__MAIN_TEXT__

Page 8

Deal wiosna 2013

W cztery oczy się urodziłem, w ychowałem i miałem za zupełnie

niezwykli ludzie. Ich życiorysy, wiedza i osiągnięcia

n at u r a l ne .

są równie imponujące, co inspirujące.

To

do ś w i adc z e n ie

z m ie n i ł o

mój

światopogląd, nauczyło tolerancji i zupełnie nowej „normalności”. Po powrocie do kraju, po tak długiej

Czym powinni wyróżniać się laureaci

nieobecności, człowiek może czuć się nieswojo. Jednak

konkursu „Droga na Harvard”?

zdobyte podczas wyjazdu doświadczenia, w zupełności

Uważam, że powinny być to osoby ambitne, które mają

rekompensują ten chwilowy dyskomfort.

odwagę i determinację, żeby nad sobą pracować. Takie, które chcą być coraz lepsze w tym co robią i robią to z pa-

Jest Pa n członk iem H a rva r d Club

sją. Oczywiście ważne jest też doświadczenie. Nie ma

of Pol a nd. Jakie obowią zki i pr z y-

ograniczeń dotyczących kierunku studiów. Dotychczaso-

wileje wiążą się z bycia działaczem

wi laureaci to bardzo wszechstronni ludzie. Nie brakuje

takiej organizacji?

wśród nich matematyków, fizyków, ekonomistów i po-

W związku z tym, że jest to stowarzyszenie, członko-

lonistów. Również wiek nie jest przeszkodą do wzięcia

stwo w Harvard Club of Poland ma charakter wolon-

udziału w programie. Uczestnicy „Drogi na Harvard”

tariatu. Obecnie organizacja zrzesza ponad dwieście

mogą aplikować na różne stopnie studiów i podjąć naukę

osób z różnych szkół Harvardu. Ilość naszych obo-

na jednej z najlepszych uczelni na świecie.

wiązków determinuje poziom zaangażowania, co jest naturalne, ponieważ wymagając czegoś od naszych

Cz y istnieje jak aś br a nż a, w któ-

podopiecznych musimy dawać dużo od siebie. Tak

rej chciałby Pan jeszcze spróbować

jest w przypadku konkursu „Droga na Harvard”. Za

swoich sił?

przywilej uważam szansę poznania i utrzymywania

Przez dwa lata byłem asystentem - stażystą profesora Ta-

kontaktu z absolwentami tej uczelni. Są to naprawdę

deusza Szumlicza, przy Katedrze Bezpieczeństwa Społecznego w SGH, gdzie prowadziłem wykład na temat funduszy emerytalnych. Bardzo dobrze wspominam ten okres, ponieważ cennym doświadczeniem było dla mnie zarówno prowadzenie zajęć jak i obserwowanie, w jaki sposób studenci korzystają ze zdobytej, z moją pomocą, wiedzy. Chciałbym wrócić do pracy na uczelni. jaką ma pan radę dla studentów, któr z y w ł a śn ie rozpocz y na ją swoją karierę zawodową? Powiem coś bardzo amerykańskiego – trzeba mieć pasję do tego, co się robi i do tego, co chce się robić dalej. Pasja jest najważniejsza! Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – jest ona siłą, która w połączeniu z umiejętnościami powoduje, że człowiek może osiągnąć znacznie więcej niż jego rówieśnicy i ma tego świadomość. Ważne jest również doświadczenie. Nie chodzi o firmy, w których pracujemy, tylko o ludzi, z którymi przebywamy i od których się uczymy, a to wiąże się z umiejętnością pracy w zespole. Nieważne, czy jest ona wrodzona czy nabyta. Ważne jest to, żeby czerpać możliwie jak najwięcej od ludzi, którymi się otaczamy i samemu być dla innych inspiracją i impulsem do działania. Rozmawiała Anna Wosiek anna.wosiek@skninwestor.com

8

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement