__MAIN_TEXT__

Page 42

ART&BANKING Kryzys gospodarczy, największy postrach inwestorów, znacząco wpłynął na ich podejście do tematu finansów. Chęć szybkiego wyjścia z impasu wyzwoliła w kręgu elity finansowej nowe, świeże spojrzenie w kwestii alternatywnych form inwestowania, i co niezmiernie cieszy, głównie w materii szeroko pojętej sztuki. Zgryźliwi już na samym wstępie mogliby po-

w sztukę. I tak w przeciwieństwie do racjonalne-

wiedzieć, że jest to fanaberia, na którą mogą sobie

go, mniej lub bardziej trafnego lokowania kapitału

pozwolić jedynie ekscentryczni członkowie wyż-

w formie tradycyjnych inwestycji, nie zmusimy

szych sfer. Od razu pozwolę sobie obalić ten mit

nagle pasjonata impresjonizmu do zainwestowa-

- choćby minimalny kapitał i głębsze rozeznanie

nia w nawet bardzo opłacalny, lecz nieodpowiada-

umożliwią zainwestowanie w dobry ”kawałek sztu-

jący estetyce nabywcy obraz przedstawicieli fowi-

ki”, a kilka fundamentalnych informacji pozwoli

zmu czy kubizmu.

chociaż w pewnym stopniu, zrozumieć mechanizmy tego, jakże interesującego połączenia sztuki

Nowe, artystyczne pokolenie

i finansów. Jak się okazało, na świecie to rynek

Kolejną podstawową kwestią jest założenie, że bez

sztuki jest najbardziej atrakcyjną i pewną formą

wybitnych, bądź nawet dobrze rokujących artystów

dywersyfikacji portfela świadomych inwestorów.

nie stworzymy prężnie rozwijającego się rynku. Ry-

Rynek ten to jeden z najszybciej ewoluujących

nek ten oczywiście nie będzie od razu przypomiał

segmentów stosunków handlowych na świecie.

spektakularnych aukcji galerii Satchii czy Sotheby,

Szeroki wachlarz usług tzw. art bankingu zapew-

ale już teraz w kwestii wyboru artystów mamy sze-

nia, nawet „nieobytym” w meandrach sztuki gra-

rokie pole manewru. Dotychczas podstawą i jed-

czom, stabilną przyszłość ich inwestycji. Globalnie

nocześnie wizytówką polskiego rynku sztuki były

możemy mówić już o nowej branży łączącej finanse

i są licytacje wybitnych artystów wielkiego kalibru,

i sztukę (art&banking). Jak sytuacja wygląda w Pol-

takich jak Tamara Łempicka czy Jerzy Nowosiel-

sce? Czy potencjalny inwestor może liczyć w tej

ski. Obecnie jednak trend się zmienił i polscy inwe-

kwestii na pomoc wykwalifikowanych doradców?

storzy chętniej stawiają na młodych i gniewnych. Ci za to zmienili swoje oblicze nie wzorują się na

Pieniądze to nie wszystko

biednych i przymierających głodem mistrzach za-

Główną trudnością w stworzeniu prężnie działa-

mierzchłych epok tworzących sztukę dla sztuki.

jącego rynku sztuki jest fakt, że uwarunkowany

Ich sztuka staje się biznesem. Mamy wrażenie,

jest on od wielu, często niezwykle zróżnicowanych

jak trafnie zauważył Noah Horovitz, w swojej no-

elementów. Pamiętajmy, że w grę nie wchodzą

men omen fenomenalnej książce „Art of the Deal”,

tu jedynie pieniądze i czysty zysk, lecz osobi-

że każde działanie to świetnie wypracowany ele-

ste przekonania oraz upodobania inwestujących

ment układanki, która prowadzi do wypracowania 42

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement