__MAIN_TEXT__

Page 38

WSPÓŁCZESNA

BANKOWOŚĆ

INWESTYCYJNA

Ostatnie pięć lat było dla bankowości dużym wyzwaniem. Zarządzający instytucja-

mi finansowymi napotkali wiele przeszkód, jednak mimo dużych turbulencji potrafili wrócić na właściwy kurs i odrabić pozycję swoich przedsiębiorstw sprzed kryzysu. Too big to fall Obecne trendy panujące w bankowości inwesty-

dingi. Zmiana formy prawnej oznaczała również

cyjnej są pochodną dogorywającego już kryzysu

koniec pewnej epoki – był to zmierzch niezależ-

z 2008 roku. Po upadku jednego z największych

nych banków inwestycyjnych do jakich mogliśmy

przedstawicieli tego segmentu na świecie – banku

przyzwyczaić się w ostatnich dekadach. Holdingi

Lehman Brothers – rozgorzała dyskusja dotycząca

mogły się również pałać bankowością detaliczną,

roli bankierów we współczesnym świecie finan-

co umożliwiło m. in. przyjmowanie depozytów.

sów. Pracownicy taki firm jak Goldman Sachs,

Takie posunięcie zmniejszyło gigantyczne wskaź-

J.P. Morgan czy Morgan Stanley byli atakowa-

niki zadłużenia i oddaliły ryzyko niewypłacalno-

ni przez media i rozżalone społeczeństwo, które

ści. Jednak skutkiem takiej decyzji było przej-

obwiniało ich o spowodowanie kryzysu. Sytuację

ście pod nadzór FED-u (Federal Reserve – bank

przedsiębiorstw inwestycyjnych pogarszał fakt, że

centralny USA). Myślano, że takie posunięcie

w swoich portfelach posiadały ciągle taniejące ak-

pociągnie za sobą bardziej zdywersyfikowaną

tywa (głównie papiery zabezpieczone hipotekami),

i mniej ryzykowną politykę, jednak rzeczywistość

co kilka z nich doprowadziło na skraj bankructwa.

(oraz pracownicy banków inwestycyjnych) potra-

Fatalną kondycję starał się ratować rząd Stanów

fi zaskakiwać. Najwięksi gracze na rynku szybko

Zjednoczonych zmieniając przepisy oraz pożycza-

otrząsnęli się po wahaniach rynku i zaczęli marsz

jąc pieniądze na wybawianie z opresji upadające

ku coraz wyższym zyskom. Istotnym faktem jest

przedsiębiorstwa (m.in. przy przejęciu przez Bank

również to, że większość osób doradzających rzą-

of America firmy Merrill Lynch). Desperackie

dom na całym świecie podczas kryzysu to wła-

kroki, które – z perspektywy czasu, częściowo za-

śnie byli pracownicy upadających banków. Było

mortyzowały upadek światowych finansów – spo-

to spowodowane ekspertyzą tych osób w temacie

wodowały wiele zmian w strukturach i filozofii

inżynierii finansowej oraz znajomością działania

banków inwestycyjnych, co z łatwością możemy

wszystkich papierów i mechanizmów, które bez-

zaobserwować parę lat później.

pośrednio lub pośrednio doprowadziły do kryzysu. Nowością, zwłaszcza na amerykańskim ryn-

Zmiany w bankowości inwestycyjnej

ku, była częściowa nacjonalizacja upadających

Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja spowo-

przedsiębiorstw. Rząd Stanów Zjednoczonych zo-

dowała, że giganci jak Goldman Sachs czy Morgan

stał zmuszony do podjęcia radykalnych kroków,

Stanley musieli przeobrazić się w bankowe hol-

które miały ustabilizować rozchwiane rynki fi38

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement