__MAIN_TEXT__

Page 24

FRANCUSKI SYSTEM PODATKOWY Planując zagraniczny wyjazd, warto zapoznać się z tamtejszym systemem podatkowym. Jak wygląda system fiskalny

we

Francji?

Co

zmieniły

ostatnie

wybory? Odpowiedzi na te i inne pytania

znajdziecie

w

poniższym

tekście.

prezydenckie

nego zawodu. Pracowników obowiązuje sześć

we Francji wygrał Francois Hollande, a socjal-

stawek podatkowych, tj. 0%, 5,5%, 14%, 30%,

ny charakter jego poglądów dokładnie wskazał

41% oraz 45%. Poszczególne progi podatkowe

kierunek rozwoju systemu gospodarczego pań-

z reguły są waloryzowane o wskaźnik inflacji

stwa. W następnym roku nowi przedstawiciele

(jednak

władzy francuskiej zaczęli realizować zapowiada-

waloryzację w ramach realizowanej polityki

ną reformę podatkową. Z dniem 1 stycznia 2014

oszczędnościowej).

W

2012

roku

wybory

w

latach

2011-2012

wstrzymano

roku wiele zmian podatkowych weszło w życie. Studenci się cieszą… Podatek od osób fizycznych

Warto nadmienić, iż istnieje wiele różnych ulg

Czym jest system podatkowy? Definiuje się go jako

podatkowych, które w dużym stopniu zmniej-

zespół różnych opłat, obowiązujących na terenie

szają obciążenia z tytułu podatku dochodowego

danego państwa. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji

od osób fizycznych. Do kluczowych należą: tzw. czę-

fiskalnej oraz stawkom głównych podatków wystę-

ści fiskalne przy opodatkowaniu rodziny, ulgi stu-

pujących we Francji.

denckie (studenci do 25 roku życia nie płacą podatku

Podatek

od

dochodów

osób

PIT), ulgi dotyczące kosztów księgowości, wydat-

fizycznych

ma charakter progresywny i obowiązuje wszyst-

ków mieszkaniowych czy zatrudniania opiekunki

kie osoby przebywające na terytorium francuskim

do dziecka. Mniej znaczące ulgi, takie jak ob-

powyżej 183 dni w roku podatkowym oraz tych,

niżenie obciążenia podatkowego o 20 EUR

którzy utożsamiają Francję z ośrodkiem interesów

przy

życiowych.

również korzystnie wpływają na stan portfe-

wykorzystaniu

deklaracji

internetowej,

podat-

li Francuzów. Z kolei ulga podatkowa od pra-

kowej powodują, że z powyższymi zasada-

cy ponadnormatywnej (godzin nadliczbowych)

mi możemy spotkać się w większości państw

została zniesiona podczas kadencji prezydenta

europejskich,

Hollande`a.

Tak

proste

kryteria

takich

jak:

rezydencji

Niemcy,

Austria,

Szwecja, Portugalia, a także Polska. Przedmiotem podatku PIT są pensje, wynagrodzenia,

… najbogatsi niekoniecznie

dochody

Specyficzne

z

najmu,

praw

majątkowych

zmiany

nastąpiły

w

grudniu

2013 roku, kiedy francuski sąd konstytucyj-

i kapitałów pieniężnych oraz przychody z działalności przemysłowej, handlowej i rolniczej,

ny zatwierdził zgodność z ustawą zasadniczą

a także przychody z tytułu wykonywania wol-

75% stawki specjalnego podatku od dochodów 22

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement