie pełnego, zdalnego dostępu do pro-

jest bezpieczniejsza od internetowej. Dlacze-

duktów bankowych, zaspokajających różnorodne

go? Ponieważ nie istnieje – przynajmniej obec-

potrzeby użytkowników, którzy poszukują wygod-

nie - złośliwe oprogramowanie na smartfony,

nych rozwiązań, pozwalających na codzienną ob-

pozwalające np. na przechwytywanie danych

sługę swoich finansów.

do logowania.

W mojej ocenie bankowość mobilna będzie rozwijać się w szybszym tempie od pozostałych

D: Obecnie bardzo wiele banków posiada swo-

kanałów dostępu, pozyskując klientów przycią-

je wersje mobilne. Jak Bank SMART stara się

gniętych lepszą ofertą, możliwą dzięki rezygnacji

wyróżnić na tym tle i przebić do świadomości

z kosztownej obsługi w placówkach oraz nowo-

klientów?

czesnym funkcjom niedostępnym nigdzie indziej. Potwierdzeniem tych słów są dane wykorzysty-

S.L.: Tradycyjne banki dużo mówią o innowa-

wania przez naszych klientów usługi Bankowości

cyjności, ale – w celu zwiększenia efektywności

Głosowej. W pierwszych dwóch tygodniach dzia-

działania i podniesienia zysków - ograniczają

łalności banku skorzystano z niej około 4 tys. razy,

się do działań zachowawczych; koncentrują się

a po dwóch miesiącach - już 11 tys. razy.

na stopniowym ulepszaniu istniejących produktów i usług. Typowym przykładem może

D: Bankowość mobilna a internetowa - niezwy-

być promowana przez banki tradycyjne ban-

kle modne i często mylone pojęcia. Jaka według

kowość internetowa i mobilna. Jej zastosowa-

Pana jest podstawowa różnica między nimi?

nie, dzięki samoobsłudze ze strony klientów, 6

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement