__MAIN_TEXT__

Page 62

(NIE)ZALEŻNOŚĆ

BANKU CENTRALNEGO W połowie czerwca tygodnik „Wprost” opublikował nielegalne nagranie spotkania Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, Prezesa NBP Marka Belki oraz byłego Ministra Transportu Sławomira Cytryckiego. W czasie tej rozmowy negocjowane były warunki pokrycia długu publicznego przez NBP. Minister Spraw Wewnętrznych oczekiwał,

z inflacją jako podstawowy i jasno określo-

że pomoc finansowa dla rządu pomoże Platformie

ny cel BC – zgodnie z dokumentem „Założe-

Obywatelskiej wygrać wybory, a Marek Belka żądał

nia polityki pieniężnej na rok 2014” został

w zamian dymisji ówczesnego Ministra Finan-

ustalony na poziomie 2,5%, z symetrycznym

sów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy

przedziałem odchyleń o ± 1 punkt procento-

o Banku Centralnym. Kilka miesięcy później, zgod-

wy; gwarancja niezależności decyzji podejmo-

nie z oczekiwaniami prezesa, Ministrem Finansów

wanych przez BC od stanowiska rządu - w sytu-

został „techniczny i niepolityczny” Mateusz Szczu-

acjach deficytu budżetowego - gdy rządy wydają

rek, a do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń

więcej pieniędzy niż otrzymują w formie podatków,

nowelizacji o działalności NBP. Zdaniem Marka

pojawia się pokusa, aby dodrukować pieniądze

Belki doszło do naruszenia niezależności banku

i w ten sposób spłacić deficyt; ochrona BC przed

centralnego: „Mamy do czynienia z konspiracją,

naciskiem poltycznym, zmuszającym go do zmian

której treścią jest układ polityczny. Szef NBP wikła

polityki pieniężnej (np. poprzez nieodwołalność

się w politykę. To samo jest już naruszeniem nie-

zarządu lub Rady Polityki Pieniężnej w czasie

zależności NBP.”

ich kadencji). W trakcie spotkania M. Belki z B. Sienkiewiczem minister proponował preze-

Na czym polega niezależność BC?

sowi dodruk pieniądza; pojawiły się pomysły sku-

Wystarczy wejść na stronę internetową NBP

pu obligacji przez NBP oraz nowelizacji ustawy

Portal, aby odnaleźć pojęcie niezależności ban-

o Banku Centralnym; uzgodniono dymisję Jacka

ku centralnego, która jest definiowana jako

Rostowskiego; Rada Polityki Pieniężnej traktowa-

narzędzie umożliwiające krajowi dysponowa-

na była jako przeszkoda do pokonania w realizacji

nie silną i stabilną walutą. Do warunków, które za-

planów rządu przez NBP. Wszystko to jest sprzecz-

pewnią suwerenność tej instytucji, należą: prawo

ne z założeniami niezależności banku centralnego.

emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny (dalej: BC) – instrumentami,

Dwa wielkie przełomy

które służą do kształtowania stóp procentowych

Na proces zwiększenia się niezależności ban-

są: operacje otwartego rynku, rezerwa obowiąz-

ków centralnych wpływ miały upadki systemów

kowa, operacje depozytowo-kredytowe; walka

stojących na straży stabilności poziomu cen. 60

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement