__MAIN_TEXT__

Page 40

HANDEL SZTUKĄ przenosi się do internetu

W połowie lipca branżowe media obiegła

informacja

o

podpisaniu

porozu-

mienia, które ma szanse na stałe zmienić sposób, w jaki handluje się sztuką. Siły łączą bowiem internetowy gigant eBay i jeden z dwóch największych domów aukcyjnych na świecie – Sotheby’s. Rynek sztuki w Internecie Sprzedaż w Internecie, w tym przy wykorzystaniu

odwiedzający eBay będą mieli możliwość oglądania

urządzeń mobilnych, w niesamowitym tempie re-

transmisji na żywo z aukcji organizowanych przez

wolucjonizuje kolejne rynki. Ostatnio coraz śmie-

Sotheby’s na całym świecie. Docelowo dostępne

lej zaczyna wkraczać na, wydawałoby się, konser-

mają być również licytacje, które przeprowadza-

watywny i przyzwyczajony do tradycyjnych form

ne będą wyłącznie w sieci. Sam pomysł wykorzy-

zawierania transakcji rynek sztuki.

stania potencjału, jaki drzemie w obu firmach,

Według raportu Deloitte „Rynek sztuki.

nie jest nowy. Przedsiębiorstwa już raz podejmo-

Sztuka rynku” z 2013 roku aż 68% ankietowa-

wały współpracę – w 2002 roku, wtedy jednak

nych specjalistów wyraziło opinię, iż internet

zakończyła się ona niepowodzeniem. Wcześniej,

w ciągu najbliższych 2-3 lat wywrze duży lub bardzo

w 1999 roku, z podobnym skutkiem próbowa-

duży wpływ na ów rynek. Zmiany te nie pozostają

no sprzedaży drobnych przedmiotów kolekcjo-

bez reakcji czołowych domów aukcyjnych. Wpraw-

nerskich za pośrednictwem serwisu Amazon.

dzie składanie zleceń za pośrednictwem sieci jest

Ostatecznie oba projekty oznaczały dla Sothe-

możliwe już od dawna, jednak by nadążyć za tren-

by’s wielomilionowe straty. Napotkanych pro-

dem i dopasować swoją ofertę do nowych potrzeb

blemów było kilka, jednak na tle pozostałych

klientów, trzeba wykazać się znacznie większą ela-

szczególnie istotny okazał się być brak przeko-

stycznością. Oparty na kilkuletniej tradycji model

nania kupujących do autentyczności oferowa-

stacjonarnych aukcji częściowo ustępował będzie

nych obiektów. Na tego rodzaju przedsięwzię-

tym internetowym. Dlatego nie ma najmniejszych

cia było wtedy po prostu za wcześnie. Teraz,

wątpliwości, że zapowiedź współpracy Sotheby’s

gdy rynek zdążył dojrzeć, a konsumenci ostatecz-

z eBay’em to jedno z najważniejszych wydarzeń

nie przekonali się do zakupów przez internet, przy-

na rynku sztuki w tym roku oraz kolejny solidny

szedł najwyższy czas na odnowienie współpracy.

dowód na to, że handel sztuką w dużym stopOwocna współpraca

niu przenosić się będzie do świata wirtualnego.

Bardzo duża liczba klientów eBay’a (ok. 145 Reaktywacja

mln) to dla Sotheby’s niepowtarzalna okazja, by

Już od jesieni 2014 roku, w specjalnej zakładce,

wyjść ze swoją ofertą do szerszej publiczności, 38

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement