__MAIN_TEXT__

Page 50

jego umowa z klientem już wygasła, po zaprzestaniu wykonywania zawodu lub skreśleniu z listy doradców podatkowych. Tylko sąd może zwolnić go z tajemnicy i robi to tylko wówczas, gdy prowadzi postępowanie karne lub karno- skarbowe i nie może ustalić faktów na podstawie innych dowodów. Zadania doradcy podatkowego Zgodnie z ustawą doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej, związanej z tymi obowiązkami. Może też prowadzić w ich imieniu księgi rachunkowe i podatkowe oraz inne ewidencje do celów podatkowych, sporządzać zeznania i deklaracje lub udzielać w tym zakresie pomocy. Ponadto wy-

A jeśli nie doradca podatkowy, to co?

stępuje w imieniu przedsiębiorcy w postępowaniu

Jeżeli ktoś nie widzi siebie w roli doradcy podatko-

przed organami podatkowymi oraz przed sąda-

wego, a kończy studia związane z finansami, czyli

mi administracyjnymi. Obsługuje on także firmę

z sektorem, który z roku na rok rozwija się coraz

w zakresie kadr i płac (rozliczenia składek, przy-

szybciej, może też znaleźć zatrudnienie w innych

gotowywanie

deklaracji

ZUS

pracowników).

gałęziach świata finansjery. Przepływy pieniężne

Doradca musi kierować się w pracy zasadami etyki

i zarządzanie nimi to czynności skomplikowane,

zawodowej. Wśród tych zasad można wymienić ta-

ale niezbędne w każdej firmie.

kie jak: rzetelność, uczciwość i bezstronność.

Jednak absolwent tych studiów jest wszechstronnie wykształcony, posiada różnorodne umie-

Czy doradca odpowie za błędy? Zadaniem

doradcy

jest

ustrzec

jętności, wiedzę z wielu dziedzin naukowych (mapodatnika

tematyki, zarządzania, psychologii czy prawa),

od wszelkich możliwych podatkowych błędów,

ma analityczny umysł, umie wyciągać wnioski.

jednak nie zdejmuje z niego odpowiedzialności.

Dzięki temu możliwości podjęcia pracy są stosun-

Odpowiada jedynie za wykonanie swoich zadań

kowo duże i atrakcyjne.

z należytą starannością. To podatnik musi uregu-

Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z profesją

lować wynikające z ustawy zobowiązanie podat-

doradcy podatkowego, powinien mieć świadomość,

kowe, nawet jeśli wskutek błędnej opinii doradcy

że co innego uzyskać wpis na listę doradców, a co

podatnik był przekonany, że jest ono nienależne.

innego wziąć odpowiedzialność za finansową sytuację klienta. Należy zdawać sobie sprawę z tego,

Zarobki doradcy podatkowego Cena

usługi

doradcy

podatkowego

że jednym z najistotniejszych elementów jest zależy

relacja klient - doradca. Ze względu na fakt,

od tego, w jakim zakresie i w jakiej formie prze-

iż doradca podatkowy wkracza w sferę prywat-

biega współpraca. Stosowane są zarówno sta-

ną klienta oraz ma dostęp do poufnych info-

łe stawki godzinowe, takie same dla wszyst-

rmacji i danych, fundamentalną kwestią jest

kich doradców w kancelarii, jak i zmienne,

także zaufanie.

zależne od doświadczenia osób obsługujących klienta i lokalizacji kancelarii. Stawki godzinowe są bardzo zróżnicowane i wahają się przeciętnie

Weronika Michalak

od 150 do 2000 PLN. Można także z góry ustalić

weronika.michalak@skninwestor.com

wynagrodzenie za konkretny projekt lub wynegocjować ryczałt miesięczny. Jeśli doradca podatkowy zajmuje się na przykład postępowaniem sądowym, z reguły ustala się również success fee - dodatkowe wynagrodzenie, zależne od uzyskanych przez klienta korzyści finansowych. Praktykowana jest również metoda procentowa - wynagrodzenie jest równe ustalonemu procentowi od uzyskanej dla klienta korzyści. 48

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement