__MAIN_TEXT__

Page 8

TEMAT WYCZERPANY

Rozmowa z dr Henryką Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

DEAL: W 1991 roku obejmowała Pani stanowisko

nym członkiem Unii Europejskiej i NATO, pod

Ministra Przemysłu i Handlu. Jak wyglądała Pani

względem poziomu życia prześcigamy sąsiadów,

praca na początku przemian ustrojowych?

z kryzysem radzimy sobie znacznie lepiej niż gospodarki większości krajów tzw. starej Europy.

DR HENRYKA BOCHNIARZ: To był prawdziwy rollerco-

Patrząc wstecz widać oczywiście, że transformacja

aster, wszystko działo się jak w wartkim filmie

nie przyniosła poprawy życia wszystkim i od razu.

akcji. Nie mieliśmy wzorów do powielenia. Trzeba

Koncentrowaliśmy się na zmianie systemowej,

było opracowywać metody przejścia od gospodar-

nie było indywidualnych pomysłów dla każdego.

ki centralnie planowanej do rynkowej. Przyjeżdża-

W tamtym czasie odkrywaliśmy Amerykę każde-

li do nas eksperci Banku Światowego i dzielili się

go dnia. Co zrobić z przemysłem, który przez lata

doświadczeniami zdobytymi w Egipcie lub innych

sprzedawał wszystko do Związku Radzieckiego,

podobnych krajach, ale one w żaden sposób do nas

a nagle okazało się, że nie ma tego rynku; z dy-

nie pasowały. Strajki wybuchały kilka razy dzien-

rektorami nauczonymi, że mają tylko potakiwać

nie, a dzień zaczynano od podliczania pieniędzy

sekretarzom partii, niemającymi pojęcia, na czym

w kasie państwa i decydowania, za co płacimy, a co

polega bilans; z bankami, które nie wiedziały, jak

odwlekamy. W dodatku to doświadczenie trwało

oceniać ewentualne projekty inwestycyjne. To były

tak krótko, że nie można było zobaczyć efektów.

bolesne lekcje. Ale bez nich Polska nie byłaby dziś

Pracowałam często po dwadzieścia godzin na

w miejscu, w którym jest.

dobę, podobnie większość ministrów. Mam wielką satysfakcję z tej pracy, bo w rządzie zasiadali

D: Wchodzi Pani w skład rad nadzorczych, prze-

fantastyczni, zaangażowani ludzie: Jan Krzysztof

wodniczy wielu organizacjom. Jak pogodzić

Bielecki, Michał Boni, Leszek Balcerowicz, Janusz

wszystkie związane z tym obowiązki?

Lewandowski. Nie było żadnych przepychanek personalnych. Mieliśmy poczucie, że wszyscy gra-

H.B: To kwestia dobrej organizacji czasu i po-

my do jednej bramki i jesteśmy odpowiedzialni za

czucia, że angażuję się w tworzenie ciekawych

wprowadzanie w życie wielkiego projektu.

projektów, które w pewien sposób wpływają na rzeczywistość. W Lewiatanie walczymy o popra-

D: Jak z perspektywy czasu i zdobytego doświadcze-

wę warunków prowadzenia działalności gospo-

nia ocenia Pani swoje ówczesne działania i decyzje?

darczej i usuwanie barier dla przedsiębiorców. Każda mała zmiana na lepsze, którą udaje nam

H.B: Bilans transformacji z dzisiejszej perspekty-

się wypracować, czasem po miesiącach ciężkiej

wy jest bardzo pozytywny. Dzięki przemianom

pracy, daje wielką satysfakcję. A satysfakcja rodzi

sprzed ponad dwudziestu lat jesteśmy pełnopraw-

energię do dalszej pracy. Poza tym bardzo ważny 8

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement