__MAIN_TEXT__

Page 38

Deal wiosna 2013

Twoja Kariera na utrzymanie produkcji w Hiszpanii, zamiast przenosić

korzystać z luksusu, na jaki go stać. Jest właścicielem

ją do Chin, gdzie szyte było tylko 25% jego odzieży.

jednego z najlepszych hoteli w  USA - The Epic Resi-

Firma rozwijała się tak prężnie, że w 1985 roku Or-

dences & Hotel Miami. Niedawno kupił Torre Picasso

tega założył holding Inditex. W niedługim czasie stał się

– najwyższy wieżowiec w Madrycie. Nieruchomość ta

on jednym z największych międzynarodowych przed-

kosztowała go 536 mln dolarów.

siębiorstw w branży

Laptopa ma, ale podobno nigdy

tekstylnej. Wyprze-

go nie włączył. Woli wszystko zapi-

d za ł y go jedy nie amer ykański GAP i szwedzki H&M. Z biegiem lat potentat tworzył kolejne „sieciówki” i  rozpoczą ł ek spa nsję na rynki światowe, ot w ierając sk lepy kolejno w  Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA, Ameryce Łacińskiej, a  nawet w  Kuwejcie i  Japonii. Odważne

N ie zatrudnia on jednego, znanego projektanta, ale 20 0 nieznanyc h , któ rzy kopiują najlepiej sprzedające się wzorce ze świata mody i najszybciej wprowadza je do o b rotu . Jego firma przygotowuje kilka kolekcji rocznie, a nie tylko dwie, jak to było dotychczas. Dzięki tym oszczędnościom mógł pozwolić sobie na utrzymanie produkcji w Hiszpanii, zamiast przenosi ć ją do Ch in, gdzie produkowane jest tylko 2 5 % jego odzieży.

biznesowe decyzje

sywać w notatniku. Ma doskonałą pamięć. Zna wszystkie liczby, statystyki i dane swojej firmy, co sprawia, że jest trudnym negocjatorem. Nie ma nawet własnego gabinetu. Kawę kupuje zawsze w tej samej kawiarni, a lunch jada z pracownikami, w firmowej stołówce. Lubi przesiadywać na hali produkcyjnej, gdzie łatwiej mu nadzorować pracę. Rezygnując z funkcji prezesa w lipcu 2011 roku, w oficjalnej notatce napisał: „Drodzy przyjaciele! Nadszedł czas, by moje miejsce zajął Pablo Isla, który reprezentuje kombinację młodości i  doświadczenia.” Ortega wciąż jednak

i kolejne sukcesy doprowadziły go do miejsca, w którym

posiada decydujący głos w firmie.

znajduje się dzisiaj. Wszyscy zadają sobie teraz pytanie: Bogaty emeryt

jaki jest człowiek, który zdobył szczyt?

77-letni dziś Amancio jest rentierem. Najczęściej Wyniosły czy skromny?

można go spotkać ubranego w prosty uniform, złożony

Jaki Ortega jest naprawdę? Tego nie wie nikt. Ten

z granatowej marynarki, białej koszuli i szarych spodni.

człowiek nigdy nie zgodził się na udzielenie wywia-

Jeśli nosi garnitur, to zawsze bez krawata. Legenda gło-

du. W mediach mówi się o nim „koszmar publicysty”.

si, że ostatni raz miał go na sobie… w dniu swojego ślu-

Nie chce sławy. Jedna z nielicznych wypowiedzi, jakie

bu. Nie nosi odzieży własnych marek, bo „ubrania te są

udało się od niego wydobyć to „Nie chcę być rozpozna-

projektowane dla chudych, proporcjonalnie zbudowa-

wany na ulicy. Chcę, żeby tylko rodzina i przyjaciele

nych mężczyzn” (sam jest słusznej postury).

wiedzieli kim jestem.” Nie pojawia się na oficjalnych

Jego miłością są konie. Posiada hipodrom oraz wła-

bankietach. Nie urządził przyjęcia nawet wówczas,

sną stadninę na przylądku Fisterra, gdzie odpoczywa

gdy jego spółka, wchodząc na giełdę w 2001 roku, po-

jeżdżąc konno po malowniczych terenach hiszpańskie-

dwoiła swoją wartość. Jakby tego było mało, kiedy

go, skalistego nabrzeża. Pasją jeździecką zaraził swoją

książę Filip, następca hiszpańskiego tronu, wizyto-

ukochaną córkę. 28-letnia dziś Marta niedawno wyszła

wał jego firmę, Ortega na spotkanie wysłał jednego

za mąż za słynnego dżokeja Sergio Alvareza. Okazuje się,

ze swych współpracowników!

że odziedziczyła po tacie także smykałkę do interesów.

Znany jest ze swej pracowitości. Powiedział po-

Pracuje w rodzinnej firmie, gdzie obejmuje bardzo wyso-

dobno, że za bardzo lubi pracować, by brać sobie wol-

kie stanowisko. Mówi się, że to ona zostanie dziedziczką

ne. Jednak gdy już zdecyduje się na wakacje, podróżu-

modowego imperium. Te plany jednak jeszcze będą mu-

je prywatnym odrzutowcem Bombardier The Global

siały poczekać, ponieważ Marta jest w ciąży. Ortega szy-

Express BD - 700, wartym bagatela 45 mln dolarów.

kuje się teraz do nowej roli – dziadka.

Po ziemi natomiast porusza się limuzyną Audi A8, cenioną bardziej za swe osiągi i wygodę, niż elitar-

Kacper Landowski

ność. Ten najbogatszy Europejczyk dopiero zaczyna

landowski.kacper@gmail.com

38

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement