__MAIN_TEXT__

Page 52

NADAJ TEMPA

SWOJEJ KARIERZE Z THE BOSTON CONSULTING GROUP!

The Boston Consulting Group (BCG) to

międzynarodowa firma doradztwa strate-

Szymon, UE w Poznaniu/SGH w Warszawie

gicznego. Nasi konsultanci, absolwenci najlep-

Podczas konkursu spotkałem wiele inspirujących

szych światowych uczelni biznesowych i technicz-

osób, zarówno z samego BCG, jak i uczestników

nych oraz programów MBA pracują w 75 biurach

z całej Polski. Z wieloma utrzymujemy kontakt do

w 43 krajach wspierając zarządy największych

dziś. BCG. Droga na Szczyt to szansa, żeby zoba-

firm w rozwiązywaniu strategicznych problemów.

czyć, jak w praktyce wygląda praca konsultantów.

Y

Koncepcje BCG weszły do kanonu nauki zarządza-

Mnóstwo danych, skomplikowane zadania, praca

CM

nia, a naszym celem jest dalsze wspieranie zmian

pod presją czasu i prezentowanie wyników przed

MY

w światowym biznesie.

wymagającymi odbiorcami - tego wszystkiego do-

Konkurs BCG. Droga na Szczyt to szansa na

świadczyłem podczas warsztatów eliminacyjnych.

wejście w świat doradztwa strategicznego. Po raz

Wyjazd szkoleniowy był niezapomnianym przeży-

kolejny najlepsi studenci z całej Polski wcielą się

ciem. Wspominam go jako niezwykle cenny mery-

w rolę doradców i - pod okiem ekspertów z BCG –

torycznie i jednocześnie jako fantastyczną imprezę

zmierzą się z zadaniami podczas warsztatów elimi-

integracyjną.

nacyjnych, które odbędą się w Warszawie (SGH), Krakowie (UE), Łodzi (UŁ), Poznaniu (UE) i Wro-

Jerzy, UE w Krakowie

cławiu (UE). Zwycięzcy w styczniu wezmą udział

Udział w tym konkursie to doświadczenie wielo-

w prestiżowym szkoleniu w Hotelu Narwil w Se-

poziomowe: od pracy nad casem i konfrontacji re-

rocku k. Warszawy. Przez 3 dni będą uczestniczyć

zultatów z oceną konsultantów, przez współpracę

w warsztatach rozwojowych, przygotowujących do

z naprawdę doborowym zespołem, po absolutnie

skutecznego działania w środowisku biznesowym.

niezapomniane wrażenia z wyjazdu szkoleniowe-

Zaprosimy ich też w podróż po świecie win, pro-

go. Bardzo cenię sobie to, że mogłem poznać wiele

wadzoną przez wybitnych sommelierów, oraz do

osób z zespołu BCG, to był niesamowity motywa-

wspólnego gotowania pod okiem najbardziej zna-

tor do rozwoju i wyboru kierunku przyszłej ka-

nych szefów kuchni.

riery. Nagrodę, czyli wyjazd szkoleniowy, można

Laureaci konkursu BCG. Droga na Szczyt

najkrócej opisać jako pasmo niespodzianek z naj-

będą mogli skorzystać z niestandardowego, skró-

wyższej półki. BCG. Drogę na Szczyt poleciłbym

conego procesu rekrutacji do The Boston Consul-

każdemu, kto poważnie myśli o swojej przyszłości.

ting Group.

To doskonała okazja do zdobycia doświadczenia,

Jak udział w konkursie BCG. Droga na

wiedzy i kontaktów przydatnych nie tylko w fir-

Szczyt wspominają dotychczasowi laureaci? Oto

mach konsultingowych, ale pozwalających wybić

ich wrażenia:

się daleko przed innych studentów i absolwentów.

52

C

M

CY

CMY

K

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement