__MAIN_TEXT__

Page 24

ENERGETYCZNE

IMPERIUM

W 1983 roku Dietrich Mateschit, ówczesny

dyrektor marketingowy austriackiego oddziału firmy Procter & Gamble, odbył po-

dróż służbową do Tajlandii. Nie spodziewał się, że będzie ona momentem przełomowym w jego życiu. Czerwony Bizon Gdy po długim i męczącym locie doskwierało

był wytwarzany. Wszystkie negatywne opinie

mu uczucie jet lagu, w jednym z barów poda-

dotyczące napoju okazały się jednak wytworem

no mu lokalny napój o nazwie Krating Daeng

doskonale zaplanowanej kampanii marketingo-

(czerwony bizon), który na tajlandzkim rynku

wej, opierającej się na marketingu wirusowym.

dostępny był od lat siedemdziesiątych. Na po-

Z początku krytykowany napój, wzbudził zainte-

czątku Mateschit nie był przekonany co do jego

resowanie kontrowersjami wokół siebie. Wielu

skuteczności. Szybko jednak zmienił zdanie, gdy

ekspertów uważa początkowe działania Red Bulla

za sprawą tajemniczej mikstury, uczucie zmęcze-

za partyzanckie. Osoby odpowiedzialne za pro-

nia minęło. Od razu postanowił skontaktować się

mocję odwiedzały popularne austriackie kluby

z tajlandzkim biznesmenem Chaleo Yoovidhya

i rozrzucały puste puszki po napoju na podłodze

i zaproponować mu wejście z czerwonym bizo-

w celu zbudowania świadomości marki wśród po-

nem na rynek europejski. Porozumienie pomię-

tencjalnych nabywców. Kolejnym innowacyjnym

dzy przedsiębiorcami zostało osiągnięte. Każdy

pomysłem była współpraca z właścicielami klu-

z nich zainwestował 500 tys. USD w nowopow-

bów, którzy w zamian za zorganizowanie wydarze-

stające przedsiębiorstwo i w 1984 roku założyli

nia pod szyldem Red Bulla mieli otrzymać produkt

firmę Red Bull GMBH z siedzibą w Fuschl Am

całkowicie za darmo. Wszystkie te działania spo-

See nieopodal Salzburga. Trzy lata później, mimo

wodowały, że już w 1988 roku sprzedano ponad

negatywnych opinii ekspertów, według których

milion puszek Red Bulla.

napój ze względu na dziwny smak i wysoką cenę skazany był na porażkę, pierwsze puszki Red Bulla

Energetyczna hegemonia

trafiły na austriacki rynek. Było to nie tylko wpro-

W 1992 roku rozpoczęła się ekspansja na rynki za-

wadzenie do sprzedaży całkowicie innowacyjnego

graniczne, w Polsce napój energetyczny spod mar-

produktu, lecz również stworzenie nowej kategorii

ki czerwonego byka jest dostępny od 1995 roku.

produktów – napojów energetycznych.

Firma rozwija się bardzo dynamicznie, stale zwiększając swój zasięg - obecnie Red Bull dostępny jest

Milion puszek w rok

w 165 krajach i zatrudnia 8 966 osób. Rosnące

Wejście Red Bulla na rynek europejski miało

ceny oraz wahania kursów walut przyczyniły się

nietuzinkowy przebieg. Pojawiły się plotki odno-

do wzrostu obrotów firmy w 2012 roku, które wy-

śnie pochodzenia składników, z których Red Bull

niosły 4,93 mld EUR - wzrost o prawie 16% w po24

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement