__MAIN_TEXT__

Page 50

Deal wiosna 2013

Warto wiedzieć

Grecja – przestroga dla nas? Przywileje socjalne dla obywateli, przestarzała technologia, brak reform i wysoki dług publiczny – te czynniki spowodowały, że Grecja znalazła się na krawędzi bankructwa. Czy możliwe jest, aby podobny scenariusz rozegrał się w Polsce?

W

dobie rosnącego kryzysu światowego,

pliny fiskalnej krajów członkowskich okazały się błędne,

pierwszym z państw Unii Europejskiej,

gdyż w większości z nich zanotowano gwałtowny spadek

które odczuło jego skutki była Grecja.

konkurencyjności ich gospodarek. Co więcej nie został

Z problemem zaczęła borykać się już

sprecyzowany klarowny sposób postępowania w przy-

w 2009 roku. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy

padku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

z faktu, ile kapitału (130 mld euro) zostało tylko do tej

Nowy premier Grecji Papandreu ogłosił, że deficyt

pory zainwestowane w „ratowanie” greckiej gospodarki.

sektora finansów publicznych w roku 2009 będzie wy-

Analizując doniesienia mediów nasuwa się pytanie, cze-

nosił 6% PKB, a nie jak zakładano w programie stabil-

mu Unia Europejska nie zaczęła wspierać kraju należące-

ności tylko 3% PKB. Kolejny opublikowany komunikat

go do Wspólnoty od razu w momencie pierwszych sygna-

okazał się mniej optymistyczny niż poprzedni, ponieważ

łów o wzroście zadłużenia sektora finansów publicznych?

ujawniono w nim, że wartość zadłużenia sektora finan-

Piętrzące się problemy Grecji uwidoczniły słabość insty-

sów publicznych osiągnie poziom 12,5% PKB. W paź-

tucji UE i samej strefy euro. Założenia dotyczące dyscy-

dzierniku 2009 roku agencja Fitch obniżyła rating dla

50

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement